Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
sistem yaklaşımı

sistem yaklaşımı

Ratings: (0)|Views: 743 |Likes:
Published by egitimyonetimi

More info:

Published by: egitimyonetimi on Oct 25, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2012

pdf

text

original

 
S
İ
STEM YAKLA
Ş
IMI
Sistem Yakla
ş
ı
m
ı
veya Sistem Teorisi tek ba
ş
ı
na yeni bir  bilimsel disiplin olmaktan çok belirli olaylar 
ı
n, durumlar 
ı
n vegeli
ş
melerin incelenmesinde kullan
ı
lan bir dü
ş
ünce tarz
ı
, bir  bak 
ı
ş
ı
s
ı
, bir metot, bir yakla
ş
ı
md
ı
r.Sistem,a)
 
Belirli parçalardan (alt birimlerden, alt sistemlerden)olu
ş
an, b)
 
Bu parçalar aras
ı
nda belirli ili
ş
kiler olan,c)
 
Bu parçalar 
ı
n ayn
ı
zamanda d
ı
ş
çevre ile ili
ş
kisi olan, bir  bütün olarak tan
ı
mlamak mümkündür.Sistem yakla
ş
ı
m
ı
, yönetim olaylar 
ı
n
ı
tek tek incelemek kadar, bu olaylar aras
ı
ndaki ili
ş
kilerin ve kar 
ş
ı
l
ı
kl
ı
etkile
ş
iminincelenmesinin önemini vurgulam
ı
ş
t
ı
r.E
ğ
er sistem ile sistemin faaliyette bulundu
ğ
u çevre aras
ı
ndaenerji, bilgi ve materyal al
ı
ş
veri
ş
i varsa, bu tür sistemler aç
ı
sistem; yoksa kapal
ı
sistem olarak adland
ı
ı
l
ı
r.
 
 E
ğ
er bir organizasyon incelenirken, sadece bu organizasyonunyap
ı
ve fonksiyonlar 
ı
ndan söz ediliyor, fakat d
ı
ş
çevreden sözedilmiyorsa, organizasyonla ilgili konulara kapal
ı
bir sistem
ı
s
ı
ndan bak 
ı
l
ı
yor demektir.Kapal
ı
sistemler, bünyelerinde mevcut olan entropi(tan
ı
m/negatif entropi) nedeni ile bir süre sonra faaliyetlerinidurdurmak zorunda kal
ı
rlar. Oysa aç
ı
k sistemler, dinamik denge veya dengeli durum ad
ı
verilen bir 
ş
ekilde faaliyetlerinisürdürürler.S
ı
n
ı
r, sistemin kontrolü alt
ı
nda olan iç de
ğ
i
ş
kenlerle sisteminkontrolü d
ı
ş
ı
nda olan d
ı
ş
çevreye ili
ş
kin de
ğ
i
ş
kenleri birbirinden ay
ı
ı
r.S
ı
n
ı
rsal birim rolü oynayan bu tür örgüt elemanlar 
ı
n
ı
n önemi büyüktür. Bu birimler sürekli olarak d
ı
ş
çevredekide
ğ
i
ş
melerle kar 
ş
ı
kar 
ş
ı
yad
ı
rlar. S
ı
n
ı
rsal birimler, bu gibide
ğ
i
ş
melerden sistemin karar organlar 
ı
n
ı
haberdar etmek durumundad
ı
rlar.
 
 
DURUMSALLIK YAKLA
Ş
IMI(Contingency-situational approach)
Ko
ş
ulsall
ı
k yakla
ş
ı
m
ı
, organizasyonun içinde bulundu
ğ
uçevrenin unsurlar 
ı
ile belirli yönetim kavram ve teknikleriaras
ı
nda fonksiyonel bir ili
ş
ki ara
ş
t
ı
rmaktad
ı
r.Durumsall
ı
k yakla
ş
ı
m
ı
nda, böyle bir fonksiyonel ili
ş
ki aramafikri mevcut olmay
ı
 p, sadece yöneticinin daha iyi karar verebilmesi için, organizasyonun içinde bulundu
ğ
u durumu iyitan
ı
mas
ı
gerekti
ğ
i fikri mevcuttur.Klasik yakla
ş
ı
m
ı
n üç ana konusu etkinlik, genel ilkeler ve eniyi organizasyon yap
ı
s
ı
d
ı
r. Neo-klasik yakla
ş
ı
mda insan faktörünün önemi üzerindedurulmaktad
ı
r.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
uygarca liked this
Ozden Yagli liked this
Nuri Kıvanç liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->