Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
31 March 2014

31 March 2014

Ratings: (0)|Views: 690 |Likes:
Published by Aamader Malda
AAMADER MALDA, the only media of ur hometown n its thoughts. This BENGALI NEWSPAPER, born on 25 March 2002. Here u can share n x-press ur views n thoughts n u'll get here d essence of MALDAIYA CULT. So, hurry up. Come n join with us...
AAMADER MALDA, the only media of ur hometown n its thoughts. This BENGALI NEWSPAPER, born on 25 March 2002. Here u can share n x-press ur views n thoughts n u'll get here d essence of MALDAIYA CULT. So, hurry up. Come n join with us...

More info:

Published by: Aamader Malda on Mar 31, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/10/2014

pdf

text

original

 
 ß±ûDZùûþ
03512 - 220522
 õø¸Ç  11 üÑàɱ 13 16 ÆäÂS 1420Îü±÷õ±õþ31 ÷±äÇÂ20148 ó±î± ¿õò±÷Ó  ËùÉ ¿õî¿õþîÂ
125“140
 Õ±Bå±, ÷±ùð±õþ ßÂÂó±Ëù ¿ß ÛßÂé± ö±ù ˆÂ±õþ Ý æÅ  éÂËù± ò±· Îðõ-÷Å  ò÷Å  ò ò± Îý±ß  Õɱé ¿ùˆÂ æÅò ÷±¿ùûþ±· ¿ð¿ðõþ Âó±Ëúý× Îî± ï±Ë߯ á±ûþßÂý× û¿ð ¿ðËî ýûþ, î±ýËù ò¿äÂËßÂ –¿û¿ò ÛËùò, ¿î¿ò Îî± Õ±õ±õþ õɱË`Âõþ/ Îü õɱ`ÂÝ Îî± ò±¿ß ëÂ× ËêÂý× ¿áËûþ Ëå¯  ˆÂ±õþ ò± Âó±Ýûþ±õþ Õ±ôÂËú±ü¸  ÕõúÉ ß±¿éÂËûþ ëÂ×ËêÂËå Ûý× Îæù± ü÷Ëûþõþ ü±Ëï ü±Ëïý× õõþÑ ÆäÂSÎüËùõþ ¿õËßÂù&Ëù±ËîÂÝ Ûàò ý±Ýûþ ± Îõ±ç±õþ Âó±ù±/‘Ûõ±ËõþÝ ¿ß ë±ùÅ-Î÷Ìü÷· õþ±ËæÉ îÔÂí÷Óù ßÂ’é±· ¿ð¿{¡ËîÂÎ÷±ðÏý×·’ ...