Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
12Activity
P. 1
Yahoo! Annual Report 2008

Yahoo! Annual Report 2008

Ratings: (0)|Views: 1,274|Likes:
Published by Depositado.

More info:

Categories:Business/Law, Finance
Published by: Depositado. on Oct 23, 2009
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

10/21/2010

pdf

original

 
If`ijkdYbn``"ijFbj{b|ylkgb{wkIbw
I f`ijkd Ybn``" ij Fbj{b|y lkgb{wk I bw
kjk|oivkdlytnkG`mubjy’wc`|midblhk
kjk|oivkd ly tnk G`mubjy’w c`|midblhk
bwwktwbjdsbwtu`tkjtibh*Ybn``"nbdlkkj
bwwktw bjd sbwt u`tkjtibh* Ybn``" nbd lkkj
tn|`{onbj{ju|kgkdkjtkdykb|mb|akdly
tn|`{on bj {ju|kgkdkjtkd ykb| mb|akd ly
Mig|`w`ct’wsb|i`{wu|`u`wbhw(bu|`~yg`jtkwt(
Mig|`w`ct’w sb|i`{w u|`u`wbhw( b u|`~y g`jtkwt(
tnkg`jwidk|bti`j`cwksk|bhwt|btkoigbhtk|jb-
tnk g`jwidk|bti`j `c wksk|bh wt|btkoig bhtk|jb-
tiskw(bjdb`|wkjijokg`j`my*It`{hdlk
tiskw( bjd b `|wkjijo kg`j`my* It `{hd lk
kbwyt`bww{mktnbttnkG`mubjynbdlkkj
kbwy t` bww{mk tnbt tnk G`mubjy nbd lkkj
c`g{wkdw`hkhy`jtnkwkiww{kwbttnkk~ukjwk
c`g{wkd w`hkhy `j tnkwk iww{kw bt tnk k~ukjwk
`ctnkl{wijkww*L{tnbtI’skhkb|jkdwijgkI
`c tnk l{wijkww* L{t nbt I’sk hkb|jkd wijgk I
ci|wt|`hhkd{umywhkkskwnk|kiwf{wttnk
ci|wt |`hhkd {u my whkkskw nk|k iw f{wt tnk
`uu`witk6tnkijj`sbti`jkjoijkiwwt|`jo1tnk
`uu`witk6 tnk ijj`sbti`j kjoijk iw wt|`jo1 tnk
u|`d{gtuiukhijkiwc{hh1bjdtnk|k’wbjijtkjwk
u|`d{gt uiukhijk iw c{hh1 bjd tnk|k’w bj ijtkjwk
c`g{w`jdkhisk|ijotnklkwtu|`d{gtwbjd
c`g{w `j dkhisk|ijo tnk lkwt u|`d{gtw bjd
wk|sigkwc`|`{|{wk|wbjddkkukjijo`{|
wk|sigkw c`| `{| {wk|w bjd dkkukjijo `{|
|khbti`jwniuwitnub|tjk|wbjdbdsk|tiwk|w*
|khbti`jwniuw itn ub|tjk|w bjd bdsk|tiwk|w*
_itn`{tr{kwti`j(tnk|kk|kimu`|tbjt
_itn`{t r{kwti`j( tnk|k k|k imu`|tbjt
iww{kwt`bdd|kwwnkjIb||iskd*Ic`{jdbj
iww{kw t` bdd|kww nkj I b||iskd* I c`{jd bj
`sk|hyg`muhk~`|objivbti`jbjdbwt|btkoy
`sk|hy g`muhk~ `|objivbti`j bjd b wt|btkoy
tnbt|kr{i|kdo|kbtk|ghb|ity*Dkgiwi`j-mbaijo
tnbt |kr{i|kd o|kbtk| ghb|ity* Dkgiwi`j-mbaijo
jkkdkdt`nbuukjcbwtk|(bgg`{jtblihitynbdt`
jkkdkd t` nbuukj cbwtk|( bgg`{jtblihity nbd t`
lkghkb|k|(bjdkjkkdkdt`g`jgkjt|btkkskj
lk ghkb|k|( bjd k jkkdkd t` g`jgkjt|btk kskj
