Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vanitas Vincit – Het laatste reddingsanker : uw pensioenfonds

Vanitas Vincit – Het laatste reddingsanker : uw pensioenfonds

Ratings: (0)|Views: 8|Likes:
Published by jwr47
"Vanitas vincit" is natuurlijk een belachelijk gezegde. Het behoort tot de categorie sarcastische (vleesetende) doordenkertjes, die het tegendeel "Veritas vincit" benadrukken.
Het begrip Vanitas is mij opgevallen bij een bericht over Nigeria en Engeland, die beide min of meer gelijktijdig een nieuw soort boekhoudingssysteem hebben ingevoerd.

Toevallig heb ik uit de erfenis van mijn vader (God hebbe zijn ziel) nogal wat boekhoudingsliteratuur kunnen doornemen en weet nu min of meer, wat voor trucs er in de oude boekhoudkunde in gebruik waren. Dat wil zeggen in de tijd dat boekhouden nog tot de categorie “kunde” behoorde.
De nieuwe boekhoudtechnieken werpen de boekhoudkunde terug naar het stenen tijdperk, waarin elke list uitsluitend tot het overleven diende en men alle wetenschap als “overlevingskunst” beschouwde.

Uiteraard wilde ik wat leren van die truc, die het overleven van de Engelsen en Nigerianen moet bewerkstelligen. Het staat allemaal in een rapport, dat uiteraard ook in Zerohedge is gepubliceerd, waar ik het uiteindelijk ook gevonden heb.
Waar komt het nu boekhoudkundig gezien op neer?
Het antwoord laat natuurlijk niet lang op zich wachten: “op manipulatie”.
Er is een nieuwe manipulatiemethode uitgevonden, die nu als een gifcocktail vanuit het centrum der criminele bankensector tot in de laatste Afrikaanse Achterhoek overal wordt verspreid.

Het nieuwe geneesmiddel moet het BNP verveelvoudigen en wel zonder noemenswaardige krachtsinspanning. Dit is dermate winstgevend, dat iedere staatsboekhouder de vingers jeuken om ook een dergelijke balans in te tikken.

Terugwerkend worden ook de afgelopen jaren opnieuw beoordeeld en wordt er historisch gezien een rooskleurige zweem over de zwart/wit-beelden gelegd. Aan de productiviteit van de economie verandert er niets. Waarschijnlijk is de uitwerking van een nieuwe boekhouding zelfs negatief, omdat er na een profitabel jaar ongetwijfeld loonsverhogingen worden vastgelegd, die in geen enkel opzicht de werkelijke efficiëntie van de economie weergeven. Het is echter de Vanitas, die de moderne economie aandrijft en die de bonussen van de managers tot ongekende hoogte zal stuwen.
"Vanitas vincit" is natuurlijk een belachelijk gezegde. Het behoort tot de categorie sarcastische (vleesetende) doordenkertjes, die het tegendeel "Veritas vincit" benadrukken.
Het begrip Vanitas is mij opgevallen bij een bericht over Nigeria en Engeland, die beide min of meer gelijktijdig een nieuw soort boekhoudingssysteem hebben ingevoerd.

Toevallig heb ik uit de erfenis van mijn vader (God hebbe zijn ziel) nogal wat boekhoudingsliteratuur kunnen doornemen en weet nu min of meer, wat voor trucs er in de oude boekhoudkunde in gebruik waren. Dat wil zeggen in de tijd dat boekhouden nog tot de categorie “kunde” behoorde.
De nieuwe boekhoudtechnieken werpen de boekhoudkunde terug naar het stenen tijdperk, waarin elke list uitsluitend tot het overleven diende en men alle wetenschap als “overlevingskunst” beschouwde.