ý× îÂɱ¿ð/ õù±ý× õ±UùÉ, ÎßÂëÂ× ÎæËò ¿òËî ä±ûþ ò±/ ä±ûþ ý× Bå±ÂóÓ  õþ Ëí ü÷ïÇ  ò/ ÕïÇ±È Õ±¿÷  û± ä±ý× ¿å, Îüé±ý× ýËõ Îî±·Ûý× Îæù±ûþ Îö±é ÷±Ëò Îüý× ßÂËõ ÎïËß ‘õõþßÂîÂð±’/ ÛËýò ú±¿™LÿòËßÂîÂòÏ ‘ð±ð±’ üѦԨ¿îÂõþ Õ±÷ð±¿ò õÅ  ¿ç îÒ±õþ ý±î ñËõþý×/ Îüý× 1982-õþ ÕË"±õËõþ Ãý׿jõþ±á±¿gÂõþ ÷ÔîÅÂÉõþ ü˼ ü˼ý× ¿ð¿{¡  õþ õþ±æòÏ¿îÂËî ûÒ±õþ ö±äÅÂÇûþɱù ÎëÂï, Îüý× ÷±òÅ  ø¸¿é ¿ßÂc Îö±éÂõ±æ±Ëõþ S÷ú  ¦£ÂÏîÂß±ûþ/ Õ±õþ ÷Ô îÅ ÂÉõþ ÂóËõþ Îî± õþÏ¿îÂ÷Ëî± ‘¿÷ï’ Îß±òÝ ûÅ  ¿M-îÂßÇ Âý× ûÒ ±Ëß  åÒ  Å  Ëî Âó±Ëõþ ò±/ Õ±õþ õõþßÂîÂð±õþ ÕòÉ›¶±Ë™LÃ, Ûý× Îü¿ðò ÂóûÇ  ™LÝà ¿åËùò ÆúËùò  üõþ ß±õþ/ Îæù±õþ õþ±æòÏ¿îÂËî Û¶±ûþ ðÅ  ý× ðúß ñËõþ ÛßÂBåS Õ±¿ñÂóîÂÉ Îðà±Ëò±  ÆúËùò üõþ ß±Ëõþ õþ ÕõúÉ ‘ÆúËùòð±’ ýÝûþ ±õþ ÎüÌö±áÉ ýûþ ¿ò/ ¿ò¿ðÇ  ©† á¿GÂõþ ÎöÂîÂËõþ ý× ¿åù Îüý× Âó¿õþäÂûþ/ Õ±õþ Îö±é ձüËõ Õïä ÎðÝûþ ±Ëù ÆúËùò üõþß±õþ Îòýׯ Û÷òé± Îúø¸  ßÂËõ ÎðËàËå Ûý× Îæù±· ýÒɱ, Îü¿ðß ÎïËß Ûõ±Ëõþ õþ Îö±é  ÕõúÉý× ÕòÉõþßÂ÷/ á¿í ÛõÑ ÆúËùò-Ûõþ ß±Ëæõþ Âó¿õþ ÷±í Ý Îö±ËéÂõþ Âó¿õþ÷±í ÎßÂò õɱ™¦¸  ±òÅ Âó±¿îÂß  î± ü÷±æMW ßÂËðõþ áËõø¸ í±õþ ¿õø¸  ûþ/ îÂËõ ÷Ô îÅ ÂÉõþ ÂóËõþ Ý ÎðÝûþ ±Ëùõþ ÎÂó±ˆÂ±Ëõþ Îß±òÄ ÕÂóÓ íÇ ¦¤›Ÿ ¿òËûþ ÛàòÝ õþ Ëûþ ÎáËåò ‘õõþßÂîÂð±‘/ îÒ±õþ Õü÷±l ß±Ëæõþ  ð±ûþ ¿òËî ձáè ýÏ ÕËòËßÂý×, ÕïäÂ, üðÉÛ¶ûþ±î ÆúËùò üõþß±Ëõþõþ ëÂ×MõþüÓõþÏ  ýÝûþ±õþ ð±¿õ ßÂõþ Ëåò ò± ÎßÂò ÎßÂëÂ×· ÷Ô î á¿íà±ò Îû æÏ¿õî á¿íõþ ÎïËßÂÝ  ú¿Mú±ùÏ, î± ý±Ëh ý±Ëh ÎéÂõþ Âó±ò ¿õËõþ±ñÏõþ±/ ‘Ûõ±Ëõþ Õ±õþ õõþ ßÂîÂð± òûþ...’ Ûß ÷LaÏõþ Ûý× ¿òð±òËß ôÅ ÂÈß±Ëõþ ëÂ× ¿hÂËûþ ¿ðËûþ ÕòÉ ÷La   Ïõþ ð±¿õ ‘õõþ ßÂîÂð± ÎõÒ Ëä ï±ßÂËù îÔÂí÷Óù ßÂõþËîÂò/’  ÷Ëò ÂóËhÂ, õåõþßÂËûþß ձËáõþ Ûß õ±÷ÂóLšÏ ÷Å àÉ÷La   Ïõþ ð±¿õ, ‘á¿íõþ Õü÷±l ß±æ Õ±÷õþ±ý× ßÂõþõ’/ Õ±õþ õîÇ Â÷±ò ÷Å àÉ÷La   Ï Îî± ÃòîÅÂò ›¶±ïÇÏõþ Âó¿õþ äÂûþ ß¿õþËûþ Îðò, ‘õõþ ßÂîÂð±õþ ¿ä¿ßÂÈü± ßÂËõþËåò’ õËù/ ¿ôÂü¿ôÂü±¿ò å¿hÂËûþ ÂóËh ÷±êÂæÅ  ËhÂ, ‘...