Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
31-3-2014_YDB

31-3-2014_YDB

Ratings: (0)|Views: 10|Likes:
Published by TheMyawadyDaily
Yadanarpon
Yadanarpon

More info:

Categories:Types, Presentations
Published by: TheMyawadyDaily on Mar 31, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/31/2014

pdf

text

original

 
 aejynf awmf rwf 30  ,aeUwG ifjref rmEd k if iH wpf 0ef ;üjynf vH k ;uRwf vl OD ;a&ES if h td rf taMumif ;t&moef ;acgif pm&if ;aumuf ,l jcif ;vk yf ief ;rsm;pwif aqmif&G uf NyD ;{NyD10&uf txd12&uf Mumaqmif &G ufoG m;rnf jzpfonf/oef ;acgif pm&if ;&nf ñTef ;csdef tjzpfrwf29&ufnoef ;acgif ,H ud kowf rS wf xm;NyD ;xd k tcsdef&S dEk d if iH vl OD ;a&ES if htd rf taMumif ;t&mud krS wf wrf ;wif rnf jzpf onf/
,aeYeHeuf 10em&DwGif Ed kifiHawmfor®w OD;odef;pdefESif h ZeD;a':cifcif0if; rdom;pk\vlOD; a&ESif h tdrftaMumif;t&moef;acgifpm&if;tm; vl0ifrIBuD;Muyfa&;ESif h jynfol Utiftm;OD;pD; Xme 'kwd,0efBuD; OD;0if;jrif h OD;aqmifí aejynfawmfaumifpDe,fajr vl0ifrIBuD;Muyfa&;ESif h jynfol Utiftm;OD;pD;XmerS L; ñTefMum;a&;rS L; OD;csKdxGef;? ZrÁLoD&dNrd KUe,fOD;pD;rS L; OD;rH kZmckyf? pm&if;aumuf a':a[rmefjrwfwd k Y yg0ifonf h oef;acgifpm&if;aumuf,la&;tzG  J Uonf
 pmrsuf ES m 12 aumf vH 1
©
 jynf axmif pkor®w  jref rmEk d if iH awmf Ed k if iH awmf or® w OD;odef ;pdef ES if h ZeD ;  a':cif cif 0if ; rdom;pk \  vl OD ;a&ES if htdrftaMumif;  t&m oef ;acgif pm&if ;uk d oef ;acgif pm&if ;aumuf ,l  a&;tzG J UrS vma&muf í oef ;acgif pm&if ;aumuf ,l  MupOf/
123456789012345678912345678901234567891234567890123456789123456789012345678912345678901234567891234567890123456789123456789012345678912345678901234567891234567890123456789123456789012345678912345678901234567891234567890123456789
oef;acgifpm&if; aumuf,l
Ed k if iHwpf0ef; jynfvH k;uRwf vlOD;a&ES if
  U
tdrftaMumif;t&moef;acgifpm&if;aumuf,ljcif;vkyf ief;rsm;pwif aqmif&Guf
oef;acgifpm&if;aumuf,la&;tzGJU EdkifiHawmfor®wtdrfawmfü oef;acgifpm&if;aumuf,l
rif;acgifz&JocG m; oD;vH k;acsmí jynfyaps;uGuft0,fud k,fpm;vS,frsm; tBudKuf awG
 acsmif ;OD ; rwf 30
ppfuk  dif;wk  dif;a'oBuD; rH k&G m c½d kifacsmif;OD;Nrd KUe,frif;acgif aus;&G ma'oxGufz&JocG m;rsm;
 (atmuf yk H )
onf &eH YarT t&omrcsKdvGef;? rayghvGef; jcif;? qD;csKda&m*ga0'em&Sif rsm;ygrusef pm;oH k;Ek  difjcif;wk  d U aMumif h 0,fvd ktm;aumif;vm um jynfyaps;uGufrsm;odkYaeYpOfwifyd k Ya&mif;csvsuf&d  Sae aMumif; z&Jpd kufawmifolBuD; wpfOD;u ajymjyonf/ tqk  dygz&JocG m;ac:ocG m; arT;rsm;onf ta&miftm;jzif h a&Ttk  da&mifawmufyjcif;? tumtcG  Hay:wGif Ad kufom; xljcif;? t&omrS m &eH YarT rcsKdvGef;?rayghvGef;jcif;?tav; csdefrS m z&JocG m;wpfvH k;vQif 1 'or 8
Kg
rS 2 'orokn
Kg
txd &S  daMumif; od onf/acsmif;OD;Nrd KUe,f rif;acgif aus;&G ma'oonf ESpfpOf atmufwk  dbmvrS Zefe0g&Dv twGif; z&JocG m;arT;rsm;ud k
 pmrsuf ES m12aumf vH1
²
aemufqH k;& EkdifiHwumowif;
 ,lu&def;EkdifiHta&;aqG;aEG;&eftar&duefESifU ½k&Sm;EkdifiH0efBuD;rsm;yg&DNrdKYwGif awG YqkHaqG;aEG;
 yg&D rwf 30
½k&S m;Ek  difiHjcm;a&;0efBuD;
Sergei Lavrov
 ESif h tar&duef Ek  difiHtpk  d;&tzG  J UtwGif;a&;rS L;
 John Kerry
wk  d Yonf ,lu&def; Ek  difiHta&;uk  d aqG;aEG;&ef ,aeYwGif yg&DNrd KUok  d Y a&muf&SdcJ hMu aMumif; od&onf/
 (tay:yk H ) pmrsuf ES m14aumf vH1
 
