Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Na Idzie stokorodnej FO329 Stefan Kosiewski goEast Kaczynski z ziemi polskiej do Polski 20140410 ZR ZECh.pdf

Na Idzie stokorodnej FO329 Stefan Kosiewski goEast Kaczynski z ziemi polskiej do Polski 20140410 ZR ZECh.pdf

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 281|Likes:
Published by Stefan Kosiewski
http://shoudio.com/user/sowa/status/12642 (...)W przytoczonym w całości komunikacie Radia Watykańskiego mowa o asymilacji żydów, skundlaniu się z innymi narodami wg. modelu Sandauera. Rzymskokatolicki Kościół św., reformowany głupawo przez Bergoglio, to tylko dużo piany i całkowita ochrona zgorszenia. Kryty w Domu św. Marty jest pedał w sutannie Battista Ricca i pedofil abp Wesołowski. Papież Franciszek wycofał się cichaczem, po roku pokrzykiwania, z buńczucznych zapowiedzi zlikwidowania Banku Watykańskiego okrytego przez Wojtyłę grzechem i hańbą niekorzystnej współpracy w mafią. Wszystko będzie po staremu, według Bożego Planu.

Aż do zniszczenia świata, aż po Armagedon, na którym zmarwychwstały poseł Gosiewski zrobi chyba w końcu porządek z obiema kobietami, weźmie obie pod pachę i pójdą w jednym kierunku. A w drugiej parze pójdzie abp Wacław Depo z ojcem Tadeuszem, bo tak im jest pisane.

Z Panem Bogiem
Z Frankfurtu nad Menem mówił Stefan Kosiewski
http://sowa.quicksnake.de/goEast-Festival/Na-Idzie-stokorodnej-FO329-Stefan-Kosiewski-goEast-Kaczynski-z-ziemi-polskiej-do-Polski-20140410-ZR-ZECh
http://shoudio.com/user/sowa/status/12642 (...)W przytoczonym w całości komunikacie Radia Watykańskiego mowa o asymilacji żydów, skundlaniu się z innymi narodami wg. modelu Sandauera. Rzymskokatolicki Kościół św., reformowany głupawo przez Bergoglio, to tylko dużo piany i całkowita ochrona zgorszenia. Kryty w Domu św. Marty jest pedał w sutannie Battista Ricca i pedofil abp Wesołowski. Papież Franciszek wycofał się cichaczem, po roku pokrzykiwania, z buńczucznych zapowiedzi zlikwidowania Banku Watykańskiego okrytego przez Wojtyłę grzechem i hańbą niekorzystnej współpracy w mafią. Wszystko będzie po staremu, według Bożego Planu.

Aż do zniszczenia świata, aż po Armagedon, na którym zmarwychwstały poseł Gosiewski zrobi chyba w końcu porządek z obiema kobietami, weźmie obie pod pachę i pójdą w jednym kierunku. A w drugiej parze pójdzie abp Wacław Depo z ojcem Tadeuszem, bo tak im jest pisane.

Z Panem Bogiem
Z Frankfurtu nad Menem mówił Stefan Kosiewski
http://sowa.quicksnake.de/goEast-Festival/Na-Idzie-stokorodnej-FO329-Stefan-Kosiewski-goEast-Kaczynski-z-ziemi-polskiej-do-Polski-20140410-ZR-ZECh

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Stefan Kosiewski on Apr 15, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/25/2015

pdf

text

original

 
 
Na Idzie stokorodnej FO329 Stefan Kosiewski goEast Kaczynski z ziemi polskiej do Polski 20140410 ZR ZECh 
Geschrieben von europäisches magazin (») 10. 4. in der Kategorie goEast Festival  ...Kiedy na Idzie stokorodnej
Ú
mierci podleg
ù
 y nie
œ
miertelne Uznawca twarzy rozeznawa
ù
.... Odprawa pos
ù
ów Greckich, Jan Kochanowski
 