ëÂ× ¿ò Îî± á±ý׿ò/ îÂõÅ  õõþßÂîÂð±õþ ¿ä¿ßÂÈü±·’ õù± õ±UùÉ ÎßÂëÂ× Îú±ò±õþ ÷Ëî±  Õõ¦š  ±ûþ Îòý×/ ß±õþí, ¿÷ï-Ûõþ ü˼ ûÅ¿M ÛÒ Ëé ÝËê ò± Îû¯ Îö±é ձüËå/ Õ±õþ Îö±é ձüËå  õËùý× ðÅ  âÇ  éÂò±ûþ Õ±ýîÂËðõþ ÎðàËî  ý±üÂó±î±Ëù åÅËé û±ËBåòÂóÒ ±äÂõåËõþ ¦š¿õõþî±ËßÂý× ý×ëÂ× Ûü ¿Âó ßÂõþ± ü±Ñüð/ ۿÛ¶ËùõþáòÄ áËò ÕÒ±ËäÂÝ åÅËé Îõh±Ëî ýûþ ôÂõþ ±!± ÎïËß ÷±¿òßÂäÂßÂ/ ö±ãËò âõþý±õþ±Ëò± ÷±òÅø¸&Ëù±õþ å±ëÂ× ¿òËî ¿áËûþ ßÂÏ õËùò ¿î¿ò· öÂõþügÂɱûþ Îéªò Îõ±ç±ý× ýËûþ ß±Ëæõþ ÎàÒ ±Ëæ ¿öÂòÄõþ±ËæÉ Âó±¿hÂÎðÝûþ± ÷±òÅËø¸õþ ß±Ëåý× õ± îÂÒ±õþ ö±ø¸± ßÂÏ· Îüà±ËòÝ ¿ß Û¶ßÔÂî ëÂ× Mõþ ±¿ñß±õþ Õ±õþ ò± Îðà± ¦¤ Ë›Ÿõþ  ßÂï±· üÑüËð îÒ±õþ ÂóÒ ±äÂõåËõþ õþ öÓ¿÷ß± ¿òËûþ ÷±ï± â±÷±ý× ò± Õ±÷õþ ±, Îæù±õþ Îß±òÝ ü÷üɱûþ îÒ±Ëß Âó±Ýûþ± ÎáËå ¿ßÂò± Îü Û¶ŸÝ Õõ±™LÃõþ/ qñÅ  ü¿îÂÉ Îüé±ý×, û± îÂÒ±õþÛ¶ä±õþ᱿hÂËî æ; ùæ; ù ßÂËõþ, ‘÷±ùð±õþ õþ +Âóß±õþ õõþ ßÂîÂð±õþ ü±ïÇ  ßÂ........’ ý× îÂɱ¿ð/  Õ±õþ Îõh±õþ Ý Ã›¶±Ë™Là ï±ß± ðù&¿ù· Â÷î±ûþ ï±ß±õþ ÕËöÂÉü î±ËðõþÝ ¿åù, Õ±Ëå Û¶¿îÂ|n¿î ձõþ ÕæÅ  ý±ËîÂõþ Îõü±¿î ¿òËûþ û±Âóò/ Õ±õþ ýÒ ±ô ñËõþ û±Ýûþ ±  ò±á¿õþ ß ÎðËà úýËõþõþ õÅ  ß ÎïËß ձæÝ üõþ ù ò± õ±üˆÂɱ`Â, Âó±¿ßÇÂÑ å±h±ý× áËh ÝËê õUîÂù, úýËõþõþ æ?±ù ÛàòÝ ÎÂóù ò± ¿êÂß±ò±, ÷±êÂ-æù± ^nî æ±ûþá± å±Ëh ßÂÑ¿SËéÂõþ æ¼ùËßÂ, úýõþ Ã›¶ü±õþ Ëíõþ ðÓõþîÂ÷ ¦¤›Ÿ S÷ú ÕùÏß  ýûþ, ò±á¿õþ ß ¦¤±BåjÉ ÎêÂËß îÂù±¿òËîÂ/ õh±ý× ßÂõþ± ¿õ«¿õðɱùûþ õ± Î÷¿ëÂßÂɱù ßÂËùæ ÕÒ ±îÅÂhÂâõþ ÎïËß ßÂËõ ÎõËõþ±Ëõ, ÎßÂëÂ× æ±Ëò ò±/ Îû÷ò æ±Ëò ò±, ›¶îÂÉ™LÃáè ±Ë÷õþ Ýý× ýîÂð¿õþ ^ Î÷Ëûþ¿éÂ, ù±ù-üõÅ  Ëæõþ ô±õþ±ß ßÂÏ/ æ±Ëò ò±, ÷Å  ^±¦£ÂÏ¿î  ß±Ëß õËù/ æ±Ëò ò±, Îá±àÇ  ±ùɱ` à±ûþ ò± ÷±ï±ûþ Îðûþ/ qñÅ æ±Ëò, ¿ðËòõþ ÎúËø¸  ౿ù ý±Ëî âËõþ ¿ôÂõþËù Îß±Ëùõþ é± Õ±æ ¿òËûþ ÂóÒ ±ä¿ðò ò± ÎàËûþ ï±ßÂËõ/  îÂõÅ  Îö±é ձËü/ Îö±ËéÂõþ ý±Ýûþ ±ûþ Õ±ê±Ëõþ ±õþ Õ±Ëáý× ÷± ýËûþ û±Ýûþ ± ¿ßÂËú±õþÏõþ ÎîÂùýÏò  äÅ Âù ÝËhÂ, Îö±ËéÂõþ î±ËÂó q¿ßÂËûþ û±ûþ ÷±¿éÂõþ ¿òËäÂõþ æù/ Îö±ËéÂõþ  ¿öÂËûþËòý× Æî¿õþ ýûþ ý±ËîÂáõþ ÷ ô±ˆÂ ôÅ ÂëÂ... ÂóÒ ±äÂõåËõþ Ûý× Îî± ü÷ûþ¯ ü±õ±ùß Îö±é±õþ ý× ¿ö ÛË÷õþ Îõ±î±÷ ÎéÂÂó±õþ ü÷ûþ Õ±õ±õþ Ý Õ±ú± ßÂËõþ, Ûõ±õþ õÅ¿ç ü±õ±ùß ýËõ Õ±÷±õþ ÃÛ¶±¿ïÇî ›¶±ïÇ   ÏÝ.../
á¿íõ±õ± Âó±õþ ßÂËõþá±·
 ÕËòß¿ßÂåÅý× Âó±Ýûþ± öÂÏø¸í ß¿êÂò... ¿ú±-¦¤ ±¦š  É-Æð¿òß ß±Ëæõþ üÅËû±á/Û÷òßÂÏ æÏõËòõþ Î÷Ì¿ùߠ䱿ýð±&Ëù± Î÷é±Ëî ÎáËùÝÎÂó±h±Ëî ýûþ ÕËòß ß±êÂ-àhÂ/ îÓÂùÉ÷ÓËùÉõþ ¿õä±Ëõþ õõþÑ Îö±ËéÂõþ Õ±Ëá ÕËòß üýæùöÂÉ Ãýûþ ›¶±ïÇÏ ÛõÑ Ã›¶¿îÂ|n¿îÂ/ î±ý× ÎàËûþ ò± ÎàËûþ, Îß±òÝ÷Ëî ßÂËûþ ßÂé± õåõþ ß±¿éÂËûþ ¿ðËî Âó±õþ Ëùý× üõþ ß±Ëõþõþ ÷Å  Ëà ý±¿ü  ôÅ¿éÂËûþ ÎðúËß ‘¿÷Ëù¿òûþ±÷ÎëÂËöÂùÂóË÷KéÂ’ Îá±Ëùõþ ¿ðËß ձõþÝ ßÂËûþß Âó± Û¿áËûþ ¿ðËîÂÂó±õþËùý× ýù/ îÂîÂÂí äÂùÅß Û¶±¿ïÇ  îÂÛ¶±ïÇÏ ëÂ×Èüõ ...¿ùàËåò
 qw Æ÷S 
 ýø¸  ÇõñÇ  ò 
 ÷±ùð± úýõþ ÎïËß Îß±îÂÅ  ûþ ±¿ù/ Û¶±ûþ ðú ¿ßÂËù±¿÷é±õþ õþ ±™¦¸± û±Ýûþ ±õþ ÂóËï   õþïõ±¿h Î÷±Ëh Îä±Ëà ÂóËh Û¶±ûþ ß±Ëù± Âó±ïËõþ õþ ÂóÓ íÇ  ±õûþõ ÷Ó¿îÇ Â/ ý±¿ü÷Å  Ëà á¿íà±ò/ Õ±á±Âó±úîÂù± ñÅËù±ûþ öÂõþ±/ ¿ßÂc öÂÏø¸ í æÏõ™LÃ/ ò± ÎïËßÂÝ Îû ¿î¿ò ßÂîÂé± õþËûþËåò, ÷Ó  ¿îÇ ýËûþ û±Ýûþ± á¿íËß ¿ðËûþ î± Îõ±ç±Ëò± û±ûþ ò±/ ¿õùÂí õÅçÂËî Âó±Ëõþò îÒ±õþ ëÂ× MõþüÓõþÏõþ ±/ Õ±æÝ Ûý× Îæù±õþ ¿òõDZäÂËò ‘á¿í ¿÷ï’ ßÂîÂé± ß±æ ßÂËõþ, ÎüßÂï± Ûàò Õæ±ò± Îòý× õþ±æÉ, Û÷ò¿ßÂÎðËúõþ õþ ±æÍò¿îÂß ÷ýËùõþ Ý/ îÒ±õþ ÷Ô îÅ ÂÉõþ Âóõþ ßÂÑËáè ¿ü ÎòîÔÂËQõþ õɱéÂòé±  îÅ ÂËù ÎðÝûþ ± ýËûþ¿åù •õù± ö±Ëù±, îÅ ÂËù ÎòÝûþ ± ýËûþ¿åù— Îõ±ò ¿õ òÓ  õþ/ ÂóËõþ ö±ý× Õ±õÅ  ý±ËüËòõþ ý±î âÅ  Ëõþ Ûàò Î÷Ìü÷ òÓ  Ëõþõþ ý±ËîÂ/ îÔÂîÂÏûþ ðô± ÎïËß ü÷üɱõþ q/ Û¶ïË÷ ü±¿õSÏ, ÂóËõþ ßÔÂËøjÅ äÂËù ¿áËûþËåòÛßÂü÷Ëûþõþ á¿íõþý× Õ±úÏõDZðñòÉ ÷÷î± ¿ú¿õËõþ/ ü˼ ¿òËûþ ¿áËûþËåòÛßÂçұߠßÂÑËáè ¿üËßÂ, ûÒ±Ëðõþ ÕËòËßÂý× Ã›¶ûþ ±î Îòî±õþ ÂóÅ  õþËò± Îüò±/  ü¥x¿î Îæù± îÔÂí÷Ó  ù üö±ËòSÏ ü±¿õSÏ ¿÷S õËùËåò, Û¶¿îÂõ±õþ ¿òËæõþ õþ ±æÍò¿îÂß &õþ ü÷±¿ñËî ôÅ Âù ä¿hÂËûþ, îÒ±õþ Õ±úÏõÇ  ±ð ¿òËûþ Û¶ä±õþ q  ßÂËõþò ¿î¿ò/ &õþ Õ±úÏõDZð ¿õôÂËù û±ûþ¿ò/ ßÂàòÝ Îö±Ëé ý±Ëõþò¿ò ¿î¿ò/ Îö±Ëé Îæî±Ëî Ûõ±õþ ð¿Âí ÷±ùð±õþ îÔÂí÷Ó  ù Û¶±ïÇ   ÏËßÂÝ ¿î¿ò ¿òËæõþ Âóï ÕòÅ  üõþí ß¿õþ Ëûþ Ëåò/ îÂËõ ÛýנÛ¶ï÷ ÛßÂéÅ Â ¿öÂi§ üÅ  õþ îÒ±õþ ö±õ¿úø¸  ÉËðõþ  ÷ËñÉ/ ÷Ô îÅ ÂÉõþ ÂóËõþÝ Îû ¿î¿ò Ûý× Îæù±õþ õþ ±æòÏ¿îÂËî ÕòÉîÂ÷ Ûß¿é ™¦¸  yÂ, Ûàò Õ±õþ î± ÷±òËî õþ±¿æ òò ÕËòËßÂý×/ ü¥x¿î ðùÏûþ ßÂ÷ÇÏËðõþ ¿òËðÇ  ú ÎðÝûþ± ýËûþ Ëå, Õ±õþ Îß±îÅ Âûþ ±¿ù öÂõòËß Û¶Ëæ" ßÂõþ ±õþ Ã›¶Ëûþ ±æò Îòý×/ Õ±õþ  õõþ ßÂîÂð± òûþ, Ûàò ÎïËß õþ ±ËæÉõþ ü˼ Ûý× Îæù±õþ õþ ±æòÏ¿îÂËîÂÝ ÛßÂé±ý×  ¿÷ï/ ¿î¿ò ¿ð¿ð/ ÷÷î± õËjɱÂó±ñɱûþ/ Õ±õþ Ûý× &ð±¿ûþQ ¿òËî ýËõ  îÔÂí÷ÓùÏËðõþ ý×/ ÛßÂý× Âó¿õþ¿¦š  ¿î ëÂ×Mõþ ¿ðò±æÂóÅ  Ëõþ/ ßÂÑËáèü ¿ßÂÑõ± îÔÂí÷Óù, üúõþÏËõþ ò± ÎïËßÂÝ ðÅ’ðËùý× ëÂ×Â󿦚  î ð±ð±/ ¿Ã›¶ûþ õþ?ò/ îÒ±õþ ¦¤›Ÿ üôÂù ßÂõþ Ëî áù±õþ  ¿úõþ ± ôÅ ÂËé ëÂ×êÂËå ¦a   Ï, Û÷òßÂÏ ö±ý×ËûþõþÝ/ ÎðÝûþ ±Ëù îÂÒ ±õþ ýנÛ¶¿îÂBå¿õ Îûò/  ¿ßÂc ¿òËæõþ æÏõVú±ûþ ß±¿ùûþ±áË?õþ |ÏßÂËù±¿òõþ õ±¿hÂé± ¿Zà¿GÂî ýËûþ  û±Ýûþ±õþ ¦¤›Ÿ ¿ß ßÂàòÝ ÎðËà¿åËùò ¿Ã›¶ûþõþ?ò¯ ÆõðÅ  É¿îÂò ûÅ  Ëá ¿ð¿{¡  õþ  ý±üÂó±î±Ëùõþ úûɱûþ qËûþ ýûþËî± ÎðàËî Âó±ËBåò üõý×/ ÕòÅ  öÂõ ßÂõþËî Âó±õþ Ëåò ¿ß· ÎáÌhÂõ˼õþ ðÅý× Îæù±ûþ á¿í Õ±õþ ¿Ã›¶ûþ ¿÷ï ö±ãËî ðÅý× öÂõËòý× üûËPÂóÒ  Å  Ëî ÎðÝûþ± ýËûþËå â±üôÅ ÂËùõþ õÏæ/ Îß±îÅ Âûþ ±¿ùËî Îúýò±æ, |ÏßÂËù±¿òËî  üîÂÉõþ?