Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
26Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pemikiran Islam

Pemikiran Islam

Ratings: (0)|Views: 1,943|Likes:
Published by zuel_87

More info:

Published by: zuel_87 on Oct 28, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/09/2013

pdf

text

original

 
Aliran-Aliran Pemikiran Islam Di Malaysia
Muhammad 'Imarah menyebutkan bahawa aliran yang menghidupkan pembaharuan Islam, mereka ini berada dalammadrasah Asolah al-Fikriyyah Fi Shari‘atina wa Tasri‘atina. (aliran pemikiran asli dalam syariah danperundangan).Antara mereka yang berada dalam aliran ini ialah Muhammad al-Ghazali, Yusuf al-Qaradawi, Muhammad‘Abduh, Rashid Rida, Mahmud Shaltut, Abdullah Darraz, Muhammad al-Khudari dan Abu Zahrah. Muhammad‘Imarah membahagikan kepada empat aliran terpenting iaitu :1.Madrasah al-Ra’yu – Fuqaha yang lebih mirip melihat kepada sausana dan keadaan dalam menafsirkansesuatu nas. Mereka menafsir berdasarkan keadaan sekeliling. Aliran ini bukan aliran yang menafikan nas tetapi iahanya manhaj berinteraksi semasa berijtihad bagi menghasilkan hukum.2.Madrasah al-Ashar – Mereka tidak mengingkari aliran al-Ra’yu secara mutlak tetapi lebih kepada zahirnas dan pendekatan harfiah.3.Madrasah Muwazanah wa Tarjih bayn Madrasah al-Ra’yu wa al-Ashar (aliran pertimbangan dan tarjih antaraaliran akal dan nas) Antara polopur aliran ini ialah Ibn Taimiyyah dan Ibn Qayyim.4.Madrasah Asalah al-Fikriyyah fi Syari‘atina wa Tasri‘atina( aliran pemikiran asli dalam syariah danperundangan). Mereka ini termasuk dalam golongan yang mahu menghidupkan pembaharuan pemikiran Islam. Merekabergantung kepada aliran Ashar dan akal, mengikut manhaj mawazanat (pertimbangan) dan tarjih tetapi berbeza darimadrasah Ibn Taimiyyah tadi. Mereka membuat tarjih lebih kepada akal beserta dalil, meniktibarkan dalil-dalil akalmerupakan asal bagi nas, lebih mengutamakan al-Qur’an dari al-Sunnah, bergantung kepada nas-nas kitab lebihdari hadith ahad, mengingkari nasakh yang membatalkan ayat-ayat terdahulu, mengambil fikrah-fikrah mazhab yangbersesuaian, mengingkari taqlid dan sentiasa menghormati ilmu ulama muktabar dan tidak bersandarkan kepada mana-mana aliran lama dan baru.Di samping itu terdapat satu lagi aliran yang lebih kepada aliran pemilihan individu (aliran talfiq di antara berbagaipandangan). Mereka ini muncul pada abad 13 dan 14 hijrah yang mahu keluar dari jumud pemikiran dan yang sentiasaterikat dengan matan-matan feqah semata-mata. Mereka ini seperti al-San‘ani, al-Shawkani, Sayyid Sabiq, SiddiqKhan dan al-Bani. Di dunia Islam, lahir pelbagai aliran pemikiran berdasarkan faktor persekitaran, budaya dan bangsatersebut. Di benua India, nama-nama seperti Sir Ahmad Khan, Sabli al-Nu'mani, Maududi, Muhamad Iqbal dan AliHassan al-Nadwi, Di Mesir, Jamaluddin al-Afghani, Muhamad Abduh, Rashid Rida, Hassan al-Banna, Sayyid Qutb,Muhammad al-Ghazali dan al-Qaradawi, di Afrika Utara lahirnya Abdul Hamid Badis, Malik bin Nabi, Muhamad TahirAsyhur dan di Turki, Badi'iuzzaman al-Nursi. Di rantau ini, lahirnya Syeikh Tahir Jalaluddin, Agus