Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
15min Klaipėda 2009-10-23

15min Klaipėda 2009-10-23

Ratings: (0)|Views: 122 |Likes:
Published by 15min PDF
15min - nemokamas dienraštis, 2009-10-23
15min - nemokamas dienraštis, 2009-10-23

More info:

Published by: 15min PDF on Oct 29, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2013

pdf

text

original

\u017dIEMAI RUO\u0160IASI SU
PLONESNE PINIGINE
Vakar ryt\u0105 po automobili\u0173 susid\u016b-
rimo \u0160ilut\u0117s plente\u012f ligonin\u0119 i\u0161ve\u017eti du
\u017emon\u0117s.
Avarija\u012fvyko apie 9 val. ties bendrove
\u201eKlaip\u0117dos energija\u201c. Po susid\u016brimo su
BMW automobilis \u201eMazda\u201c buvo nublok\u0161-
tas\u012f skiriam\u0105j\u0105 juost\u0105 ir apsivert\u0117. Ant ve-
jos pa\u017eiro daiktai. I\u0161 automobilio i\u0161trauk-
ta vairuotoja buvo i\u0161ve\u017eta\u012f Klaip\u0117dos uni-
versitetin\u0119 ligonin\u0119. Kaip teig\u0117 greitosios
pagalbos medikai, avarija pasibaig\u0117 gana
s\u0117kmingai.
\u012e AVARIJ\u0104 PATEKO N\u0116\u0160\u010cIOJI
Art\u0117jant \u017eiemai jau nuog\u0105stauja-
ma, kad \u0161iemet gali b\u016bti valomos

ne visos Klaip\u0117dos gatv\u0117s, \u0161viesos mieste tamsiuoju sezonu taip pat nepadaug\u0117s.

Kaip teig\u0117 Klaip\u0117dos
savivaldyb\u0117s Miesto\u016bkio de-
partamento vadovas Liudvi-
kas D\u016bda, garantuojamas tik
pagrindini\u0173 gatvi\u0173 valymas ir
barstymas, o \u0161alutin\u0117ms l\u0117\u0161\u0173
grei\u010diausiai pristigs.
\u201eTvarkymui dar yra lik\u0119
truputis pinig\u0173 \u2013 iki nauj\u0173j\u0173
met\u0173 turime apie 80 t\u016bkst. Lt.
Visiems metams buvo skirta
apie 800 t\u016bkst. Lt. O kit\u0173 met\u0173
biud\u017eetas bus ma\u017eesnis, tod\u0117l
ir miesto tvarkymui liks dar
ma\u017eiau l\u0117\u0161\u0173\u201c, \u2013 situacij\u0105 komen-
tavo L.D\u016bda.
Anot jo, \u0161iais metais \u0161altuoju
sezonu gatv\u0117s gali b\u016bti valo-
mos re\u010diau \u2013 ne tris, o du kartus
per savait\u0119. \u201eTvarkysime pagal
poreik\u012f\u201c, \u2013 prid\u016br\u0117 jis.
\u0160iomis dienomis tur\u0117t\u0173
paai\u0161k\u0117ti, kas laim\u0117s konkurs\u0105
keli\u0173 valymui. Iki \u0161iol sutartis
trejiems metams buvo pasira\u0161yta
su bendrove \u201eSpecialus auto-
transportas\u201c. \u0160i bendrov\u0117 v\u0117l
dalyvavo konkurse. Pagal sen\u0105j\u0105
sutart\u012f ji paslaugas dar teiks iki
gruod\u017eio.
\u012emon\u0117s \u201eSpecialus autotrans-
portas\u201c generalinis direktorius
Ram\u016bnas Bal\u010diauskas tvirtino,
jog technika \u017eiemos sezonui
paruo\u0161ta. \u201eEsame pasiruo\u0161\u0119
gatves barstyti druska, tiltus ir
\u012fkalnes sm\u0117liu arba druskos ir
sm\u0117lio mi\u0161iniu, valyti snieg\u0105.
Nuo pra\u0117jusio \u0161e\u0161tadienio nak-
ties budime \u2013 sekame oro s\u0105lygas
naktimis ir, esant neigiamai
temperat\u016brai, pasiruo\u0161\u0119 i\u0161va\u017eiuoti
\u012fgatves\u201c, \u2013 tvirtino jis.
Nukelta \u012f 2 psl.
VAR\u017dOVES
\u012eVEIK\u0116 103 T\u0160K.
SKIRTUMU
9 psl.
SPORTAS
ORAI
+7 \u00b0C
+5 \u00b0C
AKTUALIJOS
PATRIOTAI V\u0116L
KYLA \u012e \u017dYG\u012e
6 psl.
KLAIP\u0116DA
PRAMOGOS
PENKTADIENIO
INTERVIU SU
S.DONSKOVU
11 psl.
MUZIKINIAME
TEATRE ATGIMS
\u201eBURATINAS\u201c
4 psl.
KLAIP\u0116DA
ISSN 1822-5330. Numeris 163 (720). 2009 M. SPALIO 23 D., PENKTADIENIS