Uiteraard wilde ik wat leren van die truc, die het overleven van de Engelsen en Nigerianen moet bewerkstelligen. Het staat allemaal in een rapport, dat uiteraard ook in Zerohedge is gepubliceerd, waar ik het uiteindelijk ook gevonden heb.
Waar komt het nu boekhoudkundig gezien op neer?
Het antwoord laat natuurlijk niet lang op zich wachten: “op manipulatie”.
Er is een nieuwe manipulatiemethode uitgevonden, die nu als een gifcocktail vanuit het centrum der criminele bankensector tot in de laatste Afrikaanse Achterhoek overal wordt verspreid.

Het nieuwe geneesmiddel moet het BNP verveelvoudigen en wel zonder noemenswaardige krachtsinspanning. Dit is dermate winstgevend, dat iedere staatsboekhouder de vingers jeuken om ook een dergelijke balans in te tikken.

Terugwerkend worden ook de afgelopen jaren opnieuw beoordeeld en wordt er historisch gezien een rooskleurige zweem over de zwart/wit-beelden gelegd. Aan de productiviteit van de economie verandert er niets. Waarschijnlijk is de uitwerking van een nieuwe boekhouding zelfs negatief, omdat er na een profitabel jaar ongetwijfeld loonsverhogingen worden vastgelegd, die in geen enkel opzicht de werkelijke efficiëntie van de economie weergeven. Het is echter de Vanitas, die de moderne economie aandrijft en die de bonussen van de managers tot ongekende hoogte zal stuwen.

More info:

Published by: jwr47 on Apr 09, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/09/2014

pdf

text

original

 
Vanitas Vincit
 – Het laatste reddingsanker: uw pensioenfonds–
9.4.2014 Vanitas Vincit 
Vanitas vincit 
1
 is natuurlijk een belachelijk gezegde. Het behoort tot de categorie
 sarcastische
(vleesetende) doordenkertjes, die het tegendeel
Veritas vincit 
 benadrukken.Het begrip Vanitas is mij opgevallen bij een bericht over Nigeria en Engeland, die beide min o meer gelijktijdig een nieu! soort boekhoudingss"steem hebben ingevoerd. #oevallig heb ik uit de erenis van mijn vader (
God hebbe zijn zie
) nogal !at  boekhoudingsliteratuur kunnen doornemen en !eet nu min o meer, !at voor trucs er in de oude  boekhoudkunde in gebruik !aren. $at !il zeggen in de tijd dat boekhouden nog tot de categorie %kunde& behoorde. $e nieu!e boekhoudtechnieken !erpen de boekhoudkunde terug naar het stenen tijdperk, !aarin elke list uitsluitend tot het overleven diende en men alle !etenschap als %overlevingskunst&  beschou!de. 'iteraard !ilde ik !at leren van die truc, die het overleven van de Engelsen en Nigerianen moet  be!erkstelligen. Het staat allemaal in een rapport
, dat uiteraard ook in erohedge is gepubliceerd
*
, !aar ik het uiteindelijk ook gevonden heb.+aar komt het nu boekhoudkundig gezien op neerHet ant!oord laat natuurlijk niet lang op zich !achten- %op manipulatie&.Er is een nieu!e manipulatiemethode uitgevonden, die nu als een gicocktail vanuit het centrum der criminele bankensector tot in de laatste rikaanse chterhoek overal !ordt verspreid. Het nieu!e geneesmiddel moet het /N0 verveelvoudigen en !el zonder noemens!aardige krachtsinspanning. $it is dermate !instgevend, dat iedere staatsboekhouder de vingers jeuken om ook een dergelijke balans in te tikken. #erug!erkend !orden ook de agelopen jaren opnieu! beoordeeld en !ordt er historisch gezien een rooskleurige z!eem over de z!art!it2beelden gelegd. an de productiviteit van de economie verandert er niets. +aarschijnlijk is de uit!erking van een nieu!e boekhouding zels negatie, omdat er na een proitabel jaar onget!ijeld loonsverhogingen !orden vastgelegd, die in geen enkel opzicht de !erkelijke eici3ntie van de economie !eergeven. Het is echter de Vanitas, die de moderne economie aandrijt en die de bonussen van de managers tot ongekende hoogte zal stu!en.
Vanitas Vincit
$e boekhoudkundige ingreep vervangt !ellicht de H4#2handel
5
, die inmiddels misschien te overzichtelijk ge!orden is. +at !aarheid !ordt, is als Vanitas uitge!erkt
6
.
1Een zelbedachte variant van
veritas vincit 
 (de !aarheid over!int) 7 8otto van de 9chotse clan :eith en enkele andere Europese staten (;ist o ;atin phrases (V) 2 +ikipedia)': ccounting %<adical =verhaul& #urns ': >nto Nation = 9avers ? >nstantl"  7 /" 8ark =@/"rne0ublished in
 
