Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
sowa 20140326 europaeisches magazin Przeciwko likwidacji Muzeum Gornoslaskiego w Bytomiu.pdf

sowa 20140326 europaeisches magazin Przeciwko likwidacji Muzeum Gornoslaskiego w Bytomiu.pdf

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 86|Likes:
Zarząd Województwa Śląskiego chce zamknąć muzea na Śląsku.
31 maja w miejscu Muzeum Górnośląskie

Etnicznie żydowska chołota sprawująca władzę samorządową po osiedleniu się na Sląsku w 1945 r. pochodzi z lumpenproletariatu, który nie ma żadnych korzeni kulturowych, albowiem obywa się bez kultury i bez udziału w religii, która implikuje istnienie sumienia w człowieku, dlatego chołota raz określona likwiduje obce dla niej mentalnie placówki kulturalne; Park Termosa Kuronia, alkoholika i fałszywego filantropa, bojowca syjonistycznego i członka żydomasonerii KOR-owców zastąpić ma Muzem Górnośląskie, które mogłoby przecież niebezpiecznie dla żydostwa postindutrialnego przypominać bezrobotnym i bezdomnym Polakom o podeptanej godności i zagrabionej własności, której pozbawieni zostali tak samo bezwzględnie, jak dzisiaj okradani są z tożsamości oraz Ojcowizny, wydziedziczani przez nienażartych szabrowników, sitwę żydowską wolnomularzy z mocy Magdalenki i przy milczącej aprobacie kapusia Służby Bezpieczeństwa, Arcybiskupa Katowic Skworca, TW "Dąbrowski", który ma za dużo grzechów na sumieniu, aby skutecznie mógł robić za księdza,kapłana Jezusa Chrystusa, pasterza i przewodnika Ludu Bożego na Górnym Sląsku..

Cenimy sobie współpracę placówek kultury cywilizowanej Europy, zaś nie cenimy sobie ułomności sitwy żydoskiej w Polsce, która dorwawszy się do żłobu niszczy kulturę jako obce sobie zjawisko; ojcowie dzisiejszych żydokomunistów niszczyli tak po 1945 na Sląsku porcelanowe mydelniczki do golenia i muszle klozetowe, bo nie mieli kupca na te przedmioty i nie znali celu użytku przedmiotów.

Sposobem jedynym ratunku naszej Wspólnej Przestrzeni Kulturowej w Europie Wartości jest zawiązywanie obywatelskich koalicji, albowiem jedną trzcinę złamie byle obwieś, natomast prawdziwych więzi szlachetnych i mądrych ludzi nie złamie moc despoty.

Informujemy się nawzajem, wspieramy, służymy pomocą, a Bóg Dobrych Ludzi i Silnej Wiary nie odmawia błogosławieństwa Dobrym Uczynkom.

http://sowa.quicksnake.de/Schlesisches-Museum/Osiade-na-Slsku-po-1945-ydostwo-potrzebuje-si-tylko-nare-likwiduj-Muzeum-Gornolskie-w-Bytomiu
Zarząd Województwa Śląskiego chce zamknąć muzea na Śląsku.
31 maja w miejscu Muzeum Górnośląskie

Etnicznie żydowska chołota sprawująca władzę samorządową po osiedleniu się na Sląsku w 1945 r. pochodzi z lumpenproletariatu, który nie ma żadnych korzeni kulturowych, albowiem obywa się bez kultury i bez udziału w religii, która implikuje istnienie sumienia w człowieku, dlatego chołota raz określona likwiduje obce dla niej mentalnie placówki kulturalne; Park Termosa Kuronia, alkoholika i fałszywego filantropa, bojowca syjonistycznego i członka żydomasonerii KOR-owców zastąpić ma Muzem Górnośląskie, które mogłoby przecież niebezpiecznie dla żydostwa postindutrialnego przypominać bezrobotnym i bezdomnym Polakom o podeptanej godności i zagrabionej własności, której pozbawieni zostali tak samo bezwzględnie, jak dzisiaj okradani są z tożsamości oraz Ojcowizny, wydziedziczani przez nienażartych szabrowników, sitwę żydowską wolnomularzy z mocy Magdalenki i przy milczącej aprobacie kapusia Służby Bezpieczeństwa, Arcybiskupa Katowic Skworca, TW "Dąbrowski", który ma za dużo grzechów na sumieniu, aby skutecznie mógł robić za księdza,kapłana Jezusa Chrystusa, pasterza i przewodnika Ludu Bożego na Górnym Sląsku..

