Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Metropola tjednik - broj 190

Metropola tjednik - broj 190

Ratings: (0)|Views: 7,377|Likes:
Published by Metropola

More info:

Published by: Metropola on Oct 29, 2009
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/17/2013

pdf

text

original

besplatni tjednik
POSLOVI
NEKRETNINE
AUTO MOTO
USLUGE
SVE ZA DOM
P.MACEK
Str. 2. i 3.
metropola
Holding pred
financijskim
slomom
GRADSKE TEME
ZAGREB\u010cETVRTAK, 29. 10. 2009. GOD. 4. BR. 190
Najskuplje cvije\u0107e
na grobljima
Str. 6. i 7.
SVI SVETINajprodava-

nije su lon\u010danice, \u010dija
je cijena oko 20 kuna.
Cvije\u0107e na grobljima
prodavat \u0107e se do
2. studenog

Financijski slo
2
\u010detvrtak, 29. listopada 2009.

Gradska skup\u0161tina danas \u0107e odlu\u010diti ho\u0107e li prihvatiti
prijedlog gradona\u010delnika Milana Bandi\u0107a koji
zahtijeva da Zagrep\u010dani na referendumu 22.
studenoga odlu\u010de \u017eele li novi nogometni stadion na
Kajzerici ili obnovu postoje\u0107eg u Maksimiru.
Neslu\u017ebeno doznajemo da referenduma ne\u0107e biti.
Zanimljivo je da se ne zna koliko bi ko\u0161tala opcija
gradnje na Kajzerici.
\u2013 Nije u pitanju cijena, ve\u0107 lokacija. Vi mene ne
slu\u0161ate dobro, ja nikad nisam govorio o cijeni, ve\u0107 o
lokacijama, gdje gra\u0111ani \u017eele stadion \u2013 kazao je
gradona\u010delnik Bandi\u0107. No, nije ba\u0161 tako. Otkad je na
natje\u010daju izlicitirana najni\u017ea ponuda za obnovu
stadiona od 264 milijuna eura, odnosno gotovo tri
milijarde kuna, Bandi\u0107 je kazao da on ne mo\u017ee na
svoju ruku staviti takav teret na le\u0111a poreznih

obveznika.

\u2013 Ja nemam mandat da odlu\u010dim kako potro\u0161iti 264
milijuna eura, koliko bi ko\u0161talo obnavljanje
maksimirskog stadiona kojim je obuhva\u0107eno i
ru\u0161enje triju postoje\u0107ih tribina. O tome \u0107e odlu\u010diti
gra\u0111ani. Ne znam koliko \u0107e ko\u0161tati samo odr\u017eavanje
referenduma, ali sigurno manje nego da ja
pogrije\u0161im \u2013 kazao je u sije\u010dnju 2008. Tri mjeseca
poslije kazao je da \u0107e se tek kada sve \u010dinjenice
budu poznate napraviti usporedba, a Zagrep\u010dani \u0107e
odlu\u010diti \u201cjesu li za to da se po izlicitiranoj cijeni dovr\u0161i
stadion u Maksimiru ili da se gradi novi po
izlicitiranoj cijeni na Kajzerici\u201d. No cijena gradnje na
Kajzerici jo\u0161 se ne zna jer natje\u010daja nije bilo.

Nitko ne zna
cijenustadiona
\ue000 N AG L ASA K \ue000
Zagrep\u010dani bi 22. studenog na re-
ferendumu mogli odlu\u010divati \u017eele
li novi stadion na Kajzerici

Zagreba\u010dki holding nalazi se pred potpunim financij- skim slomom!

Iako to slu\u017ebeno nikada ne\u0107emo \u010duti od predsjednika uprave Ive \u010covi\u0107a, neslu\u017ebe- no smo to doznali iz vrha te gradske megatvrtke jo\u0161 prije mjesec dana kada su raspisa- li natje\u010daj za nabavu 20 mi- lijuna eura kratkoro\u010dnog re- volving kredita. No niti jedna banka nije bila voljna krediti- rati Holding.

U \ue007\ue002\u0161\ue004om \ue001u\ue003u

Ako i dalje \u017eele radnici- ma, kojih je 12.000, ispla\u0107i- vati pla\u0107e i gra\u0111anima redo- vito pru\u017eati usluge, ostaju im samo dvije opcije: ili \u0107e povi- siti cijene komunalnih uslu- ga ili \u0107e im u pomo\u0107 usko\u010diti Grad koji je jamac za njihove kredite.

Me\u0111utim Grad im ni uz najbolju volju ne\u0107e mo\u0107i po- mo\u0107i jer je i sam u dugu do

grla. \u0160tovi\u0161e samo su Holdin- gu du\u017eni 640 milijuna kuna. Manji dio odnosi se na ob- veze prema Holdingovoj po- dru\u017enici Upravljanje sport- skim objektima, odnosno za

nepla\u0107anje kori\u0161tenja dvora-
na, bazena...