 
HomeEditionThis PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
 
HomeEditionThis PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
 
 
1.
Czy aby do Parlamentu Europejskiego kandyduj
¹
 na pewno wszystkie wdowy i  wdowcy smole
ñ
scy, ofiary nikczemnej infantylizacji
¿
 ycia publicznego w Polsce po Magdalence, która Kaczy 
ñ
skiemu pozosta
ù
emu po
œ
ród
¿
 yj
¹
cych, pozwoli
ù
a ostatnio opatrzy 
ã
 napisem "materia
ù
 y wyborcze" fotografie z miejsca katastrofy powietrznej dokonanej w okolicach Smole
ñ
ska 10 kwietnia 2010 r. na osobiste
¿
 yczenie prezesa prowadz
¹
cego rodzonego brata niczym oficer prowadz
¹
cy SB, zlecaj
¹
cego za
¿
 ycia  bli
ê
niakowi ka
¿
de kolejne zadanie polityczne, jak brygadzista zleca robotnikowi kopanie p
ù
 ytkich do
ù
ków oratorskich pod Putinem i Tuskiem, dla hucpy we winnicy pa
ñ
skiej? Dwa lata temu obywatel brytyjski Radek Sikorski, wyst
ê
puj
¹
cy w Polsce jako dwuznaczny Minister Spraw Zagranicznych Rados
ù
aw Sikorski, zaapelowa
ù
 ob
ù
udnie na twitterze do Polaków o przyzwoito
œ
ã
 i nie zamieszczanie w internecie drastycznych, jego zdaniem, fotografii zw 
ù
ok Marii Kaczy 
ñ
skiej i Lecha Kaczy 
ñ
skiego (FO90).
 
Istota zak 
ù
amania Sikorskiego polega
ù
a w tym wypadku na tym, i
¿
 po
œ
miertne zdj
ê
cia Kaczy 
ñ
skich pozostaj
¹
 nadal, z jednej strony zwyk 
ù
 ymi dowodami rzeczowymi dla prokuratur w Rosji i w Polsce, za
œ
 z drugiej strony  jednoznacznie unaoczniaj
¹
 przecie
¿
 najbardziej nawet frywolnemu fircykowi,
¿
e:
 
1' - nikt nie dobija
ù
 zabitych, gdy 
¿
 na cia
ù
ach obna
¿
onych nie by 
ù
o
œ
ladu ran po bagnetach, czy mizerykordiach, ani wlotowych otworów po pociskach pistoletowych; 2'' - zabici nie byli rozerwani na strz
ê
py
¿
adnym wybuchem w salonce tupolewa, gdy 
¿
 fotografie s
¹
 naocznym dla ka
¿
dego s
¹
du dowodem zwyk 
ù
ego oderwania ko
ñ
czyn od korpusów cia
ù
 we wyniku dzia
ù
ania zbie
¿
nego si
ù
  wyst
ê
puj
¹
cych przy uderzeniu samolotu o ziemi
ê
;
 
HomeEditionThis PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
 
HomeEditionThis PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
 
 
3''' - fotografie wszelakie na ca
ù
 ym
œ
 wiecie mog
¹
 by 
ã
 drastyczne tylko i wy 
ù
¹
cznie w psychice cz
ù
owieka je ogl
¹
daj
¹
cego, tak np. fotografie o tematyce pornograficznej z udzia
ù
em dzieci we wieku synków Sikorskiego s
¹
 niew 
¹
tpliwie drastyczne w odbiorze ka
¿
dego Polaka i Katolika, natomiast wywodz
¹
cy si
ê
 z miasta
£
odzi
¿
 yd i propagator tzw. pozytywnego pedofilstwa, pose
ù
 do Parlamentu Europejskiego Daniel Kohn-Bendit nie widzi w pedofilii nic zdro
¿
nego - jak przyzna
ù
 si
ê
 w jednej ze swych ksi
¹¿
ek,
¿
e robi
¹
c za wychowawc
ê
 we frankfurckim przedszkolu b
¿
 ydko macal w kroczu cudze dzieci dla osi
¹
gni
ê
cia w 
ù
asnej satysfakcji ob
¿
 ydliwego zbocze
ñ
ca a tak 
¿
e w tym samym celu wk 
ù
ada
ù
 ich r
¹
czki do rozpi
ê
tego rozporka swoich spodni.
 