Cenimy sobie współpracę placówek kultury cywilizowanej Europy, zaś nie cenimy sobie ułomności sitwy żydoskiej w Polsce, która dorwawszy się do żłobu niszczy kulturę jako obce sobie zjawisko; ojcowie dzisiejszych żydokomunistów niszczyli tak po 1945 na Sląsku porcelanowe mydelniczki do golenia i muszle klozetowe, bo nie mieli kupca na te przedmioty i nie znali celu użytku przedmiotów.

Sposobem jedynym ratunku naszej Wspólnej Przestrzeni Kulturowej w Europie Wartości jest zawiązywanie obywatelskich koalicji, albowiem jedną trzcinę złamie byle obwieś, natomast prawdziwych więzi szlachetnych i mądrych ludzi nie złamie moc despoty.

Informujemy się nawzajem, wspieramy, służymy pomocą, a Bóg Dobrych Ludzi i Silnej Wiary nie odmawia błogosławieństwa Dobrym Uczynkom.

http://sowa.quicksnake.de/Schlesisches-Museum/Osiade-na-Slsku-po-1945-ydostwo-potrzebuje-si-tylko-nare-likwiduj-Muzeum-Gornolskie-w-Bytomiu

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: SOWA magazyn europejski on Mar 26, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/02/2014

pdf

text

original

 
 
Osiad
ù
e na Sl
¹
sku po 1945
¿
 ydostwo potrzebuje si
ê
 tylko na
¿
re
ã
:
 likwiduj
¹
 Muzeum Górno
œ
l
¹
skie w Bytomiu!
 
Geschrieben von europäisches magazin (») heute um 09:50 in der Kategorie Schlesisches Museum, gelesen: 39x Etnicznie
¿
 ydowska ho
ù
ota sprawuj
¹
ca w 
ù
adz
ê
 samorz
¹
dow 
¹
 po osiedleniu si
ê
 na
Ú
l
¹
sku w 1945 r. pochodzi z lumpenproletariatu, który nie ma
¿
adnych korzeni kulturowych, albowiem obywa si
ê
 bez kultury i bez udzia
ù
u w religii, która implikuje istnienie sumienia w cz
ù
owieku, dlatego ho
ù
ota raz okre
œ
lona likwiduje obce dla niej mentalnie placówki kulturalne; Park Termosa Kuronia, alkoholika i fa
ù
szywego filantropa,  bojowca syjonistycznego i cz
ù
onka
¿
 ydomasonerii KOR-owców zast
¹
pi
ã
 ma Muzem Górno
œ
l
¹
skie, które mog
ù
oby przecie
¿
 niebezpiecznie dla
¿
 ydostwa postindutrialnego przypomina
ã
 bezrobotnym i bezdomnym Polakom o podeptanej godno
œ
ci i zagrabionej w 
ù
asno
œ
ci, której pozbawieni zostali tak samo bezwzgl
ê
dnie, jak dzisiaj okradani s
¹
 z to
¿
samo
œ
ci oraz Ojcowizny, wydziedziczani przez niena
¿
artych szabrowników, sitw 
ê
 
¿
 ydowsk 
¹
 wolnomularzy z mocy Magdalenki i przy milcz
¹
cej aprobacie kapusia S
ù
u
¿
 by Bezpiecze
ñ
stwa, Arcybiskupa Katowic Skworca, TW "D
¹
 browski", który ma za du
¿
o grzechów na sumieniu, aby skutecznie móg
ù
 robi
ã
 za ksi
ê
dza, kap
ù
ana Jezusa Chrystusa, pasterza i przewodnika Ludu Bo
¿
ego na Górnym Sl
¹
sku..
 