Preostalih 600 milijuna kuna Grad je du\u017ean ZET-u zbog nepla\u0107anja subvencija za besplatan prijevoz putni- ka i otplatu kredita za naba- vu novih niskopodnih tram- vaja.

Stoga preostaje samo prva varijanta \u2013 vi\u0161e cijene komunalnih usluga.

Pove\u0107anje cijena komunalnih usluga
jedna je od opcija za spas

No to je gradona\u010delniku Milanu Bandi\u0107u potpuno neprihvatljivo zbog poli- ti\u010dkih razloga. Prije dva dana jo\u0161 je jednom rekao da u 2010. godini ne\u0107e biti vi\u0161ih cijena komunalnih usluga niti ukidanja ste- \u010denih socijalnih prava a to zna\u010di niti ukidanja be- splatne vo\u017enje javnim pri- jevozom.

Lo\u0161\ue000 \ue005\ue006o\ue001\ue000j\ue000

Holding bi godinu mo- gao spasiti i prodajom sta- nova u Sopnici, no prodaja tih \u201cBandi\u0107evih\u201d stanova

Marko \u0160poljar
Ivo \u010covi\u0107 i Mil\ue000n B\ue000n\ue001i\u0107 \ue004\ue002\u0161\ue003o \ue001\ue000 \u0107\ue002
\ue000 \ue001izn
gradske teMe

Holding je zapravo do\u0161ao u probleme zbog toga \u0161to se, kako se u \u017eargonu ka\u017ee, pre- kombinirao. Naime u po- sljednje tri godine investira- li su \u010dak 5,5 milijardi kuna. Od toga dvije su milijarde potro\u0161ili za stanogradnju, odnosno izgradnju nase- lja Sopnica, a 1,1 milijardu za kupnju nekretnina. Na- \u017ealost, to je jo\u0161 uvijek mrtvi kapital. \u010cak pola milijarde kuna ostalo je \u201czaklju\u010dano\u201d

u Sopnici jer tamo Holning ima jo\u0161 600 neprodanih sta- nova. Ni\u0161ta bolje nisu pro\u0161li ni s kupnjom 650 milijuna vrijednog zemlji\u0161ta Gredelja u sredi\u0161tu grada. Zbog kra- ha gra\u0111evinarstva tamo \u0107e jo\u0161 dugo \u201crasti trava\u201d a in- vesticije \u0107e \u010dekati bolja vre- mena. \u0160ef Holdinga Ivo \u010co- vi\u0107 priznaje da su im goleme investicije danas uteg, ali da \u0107e dugoro\u010dno od njih ipak biti koristi.

Mrtvi kapital u Sopnici
Holdingu bi u pomo\u0107
mogao prisko\u010diti

Grad, ali ne\u0107e jer je i
sam u dugu do grla.
\u0160tovi\u0161e, Holdingu su
du\u017eni 640 milijuna

N\ue000\ue004on \u0161\ue008o im \ue005\ue006o\u0161li \ue008j\ue002\ue001\ue000n
ni\ue008i j\ue002\ue001n\ue000 b\ue000n\ue004\ue000 nij\ue002 \u017e\ue002lj\ue002l\ue000
\ue001\ue000\ue008i \ue004\ue006\ue000\ue008\ue004o\ue006o\u010dni \ue006\ue002volvin\ue003
\ue004\ue006\ue002\ue001i\ue008 o\ue001 20 milijun\ue000 \ue002u\ue006\ue000,
\ue003\ue006\ue000\ue001on\ue000\u010d\ue002lni\ue004 Mil\ue000n B\ue000n-
\ue001i\u0107 \ue005\ue006\ue002\ue004ju\u010d\ue002\ue006 j\ue002 \ue006\ue002\ue004\ue000o \ue001\ue000 \ue007\ue002
\ue007\ue000\ue007\ue008\ue000o \ue007 u\ue005\ue006\ue000vom Hol\ue001in\ue003\ue000,
\ue000li i \u201c\ue008\ue006im\ue000 vo\ue001\ue002\u0107im b\ue000n\ue004\ue000-

m\ue000\u201d.
k\ue006\ue002\ue001i\ue008 \u0107\ue002, \ue004\ue000\u017e\ue002, Hol\ue001in\ue003

i\ue005\ue000\ue004 \ue001obi\ue008i, \ue000li \ue008\ue002\ue004 n\ue000\ue004on
\u0161\ue008o vi\ue001i \ue005l\ue000n u\ue005\ue006\ue000v\ue002 o \u0161\ue008\ue002\ue001-
nji unu\ue008\ue000\ue006 \ue008\ue002 o\ue003\ue006omn\ue002 \ue003\ue006\ue000\ue001-
\ue007\ue004\ue002 \ue008v\ue006\ue008\ue004\ue002.