Salim dan Syeikh al-Hadi dan lain-lain. Namun pemikiran Islam pada abad ke 20 itu diwarnai dengan istilah-istilah dan penyelesaian kepadamasalah secara simplistik.Dalam satu kajian bertajuk "Civil Democratic Islam : Patners, Resources and Strategis" (2003) telah diterbitkan olehRAND Corporation sebuah badan penyelidikan dan penasihat yang berpengaruh di Washington.Dalam kajian ini, umatIslam di nilai dari segi kecenderungan pemikiran mereka sama ada tradisionalis, fundamentalis, modernis atau sekularis.Kajian ini memperlihatkan bagaimana cara untuk mengadu-dombakan umat Islam melalui pengelompokan ini. Kajian itumenegaskan bahawa golongan modernis dan sekularis (spt. aliran Kamal Atartuk) perlu didokong secara halus denganlambakan dana penajaan, ruang media dan penonjolan idola untuk dipuja. Golongan tradisional (Salafi dan Wahabi) puladisaran agar didokong manakala golongan fundamentalis (spt Ikhwan al-Muslimun) hendaklah dipinggirkan. Berlakuperbalahan antara golongan tradisional dan fundamentalis dalam isu-isu remeh dan persoalan furu'. Perbalahan danpertelingkahan perlu disuburkan agar sumber kekuatan umat Islam dilelahkan tanpa sebarang manfaat yang jelas.Olehitu umat Islam tidak perlu terperangkap dengan pengelompokan tersebut. Pada masa yang sama umat Islam harusmempunyai kajian-kajian untuk menangani strategi-strategi dalam menghadapi globalisai dunia Barat.Fazlur Rahman menegaskan dalam bukunya Islam, bahawa pembaharuan Islam mestilah dimulai dengan pendidikan.Menurut Rahman, pembaharuan pendidikan adalah satu-satunya pendekatan untuk suatu penyelesaian jangka panjangatas masalah yang menimpa umat Islam kini iaitu berupa dikotomi mental dan kehidupan peribadi maupun sosial yangberpecah belah yang mengakibatkan kekacauan dalan segala usaha serta krisis yang melumpuhkankehidupan.Walaupun demikian ia mengakui pendidikan memerlukan jangka masa yang panjang paling kurang duagenerasi. Kerana iu, beliau menawarkan program jangka pendek iaitu pertama ; menciptakan orientasi politik Islam yangasli dan kedua menciptakan iklim intelektualisme sebagai langkah awal pengislaman seluruh segi kehidupan.Kedangkalan dan kekakuan dalam pendidikan adalah penyebab terjadinya kelemahan intelektualisme Islam. Keadaanyang tidak menguntungkan ini, terutama sikap ulama tradisi terhadap ilmu pengetahuan sekular yang nampaknya inginmemadamkan semangat penelitian yang besar dan keseluruhan pertumbuhan ilmu pengetahuan positif. Oleh itu, beliaumengkritik golongan tradisional dan moden yang seringkali bercakaran. Beliau menawarkan kepada umat Islam satupendekatan yang terbaik untuk mengkaji ajaran Islam yang disebut sebagai neomodernisme Islam.Menurut Greg Barton, Fazlur Rahman merupakan orang yang pertama kali mengunakan istilah neomodernisme dalamsebuah model yang sistematik. Menurut Rahman, neomodernisme bererti pemikiran Islam yang progresif yang munculdari modernisme Islam namun mencakup juga aspek-aspek kesarjanaan tradisional. Neomodernisme lebih mengusulkan
Minda Madani Onlinehttp://www.mindamadani.myPowered by Joomla!Generated: 27 October, 2009, 23:34
 