ò/ Îüý× õþMõÏæ Ûàò ç±ËhÂõþ Õ±ß±õþ ¿òËûþ Ëå/ îÂËõ Âó±¿õþõ±¿õþß üàÉî± õæ±ûþ õþ Ëûþ Ëå ÛàòÝ/ ÛàòÝ Ûß ÎýÒËúËù õþ ±i§ ±, ¿ßÂÑõ± ú±õþÏ¿õþß  Õõ¦š± ß±õþ ÎßÂ÷ò õþËûþËå, î± ¿òËûþ Õjõþ ÷ýËù ¿òûþ ¿÷î ձËù±äÂò± ýûþ  õëÂ׿ð-ÎðõËõþ õþ/ Îüü÷ûþ õ±ý× Ëõþ õþ õ±õþ±j±ûþ ¿ß áÔ ýßÂîDZõþ ÕðÔ úÉ Âóðä±õþí±  qòËî Âó±ò îÒ±õþ±· æ±ò± Îòý×/ ýûþËî± ¿÷¿åù æ±Ëò¯  ð¿Âí ¿ðò±æÂóÅ  õþ Îæù±é± õõþ ±õõþ ý× õ±÷ÂóLš   ÏËðõþ âÒ±¿é õËù Âó¿õþ ¿äÂîÂ/ Õ™LÃî Îù±ßÂüö± Îö±ËéÂ/ õ±Ë÷Ëðõþ ÎÂó±h± ßÂÂó±ù, î±Ëðõþ ý±Ëî á¿í ¿ßÂÑõ± ¿Ã›¶ûþõþ ÷Ëî± ÎßÂëÂ× Îòý×/ î±ýנÛ¶ä±Ëõþ Îß±òÝ ¿÷ï ÎéÂËò Õ±ò± û±ûþ ò±/ õ±ñÉ ýËûþ  öÂõþ ü± õþ ±àËî ýûþ ÎîÂö±ᱠձËj±ùò, ßÔÂø¸  ß ձËj±ùò, |¿÷ß ձËj±ùËòõþ  ÷î âéÂò±&Ëù±ËîÂ/ îÂËõ Ûý× õ±æ±Ëõþ Îüüõ Õ±õþ à±ËBå ò± ÷±òÅ  ø¸ / Û¶÷±í  ¿÷ùËå áî Îù±ßÂüö± ¿òõÇ  ±äÂò ÎïËßÂý×/ ÎðhÂù±Ëàõþ õÉõñ±ò ßÂË÷ ÛËüËå   ÷±S ÂóÒ±äÂý±æ±Ëõþ/ î±ý× Ûàò òîÅ Âò ¿÷Ëïõþ ÎàÒ±Ëæ Ýý× Îæù±õþ õ±÷ÂóLšÏ  Îòî±õþ ±Ý/ Îö±ËéÂõþ Õ±Ëá ÎîÂ÷ò üÅ  Ëû±á ý±Ëî ÛËù Îî± Îü±ò±ûþ Îü±ý±á±/
 ¿÷ï õò±÷ ¿òõDZäÂò 
 ò±÷
 Õ±õÅ ý±Ëü÷ à±ò ÎäÌñÅ¿õþÎ÷Ìü÷ òÅõþ
Îßf ð¿í ÷±ùðý ë×Mõþ ÷±ùðý  ðù ßÂÑËáè ü ßÂÑËáèü õûþ ü 76 34 üö±ûþ ý±¿æõþ±77
%
66
%
 ß’¿é¿õîÇËßÕÑú¢¶ýí3 4 óÒ ±äÂõåËõþ Û¶ËŸõþ üÑàɱ8 60Û¶±ý× ËöÂé Î÷¥¤ ±üÇ  ¿õù0 0
 îÂïÉüÓ  S Ð Îù±ßÂüö±õþ ÝËûþ õü±ý× éÂ
 üö±õþ ÷Ëî 
 
Îß±òÝ ¿õ:±Âóò üÓ  S ñËõþ ¿õ:±Âóòð±î±õþ ü˼ Îû±á±Ëû±á ßÂõþ±õþ Õ±Ëá Âó±êÂßÂËðõþ ûï±ûï ÎàÒ ±æàõõþ ¿òËî õù± ýËBå/ ¿õ:±Âóòð±î±ËðõþÎß±òÝ ð±¿õ õMõÉ ¿õø¸Ëûþ Ûý× üÑõ±ðÂóSÎß±òÝ ¿ò}Âûþî± õ± ð±¿ûþ Q õýò ßÂËõþ ò±/
 üîÂßÂÏÇßÂõþí  ¿õ:¿l 
 fl¬˜« ‡±ø˘  fl¬˜« ±ø˘ ¬˜« ‡±ø˘  fl¬˜« ‡±ø˘ 
 ı±øh¬ › Êø˜ 
 ø˙é±  ø˙é± 
Âóh±Ëî ä±ý×
 ø‰¬øfl¬»¸±  ı…±ı¸± - ı±øÌÊ… 
 ¿õ:±ÂóËòõþ æòÉ Îô±ò ßÂò 
