Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Health(19)

Health(19)

Ratings: (0)|Views: 27|Likes:
Published by Spyros Deris
ok
ok

More info:

Published by: Spyros Deris on Apr 07, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/07/2014

pdf

text

original

 
Εγκυµοσύνη και Σκλήρυνση Κατά Πλάκας
Νέες µέθοδοι για την αντιµετώπιση της οστεοαρθρίτιδας
Αυτόλογη κυτταρική αναγέννηση: Μια σύγχρονη θεραπεία αντιγήρανσης
Κρίσιµο στοίχηµα η µεταρρύθµιση σε Υγεία και φάρµακο
ΓΡΑΦΟΥΝ:
 
Αντώνης Μπέζας, Δηµήτρης Κοντός,
 
Δηµήτρης Λιντζέρης,
 
Γιώργος Πατούλης,
 
Κυριάκος Θεοδοσιάδης, Κωνσταντίνος Φρουζής
ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ
KYΡIAKH 6 AΠΡΙΛΙΟΥ 2014
 Ηealth
 
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ:
 
Γιάννης Ευαγγελίδης
 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
:
 
Μαρία Τσιλιµιγκάκη
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ
:
 
Χρήστος Λαπαναΐτης
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ
:
 
Θεοδώρα Κούλη
ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ
Γ
ια να γίνει όµως πραγµα-
τικότητα αυτή η ανασυ-γκρότηση, η µόνη λύση είναι η φυγή προς τα
εµπρός και η υλοποίηση των απαι-
τούµενων µεταρρυθµίσεων.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η επιχειρούµενη µε-ταρρύθµιση στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ), η οποία αποτελούσε µέχρι σήµερα τον «αδύναµο κρίκο» και το «µεγάλο ασθενή» του συστήµατος. Ποιοι είναι οι κεντρικοί άξονες πάνω στους οποίους κινούµαστε µε τη
συγκεκριµένη µεταρρύθµιση;
ΠΡΩΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ:
Μετατρέ-
πουµε τον ΕΟΠΥΥ σε ένα µεγάλο
Ασφαλιστικό Οργανισµό Υγείας, που θα αγοράζει αποκλειστικά
υπηρεσίες Υγείας από δηµόσιους
ή ιδιωτικούς φορείς. Με την απο-
φόρτιση του ΕΟΠΥΥ από την πα-
ροχή υπηρεσιών, όπως ήταν µέχρι σήµερα, και τον απεγκλωβισµό του από τις γενεσιουργές παθογένειές του, θα βελτιωθεί σηµαντικά η δια-πραγµατευτική του ικανότητα προ-
κειµένου όχι µόνο να αγοράζει σε
καλές τιµές υπηρεσίες Υγείας, αλλά
κυρίως να εξασφαλίζει υπηρεσίες
υψηλού επιπέδου και ποιότητας
για τους ασφαλισµένους, τους συ-νταξιούχους και τα προστατευόµε-
να µέλη των οικογενειών τους.
∆ΕΥΤΕΡΟΣ ΑΞΟΝΑΣ:
Θε-
σµοθετήσαµε τη νέα κρατική δοµή Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, το ΠΕ∆Υ (Πρωτοβάθµιο Εθνικό ∆ί-κτυο Υγείας). Τα Κέντρα Υγείας του ΕΣΥ µε τις αποκεντρωµένες µονά-δες τους (Πολυδύναµα Περιφερει-ακά Ιατρεία, Περιφερειακά Ιατρεία
κ.λπ.), καθώς και οι πρώην Μο-νάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ εντάσ-σονται στο ΠΕ∆Υ µέσα από ένα σχέδιο σταδιακής οργανωτικής
και λειτουργικής ενοποίησης.
Η µεταφορά των Μονάδων Υγεί-ας από τον ΕΟΠΥΥ στις ∆ιοικήσεις
των Υγειονοµικών Περιφερειών (∆ΥΠΕ) και των Κέντρων Υγείας
από τα νοσοκοµεία στις ∆ΥΠΕ θα θέσει τέλος στον κατακερµατισµό του συστήµατος. Από την παράλ-
ληλη λειτουργία αυτών των δύο δηµόσιων υποσυστηµάτων (ΕΣΥ
και ΕΟΠΥΥ), που αποτελούσε αδι-
αµφισβήτητα ένα διοικητικό πλε-
ονασµό και που δηµιουργούσε
πολλαπλές πύλες εισόδου και πολ-
λαπλά διαχειριστικά κόστη, προ-χωρούµε σε ένα ενιαίο δηµόσιο σύστηµα ΠΦΥ. Ενδυναµώνονται έτσι και η ΠΦΥ και οι εξειδικευ-
µένες υπηρεσίες προς τον πολίτη. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα
