Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hospital-2 2014- Balanc Iltgeh Huudas

Hospital-2 2014- Balanc Iltgeh Huudas

Ratings: (0)|Views: 8|Likes:
khuudas
khuudas

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Myagmarsuren Shagdarsuren on Apr 21, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/21/2014

pdf

text

original

 
 1
Улсын
 
хоёрдугаар
 
төв ýìнýлгèéн 20
14
оны
1-
р улèрлын
 
санх¿¿гèéн таéлан
 
тýнöýлèéн
 
талаарх
 
èлтгýх хуудас
 
Тус ýмнýлýгт
2014
оны 1
-
р улиралд
 
Эрүүл мýндийн даатгалын гүйцýтгýлýýр
 2,038
хýвтýн ýмчлүүлж,
14,615
хүн амбулаторийн
 
үзлýг, оношлогоо шинжилгýýнд
 
давхардсан тоогоор
19,195
хүн
 
хамрагдсан ба ýмнýлýг үйлчилгýýтýй холбоотой
 
тºсвººс
595,862.5
мÿнган тºгрºг, ýрүүл мýндийн даатгалын санхүүжилтýýр
 886,000.0
мÿнган тºгрºг, үндсýн ба үндсýн бус үйл ажиллагааны орлогоос
215,058.4
мÿнган тºгрºг
 
нийт
1,696,920.9
мÿнган тºгрºгийн орлого орсоноос
1,520,377.5
мÿнган тºгрºгийн мºнгºн зарлагын гүйлгýý хийсýн
 
байна.
2014
оны
 1-
р улиралд
 
санхүүгийн тайлан тýнцýлийг
 
дараах байдлаар авч үзüе.
 1.
Тºсвийн гүйцýтгýл
 
/ тºлºвлºгººтýй
 
харüцуулсанаар/
, 2.
 Үндсýн ба туслах үйл ажиллагааны орлогыг тасаг нýгжýýр тºлºвлºгººтýй харüцуулсан байдлаар
, 3.
 Авлаг
 
ºглºгийн ºссºн, буурсан
 
талаар / ºнгºрсºн он, тайлант үетýй харüцуулсан байдлаар/
, 4.
.Үндсýн хºрºнгº ба хºрºнгº оруулалт
 5.
Эргýлтийн хºрºнгийн
/
ýм, ýмнýлгийн хýрýгсýл, хүнсний материал, шатахууны татан авалт
,
зарцуулалт
 /
талаар
 6.
Эрүүл мýндийн даатгалын санхүүжилтийн гүйцýтгýл
 /
тасаг
,
нýгжýýр
 / 7.
Тайлант
 
хугацааны орлого үр дүн, тасаг нýгжýýр
 8.
Äүгнýлт, санал
.
Нýгд¿гýýрт:Òаéлант ¿еèéн төсвèéн г¿éöýтгýлèéн
 
талаар
 
Т
ө
свийн г
¿
йцэтгэлийн тайла
н
 
Тайлант үе:
 2014/01/01 - 2014/03/31
/төгрөгөөр/
 
Эдийн засгийн ангилал
 
Төлөвлөгөө
 
Төсвийн гүйцэтгэл
 
Зөрүү
 
Хувь
 
Мөнгөн хөрөнгийн оны эхний үлдэгдэл
 0.00 1,118,233.30 -1,118,233.30 0.00
I Нийн зарлага болон цэвэр зээлийн дүн
(II+V) 0.00 0.00 0.00 0.00
II Нийт зарлагын дүн (III+IV)
 1,777,069,100.00 1,520,377,494.57 256,691,605.43 85.56
III Урсгал зардлын дүн
 1,777,069,100.00 1,520,377,494.57 256,691,605.43 85.56
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал
 849,202,800.00 846,174,736.00 3,028,064.00 99.64
Үндсэн цалин
 780,383,600.00 777,355,536.00 3,028,064.00 99.61
Унаа хоолны хөнгөлөлт
 65,505,600.00 65,505,600.00 0.00 100.00
Үр дүнгийн урамшуулал
 3,313,600.00 3,313,600.00 0.00 100.00
Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
 102,033,200.00 96,852,179.00 5,181,021.00 94.92
Тэтгэврийн даатгал
 64,930,200.00 63,004,889.00 1,925,311.00 97.03
Тэтгэмжийн даатгал
 7,420,700.00 6,769,698.00 651,002.00 91.23
ҮОМШ өвчний даатгал
 9,275,600.00 8,461,747.00 813,853.00 91.23
Ажилгүйдлийн даатгал
 1,855,200.00 1,692,350.00 162,850.00 91.22
Байгууллга төлөх ЭМД
-
ын хураамж
 18,551,500.00 16,923,495.00 1,628,005.00 91.22
Бараа , үйлчилгээний бусад зардал
 825,833,100.00 577,350,579.57 248,482,520.43 69.91
Бичиг хэрэг
 3,806,400.00 4,071,798.00 -265,398.00 106.97
Гэрэл цахилгаан
 26,400,900.00 26,716,091.00 -315,191.00 101.19
Түлш, халаалт
 75,493,500.00 62,940,935.00 12,552,565.00 83.37
Тээвэр, шатахуун
 18,105,900.00 0.00 18,105,900.00 0.00
Шуудан, холбоо
 3,679,800.00 2,213,923.00 1,465,877.00 60.16
Цэвэр, бохир ус
 25,848,900.00 12,368,305.79 13,480,594.21 47.85
 
