Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Lev Nikolayevic Tolstoy Harb Ve Sulh Cilt5

Lev Nikolayevic Tolstoy Harb Ve Sulh Cilt5

Ratings:
(0)
|Views: 268|Likes:
Published by denizim87

More info:

Published by: denizim87 on Oct 24, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/19/2012

pdf

text

original

 
Lev NikolayeviçTolstoyHarb Ve SulhCilt5
Dünya Edebiyatından Seçmeler
 HARB VE SULH VL TolstoyMEB YAYINLARI
DÜNYA EDEBİYATINDAN SEÇMELER
 
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANLIĞI YAYINLARI: 2156
 
BILÎM ve KÜLTÜR ESERLERİ DÎZtSİ: 467 Dünya Edebiyatından Seçmeler: 92
 Kit
abın adı HARB ve SULH 5
 
Yayın kodu
 95.34.Y.0002.1155ISBN 975.11.0465.3 (Tk. No)ISBN 975.11.0470.X (5. Cilt)
Baskı yılı
 J iHARB VE SULHVL. Tolstoy
Baskı adedi
 20.000
Dizgi, baskı, cilt MÎLLÎ EĞİTİM BASIMEVİ
 
Çeviren Zeki BAŞ
TIMAR
Yayımlar Dairesi Başkanlığı'nın
 
14.10.1991 tarih ve 9411 sayılı yazıları ile 20.000 adet
 
basılması uygun görülmüş, yine Yayımlar Dairesi
 
Başkanlığı'nın 27.10.1992 tarih ve 8996 sayılı yazıları
 ile ikinci defa birinci parti olarak 10.000 adetba
sılmıştır.
 
İstanbul, 1995
 BÎRÎNCÎ KISIM
1811 yılı sonundan itibaren Batı Avrupa'da sıkı biı$ siâhlanma ve kuvvet yığmabaşladı; 1812 yılında bu kuvvetler, milyonlarca insan (orduyu nakledenler vebesleyenlerle beraber) batıdan doğuya, 1811 yılından beri Ru
s kuvvetlerinin de
aynı şekilde yığıldıkları Rus sınırlarına doğru ilerlemeğe başladılar. Haziranınon ikisinde Batı Avrupa kuvvetleri Rus sınırını aştı, harb başladı, yani insanınakıl ve idrakine bütün insan tabiatına aykırı olan hâdise meydana geldi.
Mi
lyonlarca insan birbirlerine karşı dünya mahkemeleri arşivlerinin asırlarcatoplayamayacağı ve bu devre içinde bu insanlann cinayet saymadıkları sayısız
 
fenalıklarla, hiyanetlerle, hırsızlıklarla ortaya atıldılar, birbirlerinialdattılar, kalp banknot basıp sürdüler, sayısız soygunculuklar, kundakçılıklaryaptılar, insan öldürdüler.
 
Bu müthiş hâdiseyi doğuran neydi? Sebepleri nelerdi? Tarihçiler safça birgüvenlikle, bunu doğuran sebeplerin Oldenburg dukasına yapılan hakaret, karaablukasına riayet edilmemesi, Napolyon'un saltanat hırsı,
 6 HARB VE SULH
Aleksandr'ın metaneti, diplomatların hataları ve ilâh... olduğunu söylerler.
 
Şu halde harbin olmaması için Metter
-nich'in, Rjumyantsef'in yahut Talleyrand'mbir kabul t
öreniyle bir ziyaret arasında, gayret edip daha ustaca bir notakaleme almaları veya Napolyon'un Aleksandr'a: "Monsieur mon frere, je consens arendre le duche au due d 'Oldenburg'* diye yazması kâfidir.
 
Çağdaşlarca meselenin böyle görülmesi anlaşılır bir şeydir; Napolyon'un,
(Sainte-
Helene adasında söylediği gibi) harbin sebebini İngilizlerinentrikalarında bulması anlaşılır bir şeydir; İngiliz kamarası üyelerinin, harbinsebebini Napolyon'un saltanat hırsında, İlden
-
burg prensine karşı kullanılan
cebirde,
tüccarların Avrupa'yı mahveden kara ablukasında bulmaları, eski erlerlegenerallerin, başlıca sebebi kendilerini kullanmak zarureti olduğunu sanmaları;zamanın lejitimistleri les bons principes2 i yeniden kurmak gerektiğini, zamanındiplomatları ise her şeyin, "809 yılında Rusya Avusturya ittifakınınNapolyon'dan yeter derecede ustalıkla gizlenmemesinden, 178 No. lu memorandumunbeceriksizce yazılmış olmasından doğduğunu ileri sürmeleri anlaşılır
 
