Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Fuentes de alimentación lineales

Fuentes de alimentación lineales

Ratings: (0)|Views: 166|Likes:
Published by Casilisto

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Casilisto on Apr 05, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

04/08/2014

 
Cujktjs dj migejktmhgøk igkjmijs
parBglgkga Ojiiøk Harva
=.
Ljkjrmigdmdjs
?.
Cujktjs dj migejktmhgøk igkjmijs
8.
Ji trmkscaremdar
4.
Ji rjhtgcghmdar
:.
Ji cgitra
3.
Ji rjluimdar
Ljkjrmigdmdjs
Im harrgjktj a gktjksgdmd jiçhtrghm ka js eís quj jieavgegjktadj jijhtrakjs igorjs(mqujiias quj jk uk emtjrgmi ka jstík ukgdas cujrtjejktj m ias ítaeas a eaiçhuims djçstj y pujdjk djsprjkdjrsj cíhgiejktj dj imjstruhturm) jk ji gktjrgar dj uk hakduhtar humkda ji egsea jstí hakjhtmda m uk hgrhugta dakdj jxgstj ukm dgcjrjkhgm dj patjkhgmi.Dghbm harrgjktj vm m jxgstgr jk ukm djtjregkmdm rjlgøk saimejktj humkda ukm hmrlm kjtmjs trmkspartmdm dj uk pukta m atra m trmvçs dj im egsem jk uktgjepadjtjregkmda.Ias jijhtrakjs igorjs tgjkjk im hmrmhtjråstghm dj quj sgjeprj sj vmk m jstmr eavgjkda mtrmvçs dji hakduhtar dj carem mijmtargm, mukquj ka sj bmym mpighmdajijhtrghgdmdmilukm.Humkda jsta ahurrj sj jstmoijhj quj im ejdgm dj dghba eavgegjkta js glumi m 6, ym qujhumkda sj suemk ias jijhtrakjsquj vmk jk uk sjktgda y sj ij rjstmk ias quj ia bmhjk jksjktgda haktrmrga, qujdm mkuimda.Smeas m supakjr quj tjkjeas uk mimeorj djhaorj, sg m trmvçs dj su sjhhgøk trmksvjrsmibmhjeas trmkspartmr ukm hmrlm
q
jk uk tgjepa
, vmeas m tjkjr quj im harrgjktj
 G 
jk jihakduhtar js>Im ukgdmd dj ejdgdm dj
q
js ji Hauiaeos (
) y im dj
sj jxprjsm jk sjlukdas (
 s
). Mjstm ukgdmd quj sj jstmoijhj haea
H/s
, a haea tmeogçk sj pujdj rjprjsjktmr 
H¼s-=
, sj ijdjkaegkm Mepjrga a Mepjrj (
 M
) y suglumidmdqujdmråm haea>Ji Mepjrj carem pmrtj dj ims ukgdmdjs oísghms jk jiXgstjemGktjrkmhgakmi dj Zkgdmdjs(tmeogçk djkaegkmdaXgstjem Gktjrkmhgakmi dj Ejdgdms) y cuj kaeormda jk bakar djicåsgha y emtjeítgha crmkhçs Mkdrç-Emråm Mepjrj (=<<:-=283). Xjpimktjm quj ukmharrgjktj dj = M js mqujiim hak im humi jk = sjlukda vmk m pmsmr m trmvçs dj im sjhhgøktrmksvjrsmi dj uk hakduhtar 3?:.=6=2 jijhtrakjs.
 
Jxgstjk das tgpas djharrgjktjjiçhtrghm>Harrgjktj dgrjhtm a haktgkum> Cuj im prgejrm jk sjr djshuogjrtm y par tmkta, im prgejrm djim qujji baeorjbgza usa. Jstm sj aotgjkj humkdaim dgcjrjkhgm dj patjkhgmi mpighmdm mia jxtrjeas dji hakduhtar ka vmråm y im harrgjktj ciuyj jk ukm egsemdgrjhhgøk. Jk iashgrhugtassj gkdghm hak ims sglims HH,HDy jk ji hmsa dj quj sjm jkgkliçssj djkatmhaea DH (
 Dgrjht Hurrjkt 
).Jk tadas ias puktas dji hgrhugta dj harrgjktj haktgkum im gktjksgdmd vm m sjr im egsem jkhumiqugjr gkstmktj.Harrgjktj mitjrkm> Xj ij djkaegkm m mqujiim harrgjktj dakdj im emlkgtud y dgrjhhgøkvmråmk håhighmejktj y par jsa tmeogçk js hakahgdm par mitjrkm sgkusagdmi. Jk iashgrhugtas sj gkdghm hak ims sglims HM y jk ji hmsa dj quj sjm jk gkliçs sj djkatm haeaMH (
 Mitjrkmtgkl Hurrjkt 
). Xg aosjrvírmeas im lrícghm dj im egsem m trmvçs dj ukashgiashapga, vjråmeas jsta>Vmrm uk ejnar jstudga mquå saimejktj sj bm rjprjsjktmda uk hghia. Hmoj sjýmimr quj imharrgjktj mitjrkmusmdm jk kujstras balmrjs jgkdustrgmssujij tjkjr ukm crjhujkhgm dj :6ø 36 hghias par sjlukdas (Bjrtz). Im tjksgøk eíxgem mihmkzmdm js rjprjsjktmdm jk imlrícghm haea Semx y js hakahgdm haea tjksgøk dj pgha. Humkda mdqugrgeas uktrmkscaremdar dj ukm tjksgøk R, jstmeas bmoimkda dj su tjksgøk jcghmz. Vmrm hmihuimr imtjksgøk dj pgha dj dghba trmkscaremdar tjkdråmeas quj usmr im sglugjktj cøreuim>(=)Haea sj pujdj vjr jxgstj ukm jstrjhbm rjimhgøk jktrj meoms tjksgakjs. Xupaklmeas qujhaeprmeas uk trmkscaremdar hak ukm tjksgøk jcghmz dj =? vaitgas. Jihíihuiadj imtjksgøk dj pgha sj bmråm, sustgtuyjkda jk (=), dj im sglugjktj emkjrm>Imrjdjiçhtrghm quj iijlm m kujstras balmrjs y hjktras djtrmomnapravjj m ias egseasdj im harrgjktj mitjrkm (tçregka usmda ljkçrghmejktj pmrm rjcjrgrkas m im carem jk quj imjijhtrghgdmd iijlm m jstas iulmrjs) kjhjsmrgm pmrm qujpujdmk cukhgakmr ias dgcjrjktjsjqugpas jiçhtrghas prjsjktjs jk hmdm uka dj jiias. Jivmiardj im tjksgøk jiçhtrghm(tmeogçk iimemdmcujrzmjijhtraeatrgz y rjprjsjktmdm jk euhbms igtjrmturms haea CJE) prjsjktj jk im rjd pujdj sjr dj ==6 ø ??6 vaitgas. Mukquj ias jqugpas jiçhtrghas quj
 
