Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
DASAR EKONOMI BARU

DASAR EKONOMI BARU

Ratings:
(0)
|Views: 5,245|Likes:
Published by sweet90

More info:

Published by: sweet90 on Oct 23, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/26/2013

pdf

text

original

 
Latar Belakang Dasar Ekonomi Baru
1. Masalah
Pencapaian DEB bergantung kuat pada tindakan affrimative olehpihak kerajaan. Oleh kerana pengaruh kerajaan dan perusahaan-perusahaan awam yan gbegitu meluas sejak wujudnya DEB,maka badan interprestasi telah diberi oleh berbagai-bagai pihak,seperti "campur tangan kerajaan untuk kemajuan", "peralihandan lasissez-faire ke arah sosialisme", "pembangunan melaluikeamanahan (trusteesip)" dan "diskriminasi postitif". Dalam padaitu tidak kurang juga terdapat kritikan-kritikan yang radikal. Adayang menganggapnya sebagai "satu pengembangan kapitalismenegara (state capitalism)"atau "borjuis birokrat" ada yangmengaitkannya dengan "kapitalisme perkauman" dan ada pulayang memberi label "borjous negara Melayu".Namun demikian, terdapat dua ciri penting tentang campurtangan kerajaan dalan DEB. Pertama, walaupun kerajaanmemiliki dan mengawal perusahaan-perusahaan awam, tetapi iadimaksudkan bertindak bagi pihak Bumiputera. Kedua, tindakankerajaan ini bersifat "sementara" sahaja dan tidak akanberkekalan lantaran adanya objektif dan jangka waktu yangtertentu. Walau bagaimanapun, kedua-dua ciri tersebut tidakberhasrat untuk menyekat sama sekali persaingan antaraBumiputera dengan bukan Bumiputera. Sebaliknya, ciri yangpertama itu mewujudkan persaingan antara Bumiputera denganbukan Bumiputera, sementara ciri yang kedua pula menentukanbatasan masa bagi memperhebatkan lagi persaingan antarakelompok-kelompok kaum ini. DEB juga ingin melihat golonganBumiputera menganuti budaya persaingan.Dalam konteks masyarakat majmuk, budaya persaingan bolehmembawa kepada konflik perkauman. Kerana masyarakatkeseluruhannya mudah terseret ke arah situasi zero-sum, yaknikemenangan satu pihak akan ditafsirkan sebagai kekalahankepada pihak yang lain. Maka terdapatlah keadaan, misalnyapemberian bantuan kepada Bumiputera oleh Kerajaan dianggapsebagai merugikan bukan Bumiputera, dan penglibatanBumiputera dalam sektor perniagaan dianggap sebagaiperampasan hak golongan bukan Bumiputera yang telah lamaberada dalam sektor berkenaan. Gejala yang demikian bolehmembawa kepada perasaan bermusuhan.Hingga kini, perubahan yang berlaku menuju kearah matlamatyang ditentukan dalam DEB, walaupun kejayaannya tidaksepenuhnya tercapai. Kerana itu, dalam pengertiannya yangterbatas, DEB dapat dikatakan telah menuju ke arahkejayaannya. Namun begitu, pelaksanaan DEB tetap menpunyaikosnya. Hal ini tidak dapat dinafikan kerana tidak ada satubentuk pembangunan pun yang tidak mempunyai kesansampingannya yang negatif. Antara kesan sampingan negatif 
 
DEB termasuklah pembentukan golongan rentiers yang dinamaiersatz capitalism. Golongan ini dikatakan turut menjejaskanagihan pendapatan intra-etnik; perkembangan sektor awam yangpesat dan bebanan kewangan untuk menjalankan pentadbirankerajaan; pengharapan yang meninggi (rising expectation) danpenbentukan "sindrom bergantungan" dikalangan Bumiputera,sama ada golongan menengah atau bawahan. Malah tidakkurang juga timbulnya perasaan marah dikalangan bukanBumiputera kerana dirasakan seolah-olah mereka tertindas ataudeprived.Bukti menunjukkan bahawa pengagihan pendapatan dan asetserta penyusunan semula masyarakat telah berlaku melaluipertumbuhan ekonomi keseluruhan dan juga pertumbuhanekonomi setiap kaum. Oleh kerana semua kaum telah mengalamikeadaan ekonomi yang bertambah baik dari semasa ke semasa,maka tidak seharusnya timbul masalah deprivation terhadapbukan Bumiputera sekiranya konsep DEB untuk merapatkan jurang perbezaan ekonomi antara kaum telah diterima.Deprivation hanya akan wujud jika keadaan ekonomi golonganbukan Bumiputera tidak bertambah baik dalam tempohpelaksaan DEB.Di samping itu, terdapat juga kelemahan-kelemahan dalamperlaksaan DEB, yang menyebabkan timbulnya tindakan-tindakan yang dipandang sebagai tidak adil dan penyelewengankuasa. Misalnya, ada pihak yang berkuasa yang memindahkan"peluang-peluang keuntungan" kepada golongan-golongantertentu atas petimbangan politik, nepotism, cronysm, dankepentingan diri sendiri lebih daripada pertimbangan kelayakan,kesahihan dan keadilan sosial. Maka tujuan untukmembangunkan ekonomi Bumiputera dan meningkatkankeupayaannya bersaing dengan kaum-kaum lain belum lagitercapai sepenuhnya.Kesan-kesan negatif ini semakin ketara apabila ekonomi tidakdapat berkembang pada kadar yang dijangkakan, seperti yangberlaku dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Pergantunganyang berlebihan kepada ekonomi dunia telah menjejaskanprestasi ekonomi Malaysia dengan teruknya berikutan daripadakemelesetan ekonomi dunia. Kadar purata pertumbuhan KDNK Malaysia telah jatuh daripada 7.8% setahun (1971-80) kepada4.3% (1981-85). Bahkan, pada tahun 1985, kadar pertumbuhanKDNK Malaysia mencatatkan angka negatif (-1%) buat pertamakalinya sejak merdeka. Pada tahun 1986, kadar ini meningkatsedikit kepda 1.2%, tetapi masih terlalu rendah, hinggakansektor pembuatan dan pengaliran masuk pelaburan asing yangpesat perkembangannya pada tahun-tahun 1960-an turutmerosot pada awal 1980-an. Banyak perniagaan mengalamikerugian, sementara ramai peniaga diisytihar muflis. Hampirseparuh atau kira-kira 4—45 peratus syarikat dalam perusahaanawam bukan kewangan mengalami kerugian. Kadar
 
