Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
OMEN_3275_2014 privind titularizarea

OMEN_3275_2014 privind titularizarea

Ratings: (0)|Views: 7,368|Likes:
Published by Raluca Pantazi
OMEN_3275_2014
OMEN_3275_2014

More info:

Published by: Raluca Pantazi on Apr 16, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/17/2014

pdf

text

original

 
1
CABINET MINISTRU
 _____________________________________________________________________________
O R D I N pentru modificarea
ș
i completarea Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic din înv
ăță
mântul preuniversitar în anul
ș
colar 2014-2015, aprobat
ă
 prin Ordinul ministrului educa
ț
iei na
ț
ionale nr. 5451/2013
În baza prevederilor art. 252, 253
ș
i 254
din Legea educației naționale
 nr. 1/2011 cu modific
ă
rile
ș
i complet
ă
rile ulterioare; În temeiul Hot
ă
rârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea
ș
i func
ț
ionarea Ministerului Educa
ț
iei Na
ț
ionale cu modific
ă
rile
ș
i complet
ă
rile ulterioare,
Ministrul Educa
ț
iei Na
ț
ionale
 
emite prezentul ordin:
Art. I Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din înv
ăță
mântul preuniversitar în anul
ș
colar 2014-2015, aprobat
ă
 prin Ordinul ministrului educa
ț
iei na
ț
ionale nr. 5451/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 717
ș
i 717 bis din 21 noiembrie 2013, cu modific
ă
rile
ș
i complet
ă
rile ulterioare se modific
ă
 dup
ă
 cum urmeaz
ă
: 1.
 
Articolul 55 va avea urm
ă
torul cuprins:
„Art. 55
(1)
Cadrele didactice calificate, care au obținut nota/media de cel puțin 7
(
ș
apte) la un concurs na
ț
ional unic de titularizare în înv
ăță
mântul preuniversitar î
n ultimii 6 ani și care sunt anga
 jate cu contract individual de munc
ă
 pe perioad
ă
 determinat
ă
, pot fi repartizate, în
ș
edin
ță
 public
ă
 organizat
ă
 de
inspectoratul școlar, pe perioadă
 nedeterminat
ă
 în unit
ățile de
înv
ăță
mânt în care sunt angajate, dac
ă
  postul didactic/catedra este vacant(
ă
)
și are viabilitate,
cu respectarea cumulativ
ă
 a condi
ț
iilor generale
ș
i specifice din prezenta Metodologie. (2) În situa
ț
ia în care un cadru didactic calificat angajat cu contract individual de munc
ă
 pe perioad
ă
 determinat
ă
 a ob
ț
inut cel pu
ț
in nota/media 7 (
ș
apte) la mai multe concursuri de titularizare în înv
ăță
mântul preuniversitar de stat, din sesiunile 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 sau 2013, repartizarea pe  post didactic/catedr 
ă
 prev
ă
zut
ă
 la alin. (1) se realizeaz
ă
 în baza ultimei note/medii de repartizare de cel  pu
ț
in 7 (
ș
apte) ob
ț
inute de cadrul didactic în aceast
ă
 perioad
ă
, în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e), cu respectarea cumulativ
ă
 a condi
ț
iilor generale
ș
i specifice din prezenta Metodologie. 2.
 
Articolul 56 va avea urm
ă
torul cuprins:
Art. 56. - (1) Începând cu 1 septembrie 2014, poate fi repartizat, în
ș
edin
ță
 public
ă
 organizat
ă
 de
inspectoratul școlar, pe perioadă
 nedeterminat
ă
 în unit
ățile de
înv
ăță
mânt în care este angajat, cadrul didactic calificat angajat cu contract individual de munc
ă
 pe perioad
ă
 determinat
ă
 care, la data solicit
ă
rii, îndepline
ș
te cumulativ urm
ă
toarele condi
ț
ii specifice: a) a fost repartizat sau i s-a prelungit durata contractului individual de munc
ă
 pe perioad
ă
 determinat
ă
 în anul
ș
colar 2013-2014, la nivelul unui singur jude
ț
/municipiului Bucure
ș
ti, pe un post didactic/catedr 
ă
 vacant(
ă
)/rezervat(
ă
) complet(
ă
), pân
ă
 la data începerii cursurilor anului
ș
colar 2013-2014, conform Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din înv
ăță
mântul  preuniversitar în anul
ș
colar 2013-2014, aprobat
ă
 prin ordinul ministrului educa
ț
iei, cercet
ă
rii, tineretului
ș
i sportului nr. 6239/2012, cu modific
ă
rile
ș
i complet
ă
rile ulterioare
ș
i se afl
ă
 în una din urm
ă
toarele situa
ț
ii: (i) a ob
ț
inut o not
ă
 de minimum 7 (
ș
apte) în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e), la unul din concursurile de titularizare în înv
ăță
mântul preuniversitar de stat din sesiunile 2008-2011, iar ulterior, dup
ă
 ob
ț
inerea ultimei note de cel pu
ț
in 7 (
ș
apte) în perioada 2008-2011, nu a ob
ț
inut note sub 5 (cinci) la concursuri de titularizare în înv
ăță
mântul preuniversitar de stat în specialitatea  postului didactic/catedrei ocupat(e);
 
2
(ii) a ob
ț
inut cel pu
țin nota 7 (șapte) at
ât la proba scris
ă
, cât
și la proba practică
/oral
ă
/
inspecția
special
ă
 la clas
ă
 la concursul de titularizare în înv
ăță
mântul preuniversitar de stat sesiunea 2012/ cel  pu
țin media 7 (șapte) la
inspec
ț
iile la clas
ă
 î
n cadrul examenului național de definitivare
în înv
ăță
mânt, sesiunea 2012, sus
ț
inute în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e), iar ulterior nu a ob
ț
inut note sub 5 (cinci) la urm
ă
torul concurs de titularizare în înv
ăță
mântul preuniversitar de stat în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e); (iii) a ob
ț
inut cel pu
ț
in
nota 7 (șapte) at
ât la proba scris
ă
,
t și la proba practică
/oral
ă
/
inspecția
special
ă
 la clas
ă
 la concursul de titularizare în înv
ăță
mântul preuniversitar de stat sesiunea 2013/cel
 puțin media 8 (opt) la inspecț
iile la clas
ă
 î
n cadrul examenului național
 de definitivare în înv
ăță
mânt, sesiunea 2013, sus
ț
inute în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e).  b) a dobândit definitivarea în înv
ăță
mânt sau va dobândi definitivarea în înv
ăță
mânt pân
ă
 la data de 1 septembrie 2014; c) solicit
ă
 un post didactic/catedr 
ă
, care nu a fost ocupat(
ă
) în etapele anterioare ale mobilit
ăț
ii  personalului didactic, este constituit(
ă
) sau i se poate constitui în una sau mai multe unit
ăț
i de înv
ăță
mânt cu personalitate juridic
ă
, în care cadrul didactic este încadrat în anul
ș
colar curent, este complet(
ă
) sau are î
n componență
 cel mult 4 (patru) ore op
ț
ionale, potrivit art. 29 alin. (2), este vacant(
ă
)
ș
i i se certific
ă
 viabilitatea; d) respect
ă
 condi
ț
iile de ocupare a postului didactic/catedrei pe perioad
ă
 nedeterminat
ă
, conform  prezentei Metodologii; e) are avizele
ș
i atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic/catedrei, conform prezentei Metodologii. (2) Cadrele didactice calificate angajate cu contract individual de munc
ă
 pe perioad
ă
 determinat
ă
 care au dou
ă
 sau mai multe specializ
ă
ri pot solicita repartizarea în condi
ț
iile alin. (1), începând cu data de 1 septembrie 2014
ș
i pe catedre ocupat(e) în anul
ș
colar curent constituite din dou
ă
 sau mai multe discipline, conform art. 29 alin. (2), în concordan
ță
 cu specializ
ă
rile dobândite potrivit Centralizatorului, în situa
ț
ia în care ponderea cea mai mare de ore în catedr 
ă
 o are disciplina pentru care cadrul didactic a sus
ț
inut concursul sau disciplinele care constituie catedra au aceea
