Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Marturii vol.9 - E.G. White

Marturii vol.9 - E.G. White

Ratings: (0)|Views: 349|Likes:
Marturii vol.9 - E.G. White
Marturii vol.9 - E.G. White

More info:

Published by: Ciprian-Florin Barsan on Oct 26, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2013

pdf

text

original

M\u0102RTURII VOLUMUL 9
PREFA\u0162\u0102

Apari\u0163ia acestui volum din serica "M\u0103rturiilor pentru Comunitate" (biseric\u0103)
vine s\u0103 r\u0103spund\u0103 unei nevoi sim\u0163ite de noi to\u0163i, membri \u015fi pastori deopotriv\u0103.
De\u015fi lucrarea de publica\u0163ie din \u0163ara noastr\u0103 a cunoscut o dezvoltare puternic\u0103 \u00een
perioada interbelic\u0103 \u015fi apoi \u00een perioada 1944-1947, c\u00e2nd milioane de exemplare
de reviste, bor\u015furi \u015fi c\u0103r\u0163i au fost publicate \u015fi r\u0103sp\u00e2ndite pretutindeni \u00een satele
\u015fi ora\u015fele \u0163\u0103rii noastre; de\u015fi s-au tip\u0103rit o parte dintre lucr\u0103rile Spiritului
Profetic, cele nou\u0103 volume de "M\u0103rturii pentru Comunitate" nu \u015fi-au g\u0103sit
p\u00e2n\u0103 acum locul \u00een planurile editoriale ale bisericii.

Sper\u0103m cu ajutorul bunului Dumnezeu ca acest prim volum publicat, s\u0103 fie
urmat de publicarea celorlalte opt volume, cum \u015fi de valoroasele lucr\u0103ri ale
Spiritului Profetic, ce n-au v\u0103zut \u00eenc\u0103 lumina tiparului \u00een limba rom\u00e2n\u0103. Pastorii,
comunit\u0103\u0163ile \u015fi noi to\u0163i, avem nevoie de acest mare \u015fi valoros tezaur al
Spirtului Profetic.

"\u015ei avem cuv\u00e2ntul proorociei f\u0103cut \u015fi mai tare; la care bine face\u0163i c\u0103 lua\u0163i

aminte, ca la o lumin\u0103 care str\u0103luce\u015fte \u00eentr-un loc \u00eentunecos, p\u00e2n\u0103 se va cr\u0103pa
de ziu\u0103 \u015fi va r\u0103s\u0103ri luceaf\u0103rul de diminea\u0163\u0103 \u00een inimile voastre" (2 Petru 1,9)\u2026
Pentru o \u00een\u0163elegere mai bun\u0103 a celor cuprinse \u00een acest volum al
M\u0103rturiilor s\u0103 facem o scurt\u0103 incursiune \u00een via\u0163a servei Domnului din perioada

dinaintea apari\u0163iei vol. 9 al M\u0103rturiilor pentru Comunitate (Testimonies).

Privind la timpul volumului 9, vedem o perioad\u0103 de cinci ani, ce se \u00eentinde
p\u00e2n\u0103 spre sf\u00e2r\u015fitul verii anului 1909. Experien\u0163a serveri Domnului din aceast\u0103
perioad\u0103, \u00eencepe \u015fi se termin\u0103 cu c\u0103l\u0103toriile ei, de la c\u0103minul s\u0103u din Sf. Elena,
California, spre Est, pentru a lua parte la importante \u00eent\u00e2lniri. Pentru biseric\u0103,
este o perioad\u0103 de revenire dup\u0103 criza din 1902-1903, \u015fi de extinderea lucr\u0103rii
de lansare a unor noi ac\u0163iuni \u015fi \u00eenfiin\u0163area unor noi institu\u0163ii.

Dup\u0103 o serie de importante \u00eent\u00e2lniri \u00een Michigan, din prim\u0103vara anului
1904, sora White a vizitat Sudul Americii \u015fi apoi s-a \u00eendreptat spre Washington
D.C., unde se \u00eentreprindeau ac\u0163iuni pentru construirea de cl\u0103diri pentru sediul
lucr\u0103rii ce se stabilea \u00een capitala na\u0163iunii. Trebuia \u00een\u0103l\u0163at un noi sediu al lucr\u0103rii,
o cl\u0103dire pentru Review and Heral, deci o tipografie, trebuia construit un
sanatoriu \u015fi un colegiu. Faptul c\u0103 sora White \u015fi-a stabilit c\u0103minul \u00een
Washington pentru c\u00e2teva luni, de unde ea putea urm\u0103ri \u015fi da sfaturi - \u00een
cuno\u015ftin\u0163\u0103 de cauz\u0103 - \u00een timp ce aceste patru cl\u0103diri erau \u00een construc\u0163ie, era o
mare \u00eencurajare pentru lucr\u0103tori. Ea a exercitat de asemenea, o mare influen\u0163\u0103
\u00een toat\u0103 biserica pentru fixarea \u00eencrederii membrilor bisericii, cu c\u0103 Dumnezeu
a inspirat transferul sediului administrativ al lucr\u0103rii de publica\u0163ii \u00een capitala
na\u0163iunii.