penggunaan ijtihad secara terus menerus dalam konteks berusaha untuk menemukan lingkungan tapak jalan pesan darial-Quran daripada pendekatan ad hoc kaum modernis.Neomodernisme merupakan suatu sistem penjelasan tentang kondisi umat Islam yang lain dari modernisme,tradisiolisme, fundamentalisme dan lain-lain. Ini kerana ketiga-tiga aliran tersebut mengalami krisis. Fazlur Rahmanmenginginkan bagaimana Islam ini boleh berubah dalam masyarakat yang sedang mengalami perubahan luar biasa.Fazlur Rahman menjelaskan bahawa sejarah pergerakan reformasi Islam yang telah berjalan lebih dua abad yanglampau dapat dijelaskan dalam empat aliran gerakan refomasi yang berbeda. Empat gerakan tersebut adalah : (i)Gerakan revivalis (salafi) pada akhir abad 18 dan awal abad 19 (misalnya Wahabiyah di Arab Saudi, Sanusiyah di AfrikaUtara dan Fulaniyah di Afrika Barat). (ii) Gerakan Modernis (Sayyid Ahmad Khan di India, Jamaluddin al-Afghani di TimurTengah dan Muhammad Abduh di Mesir) (iii) neorevivalis (kelompok modern, namun lebih reaksioner seperti Mawdudidan Jama’at Islami) (iv) neomodernisme yang Fazlur Rahman adalah pelopornya yang merupakan sintesisprogresif dari rasionaliti modernis dan ijtihad serta ajaran klasik. Beliau memandang neomodernisme merupakan pra-syarat bagi kebangkitan Islam.Salah satu dari ciri khas neomodernisme Fazlur Rahman ini adalah memiliki akses yang kuat pada akar tradisi klasikIslam. Ertinya, pengembangan pemikiran Islam yang tidak berakar pada kekayaan pemikiran Islam klasik adalah tidakotentik. Selain itu, aksesnya yang kuat terhadap pemikiran Barat. Dengan begitu, kaum neomodernisme mampumengembangkan sikap kritisnya terhadap Barat dan warisan-warisannya. Jadi, neomodernisme dibentuk oleh polapemikiran yang berusaha menggabungkan dan menyatupadukan dua aliran pemikiran modernisme dan tradisionalism.Perbedaan pokok antara neomodernisme dengan kedua pola pemikiran di atas adalah kesediaannya untuk menyatukanide-ide modernis yang paling maju sekalipun dengan ide-ide tradisionali sekaligus. Kemunculan neomodernisme inimuncul akibat kegagalan modernisme membawa diri sebagai mempertahankan kesegaran pemikiran Islam ketikagerakan ini semakin membesar. Apa yang terjadi adalah kerutinan kerja mengolah dan menyelenggara lembaga-lembaga pembaharuan secara amat praktikal. Kerutinan ini menyebabkan kesempatan untuk membina intelektual relatifsemakin menghilang. Sementara golongan tradisional yang kaya dengan khazanah klasik terlalu berorientasikan masalampau dan sangat selektif menerima gagasan-gagasan modernisme. Berlatar belakang seperti inilah pola pemikiranneomodernisme muncul menjembatani kedua pola pemikiran tersebut.Antara ciri-cirinya yang lain ialah (i) penafsiran al-Quran secara sistematik dan komprehensif (ii) Penggunaan metodhermeneutika yang digunakan untuk memahami teks-teks kuno seperti teks kitab suci, sejarah, hukum, falsafah dankritik sejarah yang merupakan sebuah pendekatan sejarah yang pada prinsipnya bertujuan menemukan fakta-faktaobjektif secara utuh dan mencari nilai-nilai tertentu yang terkandung di dalamnya. (iii)Pembedaan secara jelas antaraIslam normatif dan Islam historis (iv) penggabungan paradigma tradisionalisme dan modernisme. Fazlur Rahmanmengemukakan bahawa al-Quran menjadi landasan etika moral bagi pendidikan Islam. Di samping ia menjadi rujukanutama dalam membentuk intelektualisme Islam.Di Indonesia, istilah neomodernisme mengandungi makna ‘Pembaharuan Pemikiran Islam’ dan banyakdiperkatakan oleh Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid dan Djohan Effendi. Kebanyakan mereka yang tergolongdalam golongan ini ialah orang yang mendapat didikan tradisional dan modern. Nurcholis Madjid mengalami pendidikanpondok di masa kanak-kanak dalam kubu tradisionalis dan semasa remaja mendapat pendidikan modern dari PesantrenGontor. Fachry Ali dan Bahtiar Effendi dalam bukunya Merambah Jalan Baru Islam Rekontrukasi Pemikiran IslamIndonesia Masa Orde Baru (Bandung : Mizan, 1992) menganggap kedua-dua tokoh tersebut merupakan pengasaskepada pola pemikiran neomodernisme di Indonesia. Beliau menyebutkan asas-asas penting pembaharuan pemikiranyang berlaku di Indonesia sekarang adalah bersifat neomodernisme yang mana tokoh generasi pertama gerakan iniadalah Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid, Djohan Effendi dan Ahmad Wahib.Sementara Rusli Karim dalam karyanya Dinamika Islam di Indonesia : Suatu tinjauan Sosial dan Politik (Penerbit Pt.Hanindita, Jogyakarta, 1985) mencatat dengan penuh optimis tentang kebangkitan sebuah bentuk baru intelektual Islamyang maju dan modern di masyarakat Indonesia yang diwakili oleh tokoh-tokoh tersebut. Beg Barton menyebutkanbahawa jelas sekali Pembaharuan Pemikiran Islam Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahibi dan kemudianAbdurrahman Wahid adalah sama dengan neomodernisme Fazlur Rahman. Oleh kerana itu, ketika mereka mulaimempelajari aliran Fazlur Rahman, mereka menanggapi dengan sangat teliti pemikiran Fazlur Rahman tersebut dandengan sendirinya mereka juga menganggap neomodernisme sebagai penganti yang cukup tepat untuk istilahPembaharuan Pemikiran Islam.FundamentalismeFundamentalis ialah berpegang kepada ajaran Islam yang sebenar. Selama ini, bagi masyarakat Barat memahamifundamentalis sebagai orang yang ganas, yang membuat bermacam-macam perkara tidak baik.Bagi pihak Barat sering menafsirkan istilah ini dalam konteks politik Islam dengan gerakan radikal dan ekstrem yangdilakukan oleh aktivis dan kumpulan Islam tertentu. Golongan yang memperjuangkan sesuatu matlamat denganmengambil jalan kekerasan dan keganasan, terutama yang berlaku di kalangan umat Islam sering dilabelkan sebagai
Minda Madani Onlinehttp://www.mindamadani.myPowered by Joomla!Generated: 27 October, 2009, 23:34
 