pengangguran yang dijangka menurun, sebaliknya naik kepda6.9% pada tahun 1985 dan dianggarkan meningkat kepada 8.1%pada tahun 1988. Kemelesetan ekonomi ini telah menjejaskanpelaksanaan dan pencapaian DEB sejak pertengahan tahun1986. Jika andaian DEB adalah benar, iaitu hubungan etnik atau kaumdapat diperbaiki melalui interaksi dan kerjasama antara golonganBumiputera dengan bukan Bumiputera melalui aktiviti-aktivitiekonomi yang sama dan setaraf, maka sebarang perubahan kearah pencapaian matlamat-matlamat DEB, seharusnya akanmemperkukuhkan proses integrasi tersebut. Malangnya, sekadarmelihat keadaan disekeliling kita pun – di jalan-jalan raya,diperhentian bas, di pejabat, di Kilang, Kompleks membeli-belah,sekolah serta di kampus-kampus universiti – sudah cukup untukdibuat kesimpulan betapa renggangnya perhubungan antarakaum di antara kaum di Malaysia. Kajian-kajian jugamenunjukkan terdapatnya kecenderungan dalam beberapatahun kebelakangan ini ke arah pembiakan sentimen perkaumandi Malaysia. Walaupun trend ini merupakan hasil pengaruhpelbagai faktor, ia membayangkan bahawa dasar dan prestasiekonomi Malaysia tidak berjaya memupuk perpaduan bangsa.Kalau kita melihat akan keberkesanan dasar-dasar ekonomi padamasa lalu, kita tidak dapat menyangkal bahawa taraf hiduppenduduk Malaysia pada keseluruhannya telah meningkat, tidakkira apa kaum sekalipun. Kemiskinan mutlak telah berkurang.Ketidaksetaraan pendapatan antara kaum telah dapat diperbaiki.Sejak tahun 1970, agihan pendapatan pada keseluruhannyatelah bertambah baik, sekurang-kurangnnya berdasarkan apayang dapat kita lihat daripada data. Ketidaksetaraan dalamsesuatu kumpulan etnik mungkin telah bertambah buruk, tetapibuat masa ini belum lagi mencapai tahap yang bolehmenimbulkan konflik yang serius antara kelas. Hal ini bukanbermakna bahawa konflik antara kelas ini tidak berpotensimenjadi serius.Mengapakah isu polarisasi kaum masih tidak dapat diselesaikan? Jelaslah bahwa kejayaan ekonomi, sekurang-kurangnya dalampengertian DEB, tidak dapat memberi jawapan yang cukupberkesan kepda penyelesaian masalah perpaduan nasional. Initidak pula bermaksud bahawa faktor-faktor ekonomi tidakpenting dan boleh diabaikan sama sekali.Kejayaan ekonomi mungkin dikaburi oleh faktor-faktor lain(bukan ekonomi) yang negatif. Dalam pada itu, kegagalanekonomi akan mudah sahaja digunakan sebagai senjata politik.Apabila ia dipolitikkan, maka proses integrasi akan tergendala.Dengan kata lain, faktor ekonomi secara tersendiri mugkin tidaksepenting yang diandaikan oleh DEB dalam usaha memupukperpaduan nasional. Faktor ekonomi bukanlah tidak relevanuntuk menyatupadukan rakyat di negara ini, tetapi sistem

Activity (0)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Zainab Rahmat liked this
Zainab Rahmat liked this
Afifah Fauzi liked this
Mustaza Kukuyaya liked this
Nurul Syuhada liked this
Nurul Syuhada liked this
Nur Hafizah liked this
Nurul Syuhada liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->