Aceasta a fost o perioad\u0103 de rapid\u0103 \u00eenaintare \u015fi dezvoltare a lucr\u0103rii
noastre medicale pe Coasta Pacificului. Au fost deschide noi sanatorii \u00een
capital\u0103, \u00een Glendale \u015fi Loma Linda, California. De la \u00eenceput, Loma Linda p\u0103rea
destinat\u0103 s\u0103 devin\u0103 un centru de preg\u0103tire \u015fi instruire al lucr\u0103torilor medicali,
lucrare \u00eenceput\u0103 \u00een Battle Creek. \u00cen timpul acestor ani critici de \u00eenfiin\u0163are a
colegiului medical, sora E. White a vizitat des California de Sud, unde a putut s\u0103

dea personal sfaturi \u015fi \u00eencurajare \u015fi a putut s\u0103 ajute la facerea planurilor pentru
\u00eenaintarea lucr\u0103rii. A fost o ac\u0163iune bazat\u0103 pe descoperirile date ei de
Dumnezeu, ne ne-a condus pas cu pas la \u00eenfiin\u0163area, \u00een cele din urm\u0103, a unui
colegiu medical pe deplin recunoscut. At\u00e2t de grele, de netrecut au fost
piedicile, \u00eenc\u00e2t, dac\u0103 n-ar fi fost credin\u0163a \u015fi \u00eencrederea inspirate de frecventele
sfaturi ce veneau prin Spiritul Profetic, institu\u0163ia n-ar fi supravie\u0163uit.

Aceste interese importante ce au \u0163inut-o pe sora White mult timp departe de casa \u015fi scrierile ei, au avut ca rezultat o mare \u00eent\u00e2rziere \u00een publicarea c\u0103r\u0163ilor pe care ea spera s\u0103 le vad\u0103 c\u00e2t mai cur\u00e2nd \u00een c\u00e2mp, f\u0103c\u00e2ndu-\u015fi lucrarea lor.

Cartea Divina Vindecare a fot singura care nou\u0103 pe care E.G. White a
publicat-o \u00een perioada aceasta de cinci ani.

\u00cen acest timp, lucrarea denomina\u0163iunii a crescut prea mult pentru a mai
putea re\u0163ine diferitele am\u0103nunte ale pa\u015filor de \u00eenaintare. Solia \u00eenconjura acum
lumea, misionari era trimi\u015fi \u00eentr-un num\u0103r tot mai mare, multe institu\u0163ii
\u00eenchinate educa\u0163iei, publica\u0163iilor \u015fi lucr\u0103rii au luat fiin\u0163\u0103. \u00cen adev\u0103r, solia
Evangheliei a ajuns p\u00e2n\u0103 la marginile p\u0103m\u00e2ntului.

A produs o mare bucurie \u00een inima servei Domnului, faptul de a se \u00eent\u00e2lni cu
reprezentan\u0163i ai lucr\u0103rii mondiale c\u00e2nd ace\u015ftia s-au \u00eent\u00e2lnit la Washington D.C.
\u00een prim\u0103vara anului 1909, pentru sesiunea Conferin\u0163ei Generale. Acesta a fost
ultima ei c\u0103l\u0103torie spre Est. Acesta a fost ultima ei participare la o sesiunea a
Conferin\u0163ei Generale. Avea acum optzeci \u015fi una de ani \u015fi consacrase o lung\u0103
via\u0163\u0103 de slujire cauzei lui Dumnezeu. Ea a v\u0103zut lucrarea cresc\u00e2nd din zilele
str\u0103daniilor de la \u00eenceput c\u00e2nd erau numai o m\u00e2n\u0103 de p\u0103zitori ai Sabatului, ce
a\u015fteptau revenirea pe cur\u00e2nd a Domnului. Acum ei num\u0103rau 85.000 \u015fi era
1.200 de slujitori ai lui Dumnezeu. \u00cen timp ce E.G. White st\u0103tea \u00eenaintea
delega\u0163ilor la aceast\u0103 sesiune a Conferin\u0163ei Generale ea a fost inspirat\u0103 s\u0103
vorbeasc\u0103 despre anumite subiecte de o mare importan\u0163\u0103 \u015fi care trebui s\u0103 fie
reamintite. Printre ele era \u015fi subiectul reformei sanitare. Timp de patruzeci \u015fi
cinci de ani ea s-a ocupat de \u00eenv\u0103\u0163area marilor principii ale vie\u0163uirii s\u0103n\u0103toase
care i-au fost prezentate \u00een viziune. Ea a tr\u0103it s\u0103 vad\u0103 roadele acestei
\u00eenv\u0103\u0163\u0103turi. Cu toate acestea mai erau unii care \u00eenc\u0103 se mai re\u0163ineau , mai erau
\u00eenc\u0103 al\u0163ii care era \u00eenclina\u0163i spre extreme, astfel c\u0103 ea a revizuit punct cu punct

