Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Srpski IV

Srpski IV

Ratings: (0)|Views: 5|Likes:
Published by ANA MILINKOVIC
2013
2013

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: ANA MILINKOVIC on Apr 04, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/04/2014

pdf

text

original

 
1
Антидрама, драма апсурда
назив за модерну драму која се појавила у француској књижевности педесетихгодина деветнаестог века;
Јонескова “Ћелава певачица” (!"#$ и %екетова драма “&екају'и одоа” (!")$означиле су појаву драме апсурда као академског и позори*ног правца+
,астала је у послератној клими- има корене у филозофији егзистенцијализма-чије се тне одлике могу уочити код вене драмских писаца/ апсурдностегзистенције- гу.итак комуникације- двосмисленост осе'ања- зразложност имеханичност гестова- оту0еност- језик ли*ен значења+
,елогичним развојем радње- .есмислом речи и поступака и одсуством акциједрама апсурда русве конвенције драмске књижевности- изражавају'и његовуизгу.1еност- усам1еност и страх+
2од нас позори*ни комади 3лександра 4опови'а имају тематски- структуралнои лексички .ројне одлике драме апсурда+
4редставници/ 3лфред 5ари- ијом 3полинар- 6гем Јонеско
Синтакса глаколских облика
.ави се значењем и функцијом глаголских о.лика;
презент
 Цело вече седе на капији и дискутују.
 
индикативни (прави) презент
 7 означава радњу која се де*ава у тренутку када оњој говоримо+ ради се од имперфективних (несвр*ених$ глагола+8вај презент је врло често у дијалогу+3
 Шта сад радиш?
%
Читам.Сава се код Београда улива у Дунав
+
ко0е индикативан- за нијансу се разликује од њега- а зове се
индикативниквалификативни презент
 (научне- уметничке или животном праксом утвр0енеистине$ +
:рпски језик и књижевност < разред оп*тег смераимназија “9аковски устанак” = орњи >илановацпрофесор ордана Јованови'.еле*ке Ј+?+
школска 2006200! 
 
2
>арија свира клавир+8н говори немачки+
" овим к#игама нала$е се најлепше песме
+@
релативна употреба презента
 7 релативни презент означава радњу која је напореднаса неким другим временом- а не са временом говорења+
 %ре неколико дана идемо нас двоји&а ули&ом' кад сретнемо %етра.
релативни квалификативни
Чим се ра$и(е један круг' он лу#а по дворишту као уклета душа.
презент за будућност
 7 гради се од имперфективних глагола
гномски презент
 7 у пословицама 7
релативни презент
 %о јутру се дан по$наје
+
 
)
модални презент
)дла$им ку*и и не вра*ам се више
+
+ру*ина је' умирем од ,е(и
+
условне радње
 -ко уштедимо нова&' и*и *емо на летова#е.
 
A
Сеа&и спуштају предмет кад /о*е да се одморе.
Иво Андрић (189 ! 19"#)
Bо0ен је у 9равнику- гимназију учио у :арајеву и као млади' припадао јереволуционарном покрету >лада %осна+
%ио је велики по.орник југословенства+
8сновну *колу завр*ио у Cи*еграду+ :тудирао је у Dагра.у- 2ракову- рацу- где је и докторирао !@A+ године+
4осле атентата на Eердинанда у :арајеву @F+ јуна !A+ године вра'а се у зем1у-али га аустријске власти прогоне и затварају га у Gи.енику и >ари.ору+ %ио јеле*1иве природе+ 8д !!+ живи у ограду- а од !@#+ почиње да ради удипломатској служ.и+ 4рво постав1ење до.ио је у Cатикану- а од !@+ у 2онзулату и%укуре*ту+ 8д !@@+ је у 9рсту- а од !@)+ је вице конзул у рацу- где је и докторирао
:рпски језик и књижевност < разред оп*тег смераимназија “9аковски устанак” = орњи >илановацпрофесор ордана Јованови'.еле*ке Ј+?+
школска 2006200! 
 