SEIMAS ART\u0116JA
PRIE I\u0160LAID\u0172
MA\u017dINIMO

6 psl.
AKTUALIJOS
GARSENYB\u0116S
R .S C O T T A S
R.SCOTTAS
S U K S F IL M \u0104
SUKS FILM\u0104
A P IE \u201e G U C C I\u201c
APIE \u201eGUCCI\u201c
12 psl.
Kaune po vilkiku
palindo automobilis
Ma\u0161in\u0105 prispaud\u0117 prezi-
dent\u016bros gara\u017eo vartai
Prokurorai baiminasi
masini\u0173 riau\u0161i\u0173
skaitomiausi:
2 psl.

Su kuklesniu biud\u017eetu tur\u0117siantys verstis miesto
tvarkdariai net neslepia, kad d\u0117mesio atokesn\u0117ms
miesto gatv\u0117ms gali ir pritr\u016bkti. \u201e15min\u201c nuotr.

J\u016aRININKAI I\u0160
JAV \u0160VARINO
PAJ\u016aR\u012e

3 psl.
KLAIP\u0116DA
23
PENKTADIENIS
\ue001\ue008\ue00d\ue003\ue00b\ue002\ue005\ue00d\ue010\ue00f\ue00e\ue00c\ue000 \ue00a\ue002\ue00c\ue002\ue00e\ue006\ue004\ue009\ue000 \ue009\ue00b\ue012\ue000 \ue013\ue003\ue007\ue011\ue006\ue002\ue00a\ue004\ue00c
\ue000\ue002\ue003\ue000\ue001\ue000
2
2009 SPALIO 23 D.,P E N K TA D I E N I S
www.15min.lt/klaipeda
/KLAIP\u0116DA
orai
Lietuvoje\u0160IANDIEN
RYTOJ
PORYT
dien\u0105
nakt\u012f
dien\u0105
nakt\u012f
dien\u0105
Vilnius
+7 \u00b0C
+5 \u00b0C
+8 \u00b0C
+6 \u00b0C
+9 \u00b0C
Kaunas
+7 \u00b0C
+5 \u00b0C
+7 \u00b0C
+6 \u00b0C
+8 \u00b0C
Klaip\u0117da
+7 \u00b0C
+5 \u00b0C
+7 \u00b0C
+6 \u00b0C
+8 \u00b0C

Saul\u0117 teka 08:04
Saul\u0117 leid\u017eiasi 18:02
Dienos ilgumas 09:58
M\u0117nulio faz\u0117 \u2013 Jaunatis.

vardadieniai
Doloresa, Lolita, Malvina, Odilija,
Ramvyd\u0117, Sanginas.
Europoje
At\u0117nai
+23 \u00b0C
Berlynas
+6 \u00b0C
Londonas
+15 \u00b0C
Madridas
+18 \u00b0C
Maskva
+9 \u00b0C
Pary\u017eius
+15 \u00b0C
Praha
+9 \u00b0C
Ryga
+7 \u00b0C
Roma
+19 \u00b0C
Talinas
+5 \u00b0C
Giedra
Ma\u017eai
debesuota
Debesuota Trumpalaikis
lietus
Lietus Lietus su
perk\u016bnija
\u0160lapdriba Sniegas
SPALIO
\ue009\ue00b\ue012\ue000 \ue013\ue003\ue007\ue011\ue006\ue002\ue00a\ue004\ue00c
\ue000

\u0160iandien oro temperat\u016bra
6-8 \u00b0C \u0161ilumos.
Kai kur nedidelis lietus.
Ateinan\u010di\u0105 nakt\u012f 2-5 \u00b0C,
rytoj dien\u0105 6-9 \u00b0C.
Palis pietiniuose
\u0161alies rajonuose.

