Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Raghavendra Ashtottara

Raghavendra Ashtottara

Ratings:

4.5

(4)
|Views: 1,711|Likes:
Published by nsrinivas
Raghavendra swami's Ashtottara (prayers)
Raghavendra swami's Ashtottara (prayers)

More info:

Published by: nsrinivas on Mar 01, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

08/26/2010

pdf

 
²æà gÁWÀªÉÃAzÀæ CµÉÆÖÃvÀÛgÀ ±ÀvÀ£ÁªÀiÁªÀ½Ã
NA ¸ÀéªÁUÉÝêÀvÁ ¸Àj¸ÀzÀãPÀÛ «ªÀÄ°ÃPÀvÉðæà £ÀªÀÄBNA ²æà gÁWÀªÉÃAzÁæAiÀÄ £ÀªÀÄBNA ¸ÀPÀ®¥ÀæzÁvÉæà £ÀªÀÄBNA ¨sÀPÁÛWÀ¸ÀA¨sÉÃzÀ£À ªÀȶ֪ÀeÁæAiÀÄ £ÀªÀÄBNA PÀëªÀiÁ¸ÀÄgÉÃAzÁæAiÀÄ £ÀªÀÄBNA ºÀj¥ÁzÀ PÀAd¤µÉêÀuÁ®è§Þ ¸ÀªÀĸÀÛ ¸ÀA¥ÀzÉà £ÀªÀÄBNA zÉêÀ¸Àé¨sÁªÁAiÀÄ £ÀªÀÄBNA ¢«dzÀÄæªÀiÁAiÀÄ £ÀªÀÄBNA EµÀÖ¥ÀæzÁvÉæà £ÀªÀÄBNA ¨sÀªÀ¸ÀégÀÆ¥ÁAiÀÄ £ÀªÀÄBNA ¨sÀªÀzÀÄBRvÀÆ®¸ÀAWÁVßZÀAiÀiÁðAiÀÄ £ÀªÀÄBNA ¸ÀÄRzsÉÊAiÀÄð±Á°£Éà £ÀªÀÄBNA ¸ÀªÀĸÀÛzÀĵÀÖUÀæºÀ¤UÀæºÉñÁAiÀÄ £ÀªÀÄBNA zÀÄgÀvÀåAiÉÆÃ¥À¥ÀèªÀ¹AzsÀĸÉÃvÀªÉà £ÀªÀÄBNA ¤gÀ¸ÀÛ zÉÆõÁAiÀÄ £ÀªÀÄBNA ¤gÀªÀzÀåªÉõÁAiÀÄ £ÀªÀÄBNA ¥ÀævÀåyðªÀÄÆPÀvÀé¤zÁ£À¨sÁµÁAiÀÄ £ÀªÀÄBNA «zÀévÀàjeÉÕÃAiÀĪÀĺÁ«±ÉõÁAiÀÄ £ÀªÀÄBNA ªÁUÉéöÊRjäfðvÀ¨sÀªÀå±ÉõÁAiÀÄ £ÀªÀÄBNA ¸ÀAvÁ£À¸ÀA¥ÀvÀàj±ÀÄzÀÞ ¨sÀQÛ«eÁÕ£ÀªÁUÉÛúÀ¸ÀÄ¥ÁlªÁ¢zÁvÉæãÀªÀÄB
 
NA ±ÀjÃgÉÆÃvÀÜ ¸ÀªÀĸÀÛ zÉƵÀºÀAvÉæà £ÀªÀÄBNA ²æà UÀÄgÀÄgÁWÀªÉÃAzÁæAiÀÄ £ÀªÀÄBNA wgÀ¸ÀÌöÈvÀ ¸ÀÄgÀ£À¢Ãd®¥ÁzÉÆÃzÀPÀ ªÀÄ»ªÀĪÀvÉà £ÀªÀÄBNA zÀĸÁÛ¥ÀvÀæAiÀÄ£Á±À£ÁAiÀÄ £ÀªÀÄBNA ªÀĺÁªÀAzÁå¸ÀÄ¥ÀÅvÀæ¥ÀæzÁAiÀÄ £ÀªÀÄBNA ªÀåAUÀ¸ÀéAUÀ ¸ÀªÀÄÈ¢ÞzÁAiÀÄ £ÀªÀÄBNA UÀæºÀªÀĺÁ¥Á¥ÀºÁAiÀÄ £ÀªÀÄBNA zÀÄjvÀPÁ£À£À zÁªÀ¨sÀÆvÀ¸Àé¨sÀPÀÛzÀ±Àð£ÁAiÀÄ £ÀªÀÄBNA ¸ÀªÀðvÀAvÀæ ¸ÀévÀAvÁæAiÀÄ £ÀªÀÄBNA ²æà ªÀÄzsÀéªÀÄvÀ ªÀzsÀð£ÁAiÀÄ £ÀªÀÄBNA «d¬ÄÃAzÀæ PÀgÁ¨ÉÆÓÃvÀܸÀÄ¢üÃAzÀæ ªÀgÀ¥ÀÅvÀæPÁAiÀÄ £ÀªÀÄBNA AiÀÄwgÁeÉà £ÀªÀÄBNA UÀÄgÀªÉà £ÀªÀÄBNA ¨sÀAiÀiÁ¥ÀºÁAiÀÄ £ÀªÀÄBNA eÁÕ£À¨sÀQÛ¸ÀÄ¥ÀÅvÁæAiÀÄÄAiÀÄð±ÀB²æÃ¥ÀÅtåªÀzsÀð£ÁAiÀÄ £ÀªÀÄBNA ¥ÀæwªÁ¢ dAiÀĸÁéAvÀ¨sÉÃzÀaºÁßzÀgÁAiÀÄ £ÀªÀÄBNA ¸ÀªÀð«zÁå¥Àæ«ÃuÁAiÀÄ £ÀªÀÄBNA C¥ÀgÉÆÃQëPÀÈvÀ ²æñÁAiÀÄ £ÀªÀÄBNA ¸ÀªÀÄÄ¥ÉÃQëPÀÈvÀ¨sÁªÀeÁAiÀÄ £ÀªÀÄBNA C¥ÉÃQëvÀ ¥ÀæzÁvÉæà £ÀªÀÄBNA zÀAiÀiÁzÁQëtå ªÉÊgÁUÀåªÁPÁàlªÀ ªÀÄÄSÁAQvÁAiÀÄ £ÀªÀÄBNA ±Á¥Á£ÀÄUÀæºÀ±ÀPÁÛAiÀÄ £ÀªÀÄB
 