HomeEditionThis PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
 
HomeEditionThis PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
 
 
europaeisches magazin sowa 20140326
 
przeciwko likwidacji Muzeum Gornoslaskiego w Bytomiu
 
Stefan Kosiewski 247 osób ma Ci
ê
 w kr
ê
gach Kr
ê
gi rozszerzone - 09:06 
 
HomeEditionThis PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
 
HomeEditionThis PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
 
 
 Dotarli 
œ
my do dokumentu potwierdzaj 
¹
cego,
 ¿ 
e zarz 
¹
d województwa mia
ù 
 zaj 
¹
ã
 si 
ê
 we wtorek tematem likwidacji Muzeum Górno
œ
¹
skiego. Urz 
¹
d Marsza
ù 
kowski wci 
¹¿ 
 jednak rozwa
 ¿ 
a zamkni 
ê
cie bytomskiej placówki.
 
We wtorkowy poranek otrzymali 
œ
my informacj 
ê
,
 ¿ 
e o godzinie 9:00 zarz 
¹
d województwa ma zaj 
¹
ã
 si 
ê
 m.in. projektem uchwa
ù 
y Sejmiku dotycz 
¹
cej zamiaru likwidacji Muzeum Górno
œ
¹
skiego. Od razu zwrócili 
œ
my si 
ê
 o potwierdzenie tej wiadomo
œ
ci do s
ù 
u
 ¿ 
b prasowych Urz 
ê
du Marsza
ù 
kowskiego, który jest organizatorem bytomskiej placówki. Aleksandra Marzy
ñ
ska, rzeczniczka UM, która krótko odpowiedzia
ù 
a nam,
 ¿ 
e zarz 
¹
d nie zajmowa
ù 
 si 
ê
 tak
¹
 spraw
¹
.
 
 Jednak nasza redakcja dotar
ù 
a do Porz 
¹
dku posiedzenia Zarz 
¹
du Województwa
 Ú 
¹
skiego 314/IV/2013 w dniu 25.02.2014 r., gdzie pod punktem 26. znajduje si 
ê
 sprawa nr KL/16/255/2014 dotycz 
¹
ca "przyj 
ê
cia projektu uchwa
ù 
y Sejmiku Województwa
 Ú 
¹
skiego w sprawie podania do publicznej wiadomo
œ
ci informacji o  zamiarze i przyczynach likwidacji Muzeum Górno
œ
¹
skiego w Bytomiu wojewódzkiej samorz 
¹
dowej instytucji kultury" 
 Likwidacja muzeum po cichu? - Bytomski.pl http://www.bytomski.pl/90-kultura/20 https://plus.google.com/u/0/116748846165184263175/posts/CBbM7WLvTgV (...)Oczywi
œ
cie,
¿
e zwraca
ù
em si
ê
 do Wojewody
£
ukaszczyka i odwo
ù
 ywa
ù
em si
ê
  wielkrotnie przez internet do sumienia arcybiskupa Skworca, który udziela innym katolikom rozgrzeszenia, kropi
œ
 wi
ê
con
¹
 wod
¹
 po szama
ñ
sku samochody nie poczuwaj
¹
c si
ê
 do katachetycznego obowi
¹
zku zado
œ
ã
uczynienia za grzechy, które sam pope
ù
ni
ù
 jeszcze jako zwyk 
ù
 y ksi
¹
dz robi
¹
cy karier
ê
 jako wspó
ù
pracownik S
ù
u
¿
 by Bezpiecze
ñ
stwa w Katowicach, co ujawni
ù
 na jakiej
œ
 sesji naukowej Katowickiego Oddzia
ù
u IPN i opublikowa
ù
 w internecie na swojej stronie, a tak 
¿
e ja cz
êœ
ã
 korespondencji Kazika przerzuci
ù
em ekumenicznie na serwer ewangelicki o nazwie: Jezus
 prowadzony w Szwajcarii, bo tam
ù
apy ubowców Kazika Switonia nie dosi
ê
gn
¹
. El
¿
 bieta So
ù
tysek: Dyrektor Gabinetu  Wojewody Sl
¹
skiego  Wy 
œ
 wietlenia: 1041
 4 lata temu
HomeEditionThis PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
 
HomeEditionThis PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Stefan Kosiewski liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->