Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Syajarah Thayyibah Mubarakah Naqsyabandiyyah Mujaddidiyyah

Syajarah Thayyibah Mubarakah Naqsyabandiyyah Mujaddidiyyah

Ratings: (0)|Views: 64 |Likes:
Syajarah Thayyibah Naqsyabandiyyah Mujaddidiyyah
Syajarah Thayyibah Naqsyabandiyyah Mujaddidiyyah

More info:

Published by: Jalalludin Ahmad Ar-Rowi on Apr 05, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/07/2014

pdf

text

original

 
 󰀱
aaa 
            
            
                 
                 
   
   
 
 
 
                                  
                                  
   
   
 
 
 
   
   
󰀺
󰀺
 
                                           
                                           
      
      
 
@åí‡Ûa@Þýu@ôìÛìß@p‹›y@åí‡Ûa@Þýu@ôìÛìß@p‹›yþa@ôëa‹Ûa@‡¼ þa@ôëa‹Ûa@‡¼ éäÇ@a@bÐÇ@óãbßéäÇ@a@bÐÇ@óãbß
@@ @@
            
            
 
       
       
    
    
 
           
           
   
   
󰀺
󰀺
 


                                                   
                                                   
 
        
        
   
   


                        
                        
 
 ŠìËý  ŠìËý y⁄a Ša†y⁄a Ša†æb æb  
󰀱
󰀱
󰀴
󰀴
󰀳
󰀳
󰀵
󰀵
󰀯
󰀯
󰀲
󰀲
󰀰
󰀰
󰀱
󰀱
󰀴
󰀴
 
 
 󰀲
  
  
 
 
                                    
                                    
 
                             
    
    
åÏü
                                
   
                                                
      
   
 
åˆåçbj¸ 
       
 
                                              
          
 säØí
   
 
     
    
å×bÏë‹ß Íí
    
   
                                         
ïm‹Ð 
        
 󰀺
 
󰀱
󰀮
󰀮
󰀮
󰀮
     
     
󲀓
a† 抇׋i
      
Ö‡îm óäÈí
     
a† ôüü æa†Òbîn 
      
Íí ìmb ôŠ† æa† Öìbß ŠaìÜ×  
      
 ìmb×  
      
æõ†d׋i ‘bînä éÜÓ‡äç åØèi µöü Íí
    
Òbîn 
      
Îìì× éÜäËbu pë‡† ÍíbØîÛ æa†L¶bÈmë éãbzj Õy paˆ Ò‡ç‹m ‹×ˆ ´Ìía ôŠ†éÜÓ‡äç æŠ‡× a‹èîÜ¿ ‘bînä 
      
󰀮
a‹èîÜ¿ Låía oÔí‹ a†æa† sîëbÌß

ÍînäÏ Ñ›Ëa†ôbÏì  Òbîn æŠ‡×  
      
 oφa† †a‹iæõa†d×  
    
 æa†
      
N
   
Ί sÏbã 抇× bšbväß oφ Ö‡îm Íí m ô† aìèi å×bmb׆ ÙßéÜ ×   sí‹í† åËýîè éÜm ô† óäÈíåËýîè×  åÛbu  æa† oÔí‹  sèÜÜ N
           
aìèi bmb׋i ê‹ ‘‡Ó åí‡Ûaõbèi êb’ a†åÛbu  oÔí‹ bu‹× LåíaÍí‘ba  md× éÛ†a
      
æa†éÜäËbu pìnãìäÏ bîäßMå×bî Òbîn 
      
ÍíÖìbß æa† ŠaìÜ×  L ‹×ˆ ´Ìía a‹èîÜ¿ éÜÓ‡äç æa  aë† aŠbnãa† †a‹i Ùîn×  
      
ôbÏì 
      
Íí
     
Ö‡îm ôüü æa†ß Ì  sîöbaì  snjm‹ß åØç‡ã‹ß æa†Na‹èîÜ¿ 
      
 ðŠ†
     
 o’a† êb›ã åØÜî–bzÌß å×aN 
󰀲
󰀮
             
             
󲀓
 ‡Ï ·俠ÙÛb Lï×b×   sî×b× êŠd× säËa‡äÏ åØÔnÜß éÜÓ‡äç Ùîn×   oÓë æa† åÛbu‹i †a‹iÒbîn ‡Ï   Òbîn ‡Ï bÏ Î†bφ æìÏìma bmì׆ ìÛë oи 
  
Ö‡îm säËa‡äÏ ôbÏì åËa‡äÏ oØÌÌß bÐäm ÙîÛbi æa† ïš‹Ï  Íí aŠb×‹Ï Î‡äÏ‹m æa‹× t‡Ð× åËbjàîj× åØÌma‡äß
 