Atkelta i\u0161 1 psl.
\u201eSpecialusis autotranspor-
tas\u201c priklauso keturiolika ma-
\u0161in\u0173, skirt\u0173 aptarnauti miesto
gatv\u0117ms \u017eiem\u0105. \u0160iemet naujos
technikos bendrov\u0117 ne\u012fsigijo.
\u201eGruod\u012f baigiasi m\u016bs\u0173 ir savi-
valdyb\u0117s sutartis d\u0117l paslaugos
teikimo. Vyksta konkursas d\u0117l
art\u0117jan\u010di\u0173 trej\u0173 met\u0173 sutar-
ties. Ne\u017einodami, ar pasiseks
j\u012f laim\u0117ti ir t\u0119sti darbus, nesi-
ry\u017eome rizikuoti ir investuo-
ti\u012f nauj\u0105 technik\u0105\u201c, \u2013 ai\u0161kino
R.Bal\u010diauskas.
\u0160iuo metu bendrov\u0117s san-
d\u0117lyje yra 120 ton\u0173 druskos ir
30 ton\u0173 sm\u0117lio. R.Bal\u010diausko
teigimu, prireikus, tiek\u0117jai pa-
siruo\u0161\u0119 operatyviai vykdyti u\u017e-
sakymus. Pavyzd\u017eiui, drus-
kos sunaudojimas priklauso
nuo oro s\u0105lyg\u0173. Paprastai \u017eie-
mos sezono metu ant gatvi\u0173 i\u0161-
barstoma nuo 1500 iki 2500 to-
n\u0173 druskos.
Pasiruo\u0161im\u0105
prad\u0117jo anks\u010diau
Uostamies\u010dio \u0161aligatvius,
aik\u0161tes valan\u010dios\u012fmon\u0117s \u201eKlai-
p\u0117dos \u017eeldiniai\u201c vadovas Gedi-
minas Vala\u0161inas taip pat tvirti-
no, kad jau pasiruo\u0161ta \u017eiemai.
Tiesa, kol kas darbuotojai u\u017esi-
\u0117m\u0119r uden s da rba i s \u2013 k iek v ie-
n\u0105 dien\u0105 jie tvarko nuo med\u017ei\u0173
krentan\u010dius lapus.
\u201eDid\u017eioji dalis technikos
\u017eiemai jau yra paruo\u0161ta. \u0160iemet
darb\u0173 palengvinimui nusipirko-
me nauj\u0105 traktori\u0173 sniego valy-
mui\u201c, \u2013 sak\u0117 G.Vala\u0161inas.\u012emon\u0117

jau paruo\u0161\u0117 druskos ir sm\u0117lio mi\u0161inio \u0161aligatvi\u0173 barstymui. Kit\u0105 savait\u0119 \u012f mieste esan\u010dias d\u0117\u017ees bus supiltas sm\u0117lis.