 pmrsuf ES m 231-3-2014
 (2014ck ESpf rwf v 31&uf)
t,f'DwmUtmabmf
 owif;pmudkrEåav;NrdKY? jynfBuD;wHcGefNrdKYe,f? &efukef-rEåav;vrf;rBuD;? bd k;&mZmvrf;ESif U{0&wfvrf;Mum;? owif;pmwdkufwGif yHkESdyfxkwfa0onf/ aMumfjimXmezkef; 02-66651/
 rEÅav; rwf 30
jrefrmouú&mZf 1375ckESpf rEÅ av;Nrd KUawmf jrefrmh½d k;&mr[m oBuFefyG  Jawmf usif;ya&;vkyfief; nd  §EI  dif;tpnf;ta0;ud k rwf29&uf rGef;vG  J2em&Du rEÅ av;wk  dif;a'oBuD; tpd k;&tzG  J U½H k;tpnf;ta0;cef;r üjyKvkyf&m rEÅ av;Nrd KUawmf jrefrmh ½d k;&m,Ofaus;rI r[moBuFefyG  Jawmf usif;ya&;A[d kaumfrwDem,u rEÅ av;wk  dif;a'oBuD; tpk  d;&tzG  J U 0efBuD;csKyfOD;&Jjrifhwufa&muftrS mpum;ajymMum;onf/tqk  dygtpnf;ta0;ok  d Y rEÅ av; wd kif;a'oBuD;tpk  d;&tzG  J U0if rEÅ av; Nrd KUawmf0efpnfyifom,ma&;0ef BuD;Xme 0efBuD;OD;atmifarmif;? b@ma&;0efBuD;Xme0efBuD;a'guf wmjrif hMuL? wd kif;a'oBuD;tpk  d;&  tzG  J UtwGif;a&;rS L; OD;tkef;vGifESif h wk  dif;a'oBuD;tqif hXmeqd kif&mrsm;? rEÅ av;Nrd KUawmfpnfyifom,ma&; aumfrwDtwGif;a&;rS L;ESif haumf rwD0ifrsm;ESifhvkyfief;aumfrwD
atmifjrifjcif;yef;wdkifqDodk h
vlwd kif;onf rdrdwd k Y\qE´t& aqmif&GufrIwk  dif;wGif atmifjrifjcif;[lonf h yef;wk  difuk  d ta&mufvSrf;Mu&rnfjzpfonf/ ynma&;? pD;yG m;a&;? touf&Snfusef;rma&;[lonf h yef; wk  diftoD;oD;ud k arQmfrSef;um atmifjrifrI&&S  da&;Bud K;yrf;Mu&ygrnf/ vd k&myef;wk  difok  d Ya&muf&S  d&efrS m pdwful;qE´&S  d½H kjzif hrNyD;? ausmfjzwf&rnf henf;vrf;toG,f oG,fwdk Yudkod&S  dum pepfwusausmfjzwfEdkif&ef Bud K;yrf;Mu&rnfjzpfonf/ enf;vrf;rsm; pG mteuf OD;pG musif hoH k;&rnf h enf;vrf;rS m rdrda&mufvd k&myef;wk  difud k pdwfwGifyd kif;jzwfEd kif &rnf/xd k Yaemuf &nf&G,fcsufyef;wkdifod k Y rnfodk YrnfyH koG m;rnfuk  d enf;AsL[mjzif h pDrHcsufcs vkyfuk  difaqmif&Guf&efvd ktyfonf/ taMumif;t&mESif htcsdefumvay:rlwnfum wpfqif h csif;aqmif&Guf&ef? pDrHcsufxm;&S  d&ayrnf/ xk  dpDrHcsufwGif rdrdavQmufvSrf;&rnf h&nfrSef; csufyef;wd kifok  d Y oG m;&rnf hvrf;aMumif;uk  d yH kaowpfowfrSwfwnf;rxm;bJ vrf;aMumif; trsKd;rsKd;ud k pOf;pm;wGufcsufNyD; tjypftenf;qH k;ESif h tusKd;rsm;pG m&&S  drnf h vrf;aMumif;uk  dom azmfxkwfa&G;cs,fí avQmufvSrf;&rnfjzpfonf/ xk  d Yjyif rdrdavQmufvSrf;aomc&D;onf