 2
Дотоод албан томилолт
 1,441,800.00 182,000.00 1,259,800.00 12.62
Гадаад томилолт /арга хэмжээ/
 1,215,900.00 0.00 1,215,900.00 0.00
Ном, хэвлэл
 82,800.00 0.00 82,800.00 0.00
Хоол
 53,891,100.00 30,172,000.00 23,719,100.00 55.99
Эм
 433,461,600.00 354,092,970.78 79,368,629.22 81.69
Дотоод эх үүсвэр
 80,602,500.00 43,195,139.00 37,407,361.00 53.59
Хог хаÿгдлын зардал
 20,174,400.00 12,390,557.00 7,783,843.00 61.42
Банкны үйлчилгээний хураамж
 776,100.00 688,300.00 87,800.00 88.69
 Аудитын зýрýглýл тогтоох
 1,065,900.00 0.00 1,065,900.00 0.00
Мýдýýлýл технелогийн хºлс
 1,719,900.00 0.00 1,719,900.00 0.00
Бага үнýтýй түргýн ýдýгдýх зүйлс
 689,600.00 689,600.00 0.00 100.00
Хºдºлмºр хамгааллын хýрýгсýл
 3,296,000.00 0.00 3,296,000.00 0.00
Багаж хýрýгсýл
 1,285,700.00 0.00 1,285,700.00 0.00
тýýврийн хýрýгслийн татвар
 88,000.00 0.00 88,000.00 0.00
Газрын төлбөрт
 1,687,600.00 1,687,600.00 0.00 100.00
Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал
 1,218,800.00 0.00 1,218,800.00 0.00
Тэтгэвэрт гарахад нэг удаа олгох мөнгөн тэтгэмж
 69,800,000.00 25,941,360.00 43,858,640.00 37.17
6.Зардлыг санх¿¿ж¿¿лýх ýх ¿¿свýр
 1,777,069,100.00 1,696,920,941.26 80,148,158.74 95.49
Эрүүл мýндийн даатгалаас санхүүжүүлýх
 982,250,200.00 886,000,000.00 96,250,200.00 90.20
 Үндсýн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих
 187,706,700.00 189,099,496.26 -1,392,796.26 100.74
Туслах үйл ажиллагааны оорлогоос санхүүжүүлýх
 11,249,700.00 25,958,945.00 -14,709,245.00 230.75
Тºсвººс санхүүжих
 595,862,500.00 595,862,500.00 0.00 100.00
Жижиг мºнгºн сан
 0.00 0.00 0.00 0.00
Б.Мºнгºн хºрºнгийн оны ýцсийн үлдýгдýл
 0.00 177,661,679.99 -177,661,679.99 0.00
Байгууллагын тоо
 1 1 0 0
 Ажиллагсад бүгд
 416 413 0.00 0.00
Удирдах ажилтан
 7 9 0.00 0.00
Гүйцýтгýх ажилтан
 272 252 0.00 0.00
 Үйлчлýх ажилтан
 137 152 0.00 0.00
Äýýрх хүснýгтýýс харахад
 
зардлыг санхүүжүүлýх ýх үүсвýр тºлºвлºсºнººс
80,148.2
мÿнган тºгрºгººр тасарсан, урсгал зардал
256,691.6
мÿнган тºгрºгººр
 
хýмнýсýн харагдаж байна.
 
Тайлант хугацаанд
 
үндсýн ба туслах
 
үйл ажилагааны орлого
 16,102,0
мÿнган тºгрºгººр „давсан
,
ýрүүл мýндийн даатгал 96,250.0 мÿнган тºгрºгººр тасарсан, улсын тºсвийн санхүүжилт гүйцýд санхүүжигдсýн
 
байна.
 
 Үндсýн ба үндсýн бус үйл ажилагааны орлого
 
тºлºвлºсºнººс давсан
 
шалтгаан нü:
 2014
оны үндсýн үйл
 
ажиллагааны орлого
,
тасаг нýгжийн тºлºвлºгººгººр тасарсан, нийт дүнгýýрýý биелсýн харагдаж байна. Харин туслах үйл ажиллагааны орлого давж биелсýн байна.
 
Хавсралт
-1
ýýр харуулüÿ.
 