\u201ePasiruo\u0161ti \u017eiemai mums
priklauso nuo lapkri\u010dio pirmo-
sios. Ta\u010diau \u0161iemet prad\u0117sime
anks\u010diau. Jei staiga u\u017eklupt\u0173
sniegas, sugeb\u0117tume operaty-
viai sutvarkyti\u201c, \u2013 sak\u0117 \u201eKlaip\u0117-
dos \u017eeldini\u0173\u201c vadovas.
Anot pa\u0161nekovo, atsi\u017evel-
giant\u012f ekonomin\u0119 situacij\u0105,
l\u0117\u0161\u0173 i\u0161 miesto biud\u017eeto skir-
ta ma\u017eiau.\u201eAtokesn\u0117s mies-
to vietos gal kiek ma\u017eiau tvar-
komos. Ta\u010diau mes esame tik
rangovai \u2013 k\u0105 mums savival-
dyb\u0117 pasako, t\u0105 ir darome\u201c, \u2013
ai\u0161kino G.Vala\u0161inas.
\u0160viesos nepadaug\u0117s
\u017diem\u0105 itin aktualu ne tik
miesto gatvi\u0173 bei \u0161aligatvi\u0173 va-
lymas, bet ir ap\u0161vietimas. Klai-
p\u0117die\u010diai da\u017enai skund\u017eiasi, kad
\u0161viestuvai\u012fjungiami per v\u0117lai,
kai jau visi\u0161kai sutem\u0119.
Anot savivaldyb\u0117s Mies-
to\u016bkio departamento vadovo
L.D\u016bdos, gautas ir vienas gy-
ventojo nusiskundimas, es\u0105
prie jo namo lempa nedega, o
prie kaimyno \u2013 dega. \u201eKiekvie-
n\u0105 dien\u0105 ap\u0161vietimas\u012fjungia-
mas skirtingu laiku, nes kinta
dienos ilgumas, atsi\u017evelgiama
\u012fkon k re\u010dios dienos situacij\u0105\u201c, \u2013
teig\u0117 Miesto\u016bkio departamen-
to vadovas.
D\u0117l sunkme\u010dio taupymo
sumetimais Klaip\u0117doje\u012fjun-
giamas kas antras \u0161viestuvas.
Anot L.D\u016bdos, kol kas nesvars-
tyta, ar gali tekti\u012fjungti dar ma-
\u017eiau lemp\u0173.
Vakar ryt\u0105 po automobili\u0173 susi-
d\u016brimo \u0160ilut\u0117s plente \u012f ligonin\u0119
i\u0161ve\u017eti du \u017emon\u0117s.
Avarija\u012fvyko apie 9 val.
ties bendrove \u201eKlaip\u0117dos
energija\u201c. Po susid\u016brimo su
BMW automobilis \u201eMazda\u201c
buvo nublok\u0161tas\u012f skiriam\u0105-
j\u0105 juost\u0105 ir apsivert\u0117. Ant ve-
jos pa\u017eiro daiktai. I\u0161 auto-
mobilio i\u0161traukta vairuoto-
ja buvo i\u0161ve\u017eta\u012f Klaip\u0117dos
universitetin\u0119 ligonin\u0119. Kaip
teig\u0117 greitosios pagalbos me-
dikai, avarija pasibaig\u0117 gana
s\u0117kmingai. K\u016bdikio besilau-
kianti moteris patyr\u0117 \u0161ok\u0105,
ta\u010diau didesni\u0173 su\u017ealojim\u0173
nepatyr\u0117. Pavojus jos svei-
katai negresia.
BMW vairuotojas taip pat
i\u0161ve\u017etas\u012f ligonin\u0119, ten paim-
ti kraujo m\u0117giniai girtumui
nustatyti.
Avarijos aplinkyb\u0117s tiria-
mos.\u012etariama, kad pagrindi-
nis susid\u016brimo kaltininkas \u2013
didelis greitis.
\u012e avarij\u0105 papuol\u0117 n\u0117\u0161\u010dioji
\u017diemai ruo\u0161iasi su plonesne pinigine
nelaim\u0117
AURELIJA
KRIPAIT\u0116
a.kripaite
@15min.lt
Po susid\u016brimo automobilis \u201eMazda\u201c apsivert\u0117.
\u201e15min\u201c skaitytojo Art\u016bro Sungailos nuotr.
GINA
KUBILI\u016aT\u0116
g.kubiliute
@15min.lt
Did\u017eioji dalis technikos \u017eie-

mai jau yra paruo\u0161ta. \u0160iemet dar-
b\u0173 palengvinimui nusipirkome
nauj\u0105 traktori\u0173 sniego valymui.

Sak\u0117 G.Vala\u0161inas.

Kol kas miesto tvarkyto-
jai r\u016bpinasi med\u017ei\u0173 la-
pais. A.Kripait\u0117s nuotr.