Nale
¿
 y zatem otwarcie postawi
ã
 obligatoryjnie pytanie: Czy Rados
ù
aw Sikorski nadal  jest dla premiera Tuska osob
¹
 godn
¹
 pe
ù
nienia funkcji cz
ù
onka rz
¹
du? Czy jest do zniesienia na stanowisku (ze stanowiska - przekre
œ
l niepotrzebne) Ministra Spraw Zagranicznych RP? QR code for this recording: Patrz
¹
c bowiem rzeczowo oraz ch
ù
odnym wzrokiem doros
ù
ego cz
ù
owieka na fotografie przedstawiaj
¹
ce zw 
ù
oki zabitych ludzi,
¿
aden prokurator rosyjski, polski, czy chocia
¿
 by nawet i chi
ñ
ski pod nadzorem Brukseli albo i ONZ, nie powie wszak o dowodzie rzeczowym w jakiejkolwiek sprawie, i
¿
 jest on "drastyczny", chocia
¿
 by mowa by 
ù
a o no
¿
u u
¿
 ytym przez morderc
ê
 Cezara, gdy 
¿
 zastosowanie w kryminalistyce s
ù
owa z area
ù
u psychologa jest typowym pomieszaniem poj
ê
ã
 a przy tym dowodzi przest
ê
pstwa mataczenia przez Ministra Sikorskiego, które ma na celu nie tyle dobra estetyczne Narodu Polskiego, co raczej uwolnienie sprawcy
œ
mierci 96 osób a przy tym tak 
¿
e zatarcie faktu wyp
ù
acenia przez premiera Tuska bezprawnego i nieuzasadnionego odszkodowania spadkobiercom zabitych, bowiem zap
ù
aci
ã
 za t
ê
 zbiorow 
¹
 
œ
mier
ã
 winien sprawca cudzego nieszcz
êœ
cia, który nakaza
ù
 lot oraz ustali
ù
 
ù
ist
ê
 uczestników lotu a tak 
¿
e nakaza
ù
 l
¹
dowanie posiadaj
¹
c wiedz
ê
 o braku warunków do l
¹
dowania. Nie za
œ
 podatnik, którego bardzo
ù
atwo obci
¹¿
 y 
ã
 ka
¿
dym
¿
 ydowskim roszczeniem, wo
ù
aniem o zap
ù
at
ê
 nies
ù
usznych odszkodowa
ñ
. Za drastyczn
¹
 natomiast mo
¿
e by 
ã
 uznana przez premiera Tuska egzaltacja fa
ù
szywa fircyka ob
ù
udnego, bo nie m
ê¿
czyzny przecie
¿
, który na swoje 50-te urodziny przywozi sobie ze Stanów Zjednoczonych nie kochaj
¹
c
¹
 go i oddan
¹
 mu
¿
on
ê
, gotow 
¹
 nawet po  wszystkim na przyj
ê
cie dla dobra .:Sprawy obywatelstwa RP, lecz przyjació
ù
ê
, która go ola
ù
a za m
ù
odu, kiedy nie mia
ù
 jeszcze pa
ñ
stwowej pozycji i cudzego dworku kupionego dla niego na ojca przez kolegów z Ruchu STU.  Albowiem ka
¿
dy Polak i Katolik (nawet nie chodz
¹
cy do teatru) wie o tym,
¿
e w Polsce po Magdalence imperium brytyjskie Zjednoczonego Królestwa do spó
ù
ki z tajnymi s
ù
u
¿
 bami Stanów Zjednoczonych Ameryki zainstalowa
ù
o w ka
¿
dym ministerstwie  wielu swoich agentów zgodnie z normami NATO, na zewn
¹
trz rozpoznawalnych przez obywateli pa
ñ
stw cz
ù
onkowskich jako tzw. Specjali
œ
ci do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, chocia
¿
 by.
HomeEditionThis PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
 
HomeEditionThis PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->