να υπάρχουν κλειστοί-σφαιρικοί προϋπολογισµοί ανά πληθυσµό
αναφοράς. Οταν σε δεύτερη φάση
πραγµατοποιηθεί η ορθολογική
χωροταξική κατανοµή των δοµών ΠΦΥ στη χώρα, τότε θα έχουµε ένα πυκνό δηµόσιο δίκτυο υπηρεσιών
δίπλα στον πολίτη, τη στιγµή που
το έχει ανάγκη και σε 24ωρη βάση,
ενώ τα εξωτερικά ιατρεία και τα
τµήµατα επειγόντων των νοσοκο-
µείων θα αποσυµφορηθούν.
ΤΡΙΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ:
Εισάγου-µε το θεσµό του οικογενειακού ιατρού, ώστε να υπάρχει αξιόπι-
στη και προσωπική σχέση µε τους επαγγελµατίες Υγείας και καθιερώ-νεται ο ατοµικός ηλεκτρονικός φά-κελος υγείας, σύµφωνα µε τα πρό-σφατα ευρωπαϊκά πρότυπα, για να υπάρχουν οι ιατρικές πληροφορίες
που θα κάνουν πιο αποτελεσµα-
τική την αντιµετώπιση των ασθε-
νειών. Κάθε πολίτης µπορεί να έχει τον οικογενειακό του ιατρό
και κάθε οικογενειακός ιατρός θα
γνωρίζει τα προβλήµατα του ασθε-
νούς του και θα ενηµερώνει τον
ηλεκτρονικό φάκελο υγείας.
ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ:
Οι υπηρεσίες ΠΦΥ θα παρέχονται
µέσα από το ενιαίο, καθολικό και αποκεντρωµένο ΠΕ∆Υ και θα πα-
ρέχονται ισότιµα σε κάθε πολίτη, ανεξάρτητα από την οικονοµική, κοινωνική, επαγγελµατική και ασφαλιστική του κατάσταση. Θα παρέχονται δηλαδή για όλους, ακόµη και για αυτούς που είναι ανασφάλιστοι ή έχουν λόγω της
κρίσης απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα. Ιατρικές εξετάσεις,
συνταγογράφηση και εσωτερικές διαγνωστικές και παρακλινικές
εξετάσεις.
Τι επιτελείται
Κάνουµε, λοιπόν, µια µεγάλη τοµή
που λίγοι τη συνειδητοποιούν
αυτή τη στιγµή. Μια τοµή που εί-
ναι πολύ σηµαντική, ιδιαίτερα στη σηµερινή οικονοµική και κοινωνι-
κή συγκυρία. Συγκυρία κατά την οποία τα συστήµατα κοινωνικής
ασφάλισης επλήγησαν πρώτα. Συ-
γκυρία κατά την οποία η ανεργία
και η αδυναµία των πολιτών να
πληρώσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές δεν επιτρέπουν την πρό-
σβαση σε υπηρεσίες Υγείας παρά
Μια από τις βασικές παραµέτρους εξόδου της χώρας από την κρίση είναι η ανασυγκρότηση και η προσαρµογή του χώρου της Υγείας στα νέα δεδοµένα, η δηµιουργία δηλαδή ενός βιώσιµου συστήµατος Υγείας και ο περιορισµός των ανισοτήτων
Η µεταρρύθµιση στην Πρωτοβάθµια Υγεία
ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΜΠΕΖΑ
Υφυπουργού Υγείας
Αυτό που οραµατιζόµαστε είναι κάτι για το οποίο πολλοί προσπάθησαν τα τελευταία 30  χρόνια στην πατρίδα µας. Να φτιάξουµε επιτέλους ένα πραγµατικό δηµόσιο Πρωτοβάθµιο Σύστηµα Υγείας
µόνο για τα επείγοντα και απειλητι-κά για τη ζωή περιστατικά. Τώρα θα
υπάρχει καθολική πρόσβαση στο
επίπεδο της ΠΦΥ.
Αλλαγές
Είναι σαφές ότι η µεταρρύθµιση της
Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας
αποτελεί τη µεγαλύτερη µεταρρύθ-µιση, µετά τη δηµιουργία του ΕΣΥ.
Και αυτό δεν είναι πλεονασµός ή
υπερβολή. Το υφιστάµενο σύστηµα έχει φθάσει στα όριά του. Ούτε την υποβάθµιση της ΠΦΥ θέλουµε ούτε να στρέψουµε τους πολίτες στα ιδι-
ωτικά συµφέροντα της Υγείας.
Αυτό που οραµατιζόµαστε εί-ναι κάτι για το οποίο πολλοί προ-
σπάθησαν τα τελευταία 30 χρόνια
στην πατρίδα µας. Να φτιάξουµε
επιτέλους ένα πραγµατικό δηµόσιο
Πρωτοβάθµιο Σύστηµα Υγείας. Η διαφορά µε το παρελθόν είναι ότι τώρα έχουµε δηµιουργήσει όλες
τις προϋποθέσεις να το φτιάξουµε.
Εχουµε δηµιουργήσει τις προϋ-ποθέσεις το όραµα αυτό να γίνει
πραγµατικότητα.
 