Ipak kredIt?
g\ue004\ue000\ue001 j\ue002 Zet-u \ue001u\u017e\ue000n 600 milijun\ue000 \ue003un\ue000
IMpresUM
IZdaVa\u010c: Ve\u010dernji list d.d., Slavonska av. 4, Zagreb
UpraVa: Marjan Jurleka i Mario Vrgo\u010d
dIrektOrICa IZdaNJa: Suzana Obrovac Lipar
UredNI\u0160tVO:01/6500-988

urednik-novinar: Gorjana \u0106aleta - Car, Damir Mrvec, Mirela Drkulec
- Mileti\u0107; fotoreporteri i novinari Ve\u010dernjeg lista; grafi\u010dka
urednica: Maja Jovi\u010di\u0107; lektor: Goran Ru\u017ei\u0107

OgLa\u0160aVaNJe: Ve\u010dernji list d.d.
komercijalni oglasi: Prodaja i ogla\u0161avanje Ve\u010dernjeg lista,
01/6300-588
display oglasi: 01/6300-680, 01/6300-618, 01/6300-479
mali oglasi gra\u0111ana: pozivni centar, 060/600 800 (6,88 kn/min za
fiksne telefone, a za mobilne telefone 8,28 kn/min; PDV je uklju\u010den u cijenu)
tIsak: Tiskara Zagreb d.o.o.
IssN:1845-9978
velinka kne\u017eevi\u0107, marko \u0161poljar
ARHIVAVL-a
m Holdinga
3
\u010detvrtak, 29. listopada 2009.
\ue001\ue000 \u0107\ue002
p\ue006izn\ue000\ue008i \ue005o\u0161\ue002 po\ue007\ue005ov\ue000n\ue004\ue002 Ho\ue005\ue001in\ue003\ue000
gradske teMe

Uz\ue000 \ue008v\ue002 n\ue000v\ue002\ue001\ue002n\ue002 p\ue007ob\ue006\ue002m\ue002 Ho\ue006\ue001in\ue003 \ue008\ue002 mo\ue007\ue000 b\ue007inu\ue009i i z\ue000
o\ue009p\ue006\ue000\u0107iv\ue000n\ue004\ue002 \ue008i\ue006nih \ue005\ue007\ue002\ue001i\ue009\ue000. t\ue007\ue002nu\ue009\ue000\u010dno \ue008u \ue001u\ue00ani o\ue005o mi\ue006i-
\ue004\ue000\ue007\ue001u \ue002u\ue007\ue000. dozn\ue000\ue004\ue002mo \ue001\ue000 Ho\ue006\ue001in\ue003 v\ue002\u0107 n\ue002\ue005o v\ue007i\ue004\ue002m\ue002 im\ue000
v\ue002\ue006i\ue005ih p\ue007ob\ue006\ue002m\ue000 \ue008 o\ue009p\ue006\ue000\ue009om v\ue002\u0107 p\ue007\ue002uz\ue002\ue009ih \ue009\ue007\ue000mv\ue000\ue004\ue000 kon-
\u010d\ue000\ue007u. a \u0161\ue009o \u0107\ue002 \ue009\ue002\ue005 bi\ue009i u m\ue004\ue002\ue008\ue002cim\ue000 \ue005o\ue004i \ue001o\ue006\ue000z\ue002 \ue004\ue002\ue007 \ue008u n\ue000
n\ue000p\ue006\ue000\ue009u po\u010d\ue002\ue006\ue002 \ue008\ue009iz\ue000\ue009i p\ue007v\ue002 \ue007\ue000\ue009\ue002 \ue006izin\ue003\ue000 z\ue000 n\ue000b\ue000vu 214 \ue000u-
\ue009obu\ue008\ue000 v\ue007i\ue004\ue002\ue001nih 1,15 mi\ue006i\ue004\ue000\ue007\ue001i \ue002u\ue007\ue000? N\ue002 bu\ue001\ue002 \ue006i Ho\ue006\ue001in\ue003
mo\ue003\ue000o \ue007\ue002\ue001ovi\ue009o i\ue008pun\ue004\ue000v\ue000\ue009i \ue008vo\ue004\ue002 obv\ue002z\ue002 p\ue007\ue002m\ue000 b\ue000n\ue005\ue000m\ue000,
on\ue002 mo\ue003u \u201c\ue008\ue004\ue002\ue008\ue009i\u201d n\ue000 imovinu, o\ue001no\ue008no mo\ue003u z\ue000p\ue006i\ue004\ue002ni\ue009i
\ue009\ue007\ue000mv\ue000\ue004\ue002 i \ue000u\ue009obu\ue008\ue002. N\ue000\ue007\ue000vno, \ue009o ni\ue009i bi g\ue007\ue000\ue001 \ue008\ue002bi mo\ue003\ue000o
\ue001opu\ue008\ue009i\ue009i, ni\ue009i bi b\ue000n\ue005\ue002 h\ue009\ue004\ue002\ue006\ue002 \ue009\ue007\ue000mv\ue000\ue004\ue002 i \ue000u\ue009obu\ue008\ue002. N\ue004im\ue000
\ue004\ue002 nov\ue000c ip\ue000\ue005 \ue001\ue007\ue000\ue00ai, \ue000 \ue001o n\ue004\ue002\ue003\ue000 \u0107\ue002 \ue006\ue000\ue005o \ue004\ue002\ue007 mo\ue003u \ue008\ue004\ue002\ue008\ue009i n\ue000
\ue007\ue000\u010dun Ho\ue006\ue001in\ue003\ue000 i g\ue007\ue000\ue001\ue000 \ue008v\ue002 \ue001o\ue005 \ue008\ue002 n\ue002 n\ue000p\ue006\ue000\ue009\ue002.