ș
i pondere, cu respectarea cumulativ
ă
 a celorlalte condi
ț
ii prev
ă
zute la alin. (1) lit. a)-e). (3) În situa
ț
ia în care un post didactic/o catedr 
ă
 este solicitat(
ă
) de mai multe cadre didactice calificate angajate cu contract individual de munc
ă
 pe perioad
ă
 determinat
ă
 care îndeplinesc cumulativ condi
ț
iile prev
ă
zute la alin. (1), prioritate la repartizarea pe post o are cadrul didactic care a dobândit cel  pu
ț
in definitivarea în înv
ăță
mânt. Dac
ă
 astfel nu se ajunge la departajare, prioritate la repartizarea  postului didactic/catedrei pe perioad
ă
 nedeterminat
ă
 are cadrul didactic cu domiciliul în localitatea în care solicit
ă
 postul didactic/catedra, conform art. 1 alin. (3). În situa
ț
ia în care nici domiciliul nu conduce la departajare, atunci prioritate la repartizare are cadrul didactic cu nota/media cea mai mare în baza c
ă
reia se realizeaz
ă
 repartizarea, conform art. 55 alin. (2). În cazul notelor/mediilor de repartizare egale, departajarea se realizeaz
ă
 luându-se în considerare, în ordine, urm
ă
toarele criterii: a) nota cea mai mare ob
ț
inut
ă
 la proba scris
ă
 în cadrul concursului de titularizare în înv
ăță
mântul  preuniversitar de stat, în baza c
ă
ruia se realizeaz
ă
 repartizarea conform art. 55 alin. (2);  b) gradul didactic. (4) Cadrele didactice care se încadreaz
ă
 în prevederile alin. (1) sau (2) se adreseaz
ă
, în scris, inspectoratelor
ș
colare, prin depunerea unei cereri-tip, conform anexei nr. 3, înso
ț
it
ă
 de documentele  prev
ă
zute în aceasta, în perioada prev
ă
zut
ă
 de Calendar. Comisia de mobilitate a personalului didactic din înv
ăță
mântul preuniversitar, constituit
ă
 la nivelul inspectoratului
ș
colar, verific
ă
 dosarele, întocme
ș
te lista final
ă
 care cuprinde cadrele didactice calificate angajate cu contract individual de munc
ă
 pe perioad
ă
 determinat
ă
 care îndeplinesc cumulativ condi
ț
iile prev
ă
zute la alin. (1) sau (2)
ș
i le repartizeaz
ă
 în
ș
edin
ță
  public
ă
, în perioada prev
ă
zut
ă
 în Calendar. (5) Eventualele contesta
ț
ii ale cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de munc
ă
  pe perioad
ă
 determinat
ă
 care îndeplinesc cumulativ condi
ț
iile prev
ă
zute la alin. (1) sau (2) se depun la inspectoratul
ș
colar
ș
i se solu
ț
ioneaz
ă
 de consiliul de administra
ț
ie al inspectoratului
ș
colar, la datele  prev
ă
zute în Calendar. Hot
ă
rârea consiliului de administra
ț
ie al inspectoratului
ș
colar este definitiv
ă
 
