Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
biometrijski cip

biometrijski cip

Ratings: (0)|Views: 2,033|Likes:
Published by jeka_jekica

More info:

Published by: jeka_jekica on Oct 29, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/22/2011

pdf

text

original

 
FAKULTET ZA PRAVNE I POSLOVNE STUDIJENOVI SADSEMINARSKI RAD
Tehnička sredstva u bezbednosnim sistemima
TEMA
Uloga biometrijskog čipa u identifikacionim dokumentimaProfesor: Student:Dr. Rade Đurković Pesut Jelena Niš, april 2009
 
POJAM I ISTORIJAT BIOMETRIJSKIH METODAIDENTIFIKACIJE
Pojam „biometrija“ može imati različita značenja zavisno od konteksta ukome se koristi. Etimologija reči govori da je u pitanju merenje biološkihosobina određenog organizma (od grč. imen.
βίος - život i gl. μετρέω(poimen.
μέτρησις) - meriti (poimen. merenje)).Krajem 20. i početkom 21. veka lista biometrijskih podataka i način njihoveobrade značajno se proširuju, zbog mogućnosti koje su ponudile savremeneinformacione tehnologije. Današnji komercijalno raspoloživi biometrijskisistemi identifikacije mogu imati mogućnost obrade slike lica iz nekoliko perspektiva, digitalnog otiska prstiju (sa fiksiranjem ključnih tačaka i prevoja), oblika ruke, šake i prstiju, svojeručnog potpi-sa u digitalnomobliku (koji pored prostog grafičkog oblika može inkorporirati i specifičnudinamiku pisanja) i skena očne rožnjače. Najsavremeniji biometrijski sistemi identifikacije idu korak dalje iobuhvataju mogućnosti generisanja trodimenzionalnog modela lica, prepoznavanje rasporeda vena, analizu DNK strukture, detekciju mirisa ispecifičnih hemijskih svojstava kože za svakog čoveka. Iako određeni brojautora tvrdi da se i glasovna komponenta može koristiti kao pouzdana biometrijska informacija, to praksa i mnogi stručnjaci poriču. Najnoviji eksperimenti vezani za biometrijsku identifikaciju građana, koji seizvode u nekim britanskim i američkim gradovima, interaktivno kombinujusignal kamera visoke rezolucije koje su postavljene na javnim mestima (tzv.CCTV Closed Circuit TV) sa algoritmima za prepoznavanje lica,specifičnih pokreta i dinamike kretanja. Cilj je, prema rečima vladinihslužbenika, da se jednog dana dobije sistem za interaktivno prepoznavanjesvakog prolaznika i suzbijanje potencijalnih kriminalnih aktivnosti.Pored toga što se mogu uzimati novi vidovi podataka, u sprezi sainformacionim tehnologijama stari biometrijski podaci postaju dalekosloženiji. Primera radi, slika u digitalnom formatu se najčešće uzima iznekoliko perspektiva i nosi sa sobom određeni broj facijalnih informacija(razmak između zenica, fizičke karakteristike nosa, jagodica i slično);svojeručni potpis u standardnom obliku podrazumeva samo grafički oblik na
 
nekom materijalu, dok se u računarskom biometrijskom sistemu često meri idinamika potpisa, redosled slova, specifičan pritisak; otisak prsta udigitalnom formatu precizno fiksira i određeni broj karakterističnih tačaka i prevoja, bez kojih je nemoguća automatska obrada itd.
NAČIN OSTVARIVANjA BIOMETRIJSKIH SISTEMAIDENTIFIKACIJE U PRAKSI
U biometrijskim sistemima identifikacije podaci mogu biti smešteni iobrađivani kombinovanjem različitih metoda. U manjem broju slučajeva, onise nalaze samo u odvojenoj bazi podataka, dok u predmetu koju korisnik  poseduje kao lični dokument postoji određeni ključ (podatak) za pristupdelu baze koja se jednoznačno odnosi na njega. U slučaju smartkarti, namemoriju mikrokontrolera su često smešteni i biometrijski podaci koji mogu(a ne moraju) biti duplirani i u pozadinskoj bazi. Sama pozadinska bazamože biti realizovana na lokalnom nivou (recimo, u firmi gde zaposleni radi)ili u širem vidu (na nivou društvenog sektora, recimo). Predmet kojikoristimo prilikom identifikacije (bilokog da je tipa) se u stručnoj literaturizove to¬ke¬n (taj materijalni nosilac podataka je, recimo, lična karta,vozačka dozvola, pasoš, bilo u kakvom da su obliku). Biometrijski sistemidentifikacije uopšte ne mora biti baziran na token-ima, jer se biometrijski podaci mogu direktno uzimati na licu mesta i sravnjivati sa pozadinskom bazom biometrijskih podataka. Takođe, može postojati i suprotan slučaj postojanja isključivo token-a (dokumenta) bez ikakve baze biometrijskih (ilidrugih) podataka van njega.
ODNOS BIOMETRIJSKIH I NEBIOMETRIJSKIHELEKTRONSKIH KARTI
Biometrijske karte ne treba mešati sa svim vrstama elektronskih karti niti pak sa karticama sa mašinski čitljivom zonom. Elektronske karte koje se

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
redferari liked this
Petkovic Vladeta liked this
milanml liked this
deksi liked this
kacatihi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->