Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Slobodna Bosna [broj 907, 27.3.2014]

Slobodna Bosna [broj 907, 27.3.2014]

Ratings: (0)|Views: 90 |Likes:
Published by Tiskarnica
Slobodna Bosna [broj 907, 27.3.2014]
Slobodna Bosna [broj 907, 27.3.2014]

More info:

Published by: Tiskarnica on Mar 30, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/18/2014

pdf

text

original

 
BAKIR ALISPAHI]: INTELEKTUALAC U BO[NJA^KOJ POLITICI
www.slobodna-bosna.ba
O M I L O R A D U D O D I K UR A M I Z U D E L A L I ] U ] E L IM U H A M E D U A L I G A [ I J US E LV E R U L E K I ] U . . .
 
NASER KELMENDI
MOJA ISTINA
Ameri~ki tu`itelj ERIK LARSON, koji je uUredu specijalnog tu`iteljstva Kosovazadu`en za istragu protiv NASERAKELMENDIJA, satima je saslu{avaoalbanskog narkobossa s crne liste StateDepartmenta; „SB“ ekskluzivno objavljujenajzanimljivije detalje Kelmendijevog iskaza ukojem je vo|a albanske mafije odgovarao napitanja tu`itelja Larsona o ubojstvu RAMIZADELALI]A ]ELE i SELVERA LEKI]A,vezama s MILORADOM DODIKOM,DARKOM ELEZOM, MUHAMEDOM ALIJEMGA[IJEM i srbijanskim kriminalcima, ali i onaru{enim obiteljskim odnosima nakonrazvoda s prvom suprugom
POLITI^KO-EKONOMSKAALHEMIJA
SLU^AJ ALISPAHI]
Najmo}niji SDA-ov „~ovjek iz sjene“ BAKIRALISPAHI] pokrenuo jesna`nu medijsko-politi~ku propagandnu ma{ineriju upoku{aju da se nametne kao ozbiljankandidat za predsjednika SDA; analiziramo{ta i koliko mo`e na bo{nja~koj politi~kojsceni promijeniti reformisani SDA-ovpolicajac
TAJ ^UDESNI SVIJET PRIVATIZACIJE
POSLOVNI MAG ZAIM BACKOVI] ZAGI
Unioninvest, firma koja je vlasnik jedne od najatraktivnijih gra|evinskih lokacija uSarajevu - Kvadrant C Marijin Dvor,privatiziran je 1998. godine tako {to su izsudskog registra brisanebiv{e radneorganizacije koje su prije rata poslovale uokviru Unioninvesta.U cijelom tommutnom aran`manu presudna je bila ulogazastupnika u Skup{tini Sarajevskogkantona Zaima Backovi}a Zagija, koji je jedan od suvlasnika Unioninvesta
REKETIRANJE I DEMINIRANJE
ISTRAGA U CENTRU ZA UKLANJANJE MINA
Predsjednik humanitarne organizacije zademiniranje PRO VITA iz Mostara FILIPFILIPOVI]uputio je pro{log tjednaministru civilnih poslova SREDOJUNOVI]U i dr`avnom tu`itelju BO@IMIHAJLOVI]U dramati~no pismo: Filipovi}upozorava na kriminal i korupcijuodmetnutog menad`menta BH MAC-a iotvorenu odmazdu prema predstavnicimademinerskih kompanija koji su Tu`iteljstvuBiH podnijeli kaznenu prijavu i svjedo~iliprotiv direktora DU[ANA GAVRANA
POSLOVNI PROMA[AJDECENIJE
VLADA RS-a SMIJENILAPRIVREDNOG OPSJENARA DRAGANA VU^ETI]A
Preko javnog preduze}a “Nikola Tesla”, na~ijem ~elu je bio samoprogla{eni privredni~udotvorac Dragan Vu~eti}, Vlada RS-a jeulupala 20 miliona maraka u razvoj tek-stilne industrije u Hercegovini i otvaranje10 hiljada radnih mjesta; dvije godinenakon po~etka “tekstilne revolucije” pogoniu Bile}i i Trebinju zvrje prazni a dvjestotinj -ak radnika kod ku}e ~eka zaostale pla}e
SU\ENJE DECENIJE
NAJVE]I BALKANSKI NARKOBOS USPECIJALNOM SUDU
Prvo pojavljivanje DARKA [ARI]A predSpecijalnim sudom za organizovani krimi-nal mnogi politi~ari ibiznismeni su sa zeb-njom i{~ekivali; iako [ari}na prvomsaslu{anju nije bio previ{e govorljiv, poslao je kratku poruku koja je uspani~ila brojnepoliti~are i tajkune u regionu
MOJA MALA KLINIKA
LEGALNI ZDRAVSTVENI KRIMINAL (II)
Nakon {to smo prije dvije sedmice pisali ofinansijskim malverzacijama prim. dr.EMIRA TALIREVI]A i njegovog bliskogprijatelja FARISAGAVRANKAPETANOVI]A, biv{egdirektora Zavoda zdravstvenog osiguranjaKantona Sarajevo, ovog puta donosimopri~u o stra{nim posljedicama njihoveneodgovornosti i pohlepe za novcem…
27.3.2014.
I
SLOBODN BOSN
3
SLOBODNA BOSNA
nezavisna informativna revijaIZDAVA^
Pres-Sing d.o.o. Sarajevo
Glavni i odgovorni urednik:
Senad AVDI]
Predsjednik Upravnog odbora:
Asim METILJEVI]
Direktor:
Erbein RE[IDBEGOVI]
Ure|uje redakcijski kolegijNovinari
Suzana MIJATOVI]
,
Mirha DEDI]
,
Nidžara AHMETA[EVI]
,
Mirsad FAZLI]
,
Dino BAJRAMOVI]
,
Maja RADEVI]
Grafi~ki urednik:
Edin SPAHI]
DTP:
Atif D@IDI] Elvira HAJDAREVI]
Lektor:
Sedina LON^ARI]
Sekretar redakcije:
Edina MU[OVI]
Marketing i prodaja:
Amela [KALJI]e-mail: marketing
@
slobodna-bosna.ba
Fotografija:
Milutin STOJ^EVI], Mario ILI^I]
Revija izlazi sedmi~noTelefoni:
444-041
,
262-630
, telefaks:
444-895
Adresa:
^ekalu{a ~ikma 6
, SarajevoTransakcijski ra~uni
1610000015710034 - Raiffeisen BANKHYPO ALPE-ADRIA-BANK 3060510000025213BOR BANKA d.d. 1820000000147912MOJA BANKA d.d. 137-042-60011444-55
List "Slobodna Bosna" upisan je u evidenciju javnih glasila uMinistarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta pod rednimbrojem 522, Mi{ljenjem Federalnog ministarstva obrazovanja,nauke, kulture i sporta od 12.6.2001.[tampa:
UNIONINVESTPLASTIKA
, Semizovac. Fotografije, rukopisi i prenosivi mediji se ne vra}aju.
PDV broj 200333040003e-mail: sl.bos
@
bih.net.ba
SADR@AJ
www.slobodna-bosna.ba
12182236263032
Vije}e za {tampu u Bosni i HercegoviniSlobodna Bosna je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->