dU\u017eaN MIlIjardU kUNa

potpuno je stala. Dobro bi do\u0161la i uplata IGH-a za po- lovicu zemlji\u0161ta biv\u0161e me-

sne industrije Zagrep\u010dan-
ka u Heinzelovoj koje su
lani kupili od Holdinga.
Ostali su du\u017eni \u010dak 41,04
milijuna eura. Rok za ispla-
tu istje\u010de 31. prosinca.

No Holdingova uprava neka se ne nada tom novcu jer smo pouzdano doznali da IGH taj novac najvjero-

jatnije ne\u0107e uplatiti.
P\ue005o\ue001\ue000\ue003\ue000 B\ue000n\ue001i\u0107\ue002vih \ue006\ue007\ue000nov\ue000 po\ue007puno \ue003\ue002 \ue006\ue007\ue000\ue004\ue000
G.STANZL,M.
LUKUNI\u0106,R.B
RAN\u0110OLICA
\ue000 GRADske vijesti
Obnova Kralji-
\u010dina zdenca
Svjetski dan
\u0161tednje
Otvoren plesni
centar

Na prolje\u0107e po\u010dinje obnova
Kralji\u010dina zdenca. Uredit \u0107e
se izvor po povijesnoj ma-
trici, o\u010distit \u0107e se jezero za
uzgoj pastrva te korito po-

toka Kraljevec, rekonstrui-

rati dva presu\u0161ena ribnja-
ka i obnoviti ugostiteljski
objekt uz sam izvor Kralji\u010di-
na zdenca. Cijena se jo\u0161
taji. Projekt su pokrenuli
zaposlenici Parka prirode
Medvednica i Rotary klub

Zagreb.

\u2013 Osim zdenca, uredit \u0107e
se i 600 m oko njega. Sve
u skladu s prirodom \u2013 re-
kao je Damir Marku\u010di\u0107.

Svjetski dan \u0161tednje obilje-
\u017eit \u0107e se u subotu na Cvjet-
nom trgu od 11 sati u orga-
nizaciji Udruge potro\u0161a\u010da
\u0160tednja. Gra\u0111anima \u0107e se
podijeliti tisu\u0107u \u0161tedljivih
kartica Modus Privilegium
kojima se ostvaruje popust
u raznim du\u0107anima. Prema
istra\u017eivanju agencije Gfk
provedenom krajem pro\u0161le
godine, vi\u0161e od 51 posto
gra\u0111ana ne \u0161tedi. Obilje\u017ea-
vanju Svjetskoga dana
\u0161tednje nazo\u010dit \u0107e i grado-
na\u010delnik Milan Bandi\u0107 te
premijerka Jadranka Kosor.

Zagreba\u010dki plesni centar
otvoren je u Ilici 10, u pro-
storima biv\u0161eg kina Lika.
Grad Zagreb u njegovu je
opremu i prostor ulo\u017eio oko
36 milijuna kuna. Centar
se prostire na 1500 \u010detvor-
nih metara, a njegova je
gradnja po\u010dela prije vi\u0161e od
\u010detiri godine.
Umjetni\u010dka voditeljica Za-
greba\u010dkog plesnog centra
Mirna \u017dagar istaknula je da
Centar otvara nove mogu\u0107-
nosti za plesnu struku, koja
je dobila prostor za eduka-

ciju i vje\u017ebanje. Dodala je
da se na takav prostor \u010de-
kalo vi\u0161e od pola stolje\u0107a.
\u2013 Tijekom tog vremena u
Zagrebu je nastalo 40-ak
plesnih skupina te projekti

samostalnih umjetnika, koji su sada dobili svoje mjesto u samome sredi\u0161tu grada.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
njambrek liked this
Ljiljana Rek liked this
Jean Louis liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->