Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
44Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
BÀI TẬP VẬT LÝ HẠT NHÂN

BÀI TẬP VẬT LÝ HẠT NHÂN

Ratings: (0)|Views: 4,625 |Likes:
Published by thangthomqb

More info:

Published by: thangthomqb on Oct 26, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/22/2013

pdf

text

original

 
BÀI TẬP VẬT LÝ HẠT NHÂN
Câu 926:
Chu kì bán rã của một chat phóng xạ là thời gian sau đóA.Hin tưng png xạ lp li như cũB.½ sht nhân phóng xbphân rãC.Đphóng xtăng gp mt lnD.Khối ợng chất phóng xạ tăng lên gấp hai lần khối ợng ban đầu
Câu 927:
Điều nào sau đây là sai khi nói về tia
β 
A.Ht
β 
thực chất là hạt electronB.Trong đin trưng, tia
β 
bị lệch về phía bản dương của tụ điện và lệch nhiều hơn so với tia
α 
C.Tia
β 
có thể xuyên qua môt tấm chì dày cỡ cmD.A, B , C đu sai
Câu 928:
Chọn câu phát biểu đúng khi nói về tia
β 
A.Các nguyên tHêli bion hóaB.Các electronC.Sóng đin tcó bưc sóng ngnD.Các ht nhân nguyên tử hiđro
.Câu 929:
Một hạt nhân
 A Z 
sau khi phóng xạ đã biến đổi thành hạt nhân
1
 A Z 
+
. Đó là phóng xạA. Phát ra hạt
α 
B. Phát ra
γ  
C. Phát ra
β 
+
D. Phát ra
β 
.Câu 930:
Chọn câu đúng. Hạt nhân nguyên tử
23592
có bao nhiêu notron và protonA. p = 92; n = 143B. p = 143; n = 92C. p = 92; n = 235D. p = 235; n = 93
.Câu 931:
Chọn câu đúng: Nếu do phóng xạ, hạt nhân nguyên tử
 A Z 
biến đổi thành hạt nhân
1
 A Z 
thì hạtnhân
A Z 
đã phóng ra phát xạ:A.
β 
+
B.
β 
C.
α 
D.
γ  
Câu 933:
Chọn câu sai trong các câu sau:A.Tia
α 
gồm các hạt nhân của nguyên tử HêliB.Tia
β 
+
gồm các hạt có cùng khối lượng với electron nhưng mang điện tích nguyên tố dươngC.Tia
β 
gồm các electron nên không phải phóng ra từ hạt nhânD.Tai
α 
lệch trong điện trường ít hơn tia
β 
Câu 934:
Tính chất nào sau đây không phải là tính chất chung của các tia,,
α β γ  
A.Có khả năng iôn hóa không khíB.Bị lệch trong điện trường hoặc từ trườngC.Có tác dng lên phim nhD.Có mang năng lưng
Câu 935:
Các tia được sắp xếp theo khả năng xuyên thấu kính tăng dần khi 3 tia này xuyên qua không khí là:A.,,
α β γ  
B .,,
α γ β 
C.,,
β γ α 
D.,,
γ β α 
Câu 936:
Chọn câu sai trong các câu sau:A.Phóng x
γ  
là phóng xạ đi kèm theo các phóng xạ
α 
β 
B.Vì tia
β 
là các electron nên nó được phóng ra từ lớp võ của nguyên tửC.Không có sự biến đổi hạt nhân trong png xạ
γ  
D.Photon
γ  
do hạt nhân phóng ra có năng lượng rất lớn
Câu 937:
Điều nào sau đây là sai khi nói về tia
α 
A.Tia
α 
thực chất là hạt nhân nguyên tử HêliB.Khi đi qua điện tng giữa hai bản tụ điện, tia
α 
bị lệch về phía bản âm của tụ điệnC.Tia
α 
phóng ra từ hạt nhân với vận tốc bằng vận tốc ánh sángD.Khi đi qua không khí, tia
α 
làm iôn hóa không khí và mất dàn năng lượng
 
