Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Projektz1504

Projektz1504

Ratings:
(0)
|Views: 1,629|Likes:

More info:

Published by: Dziennik Internautów on Apr 16, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/20/2014

pdf

text

original

 
Projekt z dnia 15 kwietnia 2014 r.
U S T AWA
z dnia ………………. 2014 r.
o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
Art. 1.
 W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z n. zm.
ź
) wprowadza si nastpujce zmiany:
ę ę ą
1) w art. 42 § 2 i 3 otrzymuj brzmienie:
ą
„§ 2. Sąd orzeka, na okres nie krótszy niż lat 3, zakaz rowadzenia wszelki!" ojazdów al#o  ojazdów okre$lone%o rodzaj&, jeżeli sraw!a w !zasie oe'nienia rzest(stwa wy)ienione%o w § 1 #y' w stanie nietrze*wo$!i, od w'ywe) $rodka od&rzają!e%o l&# z#ie%' z )iejs!a zdarzenia okre$lone%o w art. 1+3, 1+4 l&# 1++.§ 3. Sąd orzeka zakaz rowadzenia wszelki!" ojazdów )e!"ani!zny!" na zawsze w razie  oe'nienia rzest(stwa okre$lone%o w art. 1+a § 4 l&# jeżeli sraw!a w !zasie oe'nienia  rzest(stwa okre$lone%o w art. 1+3, które%o nast(stwe) jest $)ier- innej oso#y l&# !i(żki &sz!zer#ek na jej zdrowi&, al#o w !zasie oe'nienia rzest(stwa okre$lone%o w art. 1++ § 2 l&# w art. 355 § 2, #y' w stanie nietrze*wo$!i l&# od w'ywe) $rodka od&rzają!e%o l&# z#ie%' z )iejs!a zdarzenia, !"y#a że za!"odzi wyjątkowy wyadek, &zasadniony sz!ze%ólny)i okoli!zno$!ia)i./
3) w art. 43 § 1 otrzymuje brzmienie:„§ 1. Jeeli ustawa nie stanowi inaczej, pozbawienie praw publicznych oraz zakazy i nakaz
ż
 wymienione w art. 39 pkt 2, 2d i 2e orzeka si w latach, od roku do lat 10, zakazy oraz obowize
ę ą
 wymienione w art. 39 pkt 2a, 2b i 3 orzeka si w latach, od roku do lat 15, zakaz wymieniony w art. 39
ę
 pkt 2c orzeka si w latach, od lat 2 do 6.”;
ę
4) w art. 47: a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.  razie skazania sraw!y za &)y$lne rzest(stwo rze!iwko ży!i& l&# zdrowi& al#o za inne rzest(stwo &)y$lne, które%o sk&tkie) jest $)ier- !z'owieka, !i(żki &sz!zer#ek na
1
)iany wy)ienionej &stawy zosta'y o%'oszone w z. . r 12, oz. 40, z 1666 r. r 74, oz. +26 i r 3, oz. 631, z 2000 r. r 4, oz. 54, r 63, oz. 102+ i r 117, oz. 1217, z 2001 r. r 6, oz. 10+1, z 2003 r. r 111, oz. 1071, r 121, oz. 1142, r 1+6, oz. 1+50, r 166, oz. 1635 i r 22, oz. 2255, z 2004 r. r 25, oz. 216, r 76, oz. 727, r 63, oz. 6 i r 243, oz. 2427, z 2005 r. r 7, oz. +32, r 60, oz. + 5+, r 132, oz. 1106, r 173, oz. 1373, r 1+, oz. 14+6 i r 10, oz. 1463, z 2007 r. r 160, oz. 1406, r 21, oz. 1562 i r 227, oz. 174, z 200+ r. r 6, oz. 56, r 123, oz. 50, r 124,  oz. 56 i r 162, oz. 13+, z 200 r. r 60, oz. 570, r 122, oz. +2, r 1+1, oz. 1057, r 1+3, oz. 100 i r 214, oz. 1344, z 2006 r. r 72, oz. 504, r 73, oz. 533, r 177, oz. 131+, r 17, oz. 1323,  r 160, oz. 14+4, r 201, oz. 1540 i r 207, oz. 156, z 2010 r. r +, oz. 47, r 40, oz. 22+ i 226, r 6, oz. 725 i 727, r 125, oz. 42, r 12+, oz. 5+, r 152, oz. 101 i 1021, r 12, oz. 122, r 225,  oz. 14+4 i r 240, oz. 1702, z 2011 r. r 1+, oz. +, r 24, oz. 130, r 36, oz. 202, r 4, oz. 245, r +2, oz. 31, r 64, oz. 546, r 11+, oz. 7+, r 126, oz. +34, r 133, oz. +7+, r 170, oz. 674, r 161, oz. 1135, r 21+, oz. 120, r 233, oz. 131 i r 240, oz. 1431, z 2012 r. oz. 711 oraz z 2013 r.  oz. 46, 605, 1037 i 124+.
 
