Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Contend for the Reformation Gospel

Contend for the Reformation Gospel

Ratings: (0)|Views: 30|Likes:
Sermon preached for the festival of the Reformation at St. Paul's Lutheran Church of Monroe, Michigan on October 24th and 25th, 2009.
Sermon preached for the festival of the Reformation at St. Paul's Lutheran Church of Monroe, Michigan on October 24th and 25th, 2009.

More info:

Published by: Rev. Christopher D. White on Oct 24, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

10/20/2010

pdf

 
‐Dfhuihe bfq uci Qibfqljunfh Mftwi`“Uci Bitunrj` fb uci Qibfqljunfh — Fdufaiq 15
uc
jhe 19
uc
, 177>Oyei 4
Lnki U~tfh, Ojlit ‐Aytuiq“ Efym`jt, Irjheiq Cf`~bni`e, Qj~ Liqdiq, Qneendk Af}i, Mifqmi Bfqiljh,@ihhfs @i}nt, Qj~ Ofhit Oq(; ~fy lnmcu qidfmhni ucfti hjlit aidjyti fb ucinq jttfdnjunfh }nuc uci }fq`e fb afsnhm(Ijdc fhi fb ucil, ju tfli wfnhu nh uci `jtu 17 ~ijqt }jt j afsnhm }fq`e dcjlwnfh, cf`enhm ju `ijtu fhi }fq`e unu`i(Fb dfyqti, jbuiq tfli unli, ijdc fhi fb uci dcjlwnfht N `ntuie bfq ~fy `ftu ucinq unu`i, aidjyti uci~ }iqi yhja`i uf }nuctujhe uci fht`jymcu fb dfhuiheiqt, }cfti mfj` }jt uf qnw m`fq~ j}j~ bqfl uci dcjlwnfh( Nh uci }fq`e fb afsnhm, nu„t nhirnuja`i ucju uci unu`i cf`eiq nt mfnhm uf `fti ju tfli wfnhu, aidjyti uci~ cjri uf dfhtujhu`~ bjdi ucilftu enbbndy`u dcj``ihmiqt, aidjyti uci~ lytu j`}j~t bnmcu fbb bfit ucju jqi myhhnhm bfq ucinq eilnti( Irihuyj``~ iriq~ afsnhm dcjlwnfh, hf ljuuiq cf} mffe fb j afsiq uci~ jqi, hf ljuuiq cf} mqiju ucinq uidchnzyi nt, hf ljuuiqcf} cjqe uci~„ri uqjnhie, }n`` miu khfdkie fyu jhe `fti ucinq unu`it, ucinq bjli, ucinq m`fq~, jhe ucinq neihunu~ jtdcjlwnfh( ]cju nt uci Qibfqljunfh j`` jafyu jhe }c~ ef }i cjri j ~ijq`~ dfllilfqjunfh fb nu nh fyq DcqntunjhDcyqdc dj`ihejq6 N djh jttyqi ~fy ucju nu nth„u jafyu j ljh, Ljqunh @yuciq, hfq nt nu jafyu wf`nundj` ywcijrj`, fq jtywwftie tfdnfwf`nundj` Ejrne rt( Mf`njuc ywqntnhm aiu}iih uci tlj`` mqfyw fb @yuciqjh dfhbittfqt jhe ucicylyhmfyt dfqwfqjui dfhm`fliqjui fb uci Qfljh Djucf`nd Dcyqdc( Uci Qibfqljunfh nt jafyu uci fhmfnhmtuqymm`i bfq uci uqyuc, uci fhmfnhm eibihti fb uci Cf`~ Tdqnwuyqit, uci fhmfnhm bnmcu uf qiujnh uci iuiqhj` wqni fb iriq`jtunhm m`fq~ nh cijrih, j tuqymm`i ucju, ~it, tj} j wijk nh uci ej~t fb @yuciq jhe uci qibfqliqt jhe dfhbittfqt,ayu cjth„u tufwwie( Iriq~ ej~, uci mqiju jeriqtjq~, uci eirn`, dfhunhyit uf bnhe hi} jhe d`iriq }j~t uf entufqu uciuqyuc, uf nhdfhtwndyfyt`~ lns uci Aqije fb @nbi }nuc uci ~ijtu fb bj`ticffe }nuc uci nhuiheie mfj` ucju }i `fftihfyq unmcu mqnw fh uci fh`~ mftwi` ucju tjrit, }nuc uci cfwi ucju }i }n`` irihuyj``~ `iu mf fb nu j`ufmiuciq( Uci bnmcubfq uci uqyuc fb tj`rjunfh dfhunhyit ufej~, bi``f} dcn`eqih fb uci Qibfqljunfh( Jhe fh ucnt Qibfqljunfh }iikihe,uci Cf`~ Twnqnu a~ uci cjhe fb Oyei nt nh fyq dfqhiq, dfjdcnhm yt, uci ilajuu`ie }jqqnfqt fb Dcqntu }nuc tcfyut fb ihdfyqjmilihu? ‐Dfhuihe bfq uci qibfqljunfh mftwi`*Ciqfndj``~ eibihe uci mftwi` fb Oityt Dcqntu jmjnhtu iriq~ jeriqtjq~, jhe wjttnfhjui`~ tuqymm`i bfq uci y`unljui wqni —uci m`fq~ fb `nbi nh cijrih, uci iuiqhj` wqni mnrih uf j``rndufqt nh Dcqntu(
N( Ciqfndj``~ eibihenhm jmjnhtu iriq~ jeriqtjq~
 ]i jqi nh j bnmcu, jh nhuihti tuqymm`i bfq uci bjnuc jhe bfq uci iuiqhj` wqni ucju uci afe~ fb Dcqntunjhefduqnhi nh uci Tdqnwuyqit myjqjhuiit( Oyei, uci aqfuciq fb Ojlit jhe uci ¼ aqfuciq fb Oityt ytit tuqfhm `jhmyjmi nhcnt tlj`` ~iu wqfbfyhe`~ nlwfqujhu iwntu`i uf eitdqnai uci tuqymm`i ucju }i jqi cijrn`~ ihmjmie nh?
‐N bfyhe nu hidittjq~ uf }qnui jwwij`nhm uf ~fy uf dfhuihe bfq uci bjnuc ucju fhdi bfq j`` }jt ei`nriqie uf uci tjnhut(“ 
Dfhuihe* Uci fqnmnhj` }fqe nh uci Mqiik nt fbuih ytie nh jhdnihu Ci``ihntund `nuiqjuyqi uf eihfui jh juc`iunddfhuitu nh j tujenyl( Nu cjt uci neij fb j dcjlwnfh tuqymm`nhm uf eibihe tfliucnhm ucju uci~ wfttitt, isiqunhmihiqm~, j`` wfttna`i ihiqm~ uf qiujnh ucinq mqijuitu wfttittnfh, ainhm nhrf`rie nh tydc jh nhuihti ajuu`i }nuc jh
 
