Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Csoma M - Egy nemzet két ország (Vázlat)

Csoma M - Egy nemzet két ország (Vázlat)

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:

More info:

Published by: Aranka Babi Kolonics on Apr 07, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/07/2014

pdf

text

original

 
Korea: Egy nemzet, két ország
2010
BCE – TK nemzetközi tanulmányok, III. évfolyam
Korea megosztottsága a nemzetközi olitika s!lyos, megol"atlan kér"ése. # nagy$atalmak %tköz&z'ná(á)an fekv& Koreai*félszigeten K+na, aán, -roszország és az Egyes%lt llamok ér"ekei konfrontál'"nak. # kurzus )etekintést ny!(t a félsziget megosztásának folyamatá)a, valamint )emutat(a az eltér& olitikai ren"szereken fel%lemelke"& nemzeti azonosságtu"at koreai megnyilvánulását.
 
Lara © Korea: Egy nemzet, két ország
1.
ELŐADÁS 
 | 2010.
FEBRUÁR
 11.
K/01/2I34-05CI6K
Kurzus $elye, i"e(e: E.7.789, s%törtök ;7.;<
-ktat': Csoma 5'zes
=izsga: sz')eli, sak olyan "olgokat fog kér"ezni, amik az el&a"áson el$angzottak
=izsga anyag:
o
el&a"ások
o
iro"alom sak a(ánlott, "e $asznos
#(ánlott iro"alom:
o
3a$m C. #n"re>: Tra"ition an" transformation – $istory of t$e korean eole, ;8??, 2zöul
o
Csoma 5'zes: Korea – egy nemzet, két ország, @<<?, 3avilág
o
 Csoma 5'zes: 5agyarok Koreá)an, @<<8, EATE Eötvös Kia"'
6ralátogatás kötelez&, 7 $iányzás
BE=E1ET2
5agyarországon keveset tu"unk Koreár'l, még a tö))i távol*keleti ország$oz kéest is. K+nár'l sokkal tö))et tu"unk, tanulunk. 5ár az ;8@<*as évek)en oktattak (aánt, a II. világ$á)or! után k+nait. Korea sötétség)en volt.
3agyon kevéssé ismert, ennek történelmi okai vannak.
o
# @<. száza" ele(én mikor az -55 elkez"ett ér"ekl&"ni az Eur'án k+v%li ter%letek irántD Korea, mint olyat megsznt létezni.
;8;<*)en Korea megsznt önáll' országként létezni. aán gyarmati uralma alá ker%lt, ;8F9*ig.
# II. világ$á)or! után 5agyarország és szak*Korea között kez"&"ött meg a kasolat. 4&ként olitikai témá)an (elentek meg könyvek marGizmus miattD, iro"almi mvek kevés)é. #z i"eol'giai kasolat miatt volt ez +gy. Egyetlen koreai*magyar sz'tár is az 9<*es évek)en kész%ltH
5agyarország és a Koreai*félsziget között kiegyens!lyozott kasolat sak a ren"szerváltás után alakult ki.
5a szak*Koreával semmiféle kasolat nins, él*Koreával gaz"asági egy%ttmkö"és )ontakozott ki.
3agyon nészerek nálunk is a "él*koreai multik AJ, 2amsungD.
5ég min"ig nins elég sok iro"alom, f&leg olitikai fel$angokt'l mentes nem nagyon van. # ár $asznál$at' könyv megtalál$at' az iro"alom(egyzék)en.
5ostaná)an kez"&"ött a koreai kult!ra el&retörése, F*9 éve. Ezt a folyamatot Korean*>aveL*nek is nevezik, avagy koreaiul Mallyu$.
K-0E# 4NA0#1# 2 TN0T3ETE
5ár a térkéen is látszik a koreai történelem tragé"iá(a
# félsziget %tköz&államként szereel K+na és aán között, ez rányomta )élyegét a történelemre, Korea fe(l&"ésére. Történészek ár$uzamot vonnak olykor 5agyarország és Korea között.
# koreaiak )%szkék arra, $ogy részesei a távol*keleti ivilizái'nak.
2a(át mitologikus történettel támaszt(ák ezt alá, ez )izony+t(a azt, $ogy az & országuk ren"elkezik az egyik legnagyo)) m!lttal.
-l"al @
 