fundamentalis. Bagi sarjana Islam, fundamentalis ialah orang yang berpegang dan mengamalkan ajaran Islam denganpenuh komited. Fundamentalis agama bukanlah golongan pelampau dan pengganas atau puak radikal dan ektremseperti yang dianggap oleh Barat atau yang difahami dalam konteks agama Kristian. Bagi umat Islam, istilah danpersepsi serta petafsiran begini seharusnya dilihat dari perspektif agama Islam sendiri. Mengikut perspektif Islam,fundamentalis sebagai golongan yang berilmu, toleran dan beretika dan golongan fundamentalis islam inilah yang telahmengharmonikan integrasi rakyat Malaysia dsaripada pelbagai kaum dan agama. Mereka ingin melahirkan masyarakatyang seimbang dari segi sosial, pendidikan, ekonomi dan politik negara. Mereka merupakan golongan yang cintakanperdamaian dan keamanan seperti nama Islam itu sendiri yang membawa makna perdamiaan dan keamanan. Golonganumat yang fundamentalis ini mempunyai hikmah dan kebijaksanaan untuk memenangi hati dan jiwa orang lain denganmengikuti adab dan nilai agama yang murni dan universal, bukan secara kekerasan dan bersikap konfrontasi dengangolongan yang dianggap sebagai musuh.Pihak Barat terutama yang diwakili oleh kuasa besar Amerika Syarikat sering memandang gerakan Islam dan aktivitinyasebagai gerakan radikal dan ganas. Segala label keganasan itu akan dihubungkan dengan agama.Sedangkanperbuatan kejam dan ganas yang dilakukan oleh mereka terhadap dunia Islam tidak kira sebagai ganas dan radikal.Sebahagian sarjana menyebutkan fundamental Islam adalah baik. Umat Islam terdahulu yang berjaya membinakeagungan tamadun Islam semestinya fundamentalis kerana tidak banyak tafsiran bercanggah yang mengelirukanummah ketika itu. Oleh itu, umat Islam kini perlu menilai semula amalan Islam yang diamalkan kini adakah ia bersamaandengan kehendak Islam yang sebenar. Oleh itu, mereka hendaklah memahami ajaran Islam seperti yang dibawa olehRasulullah dan melihat sama ada wujud sebarang perbezaan antara Islam yang dibawanya dengan Islam yang kitapercaya dan amalkan hari ini.Al-Qaradawi mempunyai pandangan tersendiri mengenai istilah fundamentalisme atau dalam bahasa Arab dikenalisebagai "usuli". Menurutnya, kalimat tersebut adalah berbeza dengan tanggapan orang Barat terhadap kalimahtersebut.Bagi orang Barat, golongan fundamentalis adalah golongan penganas, penjenayah dan seumpamanya. Perkaraini dinyatakan oleh al-Qaradawi bagi menjawab persoalan yang ditimbulkan oleh rakanya, Saudara Thabit bin Id,rakannya dari Zurich. Al-Qaradawi menyebutkan bahawa beliau lebih menyukai kalimah 'kebangkitan Islam' daripadakalimah fundamentalisme. Walaupun begitu, kalimah fundamentalisme dalam warisan Islam adalah kata-kata yang baik .Perkara ini disebabkan kita adalah umat yang menyeru manusia untuk kembali kepada dasar dan asas yngmengandungi satu pengertian untuk mengaitkan diri dengan asas dan intipati. Kalimah fundamentalis adalah satuperkataan yang murni dalam semua agama termasuk agama Kristian. Muhamad Imarah pula menyatakan bahawa umatIslam terlalu terjebak dengan termonologi yang merugikan dan menjadi kewajipan kita untuk membebaskan terminologi-terminologi dengan makna yang sebenar dan menyelamatkan pemikiran Islam dari bahaya yang ditimbulkan. MenurutMuhamad Imarah, terminologi fundamentalisme