J\u016brininkai \u0161varino paj\u016br\u012f
3
2009 SPALIO 23 D.,P E N K TA D I E N I S
www.15min.lt/klaipeda
KLAIP\u0116DA/
\u201eMan\u0117me, kad bus \u0161alta, o oras ir
paj\u016bris tiesiog puikus\u201c, \u2013 temp-
dami piln\u0105 mai\u0161\u0105 \u0161iuk\u0161li\u0173 \u0161yp-
sojosi du JAV j\u016breiviai.
Jie kartu su atstovais i\u0161
Karini\u0173 j\u016br\u0173 paj\u0117g\u0173 ir b\u016b-
riu savo koleg\u0173 i\u0161 Klaip\u0117-
doje vie\u0161in\u010dio karinio lai-
vo \u201eUSS John L. Hall\u201c vakar
uostamies\u010dio paj\u016bryje su-
reng\u0117 talk\u0105.
Apie pus\u0161imtis j\u016breivi\u0173,
taip pat ir karinink\u0173, tarp ku-
ri\u0173 buvo ir Karini\u0173 j\u016br\u0173 paj\u0117-
g\u0173 vadas, j\u016br\u0173 kapitonas Ole-
gas Marini\u010dius, plu\u0161\u0117jo Giru-
li\u0173, Ne\u012fgali\u0173j\u0173 ir Melnrag\u0117s
papl\u016bdimiuose. Talkos daly-
viams pasitaik\u0117 tiesiog pui-
kus rudeni\u0161kas oras \u2013 \u0161viet\u0117
saul\u0117, nebuvo n\u0117 menkiau-
sio v\u0117jelio. Per kelet\u0105 valan-
d\u0173 talkinink\u0173 mai\u0161ai prisi-
pild\u0117 \u0161iuk\u0161li\u0173. Talkininkai
teig\u0117 daugiausia rad\u0119 prim\u0117-
tyt\u0173 popieri\u0173, o dar daugiau
\u2013 plastikini\u0173 buteli\u0173.
\u201eKai eini papl\u016bdimiu, at-
rodo, kad t\u0173 \u0161iuk\u0161li\u0173 ne itin
daug, bet vos pa\u017ei\u016bri aky-
liau, j\u0173 pamatai: kam\u0161telis
prie kam\u0161telio, daug plastiki-
ni\u0173 buteli\u0173. Radome tris pa-
dangas. Jos buvo u\u017epustytos
sm\u0117lio, i\u0161kas\u0117me. Did\u017eiul\u0117s
padangos, ko gero, buvo nau-
dojamos laivuose, tvirtina-
mos prie bort\u0173\u201c, \u2013 sak\u0117 vie-
nas i\u0161 Melnrag\u0117je vykusios
talkos dalyvi\u0173 Tomas. Jis\u010dia
pat pak\u0117l\u0117 sm\u0117lyje pasisl\u0117-
pus\u012f keist\u0105 daikt\u0105 ir i\u0161trau-
k\u0119s \u0161yptel\u0117jo svarstydamas,

kaip papl\u016bdimyje gal\u0117jo at- sidurti plastikinis laikiklis, naudojamas tualete.

Draugyst\u0117 t\u0119siasi
kelerius metus
Laivu atplauk\u0119 sve\u010diai i\u0161
Amerikos kasmet Klaip\u0117dai
dovanoja gerus darbus \u2013 tvar-
ko vaik\u0173 globos namus, dova-
noja humanitarin\u0119 pagalb\u0105.
\u0160varinti papl\u016bdimius suma-
nyta pirm\u0105 kart\u0105.
Prie talkinink\u0173 vakar ryte
valandai prisijung\u0117 ir JAV am-
basador\u0117 Lietuvoje Anne E. Der-
se. V\u0117liau ambasador\u0117 kartu su
karinio laivo atstovais lank\u0117-
si vaik\u0173 globos namuose \u201eRy-
tas\u201c ir seneli\u0173 globos namuo-
se \u201eCaritas\u201c. Vaikams mote-
ris\u012fteik\u0117 knyg\u0173, o laivo\u012fgulos
atstovai atgabeno d\u0117\u017ees su hi-
gienos priemon\u0117mis. Pastar\u0173-
j\u0173 priemoni\u0173 nuve\u017eta ir\u012f sene-
li\u0173 globos namus.
\u201eVis\u0173 d\u0117\u017ei\u0173 dar nei\u0161paka-
vome, bet jau radome ir kre-
m\u0173, ir muilo, pudros. \u0160ios
priemon\u0117s labiau skirtos
gulintiems senoliams.
Tai bus puiki darbo
priemon\u0117\u201c, \u2013 sak\u0117 seneli\u0173 na-
m\u0173 direktor\u0117 Rasa Senkien\u0117.
Jos draugyst\u0117 su amerikie\u010diais
u\u017esimezg\u0117 tik \u0161\u012f pavasar\u012f. Am-
basada pad\u0117jo suremontuoti se-
neli\u0173 globos nam\u0173 antro auk\u0161-
to patalpas. Remontas atsi\u0117-
jo apie 30 t\u016bkst. Lt.
Vaik\u0173 globos namai
\u201eRytas\u201c sve\u010di\u0173 i\u0161 JAV su-
laukia jau devynerius
metus. J\u0173 d\u0117ka na-
muose buvo pa-
keisti langai, at-
naujinta vir-
tuv\u0117s\u012fran-
ga.
Pra\u0117jusiais metais Klaip\u0117dos apskrities vie\u0161bu\u010diuose apsistojo 4,5
proc. ma\u017eiau sve\u010di\u0173 nei 2007-aisiais. \u0160is rodiklis \u2013 didesnis nei u\u017ef ksuo-
tas visoje \u0161alyje.
Apskai\u010diuota, kad visos \u0161alies mastu vie\u0161bu\u010diuose bei sve\u010di\u0173 na-
muose sulaukta 2,6 proc. ma\u017eiau klient\u0173. Tokius duomenis pateik\u0117
Statistikos departamentas.
Pernai Klaip\u0117dos regiono vie\u0161bu\u010diuose, sve\u010di\u0173 namuose, moteliuo-