jeriqtjq~ ucju nb uci~ `iu ucinq myjqe ef}h bfq fhi lflihu, uci~ }fy`e bnhe ucilti`rit khfdkie fyu, eibijuie, jheucinq mqijuitu wfttittnfh, ucinq wqni tinie bqfl ucinq cjhet(‐Dfhuihe,“ dflljhet Mfe uci Cf`~ Twnqnu, ‐Dfhuihe bfq uci bjnuc(“ Nh fuciq }fqet, ‐Eibihe uci bjnuc,“uci afe~ fb Dcqntunjh uqyuc qirij`ie nh uci Ana`i( Eibihe nu aidjyti uci mftwi` fb Oityt Dcqntu nt fyq mqijuituwfttittnfh( Eibihe nu }nuc j`` ~fyq tuqihmuc aidjyti uci nhtwnqie jhe nhiqqjhu ]fqe fb Mfe nt fyq mqiju ciqnujmi(Nh uci Cf`~ Tdqnwuyqit, jhe hf}ciqi i`ti, ef }i `ijqh cf} }i jqi mnrih jdditt uf uci cf`nhitt jhe qnmcuifythitt fb Mfe — ucqfymc uci liqnut jhe tjdqnbndi fb fyq @fqe jhe Tjrnfq Oityt Dcqntu — hfu ucqfymc jh~ bfql fb wiqtfhj`dfhuqnayunfh( Nh uci ]fqe fb Mfe, }i jqi tcf}h uci fh`~ }j~ uf cijrih, uci fh`~ }j~ nhuf Mfe„t iuiqhj` jhem`fqnfyt wqitihdi? A~ mqjdi j`fhi ucqfymc bjnuc j`fhi nh Oityt Dcqntu fyq @fqe(Ucju„t isjdu`~ }cju Tu( Wjy` tj~t nh Iwcitnjht 1?3>?
‐Bfq nu nt a~ mqjdi ~fy cjri aiih tjrie ucqfymc bjnuc, jhe ucnt — hfu bqfl ~fyqti`rit < nu nt uci mnbu fb Mfe, hfu a~ }fqkt, tf ucju hf fhi djh afjtu(“ 
Ucju„t uci uqyuc ucju tiut ytbqii bqfl tnh( Ucju„t }cju }i jqi uf dfhuihe bfq, uf eibihe(((uci yhdcjhmnhm bjnuc mnrih
‐fhdi bfq j`` uf uci tjnhut(“ 
 Uci zyitunfh ucju }i cjri uf jtk fyqti`rit nt ucnt? Jqi }i wqfwiq`~ wqiwjqie uf eibihe uci bjnuc6 Djh }i wfttna`~ eibihe ucju }cndc }i ef hfu cf`e yw jt ittihunj` jhe nlwfqujhu uf fyq f}h `nrit6 Djh }i wfttna`~ dfhuihe bfq uciafe~ fb efduqnhi nh uci Tdqnwuyqit jhe bfq uci iuiqhj` wqni wqflntie ucqfymc ucil nb }i fyqti`rit jqi hfu bnql`~ mqfyheie nh Mfe„t ]fqe, nb }i jqi }faa`nhm jafyu nh Ana`ndj` n``nuiqjd~6Uciqi }jt j tyqri~ efhi j bi} ~ijqt jmf a~ Mifqmi Ajqhj ucju neihunbnie oytu cf} Ana`ndj``~ n``nuiqjui wifw`ijqi hf}jej~t( 27) fb uci wifw`i tyqri~ie dfy`e hfu hjli lfqi ucjh bnri dflljhelihut( 93) fb jey`ut eneh„ukhf} }cf wqijdcie uci Tiqlfh fh uci Lfyhu #lftu ucfymcu nu }jt An``~ Mqjcjl.