ð‹í† åØÓìjîrß ô† bÐäm åäÛbu‹Ï åØnЂ‹Ð¿ oφaŠb×‹Ï åˆMÖ‡îm Íí µöü aŠb׋Ϡ
         
󰀮
Íîèj a† âbîÓ Ùîn× Låχè× Î‡ä¿ éÜÓ‡äç åËa‡äÏ Öë†ë† · Ùîn×   Îìuìè× Î‡ä¿ éÜÓ‡äç †ìv Ùîn× Lï×b× ðŠbu ìjía ‡Ð× Î‡ä¿ éÜÓ‡äç Êì׊ Ùîn× L†ìv oÐàn× Î‡ä¿ éÜÓ‡äç åËa‡äÏ 
 
 󰀳
ç bèÏ aë‡× ‡Ï Î‡ä¿ éÜÓ‡äç ê‡ÈÓ Öë†ë† Ùîn× æa† Îë‡î 
    
   
       
 oČîÈ» åØÜî–bzÌß oφ æa‹× åØnÈí‹’† Íí éîÛëa åØíbÐ† éÜm Íí oÈí‹’ æa† éä åÛbàÇ üb› ómìØîÌß Êbjma óäÈí ÞìŠ â‡Ó‹i ‹Äã †ì—Ôß‹i æa† LkÜÓ
    
á Ü ë éÛeë éîÜÇ a óÜ– a ÞìŠ a‡äî›iN 
󰀳
󰀮
      
      
󲀓
           
LÎìÐà×  
                                                            
 ‡Ð×  
    
                                
 ‡Ð×  
                     
åˆ
     
󰀮
    
éØÌîm ÖëŠìi Íí Πtì×ü sÓëŠìi oÈîj åØÜ›Ìîäß Ö‡îm ô† ïšý †a‹i ô† bãb߆ ìÛë ÖëŠìi Ñnm å×aNaŠbÏ 
          
 oÔí‹ 
     
   
 
                               
tbía
        
åˆ
           
󰀮
  æŠbî‹Ï åÛbu êìÐàäß éÜÓ‡äç bšìu ÙÛb 
     
  æŠbî‹Ï åØÜ›Ìîäß æa† bÔi âbÔß åˆ ÕÜÈm‹i Íí
       
Íí
        
åˆ
           
ê‡äîÏ‹i
               
 
 ‡Ð×  
                    
 ‡Ï 
                   
󰀩 󰀺
󰀱
󰀨
     
󰀩
󰀲
󰀨
     
󰀩
󰀳
󰀨
    
󰀩
󰀴
󰀨
      
󰀩
󰀵
󰀨
      
󰀩
󰀶
󰀨
 
 
󰀩
󰀷
󰀨
     
󰀩
󰀸
󰀨
         
󰀩
󰀹
󰀨
      
󰀩
󰀱󰀰
󰀨
   
󰀮
  æŠbî‹Ï 
    
    
Ííêìи† ìÛ‹Ï 
     
éÜqbç 
             
 ‡Ð×  
             
t‡’‹ß
             
            
    
     
󰀮
 
󰀴
󰀮
          
          
󲀓
                 
åíbߋנ L
      
 ‹çbà aŠbƒ ÙÛb t
    
   
 
 
   
󰀭

     
         
 ‡Ï  säbi
            
åˆ
         
                  
󰀮
                
æŠbî‹Ï åˆ
        
󰀮
 ‡Ï  oØÌí‹Ï 
            
Öìnãëa ‹×ì åía
        
óènäß oØÌí‹Ï ‡Ï 
  
bÐäm ì×ü‹i æa† Ýî–by‹m åíaΊbj æ‹×ì×  Na† †a‹i ÙÛb Ùîn×  åíbߋנ 
           
tì×ü‹i
          
åçúbv׋iåíüý× æì¹ 
     
    
 sîmbç ‡Ï  sí‹í†‹çbà ‡Ï aìèi ïöìçbn׆ éÜnφ Ùß L
   
    
 ‡Ï óÏbnm
   
· ô† sí‹í†a p‹iNåía æõbîÛìà× oÛë† æa† éÜßbÈßaŠbÏ ‡Ï Ýî–by‹m oφ bšìu oÔí‹ åÛbu a† óènäßµöü Íí  åØˇ åía æõbîÛìà× oÛë† æa† éÜßbÈß åía oÔí‹ åÛbu a†ÕÜÈm‹i tbía æa‹× ô‡njß aŠbÏ ‡Ï Ýî–by‹m oφåˆ
        
󰀮
biš  éÜÜ ï  oÔí‹ µöü Ííåía æõbîÛìà× oÛë† æa† éÜßbÈßÝî–by‹mµšbèi ‡Ï 
        
ÚìÜ 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->