Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
1Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bai thi TRANG FPT 2009 - Bài số 03

Bai thi TRANG FPT 2009 - Bài số 03

Ratings: (0)|Views: 808|Likes:
Published by Dieu xinh

More info:

Published by: Dieu xinh on Oct 26, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

10/25/2009

pdf

text

original

 
LU
N “TÍCH H
Ợ 
P S
Ứ 
C M
NH”H
và tên:
Đứ
c Duyên
Đơ 
n v
:
Tr 
ườ 
ng
Đạ
i h
c FPT
 T
M NHÌN
T
 p
đ
oàn FPT
đ
ã tr 
ở 
thành 1 t
 p
đ
oàn hùng m
nh v
ớ 
i 10.000 ng
ườ 
i và doanh s
1 t
USD.Chúng ta có thu
n l
ợ 
i là có th
ế
l
c r 
t l
ớ 
n, ng
ượ 
c l
i chúng ta có b
t ti
n là khó
đ
i
u ph
i 1t
 p
đ
oàn nh
ư
v
y. Do
đ
ó chúng tôi quy
ế
t
đị
nh, n
ă
m 2010 là n
ă
m tích h
ợ 
 p s
c m
nh c
a t
 p
đ
oàn FPT.
 
LU
N “TÍCH H
Ợ 
P S
Ứ 
C M
NH”
Synergy – Tích h
ợ 
 p s
c m
nh, s
c m
nh
đượ 
c tích h
ợ 
 p hài hoà v
ớ 
i nhau gi
a các thànhviên trong nhóm hay trong m
t t
ch
c cùng h
ướ 
ng t
ớ 
i m
t m
c tiêu nh
t
đị
nh. V
ớ 
i m
tng
ườ 
i làm vi
c
độ
c l
 p công vi
c A có th
m
t m
t tháng nh
ư
ng v
ớ 
i m
t nhóm ba ng
ườ 
icông vi
c
đượ 
c gi
i quy
ế
t trong ba tu
n – Vi
c ng
n h
ơ 
n m
t tu
n là h
qu
c
a vi
c tíchh
ợ 
 p s
c m
nh.Synergy có g
c ch
Hy L
 p là “Làm vi
c v
ớ 
i nhau.”Trong s
10.000 nhân viên hi
n nay c
ũ
ng nh
ư
hàng tr 
ă
m hàng tri
u nhân viên t
ươ 
ng lai c
aT
 p
đ
oàn FPT, m
i nhân viên
đ
ã
đ
ang c
ng hi
ế
n cho t
ch
c dù là công vi
c nh
haycông vi
c l
ớ 
n và v
ớ 
i m
t ngu
n s
c m
nh riêng. Tuy nhiên, s
c m
nh
y
đ
ang
đượ 
c tíchh
ợ 
 p v
ớ 
i nhau theo nh
ng h
ướ 
ng riêng r 
thành nh
ng kh
i s
c m
nh riêng c
a t
ng t
ch
chay các Công ty thành viên, v
n ch
ư
a tích h
ợ 
 p v
ớ 
i nhau t
o kh
i s
c m
nh chung c
a T
 p
đ
oàn.V
ớ 
i t
m nhìn luôn
đượ 
c các lãnh
đạ
o
đặ
t cho b
n thân không v
ượ 
t qua v
trí công vi
c
đ
ang
đả
m nh
n thì v
ớ 
i vi
c lu
n “Tích h
ợ 
 p s
c m
nh” cho T
 p
đ
oàn 10.000 nhân viên và
đạ
tdoanh thu 1 t
USD cho n
ă
m 2010 qu
là ph
c t
 p và
đầ
y thách th
c.Thách th
c và thú v
khi
đượ 
c
đư
a ra các gi
i pháp.
T H
Ợ 
P S
Ứ 
C M
NH TOÀN DÂN V
Ớ 
I S
Ứ 
C M
NH TH
Ờ 
I
ĐẠ
IGi
i pháp th
ứ 
1: T
m nhìn c
a lãnh
đạ
o
Không nh
ng m
i thành viên lãnh
đạ
o c
a H
i
đồ
ng Qu
n tr 
hay Ban T
ng giám
đố
c T
 p
đ
oàn mà chính các thành viên lãnh
đạ
o c
a các công ty thành viên ph
i nhìn nh
n và quy
ế
ttâm xem vi
c “tích h
ợ 
 p s
c m
nh” là vi
c t
i c
n thi
ế
t mang tính s
ng còn c
a b
n thân cáccông ty thành viên nói riêng và T
 p
đ
oàn nói chung.Thi
ế
t ngh
 ĩ 
tinh th
n này không ph
i
đợ 
i
đế
n ngày 1/1/2010 m
ớ 
i tri
n khai mà ngay bây gi
ờ 
,t
lúc nh
c
đế
n chi
ế
n l
ượ 
c này, “tích h
ợ 
 p s
c m
nh”
đ
ã ph
i
đượ 
c tri
n khai.Ch
có vi
c
đ
i
đầ
u c
a lãnh
đạ
o, kh
i s
c m
nh bên d
ướ 
i m
ớ 
i tích h
ợ 
 p thành công.
 
