Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
DCSVN_34CT-TW

DCSVN_34CT-TW

Ratings:
(0)
|Views: 6,236|Likes:
Published by tntddc
34CTTW
34CTTW

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: tntddc on Oct 30, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/22/2012

pdf

text

original

 
BAN CH
P HÀNH TRUNG
ƯƠ
 NG
BAN TUYÊN GIÁO
 
ĐẢ
NG C
NG S
N VI
T NAM
 
 Hà N 
i, ngày 25 tháng 6 n
ă 
m 2009
ĐỀ
C
ƯƠ 
NG TUYÊN TRUY
N
 
Ch
th
s
34-CT/TW c
a Ban Bí th
ư 
v
 T
ă
ng c
ườ 
ng cu
c
đấ
u tranh ch
ng âm m
ư 
u, ho
t
độ
ng
 Di 
ễ 
n bi 
ế 
n hoà bình
” trên l
 ĩ 
nh v
ự 
c t
ư 
t
ưở 
ng, v
ă
n hoá
 
I. B
i c
nh ra
đờ 
i Ch
th
:
- Trong nh
ng n
ă
m qua, Ban Ch
 p hành Trung
ươ 
ng, B
Chính Tr 
, Ban Bíth
ư
 
đ
ã ban hành nhi
u ngh
quy
ế
t, ch
th
v
t
ă
ng c
ườ 
ng lãnh
đạ
o công tác
đả
m b
o an ninh qu
c gia trong tình hình m
ớ 
i, nh
ư
: Ngh
quy
ế
t s
08, ngày17/2/1998 c
a B
Chính tr 
( khoá VIII) v
“Chi
ế
n l
ượ 
c an ninh qu
c gia”; Ngh
 quy
ế
t Trung
ươ 
ng 8 ( khoá IX) v
“Chi
ế
n l
ượ 
c b
o v
T
qu
c trong tình hìnhm
ớ 
i ”; Thông báo K 
ế
t lu
n s
94-CT/TW Ban Bí th
ư
ngày 30/12/2002 v
 “nhi
m v
t
ă
ng c
ườ 
ng cu
c
đấ
u tranh ch
ng âm m
ư
u “
 Di
ễ 
n bi
ế 
n hoà bình
” trênl
 ĩ 
nh v
c t
ư
t
ưở 
ng - v
ă
n hoá”; Ch
th
s
05-CT/TW c
a B
Chính tr 
ngày14/10/2006 v
t
ă
ng c
ườ 
ng lãnh
đạ
o công tác b
o
đả
m an ninh qu
c gia trongtình hình m
ớ 
i.Th
c các Ngh
quy
ế
t, Ch
th
trên, công tác
đấ
u tranh ch
ng “Di
n bi
ế
n hoà bình”
đ
ã
đạ
t
đượ 
c k 
ế
t qu
quan tr 
ng, góp ph
n gi
v
ng
n
đị
nh chính tr 
, pháttri
n kinh t
ế
- xã h
i, m
ở 
ng ho
t
độ
ng
đố
i ngo
i và t
ă
ng c
ườ 
ng s
c m
nhqu
c phòng an ninh.- T
 
Đạ
i H
i X c
a
Đả
ng
đế
n nay,
đ
i
đ
ôi v
ớ 
i nh
ng th
ờ 
i c
ơ 
và thu
n l
ợ 
im
ớ 
i, tình hình qu
c t
ế
và trong n
ướ 
c c
ũ
ng xu
t hi
n nh
ng di
n bi
ế
n ph
c t
 p,tác
độ
ng
đế
n công tác
đấ
u tranh ch
ng âm m
ư
u, th
 
đ
o
n “
 Di
ễ 
n bi
ế 
n hoà bình
trên l
 ĩ 
nh v
c t
ư
t
ưở 
ng, v
ă
n hoá. Các th
ế
l
c thù
đị
ch ráo ri
ế
t
đẩ
y m
nh chi
ế
nl
ượ 
c
 Di
ễ 
n bi
ế 
n hoà bình
” và “
 xâm l 
ă 
ng v
ă 
n hoá
đố
i v
ớ 
i n
ướ 
c ta v
ớ 
i các th
 
đ
o
n ngày càng tinh vi, x
o quy
t.- Th
ờ 
i gian qua, công tác
đấ
u tranh ch
ng âm m
ư
u, th
 