#oekomstige pensioenvermogens huidige inkomsten=m nu terug te komen op de !erkelijke truc, die !ellicht beter geheimgehouden !ordt, lees ik in de  bronnen, dat het gaat om de opbou! van
toekomstige pensioenvermogens
, die in de nieu!e  boekhouding als
huidige inkomsten
 mogen !orden beschou!d. >n Engeland levert dit een aanzienlijke stijging van het spaaraandeel op, ter!ijl er in eite niets eItra !ordt gespaard. =ok !orden de investeringen in research en ont!ikkeling bij het /N0 opgeteld en niet meer als productiekosten beschou!d. 8en ver!acht daardoor een /N02stijging van ,6 tot 6J. Engeland muteert daardoor op sprookjesachtige !ijze van een verspillende, alcoholische en !erkeloze volksstam in een gedisciplineerde natie van behoedzame spaardersKKK.... =ok Nigeria heet een soortgelijke boekhoudkundige truc toegepast, die het land naar de top van de rikaanse economie katapulteert. $e Nigeriaanse inanciele deskundige
Bismarck Rewane
 noemt de verbetering een %Vanitas&, een ata morgana en drogbeeld dus. oals vrij!el alle getallen in het bereik economie (zoals !erkgelegenheid, !erkeloosheid, inlatie, /N0) !orden de economische cijers en kengetallen op
 globale
 schaal vervalst. $e bevolking !ordt  be!ust op grote schaal misleid en voor de gek gehouden. Het is de bedoeling van de overheden om de bevolking gerust te stellen en in slaap te sussen. $eze sussende be!oordingen en de correcties& van de /N02calculaties vormen de nieu!ste trend in de manipulaties.
Nederland
/enieu!d zie ik uit naar de Nederlandse correcties van het /N0. =ok Nederlandse pensioenondsen zijn allang in de begerige verrekijker van de ministers van inanci3n aan een nader onderzoek onder!orpen.=ok Nederland heet een lange traditie in de manipulatie van de geldmarkten. 8en kan daarbij terugblikken op de manische ase van de oude tulpenhandel. >n de koloniale tijd !as het eenvoudig enorme bedragen te %verdienen&. >n de geschiedenisboekjes !ordt het als
Gouden eu!
 gepresenteerd, maar in eite is elke !instperiode een %Dehaaide Eeu!&. +ie als handelaar in een haai muteert, verandert van karakter.=nlangs heb ik geanal"seerd !elke rol Nederland in de ont!ikkeling van het bedrieglijke 4iatgeld heet gespeeld
L
. $aarin heet Melle ijlstra geprobeerd de merikanen tot een verhoging van de goudprijs te overtuigen. $aarin is hij niet geslaagd. $e goudprijs !erd niet verhoogd, maar verlaagd. $eze maatregel is in verhevigde mate ook vandaag nog geldig en houdt de dollar nog steeds in !ankel even!icht op de plaats als globale
. 9inds 1 concurreert de euro met de dollar om deze positie. ijlstra !as zich zeer goed be!ust van de rol, die het goud speelde. Doud !as in zijn ogen het centrum van de monetaire kosmos. Doud liet geen bedrog o Vanitas (%leegheid&) toe. ijlstra !as overtuigd, dat men in de geldmiddelen bedrog moest kunnen uitsluiten. $at gaat alleen met edelmetalen en dan ook nog met moeite. =m het bedrog te laten !innen, moest het goud !orden ageschat. ijlstra heet zich tegen deze aschaing verzet. =p O juli 1O1 vlogen Volcker en $aane naar msterdam om de Nederlanders te overtuigen om geen dollar reserves meer in goud om te !isselen
# $ijlstra
!isselde echter toch een destijds aanzienlijk bedrag om in goud, met als gevolg, dat NiIon enkele maanden later, in augustus 1O1, de goudstandaard en de om!isseling van iatgeld naar goud aschate (de 
. Voor en na de NiIon 9hock !as ik bezig te solliciteren. $oor obscure omstandigheden !as mijn
 