ș
i  poate fi atacat
ă
 numai la instan
ț
a de contencios administrativ, contesta
ț
ia reprezentând plângerea  prealabil
ă
 reglementat
ă
 de art. 7 din Legea contenciosului administrativ
 
nr. 554/2004, cu modific
ă
rile
ș
i complet
ă
rile ulterioare.
 
3
Dup
ă
 solu
ț
ionarea contesta
ț
iilor, inspectorul
ș
colar general emite decizia de repartizare pe perioad
ă
 nedeterminat
ă
, începând cu 1 septembrie 2014, cu precizarea unit
ăț
ii de înv
ăță
mânt cu personalitate  juridic
ă
, postului didactic/catedrei, nivelului de înv
ăță
mânt, limbii de predare
ș
i regimului de mediu. În decizie nu se precizeaz
ă
 viabilitatea postului didactic/catedrei, iar structura/structurile unit
ăț
ilor de înv
ăță
mânt cu personalitate juridic
ă
 se precizeaz
ă
 numai în situa
ț
ia în care regimul de mediu al structurii/structurilor este diferit de regimul de mediu al unit
ăț
ii de înv
ăță
mânt cu personalitate juridic
ă
. În  baza deciziei de repartizare semnate de inspectorul
ș
colar general, directorii unit
ăț
ilor de înv
ăță
mânt încheie contractul individual de munc
ă
 pe perioad
ă
 nedeterminat
ă
, începând cu 1 septembrie 2014, cu  personalul didactic repartizat. (6) Deciziile de repartizare pe perioad
ă
 nedeterminat
ă
, începând cu 1 septembrie 2014, pentru cadrele didactice debutante înscrise la examenul na
ț
ional de definitivare în înv
ăță
mânt, sesiunea 2014, repartizate în baza prevederilor art. 253 din
Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și
complet
ă
rile ulterioare, se emit, numai î
n situația
în care acestea promoveaz
ă
 examenul, dup
ă
 validarea
rezultatelor examenului națio
nal de definitivare în înv
ăță
nt prin ordin al ministrului educației naționale și comunicarea acestuia inspectoratelor școlare.
Î
n situația
în care aceste cadre didactice debutante nu  promoveaz
ă
 examenul
național de definitivare
în înv
ăță
mânt, sesiunea 2014, r 
ă
mân angajate în unit
ățile
de înv
ăță
mânt în care au fost repartizate, prin prelungirea contractului individual de munc
ă
 pe perioad
ă
 determinat
ă
 
și
în anul
ș
colar 2014-2015.
 3.
 
Alineatul (2) al articolului 96 va avea urm
ă
torul cuprins:
„(2)
În situa
ț
ia în care mai r 
ă
mân posturi didactice/catedre vacante/rezervate neocupate, acestea se repartizeaz
ă
, de inspectoratele
ș
colare, pân
ă
 la data începerii cursurilor, în
ș
edin
ță
 public
ă
, la nivelul inspectoratului
ș
colar, candida
ț
ilor repartiza
ț
i în etapele anterioare, care nu s-au prezentat la posturi didactice/catedre
ș
i care solicit
ă
 o nou
ă
 repartizare, precum
ș
i candida
ț
ilor care au ob
ț
inut cel pu
ț
in nota 5 (cinci) la concursul de titularizare, sesiunea 2011, care nu au mai participat ulterior la alte concursuri de titularizare sau care nu au ob
ț
inut note sub 5 (cinci) la proba scris
ă
 în cadrul urm
ă
toarelor concursuri de titularizare în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e). Directorii unit
ăț
ilor de înv
ăță
mânt încheie, cu ace
ș
ti candida
ț
i, contracte individuale de munc
ă
 pe perioad
ă
 determinat
ă
, începând cu data de la care au fost repartiza
ț
i.
 4.
 
Anexa nr. 3 se modific
ă
 si se înlocuie
ș
te cu anexa care face parte integrant
ă
 din prezentul ordin. 5.
 
La anexa nr. 19 pcuntul I, subpunctul 7 va avea urm
ă
torul cuprins:
„7) Repartizarea cadrelor didactice calificate, care au obținut nota/media de
 repartizare
cel puțin 7
la un concurs na
ț
ional unic de titularizare în înv
ăță
mântul preuniversitar î
n ultimii 6 ani și care sunt
angajate cu contract individual de munc
ă
 pe perioad
ă
 determinat
ă
 în baza prevederilor art. 253 din Legea educa
ț
iei na
ț
ionale nr. 1/2011 cu modific
ările și completă
rile ulterioare: a)
 
stabilirea posturilor didactice/catedrelor vacante
ș
i viabile,
depunerea și
înregistrarea cererilor la inspectoratele
ș
colare; Pân
ă
 la data de 23 aprilie 2014  b)
 
verificarea dosarelor de c
ă
tre comisia de mobilitate a personalului didactic din înv
ăță
mântul  preuniversitar constituit
ă
 
la nivelul inspectoratului școlar;
 Perioada: 24-28 aprilie 2014 c)
 
repartizarea cadrelor didactice conform prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modific
ările și completă
rile ulterioare, î
n ședință
 public
ă
 organizat
ă
 de inspectoratul
ș
colar; Termen: 29 aprilie 2014 d)
 
depunerea și
î
nregistrarea contestațiilor la sediile inspectoratelor școl
are; Perioada: 29-30 aprilie 2014 e)
 
soluționarea contestațiilor de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar;
 Termen: 5 mai 2014 f)
 
emiterea
ș
i comunicarea deciziilor de repartizare. Perioada: 30 aprilie-6 mai 2014
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->