– 2 –
zdrowi&, nar&szenie !zynno$!i narząd& !ia'a l&# rozstrój zdrowia sąd )oże orze! nawiązk( na rze!z 8&nd&sz& Po)o!y Pokrzywdzony) oraz Po)o!y Posteniten!jarnej.,
 
– 3 –
b) po § 2 dodaje si § 3 w brzmieniu:
ę
„§ 3.  razie skazania sraw!y za rzest(stwo okre$lone w art. 1+3, 1+4, 1++ l&# w art. 355,  jeżeli sraw!a #y' w stanie nietrze*wo$!i l&# od w'ywe) $rodka od&rzają!e%o l&# z#ie%' z )iejs!a zdarzenia, d orzeka nawiązk( w wysoko$!i !o naj)niej 10.000 z'oty!" na rze!z  okrzywdzone%o, a w razie je%o $)ier!i w wynik& oe'nione%o rzez skazane%o rzest(stwa, nawiązk( na rze!z oso#y naj#liższej, której syt&a!ja ży!iowa wsk&tek $)ier!i okrzywdzone%o &le%'a zna!zne)& o%orszeni&. 9e$li &stalenie takiej oso#y nie jest )ożliwe, sąd orzeka nawiązk( na rze!z 8&nd&sz& Po)o!y Pokrzywdzony) oraz Po)o!y Posteniten!jarnej./
5) w art. 49 § 2 otrzymuje brzmienie:„§ 2. W razie skazania sprawcy za przestpstwo okrelone w art. 178a § 1, 179 lub art. 180, sd
ę ś ą
 orzeka wiadczenie pienine wymienione w art. 39 pkt 7 na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym
ś ęż
 oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokoci co najmniej 5 000 zotych, a w razie skazania sprawcy za
ś ł
 przestpstwo okrelone w art. 178a § 4 co najmniej 10 000 zotych, do wysokoci okrelonej w § 1.”;
ę ś ł ś ś
6) po art. 180 dodaje si art. 180a w brzmieniu:
ę
„Art. 180a. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, prowadzi pojazd mechaniczny, pomimo cofnicia uprawnie do prowadzenia pojazdów na mocy decyzji waciwego
ę ń ł ś
 organu,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do lat 2.”.
ś ś
Art. 2.
 W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z pón.
ź
 zm.
) wprowadza si nastpujce zmiany:
ę ę ą
1) w art. 196 po § 2 dodaje si § 3 w brzmieniu:
ę
㤠3. W razie orzeczenia nawizki na rzecz Skarbu Pastwa przepisy art. 49-50 stosuje si
ą ń ę
 odpowiednio.”;2) w art. 197 po § 1 dodaje si § 1a w brzmieniu:
ę
„§ 1a. Jeeli sposób podania wyroku do publicznej wiadomoci nie zosta okrelony w wyroku, sd
ż ś ł ś ą
 moe orzec o podaniu wyroku do publicznej wiadomoci przez umieszczenie odpisu z wyroku lub
ż ś
 wycigu z wyroku, ze wzmiank dotyczc prawomocnoci, na stronie internetowej sdu.”.
ą ą ą ą ś ą
Art. 3.
 W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z pón. zm.
ź
3)
) wprowadza si nastpujce zmiany:
ę ę ą
1) w art. 2 po pkt 83 dodaje si pkt 84 w brzmieniu:
ę
2
)iany wy)ienionej &stawy zosta'y o%'oszone w z. . r 170, oz. 103, z 1666 r. r 3, oz. 631, z 2000 r. r 70, oz. +01, r 120, oz. 127 i r 122, oz. 131, z 2001 r. r 6, oz. 10+1, r 111, oz. 1164 i r 151, oz. 177, z 2002 r. r +4, oz. 7+7, r 121, oz. 1033 i r 200, oz. 17+6, z 2003 r. r 111, oz. 1071, r 142, oz. 130 i r 1+6, oz. 1+50, z 2004 r. r 63, oz. 6, r 210, oz. 2135, r 240, oz. 2405, r 243, oz. 2427 i r 2+3, oz. 2+03, z 2005 r. r 173, oz. 1373 i r 1+, oz. 14+6, z 2007 r. r 104, oz. +0 i r 227, oz. 174, z 200+ r. r 123, oz. 46, z 200 r. r 67, oz. 720 i r 214, oz. 1344, z 2006 r. r , oz. 36, r 22, oz. 116, r 72, oz. 504, r 6, oz. 1+, r 10, oz. 611, r 115, oz. 673, r 160, oz. 14+5, r 201, oz. 1540 i r 207, oz. 156, z 2010 r. r 34, oz. 161, r 40, oz. 22+, r 125, oz. 42 i r 12, oz. 122, z 2011 r. r 36, oz. 201 i 202, r 112, oz. 754, r 126, oz. +34, r 15, oz. 1062, r 21+, oz. 120 i r 240, oz. 1431, z 2012 r. oz. 60 oraz z 2013 r. oz. 72 i 124+.
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->