 Health
2
ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
 
Ο ΕΟΠΥΥ τηρεί τους κλειστούς προϋπολογισµούς οι οποίοι έχουν τεθεί, δεν δηµιουργεί νέα ελλείµµατα και αναζητά, από κοινού µε την πολιτική ηγεσία, τους πλέον αποδοτικούς µηχανισµούς για την επαρκή  χρηµατοδότησή του
Η επόµενη µέρα για τον ΕΟΠΥΥ
Ο
ΕΟΠΥΥ, µέσα από τη
µεταρρύθµιση της Πρω-
τοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, παύει να είναι
παραγωγός υπηρεσιών Υγείας. Αλ-
λάζει χαρακτηριστικά και µετασχη-
µατίζεται σε αγοραστή υπηρεσιών
Υγείας από φορείς τους δηµόσιου
και του ιδιωτικού τοµέα.
Ο ΕΟΠΥΥ αποτελεί το δεύτερο µεγαλύτερο, σε µέγεθος, ασφαλι-
στικό οργανισµό περίθαλψης στην
Ευρώπη, µε 10 εκατοµµύρια ασφα-λισµένους, 1.342 εργαζοµένους, πε-ρίπου 60 χιλιάδες συµβεβληµένους
παρόχους-προµηθευτές και ετήσιο
προϋπολογισµό, ο οποίος ανέρχεται
σε 5,3 δισ. ευρώ.
Ο ΕΟΠΥΥ αποκτά νέο χαρακτή-
ρα, ενισχύεται µε νέα εργαλεία και
µηχανισµούς ελέγχου και µετατρέ-
πεται σταδιακά σε ένα σύγχρονο ασφαλιστικό οργανισµό περίθαλ-ψης, ο οποίος εµπνέει ασφάλεια
στους ασφαλισµένους και εµπιστο-
σύνη στους παρόχους. Παράλλη-
λα, συµµετέχει στη δηµοσιονοµική σταθερότητα και αποκτά αυτονοµία
και διαπραγµατευτική δύναµη για
την καλύτερη δυνατή διαχείριση
και κατανοµή των πόρων του, ώστε
να εγγυάται στους ασφαλισµένους
ιατρική αποτελεσµατικότητα, οικο-
νοµική αποδοτικότητα και κοινω-
νική ισότητα.
Τα τρία αυτά κριτήρια αποτελούν τα προαπαιτούµενα και τα εχέγγυα της ορθής λειτουργίας του νέου ΕΟ-
ΠΥΥ, τα οποία µέσα από ένα συνε-
κτικό µηχανισµό οργάνωσης και
πρόγραµµα στοχευµένων δράσεων
καλούνται να ανταποκριθούν στις
µεγάλες προκλήσεις του παρόντος, αλλά κυρίως του µέλλοντος.
Πράγµατι, ο ΕΟΠΥΥ αντιµετω-πίζει προβλήµατα, τα οποία απο-τελούν παθογένειες του παρελθό-ντος και ειδικότερα των Ταµείων Υγείας, τα οποία συγχωνεύθηκαν
και συγκρότησαν τον ΕΟΠΥΥ. Ληξι-πρόθεσµα χρέη, ασύµβατα µηχανο-γραφικά συστήµατα, µεγάλος όγκος
χειρόγραφων παραστατικών, µη
συµβασιοποιηµένες δαπάνες, παν-σπερµία παροχών, καθώς και πολλά
ακόµη, τα οποία εντείνονται λόγω
της ετερογένειας των διαδικασιών,
αλλά πρωτίστως λόγω της απουσίας της αναγκαίας διοικητικής υποστή-
ριξης. Με τη σύσταση του ΕΟΠΥΥ,
µεταφέρθηκαν στις υπηρεσίες του εκκρεµείς υποθέσεις των Ταµεί-ων, χωρίς, ωστόσο, τη µεταφορά του«αναλογούντος προσωπικού»,
