P. 1
Drama Sacrificarii, Theodor Codreanu

Drama Sacrificarii, Theodor Codreanu

Ratings: (0)|Views: 140 |Likes:
Published by july107

More info:

Published by: july107 on Oct 29, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/02/2013

pdf

text

original

 
AVERTISMENTPrezentul text este o versiune substanþial amelioratã ºiadãugitã a primei pãrþi din Dubla sacrificare a lui Eminescu(1997, 1999). Imboldul de a scrie aceastã serie de nu mai puþinde trei variante, devenitã, între timp, un fel best-seller, o datorezinimosului editor ºi scriitor Mihail I. Vlad, directorul EdituriiMacarie din Târgoviºte, care, întâmplãtor, mi-a pus la dispoziþiecartea lui Ovidiu Vuia despre Eminescu, apãrutã în Elveþia, în1989. Tot pe atunci, tocmai se tipãrise ºi lucrarea lui N.Georgescu, Adoua viaþã a lui Eminescu (1994. La Macarie, a ºiieºit de sub teascuri întâia ediþie, care s-a bucurat de un succesneaºteptat, trezind numeroase controverse. Graþie lui MihaiAdauge, ea a intrat ºi pe piaþa din Basarabia, cu largi ecouri. Oaltã ediþie s-a imprimat la Editura Serafimus din Braºov.Azi, existã un curent tot mai puternic în favoarearevizuirii imaginii biografiei eminesciene dintre 1883 - 1889,imagine care, cu siguranþã, în pofida protestelor ºi rezistenþelor,se va impune, în cele din urmã, ºi-n universitãþi sau în manualeleºcolare. S-au raliat curentului de opinie de care vorbeam fie noicercetãtori (Ion Filipciuc, Cãlin L. Cernãianu, Vitalie Pastuh-Culboteanu - Chiºinãu, D. Iordache - Cernãuþi º. a.), fie emines-cologi de mare prestigiu, precum Zoe Dumitrescu-Buºulenga,Dimitrie Vatamaniuc, George Munteanu, Mihai Cimpoi.Cum, între timp, s-au acumulat noi date, iar revalorifi-carea criticã a izvoarelor mai vechi oferã surprize adesea spe-ctaculoase, s-a ivit necesitatea conceperii unei cãþi autonome,fãrã partea a doua din ediþiile anterioare, nu numai din raþiuni despaþiu editorial. Cercetarea de faþã se concentreazã nu doar asupra faptului biografic, dar, îndeobºte, vizeazã sensul ontolo-gic al jertfei ºi jertfirii lui Eminescu, având ca finalitate emanci- parea spiritualitãþii culturale ºi politice a neamului românesc.Aceastã nouã mizã îºi gãseºte roadele datoritã grupului editorialde la revista Scara din Bucureºti.Am pariat pe o strânsã arguþie, bazatã pe documente ºi perezultatele altor cercetãtori mai noi. Cartea se vrea o sintezã
 
cvasidefinitivã asupra destinului eminescian marcat de geniul publicistului care implicã existenþa de model exemplar, fãrã decare cultura ºi civilizaþia unui popor s-ar nãrui. Dupã atâteadecenii de comunism ºi dupã prãbuºirea moralã ºi economicã dedupã 1989, Eminescu rãmâne steaua cãlãuzitoare în regãsireadrumului salvator. Acesta este sensul jertfei ºi al jertfirii lui, decare poetul a fost conºtient pânã la intoxicarea finalã cu mercur,care i-a pricinuit nu numai o infernalã suferinþã psihicã ºi moralã,dar ºi moartea fizicã. Pentru a se ajunge la adevãrl, a fost nevoie,însã, de un veritabil „cutremur” în eminescologie, aflat acum în plinã derulare. Rezultatele finale se vor desluºi când lava vulca-nului în fierbere va începe sã se rãceascã ºi-ºi va contura noileforme de relief.
Theodor Codreanu
2
 
AutorulMotto: „Mai deunezi îmi spunea cã el este Œeinaufgegebener Menschœ („un om sacrificat”, n. n., Th. C.), ºi înadevãr acesta e sentimentul ce pare cã-l are despre sine”.(Scrisoarea lui Petre Th. Missir cãtre Titu Maiorescu, Iaºi, 13mai 1884)

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
liniuta liked this
geacomserv liked this
dragos liked this
Mateiu Marius liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->