LU
N “TÍCH H
Ợ 
P S
Ứ 
C M
NH”H
và tên:
Đứ
c Duyên
Đơ 
n v
:
Tr 
ườ 
ng
Đạ
i h
c FPT
 Gi
i pháp th
ứ 
2: T
i
ư 
u hoá s
ứ 
c m
nh cá nhân
M
i cá nhân c
n
đượ 
c bi
ế
t và hi
u
đượ 
c các chi
ế
n l
ượ 
c và t
m nhìn trung và dài h
n c
aCông ty. M
t m
t nhân viên d
dàng ho
ch
đị
nh chi
ế
n l
ượ 
c và t
m nhìn trung và dài h
ncho b
n thân, m
t m
t t
o tính g
n bó dài h
ơ 
i, s
ch
 
độ
ng gi
i các bài toán phát tri
n cánhân.Cá nhân c
n
đượ 
c tham gia góp s
c m
nh cá nhân c
a mình và s
c m
nh chung c
a T
 p
đ
oàn.T
o các di
n
đ
àn, các th
ờ 
i
đ
i
m nhân viên có th
trao
đổ
i th
n th
n v
ớ 
i các c
 p lãnh
đạ
om
c dù các quan
đ
i
m cá nhân
y ch
ư
a bao hàm th
c ti
n hay v
n ch
d
ng l
i là ý t
ưở 
ng.
Gi
i pháp th
ứ 
3: Tích h
ợ 
p s
ứ 
c m
nh các Công ty thành viên
Các Công ty thành viên c
n rà soát l
i ho
t
độ
ng tích h
ợ 
 p s
c m
nh c
a các phòng Ban,nhân viên c
a chính mình. B
ở 
i l
nhân viên và các phòng Ban chính là các m
c xích quantr 
ng trong chu
i m
c xích “tích h
ợ 
 p s
c m
nh” chung c
a T
 p
đ
oàn.T
ế
bào có m
nh, c
ơ 
th
m
ớ 
i kho
m
nh.Các thành viên lãnh
đạ
o trong Công ty sau khi rà soát c
n ng
i l
i v
ớ 
i nhau xem xét nh
ng
đ
ã làm
đượ 
c có cùng m
c tiêu phát tri
n c
a T
 p
đ
oàn. Bên c
nh
đấ
y, c
n chia s
th
ế
 m
nh mà m
i thành viên
đ
ã
đ
ang xây d
ng
để
cùng
đư
a ra các gi
i pháp gi
i quy
ế
t cáctr 
ng thái tác
độ
ng gây c
n tr 
ở 
vi
c “tích h
ợ 
 p s
c m
nh” c
a các Công ty thành viên.
Gi
i pháp th
ứ 
4: V
ă
n hoá Stico – V
ă
n hoá c
a
đ
a s
c t
c
V
ă
n hoá công ty
đ
óng vai trò c
c
quan tr 
ng và mang tính s
ng còn c
a m
t doanhnghi
 p. B
n s
c v
ă
n hoá Stico
đượ 
c m
nh danh là V
ă
n hoá c
a T
 p
đ
oàn FPT
đ
ã
đượ 
c xâyd
ng cho nhóm các thành viên nh
, nh
ư
ng gi
ờ 
 
đ
ây
đ
ã là 10.000 nhân viên và d
ườ 
ng nh
ư
 
đ
ã b
“tha hoá” hay bi
ế
n d
ng
đ
i
t nhi
u c
n
đượ 
c nhìn nh
n,
đ
ánh giá và c
i ti
ế
n cho phùh
ợ 
 p v
ớ 
i th
c ti
n hi
n nay.V
ă
n hoá Stico nên
đượ 
c xây d
ng nh
ư
b
n s
c v
ă
n hoá
đ
a s
c t
c, n
ơ 
i m
i con ng
ườ 
i không phân bi
t màu da, xu
t x
, n
ơ 
i m
i ng
ườ 
i có th
hoà nh
 p và phát huy các s
ở 
tr 
ườ 
ng d
 dàng nh
t.
Gi
i pháp th
ứ 
5: H
th
ứ 
c qu
n lý 2.0
Tri
n khai h
th
c qu
n lý t
1.0 sang 2.0 hay cao h
ơ 
n n
a giúp cho các lãnh
đạ
o T
 p
đ
oànd
dành n
m b
t
đượ 
c ngu
n s
c m
nh cá th
c
a các công ty thành viên c
ũ
ng nh
ư
các cánhân trong T
 p
đ
oàn t
 
đấ
y có s
 
đ
i
u ph
i d
dàng và nh
 p nhàng h
ơ 
n.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->