µε αποτέλεσµα να καλούνται λίγοι
άνθρωποι να διεκπεραιώνουν µε-
γάλο όγκο δουλειάς.
Προκλήσεις
Οι κεντρικές προκλήσεις, στη ση-µερινή συγκυρία, για τον ΕΟΠΥΥ
είναι πολλές και µείζονες και έχουν
τελικούς αποδέκτες τους ασθενείς,
αλλά και τους παρόχους. Με την υι-οθέτηση συγκεκριµένων εργαλείων και πολιτικών, στο πλαίσιο της Προ-
γραµµατικής ∆ράσης του Οργανι-σµού για το 2014, ο ΕΟΠΥΥ τηρεί
τους κλειστούς προϋπολογισµούς οι οποίοι έχουν τεθεί, δεν δηµιουργεί
νέα ελλείµµατα και αναζητά, από
κοινού µε την πολιτική ηγεσία, τους
πλέον αποδοτικούς µηχανισµούς για την επαρκή χρηµατοδότησή του. Παράλληλα, ο ΕΟΠΥΥ επιδί-ωξε την εξοµάλυνση των χρόνων
αποπληρωµής των παρόχων, πέτυ-
χε τακτικότητα στις πληρωµές και
συνεχίζει την προσπάθεια, δεδοµέ-
νου ότι αναγνωρίζει τη σηµαντική
συµβολή του ιδιωτικού τοµέα στην
υγεία των πολιτών της χώρας.
Ο ρόλος του ΕΟΠΥΥ αναδεικνύε-ται κοµβικός, καθώς επιβάλλονται η πλήρης ενεργοποίηση των χαρακτη-
ριστικών του «µεγάλου αγοραστή»
και η ταυτοποίησή του ως ισχυρού και δίκαιου διαπραγµατευτή τιµών
και ποιότητας, ύστερα από την υι-
οθέτηση σύγχρονων και αποτελε-
σµατικών ελεγκτικών µηχανισµών. Επιπρόσθετα, αναβαθµίζεται η ηλε-
κτρονική διακυβέρνηση του Οργα-
νισµού για την εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων µε επάρκεια, ταχύ-
τητα και αξιοπρέπεια, διαµορφώνε-
ται µηχανισµός για την κατ’ οίκον
παράδοση των φαρµάκων για σο-
βαρές παθήσεις προς διευκόλυνση
των ασθενών και αναπτύσσονται εργαλεία καταγραφών (registries)
για την ανάπτυξη επιτυχηµένων τε-
χνικών επιµερισµού του κινδύνου µε σηµαντικές εξοικονοµήσεις για τον Οργανισµό. Ο νέος ΕΟΠΥΥ επανεξετάζει τον
Κανονισµό Παροχών, αποκλειστι-
κά προς όφελος των ασφαλισµένων και πάντα σε συµφωνία µε τις σύγ-χρονες αντιλήψεις της Ιατρικής και της τεχνολογίας, µε απώτερο στόχο κάθε ασφαλισµένος να έχει πρόσβα-
ση στις ιατρικές υπηρεσίες και τη
φαρµακολογική θεραπεία την οποία
έχει ανάγκη.
Ο στόχος αυτός είναι εφικτός,
Το εγχείρηµα του ΕΟΠΥΥ, δύο χρόνια µετά τη δηµιουργία του, καλείται να ολοκληρώσει την οργανωτική του συγκρότηση και ταυτόχρονα να συµµετάσχει ενεργά σε µία από τις µεγαλύτερες µεταρρυθµίσεις της Μεταπολίτευσης
εφόσον εντοπιστούν τα κέντρα κό-
στους και υπάρξει ανακατανοµή