rSefuefonf[k rdrdud k,fwkdif,H kMunfcsufjzif h rqkwfrepfvkyfaqmifNyD; rnfrQyif[ef Ywm;aES mif h,Sufonfjzpfap yef;wk  difqDod k Yra&muf a&mufatmif avQmufvSrf;&rnfjzpfonf/ xk  dod k Yr[kwfbJ taES mif ht,Suf? ql;aji§ mif hcvkwf tzsuftqD;rsm; rvG  JraoG&ifqk  difBuH K  awG UcJ hvQifvnf; jzpfay:vmonf h tcuftcJtusyftwnf;rsm;ud k rqkwfr&G  H Uaom pdwf "mwfxm;um &ifqk  difajz&Sif;&rnfjzpfayonf/ rdrdavQmufvSrf;aom vrf;c&D;onf tpOftNrJajzmifhjzL;aernfr[kwfay/ tauG U taumuf? twuftqif;ESif htaES mif ht,Suftwm;tqD;rsm;? ql;ajimif hcvkwfrsm;&S  drnf jzpf&m Bud KwifawG;qxm;&efESif hatmifjrifpG m ausmfjzwfrnf[lívnf; qH k;jzwfxm;&efvd k ayonf/,H kMunfrIonf awmifrsm;uk  dyif a&G UoG m;Ed kifaponf[k qk  dpum;&S  donf htwk  dif; rdrdonf a&mufvd konf hyef;wk  difok  d Y tcuftcJrSeforQud k ausmfjzwfEd kif&rnf[k ,H kMunfcsufxm;NyD; ZG  J? vH k Yv? 0D&d,a&S Uxm;um pdwf&Snfonf;cHBud K;yrf;jcif;? 0g,rpd kufxkwfjcif; tpOftNrJ Ed k;Mum;jcif;[lonf h pdwf"mwfa&;&mBuH Ucd kifrIjzif h avQmufvSrf;&rnfjzpfayonf/ od k Yjzpf&m atmifjrifrI &nfrSef;csufyef;wd kifok  d Y avQmufvSrf;aejcif;onf avSum;xpf rsm;ud k wpfxpfcsif;wufvSrf;aejcif;jzpfaomaMumif h avSum;wpfxpfcsif;qDod k Y wufvSrf; avwk  dif; rdrd\pdwfwGif atmifjrifjcif;yef;wk  difqDod k Y a&muf&rnf[k &nfrSef;csufxm;um Bud K;yrf;oG m;oif hygaMumif; tBuHjyKa&;om;vk  d  fuf&ayonf/
rEåav;NrdKYawmf jrefrmU½dk;&mr[moBuFefyG Jawmfusif;ya&; vkyfief;nd §EI dif;tpnf;ta0;jyKvkyf
 rEÅav; rwf 30
tvkyftudkiftcGifhtvrf;rsm;&S mazG&mwGif toufarG;0rf; ausmif;ynm&yfrsm;jzpfaomuGefysLwmpm&if;ukdif
LCCI
?t*Fvdyf? w½kwf? *syefbmom ta&;tzwftajympaomynm&yfrsm;pG mteuf toufarG;0rf; ausmif;jyKynm&yfwpfcktaejzif h ,mOfarmif;oifwef;udk wufa&mufoifMum;olrsm;jym;vmaMumif;?ykvdu,mOfarmif;oif
,mOfarmif;oifwefrsm;ud k toufarG;0rf;ausmif;ynm&yftjzpf oif,lolrsm;jym;vm
wef;ausmif;wpfckjzpfonf h xGef; awmufarmfawmf,mOfoifwef; ausmif;rS wm0ef&SdolwpfOD;uajymjyonf/]],mOfarmif;vd kifpifjyKvkyfzd k Y unerS mpmawG UvufawG Uajzqd k zdk Y vma&mufwufMuwJ holawG? ud k,fyd kif,mOfawG armif;ESifEk  difzd Y k vma&mufwufMuwJholawG&Sdovd k toufarG;0rf;ausmif;jyK  twwfynmwpfcktaeeJ Y vm a&mufwufolawGursm;ygw,f/ oifwef;ausmif;taeeJ Yu pepf wus ,mOftEÅ &m,fuif;&Sif; atmifarmif;ESifEd kifatmif pmawG U vufawG UwpfOD;csif;pepfwusoif Mum;ay;aeNyD; vk  difpif&½H kvufyl wk  dufoifMum;ay;wmrsKd;r[kwfbJ oifwef;rqif;cifpmar;yG  Jppfw,f/ trSefwu,fvufawG UuRrf;usif rS oifwef;qif;vufrSwfay;w,f/ ratmif&ifoifwef;qif;vufrSwf ray;bl;/ oifwef;rSm qufNyD; wwfatmifoifMum;apygw,f}} tvkduf wm0ef&Sdolrsm;wufa&mufMuonf/
 (tay:yH k)
a&S;OD;pG mwk  dif;a'oBuD;0efBuD; csKyfu trS mpum;ajymMum;&mwGif ESpfpOfusif;yNrJjzpfonfhrEÅ av;Nrd KU jrefrmh½d k;&m,Ofaus;rI r[moBuFefyG  Jawmfud k pnfum; okdufNrd Kuf at;csrf;aysmf&TifpG m usif;yEdkifa&;twGuf vkyfief; aumfrwDtvk  dufzG  J Upnf; aqmif&Guf ay;NyD;jzpfaMumif;? jrefrmh½dk;&m,Ofaus;rIr[moBuFefyG  Jawmfud k jrefrmh"avhxHk;pHESifhtnD ½d k;&m rysuf xdef;odrf;usif;yvsuf rEÅ av;Nrd KUol?Nrd KUom;rsm;ESif hte,f e,frS twma& vma&mufupm;olrsm; twma&obifyJ  GawmfwGif ,Ofaus;odrfarG UpG mjzif h yg0ifqif ETJEkdifa&;twGuf tav;xm;aqmif&GufoG m;Mu&efvd kaMumif;? oBuFefyG  JawmfwGifvnf; oef Y&Sif; aoma&&&S  da&;? rEÅ av;usKH;ywf vnfwpfavQmuf?rEÅ av;Nrd KUwGif; vrf;rsm;?rEÅ av;uefawmfBuD;ywf vrf;wd k YwGifvnf; ,mOftEÅ &m,f uif;&Sif;a&;ESif h,mOfaMumydwfqd k YrI r&S  dapa&;twGuf vkyfief;aumfrwD rsm;uvnf; pepfwusaygif;pyf nd  §EI  dif;aqmif&GufoG m;Mu&rnfjzpf aMumif;? oBuFefyG  JawmftwGif;yg0ifqifET  JMurnf h oBuFefr@yf rsm; (53)ckud k owfrSwfxm;aom pnf;urf;rsm;ESif htnD pepfwus jzpfapa&;? vrf;ab;aps;qd kifrsm; pepfwusae&mcsxm;íab;Oy'fuif;aprnf husef;rma&;ESif hnDnGwf aomtpm;tpmrsm;a&mif;csoG m;Ek  dif&eftwGuf oufqd kif&m vkyf ief;aumfrwDwk  d YrS uGif;qif;Muyf rwfaqmif&GufoG m;Mu&efvd kaMumif; jzif htus,fw0if hajymMum;onf/ qufvufívkyfief;aumfrwD tvk  dufwm0ef&S  dolrsm;u vkyfief; u@rsm;tvd kuf pDpOfaqmif&Guf xm;&S  drI tajctaersm;ESif h pyf vsOf;í &Sif;vif;wifjyMuaMumif; od&onf/ (012)[k oifwef;enf;jycsKyfOD;zkef;u ajymjyonf/tvkyftuk  diftcGif htvrf;rsm; &S mazGavQmufxm;rIrsm;wGifbG  J U&  rsm;? uGefysLwmuRrf;usiftawG U tBuHK&S  dolrsm;ud k tvkyftud kif &S mazGolrsm;u OD;pm;ay;a&G;cs,f avh&S  daMumif;?,mOfarmif;vk  difpif &&Sdxm;ygu tvkyf&&efvG,fulNyD; bG  J U&olcsif;jzpfygu ,mOf armif;wwfolu