92327 90070
ŒÊ…±øÓ¬¯∏
¬¿ ˙Ǭı˛ ‰¬SêıM«œ 
 ßÂùß±î±õþ ¦¤ò±÷ñòÉÎæɱ¿îÂø¸ ü¥Ú±é ݠý™¦¸  Ëõþ౿õ𠕦¤íÇ Âóðß Û¶±l— ›¶¿î ý×Ñõþ ±æÏ ÷±Ëüõþ 2 - 8ÛõÑ 19 - 25 õþà ÷±ùð±ûþ ëÂ×ý×Ë÷k ßÂËùæ Îõþ±ëÂ, ëÂ×#;ù ßv±Ëõõþ ¿õÂóõþÏËî ëÂ×Â󿦚î ï±ËßÂò/ ð¿Âí± 501 é±ß±/ Îô±ò Ð94341 39871/ Ûå±h±10-18 Ý 26-01 õþàÂóÓ  õÇ  ëÂ× ðûþ õþ ±æÂóÅ  õþ, ÷ñÉ÷áè ±÷ •ÂóÓ  õDZäÂù— ßÂùß±î±-129 ëÂ×Â󿦚î ï±ËßÂò/ ü÷ûþ üß±ù 9 é± ÎïËß ügÂɱ 7 é±/ Îô±ò •033—25268652/
 Î¬– ’À˙±fl¬ ˙±¶a   œ 
 ÷±ùð±ûþ ßÂùß±î±õþÎæɱ¿îÂÇ¿õð ëÂ×Â󿦚îÂï±ßÂËõò Û¶¿î ül±Ëýõþ õþ ¿õ,Îü±÷, ÷¼ù Ý õÅñõ±õþ•üß±ù 11 é± ÎïËß ügÂɱ6 é± ÂóûÇ™L× ð¿Âí± 502 é±ß±/ Îû±á±Ëû±á ßÂò æÅ¿õùÏ Îõþ±ëÂ, ëÂ×Ð õ±ùÅäÂõþ, ÷±ùð±, Îô±ò Ð 257434/ Ûà±Ëò ¿êÂßÅ¿æ, ߊ¿‡Â Û¶dî ßÂõþ ± ýûþ/
 ø‰¬øfl¬»¸± 
 ÷±S 5 ÷±Ëü Îû Îß±Ëò±  ß¿¥ó¿é¿éÂö ÂóõþÏ±ûþ
MATHS
 -Û ð ßÂËõþÎî±ù± ýûþ¼
 òîÅ Âò õɱä q 
JAN-2014
 æûþ™Là ð±ü 
90021 88712
CLSFD 1456
/aamader /aamadermalda
Œ|øÌıX¬ øı:±¬ÛÚ  ˜±S 45 Ȭ±fl¬± õ∂øÓ¬ ˘±˝◊ Ú 
 õÉ¿MáîÂ, Õõ±¿í¿æÉßÂ Ý Æõõ±¿ýßÂ
ENGLISH TUTION
10+2
(W.B.C.H.S/ICSC/ CBSC),
Eng-lish
(Hons./ Elect.),
M.A
(Regular &Distance). Studentsfor : GBU, NSOU,IGNOU, BU,Kalyani & Bha-galpur University).
Ph. 94343 23454
 ı˝◊ √õ∂fl¬±À˙ ˝◊ BÂ≈  fl¬
ŒÊ˘±ı˛ fl¬øı › ¸±ø˝øÓ¬…fl¬·Ì 
03512 220522
94341 54440
Œ|øÌıX¬
 øı:±¬ÛÚ 
2 ¿é ¿õ:±ÂóËòõþ
 ü±Ëï
1 ¿é ¿õò±÷ÓËùÉ 
Îò±¿éü 
 ü÷™¦¸ ÎßÂf, õþ±æÉ Ý Îõüõþß±¿õþ Õ¿ôüËðõþ Õõáî ßÂõþ± ýËBå Îû
 Net club
Û
Computer 
 Ý
Com- puter 
 ü±÷áèÏ ûï±
Desktop, Laptop, Printers
 ý×îÂɱ¿ð 
DGSND
•üõþß±õþ ¿òñDZ¿õþî ÷ÓùÉ—ðËõþ ¿õSûþ ßÂõþ ± ýûþ/ Îû±á±Ëû±á -
Net Club
, Raj HotelMore, Malda 732101. Ph. 03512 221612,Fax - 273108
 Advt.