đ
o
n
 Di
ễ 
n bi
ế 
nhoà bình
” c
a ta, tuy
đ
ã
đạ
t
đượ 
c nh
ng k 
ế
t qu
 
đ
áng ghi nh
n, nh
ư
ng c
ũ
ng cònkhông ít khuy
ế
t
đ
i
m, y
ế
u kém c
n kh
c ph
c. Tình tr 
ng suy thoái t
ư
t
ưở 
ngchính tr 
,
đạ
o
đứ
c, l
i s
ng trong m
t b
ph
n không nh
cán b
,
đả
ng viên vànhân dân có chi
u h
ướ 
ng t
ă
ng, có m
t nghiêm tr 
ng.
Đ
áng chú ý là xu h
ướ 
ng
ự 
di
ễ 
n bi
ế 
n
”; “
ự 
chuy
ể 
n hoá
”,
đ
i ch
ch h
ướ 
ng XHCN.- Ngh
quy
ế
t Trung
ươ 
ng (Khoá X) v
Công tác t 
ư 
ưở 
ng, lí lu
n, báo chí tr 
ướ 
c yêu c
u m
ớ 
i
đ
ã
đề
ra m
t trong các nhi
m v
và gi
i pháp quan tr 
ng là:
 
 2Tri
n khai
đồ
ng b
, ch
 
độ
ng cu
c
đấ
u tranh trên m
t tr 
n t
ư
t
ưở 
ng, ph
n báccác lu
n
đ
i
u tuyên truy
n xuyên t
c, vu cáo, ch
ng phá
Đả
ng, Nhà n
ướ 
c ta, làmth
t b
i âm m
ư
u “
 Di
ễ 
n bi
ế 
n hoà bình
” th
c hi
n
đ
a nguyên chính tr 
, hình thànhl
c l
ượ 
ng
đố
i l
 p, gây b
o lo
n, l
t
đổ
c
a các th
ế
l
c thù
đị
ch ; th
ư
òng xuyênc
nh giác, ch
 
độ
ng phòng, ch
ng nguy c
ơ 
t
di
n bi
ế
n
ở 
c
Trung
ươ 
ng và cácngành, các c
 p.V
ớ 
i nh
ng lí do nêu trên, ngày 24/4/2009, Ban Bí Th
ư
 
đ
ã ban hành Ch
th
 “T
ă
ng c
ườ 
ng
đấ
u tranh ch
ng âm m
ư
u, ho
t
độ
ng “
 Di
ễ 
n bi
ế 
n hoà bình
” c
a cácth
ế
l
c thù
đị
ch trên l
 ĩ 
nh v
c t
ư
t
ưở 
ng, v
ă
n hoá”.
Đ
ây là yêu c
u c
 p thi
ế
t trongtình hình hi
n nay
để
góp ph
n th
c hi
n th
ng l
ợ 
i ngh
quy
ế
t
Đạ
i h
i X và ph
cv
tri
n khai có hi
u qu
m
t trong nh
ng nhi
m v
và gi
i pháp quan tr 
ng c
a Ngh
quy
ế
t Trung
ươ 
ng 5 (khoá X) v
công tác t
ư
t
ưở 
ng, lí lu
n, báo chí trongtình hình m
ớ 
i.
II.
Đ
ánh giá tình hình1. Âm m
ư 
u , ho
t
độ
ng
 Di 
ễ 
n bi 
ế 
n hoà bình” 
c
a các th
ế
l
ự 
c thù
đị
chtrên l
 ĩ 
nh v
ự 
c t
ư 
t
ưở 
ng, v
ă
n hoá t
ừ 
sau
Đạ
i h
i X
đế
n nay
1.1
 B
ố 
i c
nh tác
độ
ng:
- Qu
c t
ế
: T
 
Đạ
i h
i X c
a
Đả
ng
đế
n nay, nh
ng cu
c
đấ
u tranh c
c b
,xung
độ
t v
ũ
trang, xung
độ
t dân t
c, tôn giáo, ho
t
độ
ng can thi
 p l
t
đổ
, ly khai,kh
ng b
, nh
ng tranh ch
 p v
biên gi
ớ 
i, lãnh th
, bi
n
đả
o và các tài nguyênthiên nhiên v
n ti
ế
 p t
c di
n ra
ở 
nhi
u n
ơ 
i trên th
ế
gi
ớ 
i v
ớ 
i tính ch
t ngày càng ph
c t
 p.- Trong n
ướ 
c: Trên l
 ĩ 
nh v
c t
ư
t
ưở 
ng, v
ă
n hoá, các th
ế
l
c thù
đị
ch ráo ri
ế
t
đẩ
y m
nh chi
ế
n l
ượ 
c “
 Di
ễ 
n bi
ế 
n hoà bình
”, thúc
đẩ
y “
ự 
di
ễ 
n bi
ế 
n
”, “
ự 
chuy
ể 
nhoá
” và “
 xâm l 
ă 
ng v
ă 
n hoá
nh
m xoá b
ch
ế
 