1 Bey kardeşim, dukalığı Oldenburg dukasına geri vermeğe muvafakat
ediyorum.2 îyi prensipler.HARB VE SULH
bir şeydir. Bu sebeplerin, sonradan sayısız,, sonsuz görüş ayrılıklarına! bağlıdaha başlsa hadsiz hesapsız sebeplerin çağdaşlarca • düşünülmüş Olması anlaşılırbir şeydir. Fakat hâdiseyi bütün büyüklüğü içinde seyreden, onun basit ve
korkunç ruhunu kavrayan, sonraki nesiller için, bizim için bu sebepler yeter
sayılmaz.
-
Mapolyon'da saltanat hırsı olduğu için, Aleksandr metin olduğu için,İngiliz siyaseti kurnaz olduğu için, Oldenburg dukası hakaret gördüğü içinmilyonlarca Hristiyânın birbir
-
, lerini öldürmeleri, birbirlerine işkenceetmeleri bizce anlaşılır bir şey değildir. Bu keyfiyetlerin katil ve cebir olayıile ne münasebeti olduğunu. Dükün hakaret görmesi yüzünden Avrupa'nın ta öbür
ucundan
binlerce insanın Smolensk ve Moskova vilâyetlerindeki insanları niçinöldürdüklerini, mahvettiklerini ye onlar tarafından öldürdüklerini anlamakmümkün değildir. ..'..,,'_.
 
Bizim gibi tarihçi olmayan, araştırma cezbesine kapılmayan ve bunun içinhâdiseyi gölgelenmemiş bir sağduyu ile gören nesiller için sebepler sayısızdenecek kadar çoktur. Bu sebepleri araştırmakta ne kadar çok derine gidersekbize o kadar açık görünürler; ayrı ve tek olarak alman her sebep veya bir sıra
 
sebepler, bize başlı başına aynı derecede doğru, hâdisenin büyüklüğüne nispetle
ehemmiyetsiz-
Iiği bakımından aynı derecede esassız; mey
-HARB VE SULH
dana gelen hâdiseyi doğurmaktaki yetersizliği bakımından (bütün öteki sebeplerbir yana) aynı derecede s
açma gelirler. Napolyon'un ordusunu Vistül'ün ötesine
çekmeği, Oldenburg Dukalığını geri vermeği reddetmesi gibi bir sebep bize, ilkFransız onbaşısının yeniden hizmete girmek isteyip istememesi kadar önemlidir;
çünkü o, hizmete girmek istemeseydi öteki, ü
çüncüsü ve binlerce onbaşı ile er de
istemeyecekti. Napolyon ordusunda o kadar daha az asker bulunacak, harb
olamayacaktı.
 
Ordusunu Vistül'ün ötesine çekmek talebini Napolyon hakaret saymamış olsaydı,askerlerine taarruz emrini vermeseydi harb olmazdı; ama eğer bütün çavuşlar,yeniden hizmete girmek istemeselerdi harb gene olamazdı. İngiltere'ninentrikaları olmasa, Oldenburg prensi olmasa, Aleksandr'ın onuru olmasa, Rusya'damutlakiyet idaresi olmasa, Fransız inkılâbı ile ondan sonra gelen diktatörlük veİmparatorluk olmasa, Fransız inkılâbının bütün getirdikleri ve ilâahar olmasaydıgene harb olamazdı. Bu sebeplerden biri olmaksızın bir şey olamazdı. Demek ki,
bütün bu sebepler-milyarlarca sebep -
meydana gelen şeye tesir etmek için biraraya gelmiştir. Demek ki hiçbir şey hâdisenin tek sebebi olmamıştır. Hâdisenin
 
meydana gelmesi gerekti, sadece meydana gelmesi gerektiği için.... İnsancaduygularından, akıl ve idrakten ayrılmış milyonlarca
 HARB VE SULH
insanın batıdan doğuya gitmeleri ve kendileri gibi insanları öldürmelerigerekti, tıpkı birkaç yüz yıl önce Doğudan Batıya akm ederek kendi soydaşlarımöldüren insan yığınları gibi.
 