.Câu 938:
Trong các biểu thức sau đây, biểu thức nào đúng với nội dung định luật phóng xạA.
0
m m e
λ 
=
B.
0
m me
λ 
=
C.
0
m m e
λ 
=
D.
0
12
m m e
λ 
=
Câu 939:
Chọn câu sai trong các câu sau đây khi nói về các định luật bảo toàn mà phản ứng hạt nhân phảituân theo:A.Bo toàn đin tíchB.Bo toàn snuclonC.Bo toàn năng lưng và đng lưngD.Bo toàn khi lưng
Câu 940:
Chọn câu đúng. Hiện tượng nào dưới đây xuất hiện trong quá trình biến đổi hạt nhân nguyên tử:A.Phát ra tia XB.Hp thnhitC.Ion hóaD.Không có hiện tượng o trong u A,B C
Câu 941:
Chọn câu đúng. Phương trình của định luật phóng xạ được biểu diễn bởi công thức nào sau:A.
0
 N N e
λ 
=
B.
0
 N N e
λ 
=
C.
0
 N N e
λ 
=
D.
0
 N N e
λ 
=
.Câu 942:
Trong phóng xạ
α 
, so với hạt nhân mẹ trong bản phân loại tuần hoàn thì hạt nhân con có vị trí:A. Lùi 1 ôB. Lùi 2ôC. Tiến 1ôD. Tiến 2ô
Câu 943:
Trong phóng xạ
β 
, so với hạt nhân mẹ trong bản phân loại tuần hoàn thì hạt nhân con có vị trí:A. Lùi 1 ôB. Lùi 2ôC. Tiến 1ôD. Tiến 2ô
.Câu 944:
Trong phóng xạ
β 
+
, so với hạt nhân mẹ trong bản phân loại tuần hoàn thì hạt nhân con có vị trí:A. Lùi 1 ôB. Lùi 2ôC. Tiến 1ôD. Tiến 2ô
Câu 946:
Chọn câu sai:A.Tổng điện tích của các hạt ở hai vế của phương tnh phản ứng hạt nhân bằng nhauB.Trong phản ứng hạt nhân số nuclon được bảo toànnên khối lượng của các nuclon cũng được bão toànC.Sự phóng xạ là một phản ứng hạt nhân, chỉ làm thay đổi hạt nhân nguyên tử của nguyên tố phóng xạD.Sự phóng xạ là một hiện tượng xảy ra trong tự nhiên, không chịu tác động của các điều kiện bên ngoài
.Câu 947:
Chất Radi phóng xạ hạt
α 
có phương trình:
22688
 x y
 Ra Rn
α 
+
A. x = 222, y = 86B. x = 222, y = 84C. x = 224, y = 84D. x = 224, y = 86
.Câu 948:
Trong phản ứng hạt nhân:
19116918
 F H O
+ +
thì X là:A. NơtronB. electronC. ht
β 
+
D. Hạt
α 
Câu 949:
Trong phản ứng hạt nhân
2522121110854
Mg X Na B Y Be
α α 
+ ++ +
thì X, Y lần lượt làA. proton và electronB. electron và dơtơriC. proton và dơtơriD. triti và proton
Câu 950:
Trong phản ứng hạt nhân
221123201110
 D D X p Na p Y Ne
+ ++ +
thì X, Y lần lượt làA. triti và dơtơriB.
α 
và tritiC. triti và
α 
D. proton và
α 
Câu 951:
Chọn câu sai trong các câu sau:A.Phản ứng hạt nhân là tương tác giữa hai hạt nhân dẫn đến sự biến đổi của chúng thành các hạt khácB.Định luật bảo tn số nuclon là một trong các định luật bảo toàn của phản ứng hạt nnC.Trong phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng, các hạt nhân mới sinh ra m bền vững hơnD.Hạt nn có độ hụt khối ng lớn tng ợng ln kết càng lớn
Câu 952:
Trong phản ứng hạt nhân dây chuyền, hệ số nhân notron s có giá trịA. s > 1B. s < 1C. s = 1D s 1
 
