Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Šimr Pojďte s námi stavět sluneční hodiny

Šimr Pojďte s námi stavět sluneční hodiny

Ratings: (0)|Views: 1,973 |Likes:
Published by xdalibor
Pojďte s námi stavět sluneční hodiny, Václav Šimr, SNTL Praha 1989, 52 stran.
Publikace shrnuje zkušenosti se stavbou amatérských slunečních hodin při respektování astronomických disciplín. V přiměřeném rozsahu seznamuje s teorií času, s příslušnými veličinami, s potřebnými výpočty a vzorci. Praktická část je zaměřena na stavbu slunečních hodin a obsahuje podrobné návody a příklady. Text je provázen řadou názorných obrázků. Určeno nejširšímu okruhu čtenářů. Lektoroval: Ing. Stanislav Michal Redakce ekonomické a polytechnické literatury hlavní redaktor dr. Jaroslav J
Pojďte s námi stavět sluneční hodiny, Václav Šimr, SNTL Praha 1989, 52 stran.
Publikace shrnuje zkušenosti se stavbou amatérských slunečních hodin při respektování astronomických disciplín. V přiměřeném rozsahu seznamuje s teorií času, s příslušnými veličinami, s potřebnými výpočty a vzorci. Praktická část je zaměřena na stavbu slunečních hodin a obsahuje podrobné návody a příklady. Text je provázen řadou názorných obrázků. Určeno nejširšímu okruhu čtenářů. Lektoroval: Ing. Stanislav Michal Redakce ekonomické a polytechnické literatury hlavní redaktor dr. Jaroslav J

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: xdalibor on Oct 23, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/01/2014

pdf

text

original

 
- 1 -
 
- 2 -Publikace shrnuje zkušenosti se stavbou amatérských slune
č
ních hodin p
ř 
i respektování astronomických disciplín. V p
ř 
im
ěř 
eném rozsahu seznamuje s teorií 
č
asu, s p
ř 
íslušnýmiveli
č
inami, s pot
ř 
ebnými výpo
č
ty a vzorci. Praktická
č
ást je zam
ěř 
ena na stavbu slune
č
níchhodin a obsahuje podrobné návody a p
ř 
íklady. Text je provázen
ř 
adou názorných obrázk
ů
.Ur
č
eno nejširšímu okruhu
č
tená
řů
.Lektoroval: Ing. Stanislav MichalRedakce ekonomické a polytechnické literatury hlavní redaktor dr. Jaroslav JelínekOdpov
ě
dná redaktorka Ing. Marie Kulovaná© Václav Šimr, 1989
 
- 3 -
ÚVODEM 71. ZA
Č
ÍNÁME NEOBVYKLOU ÚVAHOU O
Č
ASE A JEHO DEFINICI 9
Význam
č
asu a jeho povaha, názory a definice slavných myslitel
ů
,
č
asoprostor životní rytmy
2. TROCHU HISTORIE
Č
ASOMÍRY 12
Starov
ě
ké m
ěř 
ení
č
asu, gnómon, megalitické stavby, vývoj slune
č
ních hodin ve st
ř 
edov
ě
ku anovov
ě
ku, rozvoj mechanických hodin, orloje,
č
asová nejednotnost.
3. ODHALUJEME „TAJEMSTVÍ" SLUNE
Č
NÍCH HODIN 15
Pravý slune
č
č
as, rotace Zem
ě
a její pohyb kolem Slunce. Zem
ě
pisná délka a ší
ř 
ka, poledníky,rovnob
ě
žky. Hodinové kružnice, deklinace, ekliptika, sv
ě
tový rovník, meridián, první vertikál, zenit,obratníky, slunovratové a obzorníkové body. Horizont a jeho azimut. Severní sv
ě
tový pól a osasv
ě
tové sféry. Druhé st
ř 
ední Slunce a malá p
ř 
ehlídka
č
as
ů
. Pravé slune
č
ní poledne a jehozávislost na místním poledníku. Pasážník. Jak ovliv
ň
uje zem
ě
pisná délka pravý slune
č
č
as.P
ř 
íklady.
4. KAPITOLA P
Ř
EVÁŽN
Ě
PO
Č
ETNÍ 23
Č
asová rovnice,
č
asová oprava z rozdílu zem
ě
pisných délek. Výpo
č
et okamžiku místního pravéhoslune
č
ního poledne pomocí Hv
ě
zdá
ř 
ské ro
č
enky, vzorce nebo p
ř 
evodní tabulky. Interpolace.P
ř 
íklady.
5. SOUMRAK SLUNE
Č
NÍCH HODIN A REFORMA
Č
ASU 29
Pro
č
se slune
č
ní hodiny p
ř 
estaly používat. St
ř 
ední
č
as jednotlivých stát
ů
,
č
asová reforma XIX.století, sv
ě
tový pásmový
č
as,
č
asová pásma, hranice zm
ě
ny data. Moderní
č
asová služba.
6. POJ
Ď
TE S NÁMI STAV
Ě
T SLUNE
Č
HODINY 34
Slune
č
ní hodiny a rekrea
č
ní objekty. Všeobecn
ě
o výstavb
ě
slune
č
ních hodin svépomocí.Pom
ů
cky a p
ř 
ipomínky.
7. NEJPRVE POSTAVÍME SVISLÉ (VERTIKÁLNÍ) SLUNE
Č
HODINY 38
P
ř 
ehled druh
ů
svislých slune
č
ních hodin. P
ř 
íklad pro stavbu jižních slune
č
ních hodin. Zajišt
ě
technických p
ř 
edpoklad
ů
, nám
ě
rná šablona, polos a jeho zakotvení do zdi. Nát
ě
r
č
íselníku,vyty
č
ení hodinových
č
ar a ostatních hodnot. P
ř 
íklad pro sestavu svislých slune
č
ních hodin vobecné poloze. Azimut st
ě
ny a p
ř 
ípravek k jeho zm
ěř 
ení. Infrapolos, vytý
č
ení kolmice st
ě
ny,nasm
ě
rování polosu.
8. STAVÍME DALŠÍ SLUNE
Č
HODINY, HORIZONTÁLNÍ 58
Jejich charakteristika, stavba pilí
ř 
e, kulisový ukazatel, výroba
č
íselníkové desky, kone
č
ná úprava.P
ř 
íklad.
9. EKVATOREÁLNÍ (ROVNÍKOVÉ) SLUNE
Č
HODINY 64
Podstata a popis. Dva
č
íselníky pro r
ů
zná ro
č
ní období. Orientace
č
íselník
ů
k zem
ě
pisnýmstranám. P
ř 
enosné modely. Pokyny pro stacionární výstavbu v terénu.
10. GLÓBUSOVÉ - KULOVÉ SLUNE
Č
HODINY 68
Princip a popis. Výroba modelu adaptací školního glóbu. Segmentový ukazatel. Vyzna
č
enípoledník
ů
na glóbu jako
č
íselník. Úprava osy glóbu a její nasm
ě
rování, montáž segmentu.Nesnadná realizace výstavby v terénu.
11. SLUNE
Č
HODINY A MLÁDEŽ 72
Zájem mládeže o astronomii a gnómoniku. Uplatn
ě
ní výroby model
ů
slune
č
ních hodin vzájmových kroužcích a p
ř 
i polytechnické výuce našich škol. Slune
č
ní hodiny v letních,prázdninových táborech.
LITERATURA 74

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
charley6 liked this
Monika Skalová liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->