Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
99Activity
P. 1
Các bước sử dụng phần mềm Fast Accounting

Các bước sử dụng phần mềm Fast Accounting

Ratings:

3.5

(4)
|Views: 40,547 |Likes:
Published by Tài

More info:

Published by: Tài on Oct 30, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

09/08/2014

 
Oào gƺồo sừ eứfl zmẬf kỀk
Gƺồo 02 OmyẨf gể oào e`fm kứo-D5 + Umâk3 D? + _ừ`3 D= + ]ÿ`3 D9 + Uîk umia uâf3 D4 + Ěộh kï(E`fm kứo uêh cmaắf
Cằ uaàf uộfl mữz! E`fm kứo uợ Đhỏf! E`fm kứo uêh cmaắf
E`fm kứo uêh cmaắf flçf mêfl
Cằ uaàf uhỀf kẼu. uhỀf lừh tê uhỀf t`x! E`fm kứo uợ Đhỏf! E`fm kứo uêh cmaắf flçf mêfl
E`fm kứo cmàom mêfl. fmê oyfl oẩz. oàf gỘ oõfl fmçf thâf -Oào ĐỐh uƺữfl umia eùh oõflfữ(
Cằ uaàf gàf-ky`( mêfl! E`fm kứo uợ Đhỏf! E`fm kứo cmàom mêfl -fmê oyfl oẩz(
E`fm kứo cma. mêfl mÿ` tẫu uƺ 
Cằ uaàf mêfl uởf cma! E`fm kứo uợ Đhỏf! E`fm kứo cma mêflCằ uaàf mêfl uởf cma! E`fm kứo uợ Đhỏf! E`fm kứo mêfl maà. tẫu uƺ
E`fm kứo tứ thỌo
Cằ uaàf omh zmë tê uëfm lhà umêfm! Cm`h gàa tứ thỌo tê sỐ eƺ ĐẬy cỿ! E`fm kứo tứ thỌoKứo Đëom oỬ` cm`h gàa e`fm kứo tứ thỌo2 Pyắf nû oào zmàu shfm tê nâf Đƺữo gàa oàa CPCE umiauợfl kắfl chfm ea`fm&
E`fm kứo cmaắf kứo zmë 
Cằ uaàf omh zmë tê uëfm lhà umêfm! Gàa oàa omh zmë umia cmaắf kứo zmë! E`fm kứo cmaắfkứo zmëKứo Đëom oỬ` cm`h gàa cmaắf kứo zmë2 Pyắf nû oào cmaắf omh zmë omh uhằu mƠf fỡ` kê cmõfl oẬfkố umâk uhỏy cmaắf&
E`fm kứo U_OĚ
Cằ uaàf U_OĚ! E`fm kứo uợ Đhỏf! E`fm kứo flyởf tỐfCằ uaàf U_OĚ! E`fm kứo uợ Đhỏf! E`fm kứo nû ea uďfl lhắk U_OĚCằ uaàf U_OĚ! E`fm kứo uợ Đhỏf! E`fm kứo naẠh U_
0
 
Cằ uaàf U_OĚ! E`fm kứo uợ Đhỏf! E`fm kứo gỘ zmẫf sừ eứfl U_OĚ
Gƺồo 72 Têa sỐ eƺ _Ố eƺ oào uêh cmaắf umõfl umƺớfl -uwợ oào uêh cmaắf oõfl fữ(
Cằ uaàf uộfl mữz! Oẫz fmẫu sỐ nhỌy! Têa sỐ eƺ ĐẬy cỿ oào UC 
-D? + _ừ` sỐ eƺ(_Ố eƺ oõfl fữ 
Cằ uaàf gàf -ky`( mêfl! Oẫz fmẫu sỐ nhỌy! Têa sỐ eƺ oõfl fữ ĐẬy cỿ
-D5 + Umâk3 D? + _ừ`3 D= + ]ÿ`(_Ố eƺ uởf cma
Cằ uaàf mêfl uởf cma! Oẫz fmẫu sỐ nhỌy! Têa uởf cma ĐẬy cỿ
-D5 + Umâk3 D? + _ừ`3 D= + ]ÿ`(
Uf Đy2uf tsnƺflEƺ Đy2uf tlhà uw
_Ố eƺ tứ thỌo
Cằ uaàf omh zmë tê uëfm lhà umêfm! Cm`h gàa tứ thỌo tê sỐ eƺ ĐẬy cỿ! Têa sỐ eƺ ĐẬy cỿ oỬ`oào tứ thỌo
-D5 + Umâk3 D? + _ừ`3 D= + ]ÿ`(Gƺồo ?2 Oẫz fmẫu oào omỨfl uợ zmàu shfm2-Fòu omỨo fďfl2 Nƺy. Kồh. Oazx. Hf ouợ. _ừ`. ]aà. ]ik. Uîk. Py`x w`(
 Nƺy û
2 Omịf kï tứ thỌo Đỏ uẫz mữz zmàu shfm lạf tồh uợfl kắfl chfm ea`fmOmịf kï zmë Đỏ uẫz mữz omh zmë umia uợfl cmaắf kứo oẬf pyắf nû
0& OmỨfl uợ Cằ uaàf uhỀf kẼu. uhỀf lừh FM
Umy uhỀf2
 Cằ uaàf uhỀf kẼu. uhỀf lừh. uhỀf t`x! Oẫz fmẫu sỐ nhỌy! Zmhằy umy uhỀf kẼu  Cằ uaàf uhỀf kẼu. uhỀf lừh. uhỀf t`x! Oẫz fmẫu sỐ nhỌy! Lhẩx gàa oÿ
Oào naẠh zmhằy umy umƺớfl eøfl2NaẠh 72 Umy uhỀf oỬ` 0 ĐỐh uƺữfl -CM. FOO. OGOFT(NaẠh ?2 Umy uhỀf oỬ` fmhỀy ĐỐh uƺữfl uwâf 0 zmhằy umy
7
 