tcGif hta&;yk  drk  d Ek  difaMumif;? uRrf;usif,mOfarmif; wpfOD;jzpfvQif tpk  d;&½H k;0efxrf; jzpfu vpmaiGusyf wpfodef;ausmf txd&&SdEd kifaMumif;? ukPD0ef xrf;jzpfygu aiGusyfwpfodef;cJ  G rS ESpfodef;ausmftxd omref 0efxrf;rsm;xufyd krd kí vpm&&S  d EdkifrIwkdYaMumifh ,mOfarmif;oifwef;ud k vma&muf&jcif;jzpf aMumif; ,mOfarmif;oifwef;om; bGJU&wpfOD;u &Sif;vif;ajymjyonf/(042)
v,fvkyfom;&S m;yg;íysKd;Ekwfvkyfief; trsKd;orD;wk d hvkyfuk difae
 tr&yl& rwf 30
rEÅ av;wd kif;a'oBuD; tr&yl Nrd KUe,fwGif aEGpyg;pd kufysKd;&eftwGuf qnfawmfBuD;rS a&rsm;pwifvTwf ay;aeonf/ysKd;axmifa&vTwfonf h tcsdefrSpí awmifolrsm; &moDrD &efysKd;axmifMu&onf/tr&yl Nrd KUe,f ta&S Uawme,fpyfwpf0d kuf wGif aEGpyg;twGuf a&ToG,f&if oufEkpyg;rsm;ud k trsm;qH k;pd kuf ysKd;Muonf/refusnf;ud kif; aus;&G mtkyfpk refusnf;ud kif; pHjy aus;&G mwGif v,fvkyfom;&S m;yg; aeonf[k od&onf/ v,fvkyfom;&S m;yg;&  jcif;rS m pufrIZkefwpf0d kuf&S  d puf½H k? tvkyf½Hkrsm;wGif tvkyfvkyfol rsm;jcif;? o&ufNcHrsm;wGif o&uf oD; ,ifxdk;rIudk umuG,f&efo&ufoD;tdwfpGyf vkyfief;vkyf uk  difol trsKd;om;wk  d Y rsm;aejcif; aMumif hjzpfonf/ ,ckumvwGif pdefwpfvHk;o&ufoD;? [oF mo&ufoD;rsm; ud k aps;uGuf0if&efoD;xk  d;,ifrsm; rxd k;a&;? aps;uGuf0ifo&ufoD; &&S  da&;twGuf ,ifatmif;Edkifaom ae&mrsm;ud k&Sif;vif;jcif;? o&ufoD; oD;xk  d;,ifumuG,fa&; twGuf tdwfcG  Hrsm;pGyfjcif;wk Y  duk  d t"duxm;í jyKvkyfaeMuonf/ tqk  dygo&ufoD;tdwfpGyfvkyfief; wGif trsKd;orD;rsm;xuftrsKd;om; rsm;ud k vkyfief;&Sifrsm;u trsm; qH k;toH k;jyKMuonf/ tdwfpGyfvkyf ief;wGif trsKd;om;wpfOD;vQifp&dwfNidrf; aiGusyf 5000&&S  dMu onf/xk Y  daMumif h refusnf;uk  dif;pHjy aus;&GmESifhteD;em;&Gmrsm;wGifaEG pyg;pd kufysKd;&eftwGuf ysKd; ouf&if hvmcsdefwGif ysKd;Ekwfrnf h v,fvkyfom; trsKd;om;rsm;r&S  d oavmufjzpfaeonf/xd k YaMumif h trsKd;orD;rsm;ud k ysKd;Ekwfvkyfief; twGufiSm;&rf;toHk;jyKaeMu& onf/ ,ciftcgu v,fvkyfief;wGif trsKd;om;rsm;u ysKd;Ekwf í trsKd;orD;rsm;uaumufpk  duf avh&d  SMuonf/ ,cktcg v,fvkyfom;&S m;yg;rIaMumif h trsKd;orD; rsm;ud k aumufpd kufvkyfief;tjyif ysKd;Ekwfjcif;ü trsKd;om;rsm;tpm; toH k;jyK&onf[k od&onf/
 (0J yH k )
TTS

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->