Napolyon'la Aleksandr'ın hareketleri
-
hâdisenin çıkıp çıkmaması, görünüşe göre,bunların bir tek sözlerine bağlıydı
- her kur'a veya toplama* erinin hareketi
kadar az ihtiyariydi. Bu, başlta türlü olamazdı, çünkü Napolyon'un veAleksandr'ın (görünüşe göre hâdisenin bağlı olduğu kimselerin) arzulan yerinegetirilmesi için sayısız vaziyetlerin bir araya gelmesi lâzımdı ki, bunlarda
nbiri olmasa hâdise meydana gelemezdi. Hakiki kuvveti ellerinde tutan milyonlarca
insanın, ateş eden, erzak ve top taşıyan erlerin tek ve zayıf kalan insanlarınbu iradelerini yerine getirmeğe razı olmaları, bunu da son derece karışık ve
türlü •sebeplerde
n dolayı yapmaları gerekti.
 
Akla yakın olmayan belirtilerin (yani bizim akla yakınlıklarını anlamadığımızhâdiselerin izahı için tarihte fatalizm zaruridir. Tarihte bu belirtileri biz nekadar akla yakın şekilde izaha çalışırsak, onlar bizim için o kadar d
aha akla
aykırı, anlaşılmaz bir şekil alırlar.
 
Her insan kendisi için yaşar, kendi amaçlarına erişmek için hürriyettenfaydalanır, bu veya şu hareketi şimdi yapıp yapmayacağını bütün varlığiyle
duyar; fakat onu yapar yap-10HARB VE SULH
maz belli bir şn içinde yapılan bu hareket geri alınamaz olur, tarihin malı olurki burada onun hür bir mânası değil önceden tâyin edilmiş bir mânası vardır.
 
Her insanda hayatın iki tarafı var: birincisi şahsî hayat ki, ilgileri ne kadar
mücer-retse o kadar hürdür; ikinc
isi insiyakı hayat,, kovan hayatı ki, insanbulada zaruri olarak kanunların ona emrettiğini yerine getirir.
 
İnsan şuurlu olarak kendisi için yaşar, fakat tarihî, sosyal gayelere ulaşmakiçin şuursuz bir alet olarak hizmet eder. İşlenen fiil geri alınamaz; insanınfiil ve hareketi milyonlarca başka insanın fiil ve hareketleriyle aynr zamaniçinde bir araya gelerek tarihî bir önem kazanır, insan sosyal merdivende ne
kadar yüksekte durursa, büyük insanlarla ne kadar mü-
nasebetteyse başka insanlar
üzerinde o ka
dar nüfuzludur, her hareketinin önceden tâyin edilişi, zaruriliği okadar açıktır.
 
"Hükümdarın kalbi All'ahın elindedir"1.. Hükümdar tarihin kölesidir.
 
Tarih, yani insanlığın şuursuz, umumi kovan hayatı, gayesine ulaşmak içinhükümdarların hayatının her dakikasını, kendisi için bir alet olarak kullanır.
1 Atalar sözüdür.:HARB VE SULH11
Napolyon (son mektubunda Aleksandr'ın ona yazdığı gibi) verser veya ne pasverser le sang de ses peulesı kendi, elinde olduğuna
 
şimdi 1812 yılında herzamandan ziyade inanmasına rağmen, onu vukuu zaruri olan umumi dâva için, tarihiçin, çalışmağa zorlayan (kendine karşı, sandığına göre, keyfi istediği gibiharekat etmekle) zaruri kanunlara hiçbir zaman şimdiki kadar boyun eğmemişt
i.
Batının insanları birbirlerini öldürmek için Doğuya yollandılar. Sebeplerin bir
araya gelmesi kanununa göre kendi kendilerini tak-lidettiler. Bu hareket için,
harb için, bu hâdise ile binlerce sebep bir araya geldi: kara ablukasına riayetolunmaması yüzünden tekdirler, Oldenburg dukası, sadece (Napolyon ¦öylesanıyordu) silâhlı bir sulh elde etmek için ordunun Rusya üzerine yürümesi;Fransız İmparatorunun, milletin arzusiyle bir araya gelen harb sevgisi ve harbalışkanlığı, hazırlığın büyüklüğü karşısında duyulan heyecan; hazırlıkmasrafları, bu masrafları karşılayacak menfaatleri elde etmek ihtiyacı,
Dresden'-
deki baş döndürücü tazim gösterileri; çağdaşların görüşüne göre, sulhuelde etmek için samimi bir arzu ile yapılan ve sadece iki tarafın da onurunu
 
yaralayan diplomat müzakereleri; hâdisenin doğmasına yol açan ve onunla
 
Milletlerin kanını akıtmak veya akıtmamak.
 12

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->