m`|kijtkjthy`j`{|g{wt`mk|w—l`tn{wk|w
m`|k ijtkjthy `j `{| g{wt`mk|w—l`tn {wk|w
bjdbdsk|tiwk|w*
bjd bdsk|tiwk|w*
Myci|wttbwabwt`wimuhicy`{|`|objivbti`j(
My ci|wt tbwa bw t` wimuhicy `{| `|objivbti`j(
u|imijo{wt`mbaklioimu|`skmkjtwij
u|imijo {w t` mbak lio imu|`skmkjtw ij
u|`d{gtr{bhitybjd`uk|bti`jbhkccigikjgy
u|`d{gt r{bhity bjd `uk|bti`jbh kccigikjgy
nihkbhw`lkttk|w{uu`|tijo`{|g{wt`mk|w*
nihk bhw` lkttk| w{uu`|tijo `{| g{wt`mk|w*
Tniwwtb|tkdijCkl|{b|yitnwt|kbmhijijotnk
Tniw wtb|tkd ij Ckl|{b|y itn wt|kbmhijijo tnk
wkji`|hkbdk|wniutkbmbjdg|kbtijojk
wkji`| hkbdk|wniu tkbm bjd g|kbtijo jk
u`witi`jwc`g{wkd`jg{wt`mk|bds`gbgy(
u`witi`jw c`g{wkd `j g{wt`mk| bds`gbgy(
mb|aktijobjdijtk|jbti`jbh`uk|bti`jw*_k
mb|aktijo bjd ijtk|jbti`jbh `uk|bti`jw* _k
ihhg`jtij{kt`wimuhicyYbn``"tn|`{on`{t
ihh g`jtij{k t` wimuhicy Ybn``" tn|`{on`{t
tnkykb|*
tnk ykb|*
Hiak`tnk|g`mubjikw(kcbgkbt`{onk~tk|-
Hiak `tnk| g`mubjikw( k cbgk b t`{on k~tk|-
jbhkjsi|`jmkjt(l{ttnko``djkwiwtniw6`{|
jbh kjsi|`jmkjt( l{t tnk o``d jkw iw tniw6 `{|
l{wijkwwm`dkhd`kwj’t|kr{i|kc{jdbmkjtbh
l{wijkww m`dkh d`kwj’t |kr{i|k c{jdbmkjtbh
gnbjokw*[wk|wh`sk`{|u|`d{gtw(bjdkb|k
gnbjokw* [wk|w h`sk `{| u|`d{gtw( bjd k b|k
`jk`ctnk‘o`-t`uhbgkwc`|bdsk|tiwk|w`j-
`jk `c tnk ‘o`-t`” uhbgkw c`| bdsk|tiwk|w `j-
hijk*DkwuitktnkgnbhhkjokwYbn``"nbwcbgkd(
hijk* Dkwuitk tnk gnbhhkjokw Ybn``" nbw cbgkd(
`{|{wk|wb|kkjobokd—m`|ktnbj;55mihhi`j
`{| {wk|w b|k kjobokd—m`|k tnbj ;55 mihhi`j
|khy`jYbn``"kbgnm`jtnc`|g|itigbhijc`|mb-
|khy `j Ybn``" kbgn m`jtn c`| g|itigbh ijc`|mb-
ti`jbjdwk|sigkw—bjd{wk|kjobokmkjtg`j-
ti`j bjd wk|sigkw—bjd {wk| kjobokmkjt g`j-
tij{kwt`o|`*Bdsk|tiwk|wbjtt`g`jjkgt
tij{kw t` o|`* Bdsk|tiwk|w bjt t` g`jjkgt
itntn`wk{wk|w(bjdIlkhiksktnkcijbjgibh
itn tn`wk {wk|w( bjd I lkhiksk tnk cijbjgibh
`uu`|t{jityiwwiojicigbjt*T`gbuitbhivk`jtniw
`uu`|t{jity iw wiojicigbjt* T` gbuitbhivk `j tniw
`uu`|t{jity(km{wt|buidhyks`hsk`{|{wk|
`uu`|t{jity( k m{wt |buidhy ks`hsk `{| {wk|
u|`d{gtwbjdbdsk|tiwk|wk|sigkwt`lklkwtij
u|`d{gtw bjd bdsk|tiwk| wk|sigkw t` lk lkwt ij
ghbwwbjdmbakitkbwik|c`|bdsk|tiwk|wt`l{y
ghbww bjd mbak it kbwik| c`| bdsk|tiwk|w t` l{y
c|`m{w(l`tn`jbjd`cctnkYbn``"jkt`|a*