3
!@A+ 9оком тих година много је писао и своја дела пу.ликовао+ 4овратком у %еоград!@H+ прим1ен је за члана :3,I- а у.рзо после тога постав1ен је за вице конзула у>арсеју и три године касније преме*тен је у генерални конзулат у 4аризу+ 8д !@F+ јевице конзул у дриду- а у.рзо затим и у иселу+ !)#+ ради у 5еневи каосекретар сталне делегације 2ра1евине Југославије при Jру*тву народа+ 8д !))+поново је у %еограду- где ради као саветник у >инистарству иностраних послова- азатим начелник истог министарства од !)"+ 8д !)K+ је помоик министраиностраних послова+ + априла !)!+ именован је за опуномо'еног министраиностраних послова у %ерлину- где предаје акредитиве Lитлеру- који је тада .ио навласти у ,емачкој+
2ада је .ом.ардован %еоград H+ априла !A- 3ндри' се K+ априла вра'а уоград+ но му је сигурно уточи*те у ајцарској- али се он одлучио заокупирани %еоград+ Iскоро се пензиони*е и живи као подстанар+ Jоста је писаM- алитоком рата није желео ни*та да о.јав1ује док његов народ није имао *та да једе+Iправо тих година написао је “9равничку хронику” и “,а Jрини 'уприја”- а о.е књигепрви пут су о.јав1ене након осло.о0ења+ 4оред поменутих- значајна 3ндри'ева деласу/ “4роклета авлија”- “6кс 4онто”- “,емири”- “>ост на 5епи”- “3никина времена”-“5е0”- “Јелена- жена које нема”- “Bазговор са ојом”- “Nего* као трагични јунаккосовске мисли” и многа друга+ ,акон осло.о0ења 3ндри' је председник :авезакњижевника Југославије- а од !AH+ редовни члан :3,I+ 4утовао је много и говориомноге језике+ Jо.итник је ,о.елове награде за књижевност !H+ године и сматра сенајве'им југословенским ствараоцем- писцем миротворне снаге+
:пада у ред нах писаца који се најви*е читају+ ла су му доживеламного.ројна издања; прево0ена на све европске језике и у многим зем1ама 3зије и3фрике+
4оред ,о.елове награде за књижевност до.ио је и 3внојеву награду !HK-Jвадесетседмојулску награду награду !K#- Cукову награду за изузетан стваралачки иоп*ти допринос на*ој култури !K@+ 4осле његове смрти основана је 3ндри'евазадуж.ина- чијим се материјалним средствима стимули*е на*е књижевно и културностварала*тво- као и да1е проучавање 3ндри'евог опуса+
ла% песме у прози%
 с нто”- ,емири”;
приповетке%
 “4ут ијерзелеза”;
три к&иге приповедака (19', 191, 19)* романе%
 “,а иниЋуприја”- “9равничка хроника”- “оспо0ица”- “,ове приповетке”;
кратак роман +
“4роклета авлија”;
к&ига приповедака +
 “Pица”+
4осле његове смрти о.јав1ена су му дела/
збирка приповедака
 “2у'а на осам”-
незаврени роман
 “8мер 7 4а*а Pатас”-
две к&иге медитативне прозе
= “Dнаковипоред пута” и “:веске” (годи*ње излазе од !F@$+
I последњем издању његова “:а.рана дела” о.ухватају K томова+
гова дела су о.јав1ена на преко четрдесет језика/ ал.ански- арапски-.елоруски- .угарски- че*ки- дански- дански- енглески- есперанто- естонски- фински-француски- грчки- хе.рејски- хинду- холандски- исландски- италијански- јапански- јерменски- каталонски- кинески- кореански- летонски- литвански- малалајски-марски- монголски- македонски- немачки- норве*ки- поки- португалски-румунски- рускински- руски- словачки- словеначки- *пански- едски- турски-
:рпски језик и књижевност < разред оп*тег смераимназија “9аковски устанак” = орњи >илановацпрофесор ордана Јованови'.еле*ке Ј+?+
школска 2006200! 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->