εντός των επιµέρους κωδικών του
προϋπολογισµού, µε οικονοµική ενίσχυση στα κέντρα όπου υπάρ-χει ουσιαστική ανάγκη, µειώσεις εκεί όπου παρατηρούνται σπατά-
λες και ευρύτερο εξορθολογισµό της
δαπάνης. Ο έλεγχος της παραβατι-
κότητας, της υπερσυνταγογράφη-
σης και της προκλητής ζήτησης, µε
την εντατικοποίηση των ελέγχων,
την εισαγωγή του κλινικού ελέγχου
και τη συµβολή των θεραπευτικών
και διαγνωστικών πρωτοκόλλων,
αποτελούν κρίσιµα βήµατα για την αποτελεσµατική και αποδοτική λει-
τουργία του Οργανισµού.
Παράλληλα, µε τους µηχανισµούς
που αναπτύσσει ο ΕΟΠΥΥ, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η υπερσυ-νταγογράφηση και η υπερβολική
κατανάλωση υπηρεσιών Υγείας µάς
αφορούν όλους - γιατρούς, παρό-χους και ασθενείς. Αξίζει όλοι να προβληµατιστούµε, όταν µόνο για τον Ιανουάριο του 2014 καταγρά-
φτηκαν 10.450.700 παραπεµπτικά
για διαγνωστικές εξετάσεις και φυ-
σικοθεραπείες, συνολικού κόστους
77,3 εκατ. ευρώ. Ο αριθµός αυτός
δεν δικαιολογείται από το νοσολο-γικό πρότυπο της χώρας και, πέρα από την οικονοµική ζηµία του Ορ-
γανισµού και κατ’ επέκταση των φορολογουµένων, αποτελεί, πρω-
τίστως, ζήτηµα δηµόσιας Υγείας.
Εξορθολογισµός
Οι ενώσεις επαγγελµατιών Υγείας,
όπως επίσης και όλοι οι πάροχοι-προµηθευτές, πρέπει να κατανο-ήσουν ότι το Ελντοράντο-αγορά
Υγείας στη χώρα έσβησε. Η Ελλάδα,
σήµερα, δίνει µάχη και θα καταφέ-
ρει να γίνει µία σύγχρονη ευρω-παϊκή χώρα που σέβεται τα χρή-µατα των ασφαλισµένων και των φορολογουµένων. Χρησιµοποιεί
µε ορθολογικό τρόπο τους πόρους,
εµπνέει ασφάλεια στους ασφαλι-σµένους, ελέγχει την παραβατικό-
τητα, περιορίζει την υπερβάλλουσα
και προκλητή ζήτηση, τηρεί τους προϋπολογισµούς της Υγείας και δεν υπονοµεύει τη δηµοσιονοµι-
κή σταθερότητα.
Τέλος, ο ΕΟΠΥΥ, σε συνεργασία µε το υπουργείο Υγείας, έχει προ-βλέψει ειδικό κωδικό στον προϋ-
πολογισµό του για την κάλυψη της
φαρµακευτικής περίθαλψης των
ανασφάλιστων πολιτών και σύντο-µα, πλην της πρόσβασης σε υπηρε-σίες πρωτοβάθµιας φροντίδας µέσω
του ΠΕ∆Υ, θα παρέχει και φαρµα-κευτική κάλυψη σε όσους έχουν
απολέσει την ασφαλιστική τους ικα-
νότητα και πληρούν καθορισµένα
εισοδηµατικά κριτήρια.
ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΚΟΝΤΟΥ
Προέδρου ΕΟΠΥΥ
 
 Health
 3
 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->