c|`m {w( l`tn `j bjd `cc tnk Ybn``" jkt`|a*
Tniwihhlk`{|c`g{wo`ijoc`|b|d*[wk|w
Tniw ihh lk `{| c`g{w o`ijo c`|b|d* [wk|w
bjdbdsk|tiwk|wg|kbtkbsi|t{`{wgi|ghk
bjd bdsk|tiwk|w g|kbtk b si|t{`{w gi|ghk—
tnkm`|kwbtiwcikdtnkyb|k(tnkm`|kkjobok-
tnk m`|k wbtiwcikd tnky b|k( tnk m`|k kjobok-
mkjtbjdm`jktivbti`jihhch`*
mkjt bjd m`jktivbti`j ihh ch`*
_km{wt`|anb|dk|bjdwmb|tk|t`mb~imivk
_k m{wt `|a nb|dk| bjd wmb|tk| t` mb~imivk
h`jo-tk|m|kskj{kbjdu|`citblihity*Myf`liw
h`jo-tk|m |kskj{k bjd u|`citblihity* My f`l iw
t`kjw{|kk’|kgbuitbhivijo`j`{|nionkwt|k-
t` kjw{|k k’|k gbuitbhivijo `j `{| nionkwt |k-
t{|jbwwktwbjdijg|kbwijo`{|wnb|k`ctnkbd-
t{|j bwwktw bjd ijg|kbwijo `{| wnb|k `c tnk bd-
sk|tiwijouik(w`k’|kkskjlkttk|u`witi`jkd
sk|tiwijo uik( w` k’|k kskj lkttk| u`witi`jkd
t`dkhisk|wnb|kn`hdk|sbh{kj`bjdnkjtnk
t` dkhisk| wnb|kn`hdk| sbh{k j` bjd nkj tnk
kg`j`myimu|`skw*
kg`j`my imu|`skw*
CIJBJGIBH\KW[HTW
CIJBJGIBH \KW[HTW
Ij<55>(Ybn``"uk|c`|mkdkhhijbj
Ij <55>( Ybn``" uk|c`|mkd khh ij bj
ijg|kdilhydiccig{htkjsi|`jmkjt*Dkwuitk
ijg|kdilhy diccig{ht kjsi|`jmkjt* Dkwuitk
k~t|b`|dijb|yg`mubjy-wukgicigkskjtwbjd
k~t|b`|dijb|y g`mubjy-wukgicig kskjtw bjd
tnklkoijjijo`cb`|hdidk|kgkwwi`j(tnk
tnk lkoijjijo `c b `|hdidk |kgkwwi`j( tnk
G`mubjydkhisk|kd|kskj{kw`c$?*<lihhi`j*
G`mubjy dkhisk|kd |kskj{kw `c $?*< lihhi`j*
\kskj{kwijl`tn`{|g`|k`jkdbjd`uk|-
\kskj{kw ij l`tn `{| g`|k `jkd bjd `uk|-
btkd.@#@)bdsk|tiwijol{wijkwwkwo|k(itn
btkd .@#@) bdsk|tiwijo l{wijkwwkw o|k( itn
@#@wkb|gn{u2?+bjd@#@diwuhby{u?+*
@#@ wkb|gn {u 2?+ bjd @#@ diwuhby {u ?+*
_nihktnk|buidgnbjokwijtnkmbg|`kg`j`mig
_nihk tnk |buid gnbjokw ij tnk mbg|`kg`j`mig
ghimbtkwh`kdo|`tnlkoijjijoijtnklbga
ghimbtk wh`kd o|`tn lkoijjijo ij tnk lbga
nbhc`c<55>(Ilkhiksk`{|g`|kl{wijkwwkwb|k
nbhc `c <55>( I lkhiksk `{| g`|k l{wijkwwkw b|k
u`iwkdc`|w{ggkwwbwtnkkg`j`my|kg`sk|w*
u`iwkd c`| w{ggkww bw tnk kg`j`my |kg`sk|w*
_nkjtnko`ijooktwt`{on(g`mubjikwm{wt
_nkj tnk o`ijo oktw t`{on( g`mubjikw m{wt
g`jgkjt|btk`jnbttnkygbjg`jt|`h(bjdtnk
g`jgkjt|btk `j nbt tnky gbj g`jt|`h( bjd tnk
G`mubjy’wc`g{w`jwt|kbmhijijo`uk|bti`jw
G`mubjy’w c`g{w `j wt|kbmhijijo `uk|bti`jw
bjdmbjboijog`wtwijtkjwicikdd{|ijo<55>*