 ¿ëÂæ±ý× ò±õþ
 ý× ù±ü˦†˜éÂõþ“ Îß±Ëõþ ù“ ¿ôèÂ-  ýɱ`Â, ôÂËé±úÂó ý×îÂɱ¿ð  Õɱ¿›   −ËßÂúËò ðÂÂóÅ  ø¸“÷¿ýù± ¿ëÂæ±ý×ò±õþ ä±ý×/ Îô±õþ ß±ù±õþ ÕôÂËüËéÂõþ æòÉ æõ Æî¿õþ õþ Õ¿öÂ:î±ü¥ói§ õɱ¿M Õáè ±¿ñß±õþ Âó±Ëõò/ ¿ú±áîÂÎû±áÉî± áè ±æÅ  Ëûþ éÂ/  óËðõþ ò±÷ ëÂ× Ë{¡ à ßÂËõþ å¿õ   Ý õ±Ëûþ ±ë±é±üý 7 ¿ðËòõþ ÷ËñÉ Õ±Ëõðò ßÂò
aamadermalda@gmail.com
  fl   ¬  ˜   « ‡  ±  ø    ˘
2
+
1
 ÷±ùð± úýËõþ 3 ß±ê± æ¿÷õþ ëÂ×ÂóõþÎð±îÂù± õ±¿h ¿õSûþ/ ð±ù±ù ¿ò©xËûþ±æò/ üQõþ üõþ±ü¿õþÎû±á±Ëû±á ßÂò 
96790 24978
 Õ±Âó¿ò ¿ß Âóɱõþ ±ù±ý× ¿üü, ¦ó¿GÂù±ý× ¿éÂËü öÅ ÂáËåò/ öÅ ÂÒ ¿h õ±hÂËå, õ±îÂ, ýÒ ±éÅ ÂËîÂ, Îß±÷Ëõþ, æËûþËKé õɱï±/ õ±¿hÂËî ¿áËûþ Îû±á±üËòõþ ÷±ñÉË÷ üŦš ßÂËõþ Îî±ù± ýûþ/ 97358 79263
PRIVATE TUTION
For VI-X, ScienceGroup, ENGLISH &BENGALI MEDIUM,H.S (CHEM/ BIO).M 96144 18289
CLSFD 1406CLSFD 1475
Îü±÷õ±õþ 
31 ÷±äÇÂ2014
Îâ± ø¸ í±
ÎßÂfÏûþ üÑõ±ð óS Îõþ ¿æË©†˜úò ¿òûþ ÷±õ¿ùõþ •1956— 8 ñ±õþ ±  ÕòÅ  û±ûþÏ ¿ò¥§¿ù¿àî :±îÂõÉ ¿õø¸  ûþ Ã›¶ß±¿úî ýù
Âó¿Sß±õþ ò±÷ Ð
 ’±˜±Àı˛ ·ı«, ’±˜±Àı˛ ’±˙± - ’±˜±Àı˛ ˜±˘± 
›¶ß±úßÂ, ÷Å  ^ßÂ, Ý ¦¤ MW ±¿ñß±õþ  Ï Ð
 ’øÚèX¬ ±˙&l, ˆ¬±ı˛Ó¬œ˚˛
 ü¥ó±ðß Р¿äÂõþ |Ï ð±ú&l›¶ß±úß±ù Р ÷±¿üß ¿êÂß±ò± Ð
 Î¬◊ ˝◊ À˜k fl¬À˘Ê Œı˛ ±Î¬, ˜±˘± 732101,
 ó¿}Â÷õ/ 
 Õ±¿÷ Õ¿òX ð±ú&l Îâ±ø¸ í± ßÂõþ ¿å Îû, ëÂ×ÂóËõþ õþ îÂïɱ¿ð   Õ±÷±õþ :±ò Ý ¿õ«±ü ÷Ëî üîÂÉ
 ø˙é± 
 ’øÚèX¬ ±˙&l, õ∂fl¬±˙fl¬
Âóh±Ëî ä±ý×
V-XII
ÂóûÇ  ™Là ý×ÑËõþ¿æ Ý
 ÕÑßÂ, õ±Ñù± Ý ý×ÑËõþ¿æ  ÷±ñÉË÷ ûP üýß±ËõþÂóh±Ëò± ýûþ/ ¿õÐ^Ð
Spo-ken English
Îúà±Ëò± ýûþ/ Îô±ò 9474470914“ 9046555425
CLSFD 1425-2/5
Ûù Õ±ý× ¿ü-Îî ÛËæKéÂ
 ¿òûÅM ýËûþ æÏõËòÛ¶¿î¿‡Âî ýò/ ý×òËöˆ å±h± üÏ÷±ýÏò Õ±ûþ, õ±ý× ßÂ,áÔ ýÙí, ÎÂóòúò, áèɱäÅÂý× ¿é ձõþÝ... Îô±ò 9475267493
 ÷±ËßǠ¿éÂÑ Õ¿ôÂü±õþ
 Õ±ßÂø¸ÇíÏûþ õÉ¿MQü¥ói§, ßÂï±õ±îDZûþ ÂðÂ, Õò¿ñßÂ35 õåõþ, áè É±æÅËûþé ÷±ËßǠ¿éÂÑ Õ¿ôÂü±õþ ä±ý×/
‘...
 Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð± 
’,
 ëÂ×ý×Ë÷k ßÂËùæ Îõþ±ëÂ, ÷±ùð± 732101
 Sê˚˛ øıSê˚˛
Laptop on Sale
HP Notebook, 1 GBRAM, 160 HDD, Blue-tooth, Web Cam on Sale. Contact: 9434154440
2
+
1 Õô±õþ
 
 ¿õ:±ÂóËòõþ æòÉ Îô±ò ßÂò 
03512 220522
 
3
Îü±÷õ±õþ 
31 ÷±äÇ Â 2014Õ±÷±Ëðõþ áõÇ , Õ±÷±Ëðõþ Õ±ú± -
 Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð± 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->