pozi\u0163ia \u00een \u00eenv\u0103\u0163\u0103turile noastre. Aceast\u0103 declara\u0163ie f\u0103cut\u0103 \u00een fa\u0163a delega\u0163iilor

\u015fa sesiunea Conferin\u0163ei Generale formeaz\u0103 un important capitol al volumului 9.
Un alt aspect despre care ea a ales s\u0103 vorbeasc\u0103 a fost acela care se
ocupa de Colegiul medical de la Loma Linda. Ea a prezentat obiectivele acestei
institu\u0163ii \u015fi a apelat la cooperarea tuturor lucr\u0103torilor \u015fi a membrilor spre a face

ca aceast\u0103 lucrare s\u0103 fie un succes. Aceast\u0103 important\u0103 declara\u0163ie se afl\u0103 de
asemenea \u00een volumul 9.

Serva Domnului a v\u0103zut lucrarea administr\u0103rii sau conducerii bisericii
dezvolt\u00e2ndu-se de la un comitet de trei persoane alese \u00een 1863 s\u0103 poarte
r\u0103spunderea Conferin\u0163ei Generale la situa\u0163ia prezent\u0103 a organiza\u0163iei cu
departamentele Conferin\u0163ei Generale, cu Diviziunile \u015fi Uniunile de Conferin\u0163e,

organisme ce \u00eempart povara r\u0103spunderii lucr\u0103rii \u00eentre sute \u015fi mii de persoane

din diferite p\u0103r\u0163i ale c\u00e2mpului mondial. \u00cen cuvintele ei de \u00eencheiere, ea a pledat
pentru unitate \u015fi consacrare. \u00cen declara\u0163iile ei scrise, ea s-a ocupat de
autoritatea Conferin\u0163ei Generale \u015fi de importan\u0163a ac\u0163iunilor \u00eentreprinse de
Conferin\u0163a General\u0103 \u00een sesiune. Ea a scris despre \u00eemp\u0103r\u0163irea r\u0103spunderilor \u015fi

nevoia de umilin\u0163\u0103 \u015fi credin\u0163\u0103. Aceste sfaturi formeaz\u0103 o parte important\u0103 a
sec\u0163iunii de la sf\u00e2r\u015fitul volumului 9.

C\u0103tre sf\u00e2r\u015fitul secolului, sora White a \u00eenceput s\u0103 fac\u0103 apel la o re\u00eennoire
a interesului ce trebuie avut pentru evanghelizarea milioanelor de oameni din
marile metropole ale lumii. Aceste nevoi au fost subliniate din nou \u015fi iar\u0103\u015fi \u00een
sfaturile pe care ea le-a trimis lucr\u0103torilor ce conduceau lucrarea. Ca r\u0103spuns la
aceste solii, interesul pentru lucrarea \u00een ora\u015fe s-a re\u00eenviorat. S-a intrat \u00een mari
centre cu vestirea Evangheliei. Multe eforturi evanghelistice au fost \u0163inute, vechi
comunit\u0103\u0163i au fost \u00eent\u0103rite \u015fi noi comunit\u0103\u0163i au fost \u00eenfiin\u0163ate. Pentru a p\u0103stra
apelurile f\u0103cute pentru aceast\u0103 lucrare \u015fi sfaturile cu privire la \u0163inerea lor \u00een
mod permanent \u00een form\u0103, o \u00eentreag\u0103 sec\u0163iune din volumul 9 este devotat\u0103

acestui important subiect.