độ
XHCN và b
n s
c v
ă
n hoáVi
t Nam. Chúng coi ti
ế
n hành “di
n bi
ế
n hoà bình” trên l
 ĩ 
nh v
c t
ư
t
ưở 
ng, v
ă
nhoá là m
ũ
i
độ
t phá, hòng làm tan rã ni
m tin, gây h
n lo
n v
lý lu
n và t
ư
 t
ưở 
ng, t
o ra “ nh
ng kho
ng tr 
ng”
để
d
n d
n
đư
a h
t
ư
t
ưở 
ng t
ư
s
n thâmnh
 p vào cán b
,
Đả
ng viên và nhân dân nh
m chuy
n hoá , xoá b
h
t
ư
t
ưở 
ngXHCN. Vi
c M
tri
n khai “
 Độ
i hoà bình
(t
ch
c chuyên tuyên truy
n kích
độ
ng l
t
đổ
) và d
ki
ế
n th
c hi
n Ch
ươ 
ng trình nghiên c
u liên quan s
 chuy
n
đổ
i chính tr 
, dân ch
 
ở 
Vi
t Nam c
a C
ơ 
quan Phát tri
n qu
c t
ế
M
 (USAID) cho th
y rõ các b
ướ 
c c
th
c
a M
nh
m thúc
đẩ
y m
m m
ng “
cáchm
ng màu
ở 
Vi
t Nam.
1.2 S 
ự 
ch
ố 
ng phá c
a các th
ế 
ự 
c thù
đị
ch:
- Trên l
 ĩ 
nh v
c t
ư
t
ưở 
ng- chính tr 
:
+ Chúng ti
ế 
 p
c ti
ế 
n công xuyên t 
c, ph
 
đị
nh, xoá b
ch
ngh
ĩ 
a Mác- Lênin, t 
ư 
ưở 
ng H 
Chí Minh v
ớ 
i m
t thang b
c và lu
n
đ 
i
u m
ớ 
i,
nh
ư
: quy k 
ế
t
 
 
 3ch
ngh
 ĩ 
a Mác - Lênin sai l
m t
g
c r 
: m
ở 
chi
ế
n d
ch b
a
đặ
t, d
ng phim “
ự 
 th
t v
ề 
Chí Minh
” v
ớ 
i ý
đồ
ẩ 
 y tr 
ừ 
huy
ề 
n tho
i H 
Chí Minh”
và phát
độ
ng
 Phong trào qu
ố 
c dân
đ 
òi tr 
tên cho Sài Gòn
”. G
n
đ
ây m
t s
tác ph
m nh
mh
b
Ch
t
ch H
Chí Minh, nh
ư
: “
 H 
Chí Minh bình kh
o
” c
a H
Tu
n Hùng(
Đ
ài Loan), “
 Đỉ 
nh cao chói l 
i
” c
a D
ươ 
ng Thu H
ươ 
ng (xu
t b
n t
i Pháp)…+
Chúng huy
độ
ng
ố 
i
đ 
a các ph
ươ 
ng ti
n thông tin
đạ
i chúng và t 
ă 
ng c
ườ 
ng liên k 
ế 
t gi
ữ 
a các t 
ổ 
ch
ứ 
c ph
n
độ
ng ng 
ườ 
i Vi
t l 
ư 
u vong 
ở 
n
ướ 
c ngoài
để 
 ch
ố 
ng phá Vi
t Nam.
Theo báo cáo c
a B
Công an, hi
n có 413 t
ch
c ph
n
độ
ng; 62
đ
ài phát thanh và truy
n hình, 390 báo và t
 p chí ph
n
độ
ng và 88 nhàxu
t b
n
ở 
h
i ngo
i ch
ng phá ta. T
sau
đạ
i h
i X, ta phát hi
n thêm 2
đ
ài (
Đ
àiti
ế
ng nói thanh niên và
Đ
ài H
n Vi
t), 5 t
ch
c ph
n
độ
ng m
ớ 
i và 20 chi
ế
nd
ch tuyên truy
n phá ho
i t
ư
t
ưở 
ng
đố
i v
ớ 
i Vi
t Nam. C
ơ 
quan an ninh
đ
ã ng
ă
nch
n 4.879 tài li
u chi
ế
n tranh tâm lí và 44.030 th
ư
ân xá qu
c t
ế
.+
Chúng l 
ợ 
i d 
ng nh
ữ 
ng s
ự 
ki
n l 
ớ 
n c
a
đấ 
t n
ướ 
c và m
t s
ố 
y
ế 
u kém trong qu
n lý c
a ta g 
n
đ 
ây
để 
quy ch
 p, xuyên t 
c, kích
độ
ng, chia r 
ẽ 
 , nh
ư 
:
 Đả
ng ch
ỉ 
tay, Chính ph
ph
i tay, M 
ặ 
t tr 
n v
ỗ 
tay, Qu
ố 
c h
i gi
ơ 
tay, dân tr 
ắ 
ng tay
”.Xuyên t
c cu
c v
n
độ
ng
 H 
c
 p và làm theo t 
ấ 
m
ươ 
ng 
đạ
o
đứ 
c
Chí Minh
” là “
nh
ố 
t c
dân t 
c vào trong cái r 
chuyên chính vô s
n v
ề 
m
ặ 
t chínhtr 
”, “
 Đả
ng c
ố 
o d 
ự 
ng hình
nh H 
Chí Minh thành m
t giá tr 
quy chi
ế 
u cho
 Đả
ng viên và nhân dân ch
ấ 
 p nh
n, làm c
ơ 
s
ở 
ti
ế 
 p t 
c duy trì ch
ế 
 