Omh uhỀf2
 Cằ uaàf uhỀf kẼu. uhỀf lừh. uhỀf t`x! Oẫz fmẫu sỐ nhỌy! Zmhằy omh uhỀf kẼu  Cằ uaàf uhỀf kẼu. uhỀf lừh. uhỀf t`x! Oẫz fmẫu sỐ nhỌy!Lhẩx gàa fữ 
Oào naẠh zmhằy omh umƺớfl eøfl2NaẠh 72 Omh uwắ uhỀf oma 0 ĐỐh uƺữfl -CM. FOO. OGOFT(NaẠh ?2 Omh uwắ uhỀf oma fmhỀy ĐỐh uƺữfl uwâf 0 zmhằy omhNaẠh =2 Omh um`fm uaàf omh zmë uwỰo uhằz oÿ maà ĐƠf LULU -Oma zmèz câ cm`h umyằLULU ĐẬy têa(Nƺy û eøfl ZO naẠh =. cmh mẠom uaàf Đằf uwƺớfl
2:2 Cmõfl oÿ maà ĐƠf + Uwƺớfl mữz fêx uƺƠfl uỰ eøfl ZO naẠh 702 Oÿ
maà ĐƠf LULU
. uộfl Z_ Fữ omƺ` g`a lởk umyằ + Câ cm`h umyằLULU ĐẬy têa kảy :?!LULU72 Oÿ
maà ĐƠf LULU
. uộfl Z_ Fữ Đï g`a lởk umyằ + Câ cm`h umyằLULU ĐẬy têa kảy :?!LULU52 Oÿ
maà ĐƠf gàf mêfl umõfl umƺớfl
. câ cm`h umyằ LULU ĐẬy têakảy :9!LULU
7& OmỨfl uợ Cằ uaàf ky` mêfl tê oõfl fữ zmắh uwắ2
 Cằ uaàf ky` mêfl tê oõfl fữ zmắh uwắ! Oẫz fmẫu sỐ nhỌy! 
7&0 Zmhằy fmẫz ky` mêfl 
Oẫz fmẫu oào omỨfl uợ ky` mêfl. tẫu uƺ uợ fmê oyfl oẩz uwafl fƺồo tê uhằf mêfm fmẫz cma&
7&7 Zmhằy fmẫz cmẨy
Oẫz fmẫu oào omỨfl uợ fmẫz cmẨy mêfl. tẫu uƺ uợ fmê oyfl oẩz fƺồo flaêh tê uhằf mêfmfmẫz cma&
7&? Mÿ` ĐƠf ky` mêfl eểom tứ
Oẫz fmẫu oào omỨfl uợ ky` eểom tứ. uêh sắf py` uêh cmaắf oõfl fữ TE2Omh zmë tďf zm÷fl zmẨk zmắh uwắ F 457<. 0??! O ??0 Fmẫz ky` U_OĚ F 700. 0??! O ??0
 Nƺy û
2 Uwafl uwƺớfl mữz ky` eểom tứ um`fm uaàf fl`x. cmõfl Đƺ` py` oõfl fữ sẻ sừ eứfl zmhằy omh naẠh =&
7&5 OmỨfl uợ gø uwợ oõfl fữ 
Oẫz fmẫu oào omỨfl uợ gø uwợ oõfl fữ oma oào ĐỐh uƺữfl oõfl fữ2 0?0. ??0. 0?=. ??=
?

Activity (99)

You've already reviewed this. Edit your review.
maidungtt reviewed this
Rated 4/5
gửi giúp em với ạ: maidungtt.neu@gmail.com. Thanks ! E đang rất cần ạ :)
CẩmTrần added this note
cho em xin với ah camtran.ulsa@gmail.com thanks
Nguyetle Le added this note
gửi giúp em vào mail: nguyetle.tn@gmail.com với ạ, tài liệu này rất bổ ích, em cảm ơn nhiều :)
khoaitaynho liked this
HaiYenLuong added this note
HingTa liked this
Lý Gà Gà added this note
Hay quá. Em đang học kế toán mày mà không hiểu lắm. Anh cho em xin file này với nhé. email của em là omengaga@gmail.com. Em cảm ơn ạ
hoadatmuong2500 added this note
gửi cho em vào mail linhloan23490@gmail.com a nhé,em cảm ơn a nhiều
hoadatmuong2500 added this note
a ơi gửi cho em xin tài liệu này với,em đang rất cần

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->