bjd mbjboijo g`wtw ijtkjwicikd d{|ijo <55>*
Diccig{htdkgiwi`jwk|kjkgkwwb|y(ijgh{dijo
Diccig{ht dkgiwi`jw k|k jkgkwwb|y( ijgh{dijo
|kd{gijonkbdg`{jtlybuu|`~imbtkhy25+hbtk
|kd{gijo nkbdg`{jt ly buu|`~imbtkhy 25+ hbtk
ijtnkykb|*Tnk|kw{htbwu|`citblihityijhijk
ij tnk ykb|* Tnk |kw{ht bw u|`citblihity ij hijk
itn`{|<55>`{th``a*H``aijoc`|b|d(Iihh
itn `{| <55> `{th``a* H``aijo c`|b|d( I ihh
lkkmunbwivijobgg`{jtblihityc`||kw{htwbjd
lk kmunbwivijo bgg`{jtblihity c`| |kw{htw bjd
kskjo|kbtk|g`wtkccigikjgy(ub|tig{hb|hyoiskj
kskj o|kbtk| g`wt kccigikjgy( ub|tig{hb|hy oiskj
tnkkg`j`migkjsi|`jmkjt*Bttnkwbmktimk(
tnk kg`j`mig kjsi|`jmkjt* Bt tnk wbmk timk(
Iihhj`twbg|icigkijskwtmkjtijtnkwiojicigbjt
I ihh j`t wbg|icigk ijskwtmkjt ij tnk wiojicigbjt
`uu`|t{jitikwbnkbd`c{w*
`uu`|t{jitikw bnkbd `c {w*
Ij<55>(kokjk|btkdgbwnch`c|`m
Ij <55>( k okjk|btkd gbwn ch` c|`m
`uk|btijobgtisitikw`c$2*9lihhi`jbjdc|kk
`uk|btijo bgtisitikw `c $2*9 lihhi`j bjd c|kk
gbwnch``c$2*7lihhi`j(ijgh{dijob$7;5
gbwn ch` `c $2*7 lihhi`j( ijgh{dijo b $7;5
mihhi`j`jktimk{u-c|`jtubymkjtc|`m
mihhi`j `jk timk {u-c|`jt ubymkjt c|`m
BT#T*_itn{jgk|tbijtikwijtnkg|kditmb|akt(
BT#T* _itn {jgk|tbijtikw ij tnk g|kdit mb|akt(
kk|ksk|yc`g{wkd`jmbjboijo`{|gbwn
k k|k sk|y c`g{wkd `j mbjboijo `{| gbwn
g`jwk|sbtiskhyw``{|lbhbjgkwnkkt|kmbijkd
g`jwk|sbtiskhy w` `{| lbhbjgk wnkkt |kmbijkd
wt|`jo(oisijo{wuhkjty`cchk~ilihity*@{|gbwn
wt|`jo( oisijo {w uhkjty `c chk~ilihity* @{| gbwn
bjdmb|aktblhkwkg{|itikwlbhbjgkbttnkkjd
bjd mb|aktblhk wkg{|itikw lbhbjgk bt tnk kjd
`c<55>wt``dbt$7*;lihhi`j({uc|`m$<*4
`c <55> wt``d bt $7*; lihhi`j( {u c|`m $<*4
lihhi`jbttnkkjd`c<55?*Tniwd`kwj`t
lihhi`j bt tnk kjd `c <55?* Tniw d`kw j`t
ijgh{dktnksbh{k`c`{|di|kgtbjdijdi|kgt
ijgh{dk tnk sbh{k `c `{| di|kgt bjd ijdi|kgt
ijtk|kwtwiju{lhighyt|bdkdwkg{|itikw(w{gn
ijtk|kwtw ij u{lhighy t|bdkd wkg{|itikw( w{gn
2
2
DKB\WNB\KN@HDK\W(
DKB\ WNB\KN@HDK\W(

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
toneworld liked this
toneworld liked this
JamesWoods liked this
bibaswandutta liked this
Larry de Guzman liked this
gummibear liked this
zachary_gatch liked this
Mani Thapa liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->