( J`lftu 97) fb cnmc tdcff`iqtucfymc ucju Tfefl jhe Mflfqqjc }iqi cytajhe jhe }nbi, jhe :1), }cndc nt jduyj``~ zynui j anu, ucfymcu ucjuHfjc„t }nbi }jt Ofjh fb Jqd(#^fy `jymc(. Ayu yheiqtujhe uci wfnhu( Uci Ana`i nt hfu uf ai uqijuie jt j liqi j df``idunfh fb LfuciqMffti tufqnit ucju cjri hndi lfqj` `ittfht( Uci Ana`i nt hfu uf ai ytie tnlw`~ jt j affk fb tfdnj` nlwqfrilihulijhu uf tcf} yt cf} uf `nri uci lftu by`bn``nhm ijquc`~ `nbi wfttna`i( Uci Ana`i nt uci riq~ ]fqe fb uci J`lnmcu~ Mfe, uci fh`~ ]fqe }cndc mnrit iuiqhj` `nbi, jwjqu bqfl }cndc uciqi nt hf iuiqhj` `nbi( Ucnhk ajdk uf dqijunfh, ufuci riq~ bnqtu riqtit fb Tdqnwuyqi  Mfe twfki jhe `nbi }jt dqijuie( Tun`` ufej~, ci twijkt ucqfymc cnt qirij`ie ]fqe,jhe twnqnuyj` `nbi nt dqijuie jhe tytujnhie* Cnt ]fqe nt wf}iqby`, nu nt ibbidunri, nu qirij`t uci Tjrnfq Oityt nh j`` cntm`fq~, nu tjrit* ^iu, uci lfqi }i jqi entujhdie bqfl Mfe„t wf}iqby` jhe ibbndjdnfyt ]fqe, uci lfqi enbbndy`u nu }n``ai uf eibihe nu nh uci bjdi fb bj`ticffe, uci lfqi enbbndy`u nu }n`` ai uf bihe fbb j`` uci jeriqtjqnit ucju zyitunfh nutuqyuc, nut `imnunljd~, jhe nut wf}iq uf tjri, jhe uci lfqi ry`hiqja`i ~fy jhe N }n`` ai uf Tjujh„t i`jafqjui tdcilitjhe cnt d`iriq ‐j`uiqhjui mftwi`t“ }cndc jqi qij``~ hf mftwi` ju j``, jhe oytu tfli hi} ljhnbitujunfh fb f`e `nit lijhuuf uyqh fyq eiwiheihdi j}j~ bqfl uci dqftt fb Oityt uf fyqti`rit(Ai qije~ bfq ucfti juujdkt( Ai qije~ uf ciqfndj``~ tujhe yw bfq uci uqyuc jhe eibihe uci uqyuc jt uci jwftu`itene nh ucinq iqj, jt uci ijq`~ dcyqdc bjuciqt ene nh ucinq ej~, jt @yuciq jhe uci dfhbittfqt ene, a~ en`nmihu`~ tuye~nhmjhe nh}jqe`~ enmitunhm Mfe„t enrnhi ]fqe( Ucju„t uci fh`~ }j~ ucju ~fy jhe N }n`` ai ja`i uf tujhe bnql uf uci ihenh ucnt twnqnuyj` ajuu`ibni`e, fh`~ }nuc j by`` eiwiheihdi fh uci mqjdi fb Mfe nh uci wyqi jhe yhjey`uiqjuie mftwi` fb  Oityt Dcqntu, nh }cndc uciqi nt yhdfhenunfhj` bfqmnrihitt bfq j`` tnht, jhe iuiqhj` `nbi bfq j`` }cf ai`niri(
NN( Wjttnfhjui`~ tuqymm`i bfq uci y`unljui wqnzi

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->