độ
 
độ
c tài
”.+
Chúng t 
 p trung vào
chi
ế 
n
ượ 
c con ng 
ườ 
i
 
để 
 
đ 
ào
o m
t
ớ 
 p ng 
ườ 
ithân M 
 ỹ 
và ph
ươ 
ng Tây.
M
 
đ
ã b
c l
rõ ý
đồ
l
ợ 
i d
ng h
ợ 
 p tác giáo d
c,
đ
ào t
o
để
chuy
n hoá Vi
t Nam.
Đế
n nay ch
riêng M
 
đ
ã có 15 ch
ươ 
ng trình, d
ánl
ớ 
n có liên quan
đế
n l
 ĩ 
nh v
c giáo d
c -
đ
ào t
o
đ
ang tri
n khai
ở 
Vi
t Nam. Ngân sách c
a chính ph
M
dành cho các ch
ươ 
ng trình Fulbringt Vi
t Namt
ă
ng lên 4 tri
u USD/ n
ă
m, còn “
Qu
 ỹ 
giáo d 
c Vi
t Nam
” m
i n
ă
m dành 5 tri
uUSD c
 p cho 100 sinh viên Vi
t Nam h
c t
i M
,
Đạ
i s
quán M
ráo ri
ế
t tri
nkhai d
án
Góc Hoa K 
 ỳ
nh
m qu
ng bá v
ớ 
i l
ớ 
 p tr 
hình
nh n
ướ 
c M
, l
is
ng M
. Các c
ơ 
quan ho
ch
đị
nh chi
ế
n l
ượ 
c c
a M
 
đư
a ra b
n
trình 4b
ướ 
c
”, trong
đ
ó b
ướ 
c 4 có n
i dung các tr 
ườ 
ng
đạ
i h
c M
 
đượ 
c khuy
ế
n khíchm
ở 
các c
ơ 
s
ở 
t
i Vi
t Nam.- Trên l
 ĩ 
nh v
c báo chí, xu
t b
n:+ Các th
ế
l
c thù
đị
ch thâm nh
 p, l
ợ 
i d
ng m
t s
c
ơ 
quan báo chí, xu
t b
n và m
t s
nhà báo b
ng th
 
đ
o
n nham hi
m, nh
ư
: chú tr 
ng
đ
ào t
o, lôikéo, “
chuy
ể 
n hoá t 
ư 
ưở 
ng 
m
t s
phóng viên. Thông qua “
h
ợ 
 p tác, giúp
đỡ 
v
 
đ
ào t
o và ti
ế
 p c
n nh
ng nhà báo tr 
t
ư
t
ưở 
ng t
do, phóng khoáng, d
 giao l
ư
u; t
 
đ
ó lôi kéo h
làm báo theo ki
u “
ự 
do
” c
a ph
ươ 
ng Tây. Th
ờ 
i gianqua, có m
t s
lãnh
đạ
o và báo chí, phóng viên
đ
ã b
c l
t
ư
t
ưở 
ng báo chí
đố
il
 p v
ớ 
i
Đả
ng, quá nh
n m
nh vai trò “
 ph
n bi
n
” và l
m d
ng
quy
ề 
n
ự 
c xã h
i
để
 
đư
a các bài vi
ế
t công kích s
lãnh
đạ
o c
a
Đả
ng và Nhà n
ướ 
c.

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Thi Lê liked this
vietthy1993777 liked this
nguyenduybang liked this
duong65 liked this
Nguyen Hung liked this
Nguyen Hung liked this
phungthuong liked this
doaihang4506 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->