NA CeÁÕ£À «¸ÀäöÈw¨sÁæAw¸ÀA±ÀAiÀiÁ¥À¸ÀäöÈwPÀëAiÀiÁ¢zÉÆõÀ£Á±ÀPÁAiÀÄ £ÀªÀÄBNA CµÁÖPÀëgÀ d¥ÉõÁÖxÀð¥ÀæzÁvÉæà £ÀªÀÄBNA DvÁäwäÃAiÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÀãªÀPÁAiÀÄdzÉÆõÀºÀAvÉæà £ÀªÀÄBNA ¸ÀªÀð¥ÀŪÀÄxÀð¥ÀæzÁvÉæà £ÀªÀÄBNA PÁ®vÀæAiÀÄ ¥ÁæxÀð£ÀPÀvÉæöÊ»PÁªÀÄĹäPÀ ¸ÀªÉðõÀÖ¥ÀæzÁvÉæà £ÀªÀÄBNA CUÀªÀÄå ªÀÄ»ªÉÄßà £ÀªÀÄBNA ªÀĺÁAiÀıÀ¸Éà £ÀªÀÄBNA ªÀÄzsÀéªÀÄvÀ zÀÄUÁÞ©ÞZÀAzÁæAiÀÄ £ÀªÀÄBNA C£ÀWÁAiÀÄ £ÀªÀÄBNA AiÀÄxÁ±ÀQÛ ¥ÀæzÀQët PÀvÀðȸÀªÀðAiÀiÁvÁæ ¥sÀ®zÁvÉæà £ÀªÀÄBNA ²gÉÆÃzsÁgÀt ¸ÀªÀðwÃxÀð ¸ÁߣÀ¥sÀ®zÁvÀȸÀéªÀÈAzÁªÀ£ÀUÀvÀd¯ÁAiÀÄ £ÀªÀÄBNA PÀgÀt ¸ÀªÁð©üõÀÖzÁvÉæà £ÀªÀÄBNA ¸ÀAQÃvÀð£ÉãÀ ªÉÃzÁzÀåxÀðeÁÕ£ÀzÁvÉæà £ÀªÀÄBNA ¸ÀA¸ÁgÀªÀÄUÀß d£ÉÆÃzÁÞgÀPÀvÉðæà £ÀªÀÄBNA PÀĵÁÖ¢ gÉÆÃUÀ¤ªÀvÀðPÁAiÀÄ £ÀªÀÄBNA CAzsÀ¢ªÀåzÀ馅 zÁvÉæà £ÀªÀÄBNA KqÀªÀÄÆPÀ ªÁPÀàwvÀé ¥ÀæzÁvÉæà £ÀªÀÄBNA ¥ÀÇuÁðAiÀÄÄB ¥ÀæzÁvÉæà £ÀªÀÄBNA ¥ÀÇtð¸ÀA¥ÀwÛzÁvÉæà £ÀªÀÄBNA PÀÄQëUÀvÀ¸ÀªÀðzÉÆõÀWÉßà £ÀªÀÄBNA ¥ÀAUÀÄRAd¸À«ÄÃa£ÁªÀAiÀÄĪÀzÁvÉæà £ÀªÀÄB

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Rashmi Deepak liked this
raghavmv liked this
Madhavi Milind liked this
l2007lavanya liked this
AjeetkumarPatil liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->