Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
73d69_06-tcnh2008-2009

73d69_06-tcnh2008-2009

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:
Published by Tuyet Nga Nguyen

More info:

Published by: Tuyet Nga Nguyen on Apr 14, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/14/2014

pdf

text

original

 
 Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học lần VIII Năm 2008-2009
KHỦNG HOẢNG THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH HOA KỲ NĂM 2008 – BÀI HỌC KINH NGHIỆM ĐỐI VI VIỆT NAM
 Nguyn !hị H"i #$nh% &i'( !) *an% !+ần , Ngọc  *.( 0/!!2&% hoa !1i chnh Ng3n h1ng 
T!M T"T
 h4ng ho"ng 51i chnh Hoa 6 năm 2008 7 :n 7;n suy 5ho<i kinh 5; 5h; gi.i= Vi'c hội nh>( kinh 5; ?u@c 5; c4a Vi'5 Nam l1m cho nAn kinh 5; Vi'5 Nam ng1y c1ng gBn k;5 v.i nAn kinh 5; 5h; gi.i= V$ v>y% sC "nh hDEng c4a kh4ng ho"ng 51i chnh F kinh 5; 5o1n cầu 7;n kinh 5; - G hội% 51i chnh E Vi'5 Nam l1 7iAu khng 5h 5+<nh khJi= ,Kc L% Vi'5 Nam 7 7Da +a nhiAu Mi'n (h<( ngăn nga sC "nh hDEng c4a kh4ng ho"ng% nhDng v:n cOn mộ5  s@ "nh hDEng l1m suy gi"m kinh 5; Vi'5 Nam v1 7Oi hJi Vi'5 Nam cần khBc (hPc v1 n3ng cao kh" năng ứng (hQ 5+D.c kh4ng ho"ng hi'n 5Ri l:n 5DSng lai 7 cRnh 5+anh v1 hội nh>(= Nghiên cứu vA cuộc h4ng ho"ng 5hị 5+DTng 51i chnh Hoa 6 năm 2008 sU gi)( cho ch)ng 5a hiu + hSn vA nguyên nh3n h$nh 5h1nh nên cuộc kh4ng ho"ng 51i chnh 5o1n cầu n1y% cWng nhD 5 7Q ch)ng 5a +)5 +a 7DXc M1i học kinh nghi'm cho chnh ?u@c gia c4a m$nh% cWng nhD 5$m +a 7DXc gi"i (h<( ứng (hQ 5+D.c kh4ng ho"ng v1 kh" năng cRnh 5+anh% (h<5 5+in 7 khBc (hPc sC 5<c 7ộng c4a cuộc kh4ng ho"ng=
#$% TR&NH NGHI'N C($ VÀ C%C K)T #$Ả*+N,-./ 1 3-43 516, 17, 9:; 31<1 = H7> K? @ 2008*+*C17 >. 91 31DE FD9 4,  -J; 9;/- 31- = H7> K?
Cho vay dưới tiêu chuẩn là hình thức cho vay rất phổ biến, đặc biệt ti !oa "#$  %h&n' đ(i tư)n' đi vay thư*n' c+ ức t-n nhiệ thấp, .h/n' c+ c/n' 0n việc là ổn đ1nh, v1 thế 23 h4i thấp hoặc c+ l1ch 56 thanh to7n t-n d8n' .h/n' t(t tron' 9u7 .hứ$ Cho vay thế chấp nhà đất dưới tiêu chuẩn là 4t tron' nh&n' loi hình thu4c l:nh v;c cho vay dưới tiêu chuẩn và đặc biệt ph7t tri<n nh t= đ>u thế .? @A$
*+2T< L, 91 3DE TP; E1;- 3Q S; -D9 91 ;
Chứn' .ho7n h+a và việc ra đ*i c7c 5Bn phẩ ca 9u7 trình này như chứn' .ho7n đB bBo bDn' tài 5Bn thế chấp EFGHI, 'iấy n) đB bBo bDn' tài 5Bn ECJKI và c7c loi tưLn' t; là 4t ph7t inh lớn vM c/n' c8 tài ch-nh$ Nuy nhiên, vì c+ -t nhất tới O loi ch  th< .inh tế liên 9uan đến chứn' .ho7n h+a Ethay vì @ loi ch th< .inh tế là n'ư*i thế chấp P đi vay và tổ chức t-n d8n' cho vay P nhQn thế chấp như 'iao d1ch t-n d8n' truyMn th(n'I, A
 
 Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học lần VIII Năm 2008-2009
vì 5; 2uất hiện ca bBo hi< cho c7c 5Bn phẩ chứn' .ho7n h+a như h)p đRn' ho7n đổi tổn thất t-n d8n' ECJHI, vì 5; ra đ*i ca c7c th< chế như c7c th< chế 8c đ-ch đặc biệt  EHSTI và nh&n' c/n' c8 đ>u tư .ết cấu EHUTI đ< ua b7n FGH và CJK, nên đ3 tRn ti nh&n' ri ro hệ th(n' bao 'R cB ri ro đo đức và l;a chVn đ(i n'h1ch$ Nron' .hi đ+, / hình 'i7 57t tài ch-nh ca !oa "# trước .hn' hoBn' .h/n' đ n0n' l;c 'i7 57t c7c ri ro này$
*+US; -D9 317 >.
W !oa "#, '>n như h>u hết n'ư*i dXn .hi ua nhà đMu phBi vay tiMn n'Xn hàn' và trB li l3i lYn v(n tron' 4t th*i 'ian dài 5au đ+$ H; biến đ4n' ca l3i 5uất 5Z Bnh hư[n' đến nhu c>u vay tiMn ua nhà và .hB n0n' trB n) vay ca n'ư*i đi vay$ !ay n+i c7ch .h7c,  biến đ4n' l3i 5uất c+ (i 9uan hệ chặt chZ với biến đ4n' trên th1 trư*n' bất đ4n' 5Bn$ Gên cnh đ+, c7c .hoBn cho vay dưới chuẩn đ< ua bất đ4n' 5Bn [ !oa "# đMu 7p d8n' l3i 5uất thB nổi$ "hi \]d t0n' l3i 5uất cL bBn, .hiến nhiMu n'ư*i tron' nh+ vay tiMn với l3i 5uất dưới chuẩn b^t đ>u ất .hB n0n' trB n)$
*+WB7 1;X 17P ; 9< L, YCZ[\
CJH ECr]dit J]_ault H`ap5 I là 4t tha thuQn 'i&a hai bên, tron' đ+ 4t bên trB  ph- d1ch v8 đ1nh .# cho bên .ia và đư)c ca .ết nhQn đ 5( tiMn cho vay t-n d8n' nếu bên thứ ba .h/n' trB đư)c n)$ Gên nhQn đư)c bBo hi< t-n d8n' đư)c 'Vi là bên ua$ Gên cun' cấp d1ch v8 bBo hi< t-n d8n' đư)c 'Vi là bên b7n$ Gên c+ th< b1 ph7 5Bn hay .h/n' thanh to7n đư)c n) đư)c 'Vi là bên liên 9uan$CJH .h/n' đư)c .i< 5o7t chặt chZ, đư)c thB ln' cho t; điMu tiết$ Fặt .h7c, CJH cn' c+ th< đư)c 56 d8n' cho c7c 8c đ-ch đ>u cL Ec7 nhXn hoặc tổ chức .h/n' c+ nhu c>u bBo hi< .hoBn cho vay ca ình, cn' c+ th< ua CJH d;a trên cL 5[ ph7n đo7n .hB n0n' ph7 5Bn ca 4t tổ chức tài ch-nh nào đ+$ F4t .hi tổ chức tài ch-nh đ+ c+ bi<u hiện v n) thì n'ư*i ua CJH c+ th< b7n h)p đRn' CJH với 'i7 caoI$
*+][^ J; _, 97, `- a 1b 91c, 9:; 31<1 : 51d, 9- 916 `-. -e9 91f 9gh,
!ệ th(n' d; tr& iên ban' !oa "# th;c thi ch-nh 57ch tiMn tệ nới ln' efRn' đ/ la ất 'i7gduy trì tron' th*i 'ian dài$ %'oài ra, nh&n' nới ln' ca ph7p luQt b^t đ>u t= thQp niên Aj, chkn' hn như việc hy b đo luQt la55PHt]a'al v(n t7ch biệt n'Xn hàn' thưLn' i, chuyên th;c hiện nh&n' hot đ4n' cho vay an toàn với n'Xn hàn' đ>u tư, chuyên th;c hiện nh&n' n'hiệp v8 đ>u tư ri ro cao, đ3 '+p ph>n .huyến .h-ch nh&n' hot đ4n' đ>u cL và to điMu .iện cho 2un' đ4t l)i -ch ph7t tri<n$@
 
 Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học lần VIII Năm 2008-2009
H; nới ln' tron' 9uBn lm và thiếu 5; inh bch lYn .h/n' tuXn th]o 9uy luQt th1 trư*n' là nh&n' đặc trưn' c+ 9uan hệ h&u cL và t7c đ4n' lYn nhau rất 5Xu 5^c, là cho tình hình din biến phức tp và .h+ lư*n', là 'iB hiệu 9uB c7c biện ph7p can thiệp cn' như đẩy nhanh và 'ia t0n' hQu 9uB cu4c .hn' hoBn'$
*+ij, 91> 36> 91f 9gh,
C7c nhà đ>u tư tQp trun' ch yếu vì 8c tiêu l)i nhuQn đ3 .h/n' d=n' li [ việc 57n' to ra nhiMu c/n' c8 tài ch-nh ới, à .h/n' c>n biết ức đ4 ri ro như thế nào và c7c 5Bn phẩ này c+ ph h)p với nhu c>u ca n'ư*i dXn hay .h/n'$N= nh&n' ri ro và .h/n' 9uBn lm chặt chZ, ch chy th]o l)i nhuQn$ f3 dYn đến bn' nổ 9uB b+n' đ3 c0n' hLi t= lXu$
2+Ả1 1g=, 9k 3-43 516, 17, 9:; 31<1 = H7> K?  V;b9 N>*+*K;1 9T,  E1 97, gJ3 YGZl\
 N(c đ4 t0n' tổn' 5Bn phẩ tron' nước n0 @jj Eq,AI thấp hLn t(c đ4 t0n' ,O ca n0 @jjs và 8c tiêu .ế hoch điMu chnh là t0n' s,j$ J; b7o t(c đ4 t0n' trư[n' .inh tế n0 @jj, JS t0n' trư[n' chQ hLn 5o với n0 @jj do t7c đ4n' nh và chưa c+ dấu hiệu cBi thiện r rệt ca cu4c 5uy tho7i .inh tế .inh tế tan c>u$ H; 5uy 'iB ca .inh tế thế 'iới là nhXn t( c+ th< t7c đ4n' bất l)i cho nMn .inh tế nước ta, 4t nMn .inh tế v(n d: d;a nhiMu vào đ>u tư nước n'oài và 2uất .hẩu$
C1m c ,;P 9;/- n,
 %0 @jj, l ph7t [ Tiệt %a t0n' nh 5o với n0 @jjs$ fiMu đ+ .hiến 'i7 tiêu dn' n0 @jj nhìn chun' t0n' .h7 cao và din biến phức tp, .h7c thư*n' 5o với 2u hướn' 'i7 tiêu dn' c7c n0 trước$ J; b7o n0 @jj, ch 5( 'i7 tiêu dn' 5Z tiếp t8c t0n' cao$ Nuy nhiên, t(c đ4 t0n' 5Z thấp hLn 5o với n0 @jj$
Đo- 9g 9^3 9;E gJ3 ,7:; :7 gJ3 9> YpZI\
Nhu ht v(n đ>u tư tr;c tiếp nước n'oài n0 @jj tiếp t8c đt .ết 9uB cao$ tổn' v(n đ0n' .m qO,A t? wHJ 'ấp '>n x l>n n0 @jjs$ T(n đ>u tư tr;c tiếp nước n'oài th;c hiện n0 @jj đt AA, t? wHJ, t0n' Ox,@ 5o với n0 @jjs$ %hưn', t? lệ v(n th;c hiện 5o với v(n đ0n' .m n0 @jj 'iB 5o với n0 @jjs$ N? lệ v(n th;c hiện 5o với v(n đ0n' .m n0 @jj ch đt As,, tron' .hi đ+ t? lệ v(n th;c hiện 5o với v(n đ0n' .m \JU n0 @jjs đt xs,q$ Nron' b(i cBnh .hn' hoBn' .inh tế P tài ch-nh toàn c>u 5Z .hiến cho việc thu ht v(n \JU đ0n' .m và v(n th;c hiện \JU 'ặp nhiMu .h+ .h0n tron' th*i 'ian tới .hi c7c ch-nh 9u(c rt v(n vM nước đ< th7o ' .h+ .h0n cho c/n' ty z$
N,-q 5;r- 1c; r V;b9 N>
 %'uRn .iMu h(i vM Tiệt %a n0 @jj đt  t? wHJ, t0n' O, 5o với n0 @jjs E, t? wHJI$ Nuy nhiên, tình hình .hn' hoBn' tài ch-nh x

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->