Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
25Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Duong Thang Euler Va Duong Tron Euler

Duong Thang Euler Va Duong Tron Euler

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 4,248|Likes:
Published by nguyentangvu

More info:

Published by: nguyentangvu on Oct 31, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/23/2013

pdf

text

original

 
Trung tâm b
ồi dưỡ
ng ki
ế
n th
c QUANG MINH423/27/15 L
c Long Quân, P.5, Q.11
Nguy
ễn Tăng Vũ
– Tr
ườ
ng Ph
 
Thông Năng Khiế
u 1
CÁC ĐỊ
NH LÝ HÌNH H
C PH
NG1.
 
Đườ 
ng th
ng Euler.Bài toán 1.
 
Trong m
 t tam giác thì tr
 ng tâm, tr
ực tâm và tâm đườ 
 ng tròn ngo
i ti
ế 
 p cùng n
 m trên m
ột đườ 
 ng th
ẳng. (Đườ 
 ng th
ẳng này đượ 
 c g
ọi là đườ 
 ng th
ẳ 
 ng Euler c
 a tam giác.)
 
Hướ 
ng d
n:Cách 1.
Cho tam giác ABC, g
i G, H, O l
ần lượ 
t là tr
ng tâm, tr
ực tâm và tâm đườ 
ngtròn ngo
i ti
ế
p tam giác ABC.G
ọi D là điểm đố
i x
ng c
a
A qua O. Khi đó
BHCD là hình bình hành, suy ra trung
điể
m Mc
a BC c
ũng là trung điể
m c
a HD. Tam giác
AHD có OM là đườ 
ng trung bình, suy ra OM =½ AH . Suy ra GM/GA = OM/AH = ½ . Suy ra
ΔAHG ΔMOG
(c.g.c)Suy ra H,G, O th
ng hàng và GH = 2GO.Nh
n x
ét. Khi nói đến đườ 
ng th
ng Euler thì tach
c
ần cho đườ 
ng th
ẳng đi qua hai trong 3 điể
mtrên. @
Cách 2.
Ta có th
dùng phép v
t
 
như sau:
Th
c hi
n phép v
t
tâm G t
s
k = -1/2. Ta có,,,
 AMBNCPABCMNP
(V
ớ 
i M, N, P l
ần lượt là trung điể
m c
acác c
nh BC, AC và AB)Mà H là tr
c tâm c
a tam giác ABC, O là tr
c tâm c
a tam giác MNP. Nên
,1/2
:
G
VHO
 
Do đó
12
GOG
. Do đó G nằ
m gi
a H, O và GH = 2GO. @
 
 
Trung tâm b
ồi dưỡ
ng ki
ế
n th
c QUANG MINH423/27/15 L
c Long Quân, P.5, Q.11
Nguy
ễn Tăng Vũ
– Tr
ườ
ng Ph
 
Thông Năng Khiế
u 2
Bài toán 1.1.
Cho tam giác ABC có tr 
ng tâm G, tr 
ự 
c tâm H và tâm ngo
i ti
ế 
 p O. G
i P
là điểm đố 
i x
ứ 
ng c
a H qua O. G
i G
1
 , G
2
 , G
3
là tr 
ng tâm c
a các tam giác PBC, PAC và PAB. Ch
ứ 
ng minh r 
ằ 
ng G
1
 A = G
2
 B = G
3
C và G
1
 A, G
2
 B , G
3
C đồ
ng quy.
Hướ 
ng d
n:
 
Ch
ng minh GG
1
song song v
ớ 
i AP và GG
1
= 1/3AP.
Hơn nữ
a GO = 1/3 OP. Suy ra A, O, G
1
th
ng hàngvà AG
1
= 4/3 AO.
Ch
ứng minh tương tự
ta c
ũng có BG
2
, CG
3
cùng đi
qua O và BG
2
= 4/3 BO , CG
3
= 4/3 CO. @
Bài toán 1.2.
Cho tam giác ABC n
i ti
ếp đườ 
ngtròn (O). (J) là
đườ 
ng tròn bàng ti
ế 
 p thu
c góc A c
a tam giác ABC.(J) ti
ế 
 p xúc BC, AB, AC tai. M. N. P.Ch
ứ 
ng minh r 
ằng OJ là đườ 
ng th
ẳ 
ng Euler c
a tam giác MNP
H
ướ 
ng d
n:
G
i M
1
, N
1
, P
1
 
là giao điể
m c
a JA, JB, JCv
ới PN, PM và MN. Khi đó M
1
, N
1
, P
1
l
n
lượt là trung điể
m c
ủa PN, PM, MN. Do đóđườ 
ng tròn Euler c
a tam giác MNP là
đườ 
ng tròn ngo
i ti
ế
p tam giác M
1
N
1
P
1
.G
ọi A’, B’, C’ là giao điể
m c
a JA, JB vàJC v
ới đườ 
ng tròn ngo
i ti
ế
p tam giác ABC.
Khi đó ta có JB’.JB = JA’.JA = JC’.JCHơn nữ
a ta có JB.JN
1
= JA.JM
1
= JC.JP
1
 