se, poilsio namuose ir sveikatinimo\u012fstaigose nakvojo apie 432 t\u016bkst. \u017emo-
ni\u0173. Tre\u010ddalis j\u0173 \u2013 u\u017esienie\u010diai. Daugiausia sve\u010di\u0173\u012f Klaip\u0117dos apskrit\u012f atvyko
ir apgyvendinimo\u012fstaigose apsistojo i\u0161 Vokietijos \u2013 43 t\u016bkst. Nema\u017eai lankyto-

j\u0173 sulaukta i\u0161 Latvijos, Rusijos, Estijos bei Lenkijos.
Gausiausiai sve\u010di\u0173 regione sulauk\u0117 Palanga.\u010cia apsistojo beveik 200 t\u016bkst. \u017emo-
ni\u0173.

Tiesa, vietos turizmo tyrimo duomenys d\u017eiugina labiau. Paai\u0161k\u0117jo, kad kur kas labiau
i\u0161populiar\u0117jo vietos gyventoj\u0173 kelion\u0117s po Klaip\u0117dos apskrit\u012f. Nors lietuvi\u0173 kelion\u0117s po re-
gion\u0105 trunka vidutini\u0161kai 1\u20133 paras, keliauta kur kas da\u017eniau,\u012fvairesniais mar\u0161rutais. Kelio-
n\u0117ms po Kur\u0161i\u0173 nerij\u0105, Klaip\u0117d\u0105, Palang\u0105 ar \u0160ilut\u0117s region\u0105 lietuviai i\u0161leido ir daugiau pinig\u0173.

Pernai vietos turizmui i\u0161leista apie 32,3 mln. Lt. Ta\u010diau vienadieni\u0173 kelioni\u0173, kai va\u017eiuota apsipirk-
ti ar aplankyti gimini\u0173, nors ir ne\u017eymiai, bet suma\u017e\u0117jo.
Skai\u010diuojama, kad 2008-aisiais vienas gyventojas kelion\u0117ms vidutini\u0161kai skirdavo 137 Lt per
metus. Da\u017eniausiai keliavo 15\u201344 met\u0173 gyventojai.
Pinigus sumok\u0117jo \u2013 pirkini\u0173 negavo
Vie\u0161bu\u010diuose \u2013
ma\u017eiau sve\u010di\u0173
Uostamies\u010dio po-
licijoje per trum-
p\u0105 laik\u0105 u\u017eregistruo-
tas antras prane\u0161imas
apie negautas internetu
u\u017esakytas prekes.
24 met\u0173 vaikinas no-
r\u0117jo internetu\u012fsigyti 5 mo-
biliuosius telefonus. Jis\u012f Ki-
nijoje registruot\u0105 banko s\u0105s-
kait\u0105 perved\u0117 3049 JAV dole-
rius, ta\u010diau preki\u0173 negavo.\u012e
elektroninius lai\u0161kus nelai-
m\u0117liui niekas neatsako.\u012evyk\u012f
prad\u0117jo tirti policija.
Prie\u0161 kelias dienas nepa-

sisek\u0117 ir devyniolikametei. Ji sumok\u0117jo 620 Lt u\u017e internete i\u0161sirinktas prekes, ta\u010diau u\u017e- sakymo mergina negavo. In-

ternetin\u0117je svetain\u0117je buvo
nurodytas pardav\u0117jos adre-
sas. Bet pirk\u0117jai taip ir nepavy-
ko susisiekti su internete pre-
kiaujan\u010dia moterimi.
JURGITA
ANDRIEJAUSKAIT\u0116
j.andriejauskaite
@15min.lt
Tarp radini\u0173 \u2013 ir trys
did\u017eiul\u0117s padangos.
Laivu atplauk\u0119 sve\u010diai i\u0161 JAV kasmet Klaip\u0117doje dovanoja
gerus darbus, ta\u010diau paj\u016br\u012f tvark\u0117 pirm\u0105 kart\u0105.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->