Урсгал зардал хýмнýгдсýн шалтгаан нü:
 
Гүйцýтгýлийг зардал тус бүрýýр авч үзýхýд:
 1.
Цалин хөлс, нэмэгдэл урамшил, нийгмийн даатгалд төлөх зардал 
 99,1%
гүйцýтгýлтýй байна.
 2.
Байр ашиглалттай холбоотой зардал 
 
25,718 мÿнган тºгрºгийн хýмнýлт буþу
79,9%-
ийн гүйцýтгýлтýй гарсан байна. Энý нü хýмнýлттýй мýт харагдаж байгаа боловч
 
 3
5-
9 сарын халаалтгүй үеийн хýрýглýýний халуун усны зардлыг бусад саруудад хуваан тºсвийн хувиар хийгдсýн тул цаашид гарах 5
-
9 сарын халуун усны зардал болно
 
3.
 Хангамж бараа материалын зардал
41,6 %-
ийн гүйцýтгýлтýй гарч байгаа нü
Тээвэр шатахуун, хог хаягдал
зýрýг бараа үйлчилгýýний зардлууд нü “Засгын газрын Худалдан авах ажиллагаа”
-
ны дагуу тендер зарлагдан сонгон шалгаруулалт 3 дугаар сард хийгдýж / нýýлттýй болон хÿзгаарлагдмал тендер/ дүн гарч гýрýý байгуулагдан 4 сараас нийлүүлýлт батлагдсан тºсºвт багтаан хувиарын дагуу хийгдýх болно.
4.
Томилолт зочны зардал
Тус ýмнýлýг нü тºрийн ºндºрлºгүүд болон УИХ, засгын газрын гишүүдýд ýмнýлгийн тусламж үйлчилгýý үзүүлдýг онцлогоос шалтгаалан УИХ чуулган завсарласан хугацаанд шаардлагатай үед хºдºº орон нутаар ÿвж ажилласан тохиолдолд томилолтын зардлууд гардагаас шалтгаалан хýмнýлттýй мýт харагдаж байна.
 5.
Эд хогшил урсгал засварын зардал
Тус ýмнýлýгт шаардлагатай багаж хýрýгсýл, хºдºлмºр хамгаалал, урсгал засварын бараа материал нийлүүлýх нийлүүлýгчидтýй гýрýý байгуулан нийлүүлýлтийн хувиарын дагуу 4 сараас ýхлýн гүйýтгýлýýр нü санхүүжүүлýх тул хүлýýгдýж байгаа зардал болно.
 6.
Нормативт зардал
78,8 %-
ийн гүйцýтгýлтýй байна. Энý нü мºн “Засгын газрын Худалдан авах ажиллагаа”
-
ны дагуу тендер зарлан сонгон шалгаруулалтын ýцсийн дүн 3 дугаар сард
 
/ нýýлттýй болон хÿзгаарлагдмал тендер/ гарч гýрýý байгуулагдан 4 сараас нийлүүлýлт батлагдсан тºсºвт багтаан хувиарын дагуу хийгдýх болно.
7.
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний зардал 
ын хэмнэлт мэт харагдаж байгаа
 
нü зарим нýгýн гүйцýтгýгчтýй гýрýý ýцýслýн шийдýгдýж баталгаажаагүй, гүйцýтгýл нü дүгнýгдýýгүй зýрýг шалтгаанаас хойшлогдсон зардал þм.
 8.
Тэтгэмж урамшуулал, дэмжлэгийн
зардал нü 2014 оны 1
-
р улиралд ºндºр насны тýтгýвýрт гарах ажилчдын тýтгýмж бºгººд ºндºр
 
насны тýтгýвýрт гарсан ахмадууд ýхнýýсýý материалаа бүрдүүлýн хÿнуулах шатандаа ÿвж байна. Мºн ажлын шаардлагаар зарим албан тушаалын ажилчид 2
-
р улиралд ºндºр насны тýтгýвýрт гарахаар түр хойшлогдсон байгаатай холбогдон гүйцýтгýл нü гараагүй байгаа болно
.
9.
 Хөтөлбөр болон дотоод урсгал зардал 
 
нü үзүүлсýн ажил үйлчилгýý, гүйцýтгýлтýй хамааран сар бүр харилцан адилгүй гардаг зардал бºгººд зардлын хуваарийг батлахдаа сар бүр тýнцүү хýмжýýгýýр батлагдан ирсýн тул хүлýýгдýж байгаа зардал болно.
 
Ãуравдугаарт.Àвлага, өглөгèéн талаар
 
Îны эõэнд
 
Îны эцэст
 
Ǻрүү
 
Авлага
 19,573,718.19
 
78,514,334.89
 
58,940,616.70
ªглөг
 14,824,409.00 23,033,190.36 8,208,781.36
 Авлага
58,940.6
 
мÿнган тºгрºг
,
ºр
 8,208.8
мÿнган тºгрºгººр
 
тус тус ºссºн
 
байна.
 
Авлагын тодруулга тайлан
 
 
Дансны нэр
 
ªмнөх он
 
Нэмэгдсэн
 
Хорогдсон
 
Тайлант он
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->