.Câu 954:
 Nếu nguyên tử hiđro bị kích thích sao cho electron chuyển lên quỹ đạo N thì nguyên tử có thể phátra bao nhiêu vạch trong dãy BanmeA. 1B. 2C. 3D. 4
Câu 955:
Trong quá trình phân rã
23892
phóng ra tia phóng xạ
α 
và tia phóng xạ
β 
theo phản ứng
23892
86
 A Z 
U
α β 
+ +
. Hạt nhân X là:A.
10682
 Pb
B.
22286
 Rn
C.
11084
 Po
D. Một hạt nhân khác
Câu 956:
Chọn câu sai. Tần số quay của một hạt trong máy xiclôtronA.Không phthuc vào vn tc ca hạtB.Phthuc vào bán kính quđoC.Không phthuc vào bán nh quđạoD.Phthuc vào đin tích ca ht
Câu 957:
Chọn câu đúng. Trong máy xiclôtron, các ion được tăng tốc bởiA.Đin trưng không điB.Ttrưng không điC.Điện tng biến đổi tuần hoàn giữa hai cực DD.Từ tng biến đổi tuần hn bên trong các cực D
Câu 958:
Chọn câu đúng. Trong các phân rã,,
α β γ  
hạt nhân bị phân rã mất nhiều năng lượng nhất xảy ratrong phân rã làA.
α 
B.
β 
C.
γ  
D. Cả ba
Câu 959:
Chọn câu đúng. Có thể thay đổi hằng số phóng xạ
λ 
của đồng vị phóng xạ bằng cách nàoA.Đặt nguồn phóng xạ vào trong điện trường mạnhB.Đặt nguồn phóng xạ vào trong từ tờng mạnhC.Đt nóng ngun phóng xđóD.Chưa ch o có thể thay đổi hằng số png xạ
Câu 960:
Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng hạt nhân nhân tạoA.
238123992092
U n
+
B.
238423492290
U He Th
+
C.
4141712781
 He N O H 
+ +
D.
2730113150
 Al P n
α 
+ +
Câu 961:
Tính số nguyên tử trong 1g khí O
2
A. 376.10
20
nguyên tB. 736.10
30
nguyên tửC. 637.10
20
nguyên tD. 367.10
30
nguyên tử
.Câu 962:
Tính số nguyên tử oxi và số nguyên tử cácbon trong 1g khí CO
2
A.Snguyên tO
2
là 137.10
20
nguyên tử, số nguyên tử C là 472.10
20
nguyên tửB.Snguyên tO
2
là 137.10
20
nguyên tử, số nguyên tử C là 274.10
20
nguyên tửC.Snguyên tO
2
là 317.10
20
nguyên tử, số nguyên tử C là 472.10
20
nguyên tửD.Snguyên tO
2
là 274.10
20
nguyên tử, số nguyên tử C là 137.10
20
nguyên tử
Câu 963:
Chọn câu đúng. Trong quá trình biến đổi hạt nhân, hạt nhân
23892
chuyển thành hạt nhân
23492
đã phóng raA. Một hạt
α 
và 2 electronB. Mt electron và 2 ht
α 
C. Một hạt
α 
và 2 notronD. Mt ht
α 
và 2 hạt
γ  
.Câu 964:
Chọn câu đúng. Tính số nguyên tử trong 1g khí CO
2
. O = 15,999; C = 12,011A. 0,274.10
23
nguyên tB. 2,74.10
23
nguyên tửC. 3,654.10
-23
nguyên tD. 0,3654.10
-23
nguyên tử
.Câu 965:
Chọn câu đúng. Số proton trong 15,9949g
168
O
A. 6,023.10
23
B. 48,184.10
23
C. 8,42.10
24
D. 0,75.10
23
Câu 966:
Hạt nhân
23290
Th
sau quá trình phóng xạ biến thành đồng vị của
20882
 Pb
. Khi đó, mỗi hạt nhân Thôri đã phóng ra bao nhiêu hạt
α 
β 
A. 5
α 
và 4
β 
B. 6
α 
và 4
β 
C. 6
α 
và 5
β 
D. 5
α 
và 5
β 

Activity (44)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Duc Quynh liked this
Lien Ngo liked this
dayhoahoc liked this
Nobita Chau liked this
Tam Duong Tran liked this
Tam Duong Tran liked this
hientrung1210 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->