Lara © Korea: Egy nemzet, két ország
# koreai általános iskolás könyvek)en az van, $ogy i.e. @777. okt')er 7*án alakult az els& koreai államalakulat. #z i"&ont)an még sak véletlen sem )izonytalanok
#zt akar(ák ezzel sugallni, $ogy &k ugyanolyan fontos és $ossz! i"e(e fennáll' részei a Távol*Keletnek, mint aán és K+na.
Tangun =anggom volt az els& koreai állam, Ko*soszon, megala+t'(a. Ez magyarul 6*Korea, ennek f&városa O$en(an volt. Tangun =angoom aki az g Istenének fia és egy gyönyörséges lánnyá változott n&stény )arname"ve szerelmé)&l sz%letettD ezer évig uralko"ott ma(" $egyi szellemmé változott
 
;887*)an áll+t'lag megtalálták a sont(ait északon.
 Ezzel igazolni akar(ák magukat, $iszen Korea északi részén találták meg, aminek természetesen aktuálolitikai él(a volt azt sugall(a, $ogy a gyökerek északon vannakD.
Els& koreai kr'nikák, i. sz. ;7 sz.D alátámaszt(ák, $ogy létezett Ko*soszon, "e $ogy ontosan mikor keletkezett, azt nem le$et tu"ni. Ez az állam k+nai táma"ásoknak volt kitéve. =al'sz+nleg a félsziget északi, vagy K+na észak*keleti részén le$etett.
4olyton táma"ták, i. e. ;<8*;<? kör%l Ko*soszon megsznt, k+nai )efolyás alá ker%lt.
ezután a Koreai*félszigeten $árom, egymással rivalizál' fe(e"elemség (ött létre.
Ez az i"&szak a Márom királyság korszakaL
o
2illa: i. e. 9P – i. sz. 8;? állt fenn a félsziget "éli * "él*nyugati ter%letén, f&városát K%mszongnak $+vták, azaz #ranysillagnak. Aétre(ött egy ég kés&)) ezzel a névvel, angolul Jol" 2tar lett a neve. 5ikor arra kényszer%ltek, $ogy !(ragon"ol(ák sa(át magukat, nevet változtattak, az !( név e"ig Auky Jol" 2tar lett, ami vég%l AJ*vé alakultH
o
 Kogur(': i. e. 7P – i. sz. QQ? között létezett, az északi részen. 2árta*szer katonai állam volt, ez ren"elkezett a legnagyo)) $a"sereggel. szak*koreai roagan"a ezt igyekszik ki$asználni. 4&városa O$en(an volt. Kogur(' sokszor kevere"ett összetzés)e K+nával Tang "inasztia – akkori világ közont(aD, 2illával, és Oeksével.
o
Oekse: i. e. ;? – i. sz. QQ< a "élnyugati ter%leteken: Oekse közont(a 2zöul volt. Komoly szereet töltött )e a $agyományos k+nai mveltség tová))+tásá)an aán felé.
o
Koreának nem sak %tköz& állam szeree volt, $anem közvet+t& szeree is # konfuianizmus, )u""$izmus Koreán kereszt%l (utottak a aán szigetekre.D
# $árom királyság $á)or!zott folyton, fölény)en volt Kogur('.
i. sz. QQ<*)an k+nai táma"ás érte a Koreai*félszigetet, ezt ki$asználva 2illa raga"ta magá$oz a kez"eményezést és min"két riválisát Kogur('t és OeksétD legy&zve egyes+tette a félszigetet.
QQ?*)en létre(ött az Egyes%lt 2illa Királyság.
Te$át egy "él*koreai állam egyes+tette a félszigetet, és ez az állam 8;?*ig virágzott.
 2.
ELŐADÁS 
 | 2010.
FEBRUÁR
 18.
# koreaiak fél t+zezer évesnek tekintik a ivilizái'(ukat 
Ki$agy$atatlannak tart(ák magukat ugyanolyan régiek és értékesek a térség)en, mint K+na vagy aánD
az ország geoolitikai $elyzeté)&l a"'"'an K+na és aán ter(eszke"ésének !t(á)an áll, és Korea történelme az & konfrontái'iknak sorozatá)'l áll.
# koreai tankönyvek azt is mon"(ák, $ogy történelm%k nem állt más)'l, sak k%ls& agresszi'k sorozatá)'l – &k )ezzeg senkit nem táma"tak meg.
-l"al 7

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->