Do đó JN
1
 /JB’ = JM
1
 /JA’ = JP
1
 /JC’Suy ra M
1
N
1
//A’B’, P
1
M
1
//A’C’ vàN
1
P
1
 //B’C’
 
Trung tâm b
ồi dưỡ
ng ki
ế
n th
c QUANG MINH423/27/15 L
c Long Quân, P.5, Q.11
Nguy
ễn Tăng Vũ
– Tr
ườ
ng Ph
 
Thông Năng Khiế
u 3
T
 
đó ta có tâm đườ 
ng tròn ngo
i ti
ế
p tam giác M
1
N
1
P
1
, tâm đườ 
ng tròn ngo
i ti
ế
p tamgiác A’B’C’ và J th
ng hàng. Suy ra tâm ngo
i ti
ế
p tam giác M
1
N
1
P
1
thu
c JO.M
t khác J là tâm ngo
i ti
ế
p c
a tam giác MNP.V
y J
O là đườ 
ng th
ng Euler c
a tam giác MPN. @
Bài toán 1.3.
Cho tam giác ABC ngo
i ti
ếp đườ 
ng tròn (I), v
ới các đườ 
ng cao AA’, BB’và CC’. G
i d 
a
 , d 
b
 , d 
c
 
là các đườ 
ng th
ẳ 
ng Euler c
a các tam giác AB’C’, BA’C’ vàCA’B’. G
i d’
a
 , d’
b
 , d’
c
 
là các đườ 
ng th
ẳng đố 
i x
ứ 
ng v
ớ 
i d 
a
 , d 
b
 , d 
c
qua AI, BI và CI.Ch
ứ 
ng minh d’
a
 , d’
b
 , d’
c
đôi mộ
t song song.
 
H
ướ 
ng d
n:
G
i B
1
, C
1
đố
i x
ng v
ới B’, C’ qua AI, khi đó d’
a
 
là đườ 
ng th
ng Euler c
atam giác AB
1
C
1
, mà B
1
C
1
//BC, suy ra d’
a
song song v
ới đườ 
ng th
ng Euler c
a tam giácABC.Ch
ng minh
tương tự
thì d’
b
, d’
c
song song v
ới đườ 
ng th
ng Euler c
a tam giác ABC. @
Bài toán 1.4
 .
Cho tam giác ABC có tr 
ực tâm H. Khi đó đườ 
ng th
ẳ 
ng Euler c
a các tam
 giác HAB, HAC và HBC đồ
ng quy.
 
Hướ 
ng d
n:
Đồ
ng quy t
ại trung điể
m c
a OH. @
Đế
n
nay ngườ 
i ta v
n còn tìm ra nh
ng tính ch
t thú v
 
liên qua đến đườ 
ng th
ng Euler,
và năm 2006 th
 ì ki
ến trúc sư ngườ 
i Hy L
p
Rostas Vittasko có đưa ra bài toán sau:
Bài toán 1.5.
 
Cho t 
ứ 
giác ABCD n
i ti
ếp có các đườ 
ng chéo c
ắ 
t nhau t 
ại P. Khi đóđườ 
ng th
ẳ 
ng Euler c
ủa các tam giác PAB, PBC, PCD, PAD đồ
ng quy.
2.
 
Đườ 
ng tròn EulerBài toán 2.
Trong m
 t tam giác thì 9
điể 
 m g
ồm: trung điể 
 m c
 a 3 c
ạnh, trung điể 
 m c
ủa các đoạ
 n th
ẳ 
 ng n
ố 
i t
ừ 
tr
ực tâm đến đỉnh, chân các đườ 
 ng cao thì cùng thu
 c m
 t
đườ 
 ng tròn. (Ng
ườ 
i ta g
ọi là đườ 
 ng tròn 9
điểm hay đườ 
 ng tròn Euler)
 
Hướ 
ng d
n:Cách 1.
G
i tam giác là A
1
A
2
A
3
. Trung điể
m các c
nh là M
1
, M
2
, M
3
; chân các đườ 
ngcao là H
1
, H
2
, H
3
 
và trung điểm các đoạ
n th
ng n
i tr
c tâm H v
ới các đỉ
nh là N
1
, N
2
, N
3
.Ta ch
ứng minh 9 điể
m M
1
, M
2
, M
3
, H
1
, H
2
, H
3
, N
1
, N
2
, N
3
cùng thu
c m
ột đườ 
ng tròn.

Activity (25)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
nghquan129 liked this
nghquan129 liked this
Tuan Bui liked this
Pham Dung liked this
Tuan Bui liked this
Prince Thelost liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->