astuderen enkele maanden vertraagd. Het solliciteren verliep al !at stroever voor het begin van de zomer, maar de sollicitanten kregen tenminste nog een ant!oord o zels een uitnodiging voor een gesprek. >k herinner mij zoPn tienmaal in Nederland te hebben gesolliciteerd.  Na de NiIon 9hock !as dat agelopen. lle irmaPs sloten de poort voor het aannemen van nieu!  personeel met een ingenieursdiploma. Het leek erop o alle academici plotsklaps van de technische opleidingen overstapten naar economie. >edereen !ilde ondsmanager o bankier studeren. >nderdaad behoorden de bankiers en economen nu tot de bestbetaalde beroepen. 8en moest echter als econoom !el bereid zijn aan de %Vanitas& mee te !erken. Het bedrog inancierde de enorme opbloei van de ondseconomie en de aroming van alle vormen van echt geld, dat door %papieren certiicaten& !erd vervangen. 9indsdien zijn goud en zilver ten opzichte van iatgeld onderge!aardeerd. Het iatgeld biedt zoveel mogelijkheden tot manipulatie, dat het proijt elke vorm van eerlijkheid !egveegt.
Vanitas Vincit
$e overgang van iatgeld naar goud en zilver hangt a van de zichtbaarheid van het bedrog. ls iedereen !eet, hoe men bedrogen !ordt, is het eect van de %leegheid& Vanitas nihil. Natuurlijk zijn er nog talloze onschuldige dorpsmeisjes, die kunnen !orden verleid. $ie is echter voor de ondsmanagers oninteressant. ij !illen grote !aarden be!egen. $at gaat alleen met goed gevulde pensioenondsen. $e nieu!e generatie kan alleen rijkelijk beloond !orden door het verschuiven van toekomstige verplichtingen naar hedendaagse inkomsten.$e vroegere generaties hebben van geleend geld geleed. $e inkopen !erden tot het overschrijden van all beschikbare limieten met een creditcard betaald. Nu is er een nieu!e bron aangeboord.Een nieu!e bron 7 een nieu! geluid ch, in eite is het niets nieu!s. Het is ge!oon een nieu! hoodstuk in mijn dagboek 
A
. $e criminele energie zoekt de !eg van de geringste !eerstand. Het is de !et van oom, maar deze is uitgevonden door mijn tante.
Engeland
Enkele Quanten gedachten kan ik nog even aan Engeland spenderen. =ok Engeland heet na de ontdekking van de monetaire bed!elmingsorgie de industriele productie geheel opgeheven en leet nu vrij!el uitsluitend (op de criminele luchtvaartmaatschappij /.. na
) van de bankensector 
. ;ondon !il niet tot de E' behoren, omdat men dan onacceptabele regels moet volgen. /ritse bankiers moeten %
&. lleen !ie iets mag verkopen, !at hij niet heet, kan !erkelijk geld verdienen. 5BJ van de Europese inanci3le transacties !orden in ;ondon age!ikkeld. $e bankensector verdient 1BJ van het /ritse /N0. Eerste bubbels ontstaan al !eer in de onroerend goed sector van ;ondon, !aarin de Fhinezen een groot deel opgekocht hebben
. ;ondons prijzen stijgen met 1BJ per maand, maar die van 9hanghai  bereiken 1J per !eek 
. Het is maar een k!estie van geduld tot er !eer zoPn bubbel ontplot, in ;ondon o 9hanghai.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->