Era de asemenea, \u00een zilele c\u00e2nd diferitele ac\u0163iuni \u015fi institu\u0163ii \u00een care ne
angajasem cereau talentele \u015fi energiile membrilor no\u015ftri. A \u00eenceput s\u0103 fie clar
faptul c\u0103 aceast\u0103 lucrare nu va putea fi niciodat\u0103 terminat\u0103, dec\u00e2t numai dac\u0103
membrii bisericii se vor uni puternic cu slujitorii bisericii pentru a duce lumii
solia m\u00e2ntuirii. Lucrarea membrilor laici ai bisericii, a c\u0103p\u0103tat o nou\u0103 importan\u0163\u0103,
o nou\u0103 viziune. \u00cen ultimele dou\u0103 volume ale M\u0103rturiilor (7 \u015fi 8), s-a pus un mare
accent pe lucrarea membrilor laici \u015fi acest lucru este adus la apogeul lui \u00een
volumul 9. Urm\u00e2nd un tablou al evenimentelor \u015fi crizei finale, ce vor avea loc \u00een
scenele de \u00eencheiere ale istoriei acestui p\u0103m\u00e2nt, mai multe capitole sunt
consacrate chem\u0103rii adresate fiec\u0103rui adventist de ziua a \u015faptea de a lua
parte activ\u0103 la evanghelizare, \u00een lucrarea misionar\u0103 intern\u0103 \u015fi \u00een r\u0103sp\u00e2ndirea
de literatur\u0103.

Mai sunt alte dou\u0103 linii de am\u0103nun\u0163ite sfaturi prezentate \u00een acest volum,
pentru prima dat\u0103 cuprinse \u00een M\u0103rturii, de\u015fi \u00een decursul anilor s-au dat multe
sfaturi cu privire la ele. Prima are de-a face cu lucrarea printre oamenii de
culoare (printre negri). A doua se refer\u0103 la lucrarea libert\u0103\u0163ii religioase. Aceasta
a fost \u00een mare m\u0103sur\u0103 ca un r\u0103spuns la apelurile servei Domnului cuprinse \u00een

articolele publicate de d\u00e2nsa \u00een Review pe la mijlocul deceniului al nou\u0103lea,

ca lucr\u0103torii \u015fi membrii laici s\u0103 intre \u00een marele Southland \u015fi s\u0103 \u00eenceap\u0103 acolo
lucrarea lor, unii \u00een domeniul educa\u0163iei, al\u0163ii \u00een domeniul medical, unii \u00een
vestirea soliei, iar al\u0163ii tr\u0103ind \u00een lini\u015fte solia pe m\u0103sur\u0103 ce familiile se stabileau
\u00een regiune \u015fi care nu primiser\u0103 \u00eenc\u0103 lumina Evangheliei. \u015ei al\u0163ii s-au al\u0103turat
cestei lucr\u0103ri ca r\u0103spuns la apelurile f\u0103cute \u00een volumul 7. Lucr\u0103torii se
confruntau cu multe probleme. Trebuia f\u0103cute planuri pentru \u00eenaintare.
Trebuiau \u00eenfruntate noi probleme, \u00een mod deosebit acelea ce erau \u00een leg\u0103tur\u0103
cu lucrarea \u00een acele locuri unde existau confrunt\u0103ri rasiale. \u00cen cursul acestor
ani critici, au fost date sfaturi care au slujit ca o c\u0103l\u0103uz\u0103 sigur\u0103 pentru
lucrare. \u015ei pentru a face ca acest sfat s\u0103 fie p\u0103strat permanent spre a servi
bisericii, el a fost inclus \u00een volumul 9.

Lucrarea libert\u0103\u0163ii religioase era o activitate \u00een care noi ne-am angajat de
mul\u0163i ani. Unii era \u00eenclina\u0163i s\u0103 adopte pozi\u0163ii extreme, sus\u0163in\u00e2nd c\u0103 adev\u0103ra\u0163ii
p\u0103zitori ai sabatului \u00een\u0163eleg c\u0103 trebuie s\u0103 fac\u0103 clar pentru cei din jurul lor,
faptul c\u0103 ei lucreaz\u0103 duminica. \u00cen unele regiuni, acest lucru a adus la
persecu\u0163ie. \u00cen bun\u0103tatea Sa, Dumnezeu a trimis solii acestui popor spre a ne
face o concep\u0163ie echilibrat\u0103 cu privire la problemele de acest fel. Aceste apar
de asemenea, \u00een acest volum, \u00een sec\u0163iunea intitulat\u0103 Lucrarea Libert\u0103\u0163ii

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
waltdisne liked this
nickname777333 liked this
livia35429 liked this
Nicolae1959 liked this
cristian2222 liked this
the3rd_wave821 liked this
vasile_nosmas liked this
adela_enescu2035 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->