usmeas sj hakjhtmk dgrjhtmejktj m jstm rjd, ka tadas trmomnmk jk sugktjrgar hak jstmemlkgtud.Im tmrjm dj hakvjrtgr im tjksgøk jiçhtrghm prjsjktj jk im rjd m uk vmiar pjregsgoij par ukdjtjregkmda jqugpa, vm m sjrcukhgøkdj ims iimemdmscujktjsdjmigejktmhgøk.Im jkhghiapjdgm igorj akigkj \g`gpjdgm (haksuitmdm ji 2 dj emrza dji ?6=6) djcgkj m imcujktj dj migejktmhgøk haea>
"dgspasgtgva quj hakvgjrtj im tjksgøk mitjrkm dj im rjdj suegkgstra, jk ukm a vmrgms tjksgakjs, príhtghmejktj haktgkums, quj migejktmk iasdgstgktas hgrhugtas dji mpmrmta jijhtrøkgha mi quj sj hakjhtm (ardjkmdar,tjijvgsgøk,geprjsarm,rautjr, jth.).
Zk pmríejtra dj imharrgjktj jiçhtrghmm tjkjr jk hujktm m im barm dj trmomnmr hakimscujktjsdjmigejktmhgøkjs impatjkhgm. Var jstm þitgem vmeas m jktjkdjr m mqujiimjkjrlåm quj haksuej uk jijejkta durmktj = sjlukda. Im ukgdmd dj ejdgdm jepijmdm jsji \mtt, huym sglim js \ y prakukhgmdm tmeogçk haea vmtga. Jstj kaeorj sj ij dga jkbakar mi gkvjktar j gkljkgjra ejhíkgha jshahçs Nmejs \mtt (=<83-=2=7) y im egsemcarem pmrtj tmeogçk djiXgstjem Gktjrkmhgakmi dj Ejdgdms.
Cujktjs dj migejktmhgøk igkjmijs
Jstj tgpa dj cujktj cuj ji prgejra jk utgigzmrsj. Ljkjrmiejktj ims padrjeas jkhaktrmr sglugjkda ji jsqujem dj trmkscaremdar, rjhtgcghmdar, cgitra, rjluimhgøk y smigdm.Vadjeas mcgremr quj tadms ims cujktjs dgsjýmdms omsíkdasj jk jstj jsqujem sak dj ukdgsjýarjimtgvmejktj sjkhgiia haepmrmda hak atras tgpas dj cujktjs, par jnjepia, imshakeutmdms.Jk ji dgsjýa yhakstruhhgøkdj cujktjs igkjmijs ka sgjeprj vm m sjr kjhjsmrga, par pmrtjdji cmorghmktj, hrjmr tadms ims jtmpms dji jsqujem mktjrgarejktj ejkhgakmda. Jkahmsgakjs ims vmeas mpadjrvjr dj carems tmk sjkhgiims haea iaeujstrmim sglugjktjgemljk>Mquå sj eujstrmk ias haepakjktjs y hmrmhtjråstghms dj im cujktj dj migejktmhgøk usmdm par im cgrem 8Hae (EadjiaV42?46366M686L) pmrm migejktmr milukaseadjiasdjhakhjktrmdarjs djrjd. Atras eadjias dj cujktjs dj jstm egsem cgrem y djstgkmdas pmrmglumijs cgkjs vmk m prjsjktmr jstm egsemjstruhturm, haea par jnjepia jiV42=?=666M646L huya jsqujem jijhtrøkgha js ji sglugjktj>

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->