yang beredar di kalangan sarjana, kebudayaan dan tokoh politiksekarang adalah terminology yang tumbuh di Barat dan memuatkan kandungan pengertian Barat. Sedangkanterjemahan ke dalam bahasa Arab dengan al-Usuliyyat yang bererti mempunyai akar Islam dan mengandungi maknaislami yang terkandung dalam makna. Percampuran makna dan istilah-istilah ini menyebabkan ia mempunyaipengertian, latar belakang dan isyarat yang berbagai-bagai. Hujah Imarah lagi, kalimat al-yasar dalam dunia Baratadalah untuk para pekerja, golongan miskin dan orang-orang memerlukan bantuan.Sedangkan dalam pengertian Islam terminologi Islam ini memberi pengertian sebaliknya iaitu golongan kaya, yangmendapat kemudahan material dan makmur. Fundamentalis pada pandangan Barat pada dasarnya sebuah gerakanProtestan yang tumbuh di Amerika dan muncul pada abad 19 masehi dari kalangan gerakan yang lebih luas iaitugolongan Mesianik yang menyakini kembalinya al-Masih secara jasad ke dunia sekali lagi. Mereka juga mmpunyailembaga-lembaga yang berperanan memelihara kitab suci Injil.Muhamad Imarah menyebutkan bahawa perlukah kita memahami fundamentalisme Islam dengan pengertian Barat iaitusikap aliran fundamentalis Kristian terhadap agama mereka. Menurutnya lagi, trend pemikiran fundamentalis yangdifahami oleh Barat tidak tidak ada dalam bidang pemikiran Islam kerana perbezaan dan keragaman antara aliran-aliranIslam ini telah mengambil jalan tengah terhadap ta'wil dan tidak ada satu mazhabpun yang menolak teks-teks secarata'wil. Menurutnya, fundamentalisme dalam Islam adalah golongan para ulamak usul fiqh yang mewakili salah satubidang kontribusi umat Islam dalam kajian-kajian ilmu-ilmu akal. Iaitu bahawa mereka adalah para pakar dalam bidangpengambilan kesimpulan hukum (intinbat), menggunakan dalil melalui isyarat teks agama, ijtihad dan pembaharuan(tajdid).Muhamad Natsir pula berpendapat bahawa istilah ini ialah orang yang berpegang pada dasar Islam iaitu apa yangdipesankan oleh nabi iaitu berpegang teguh kepada al-Quran dan al-Sunnah. Oleh itu, menurutnya fundamentalis Islammengandungi ajaran yang mendorong manusia untuk menuju kemajuan. Namun dalam kenyataannya, fundamentalismeIslam diberi erti lain iaitu dengan memutarbelitkan istilah yang baik dengan menjadikannya sebagai istilah untuk meraihapa yang tidak disukai. Fundamentalis dinyatakan dengan orang yang kolot dan beku serta ganas. Oleh itu, beliaumenyarankan istilah yang datang dari Barat ini perlu ditinjau penggunaannya dan diletakkan pada tempatnya yang betulapabila dikaitkan dengan Islam. Malah beliau lebih cenderung menganjurkan agar jangan memakai atau mempopularkanistilah fundamentalisme Islam. Bagi Barat khususnya pentadbiran Amerika mempunyai sikap yang berbeza terhadapgolongan fundamental. Bagi pihak pentadbiran kerajaan, mereka mahukan bekerjasama dengan golonganfundamentalisme Islam manakala bagi Kementerian Pertahanan Amerika, golongan fundamentalis ini perlu dihapuskan.
Minda Madani Onlinehttp://www.mindamadani.myPowered by Joomla!Generated: 27 October, 2009, 23:34

Activity (26)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Zainab Rahmat liked this
mr.surrajj liked this
Ali Unforgotten liked this
Roziq Syaifudin liked this
Tommy Dark liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->