Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Jeto Gjelber Prill

Jeto Gjelber Prill

Ratings: (0)|Views: 121 |Likes:
Published by Haki Kola
Gazete e perdoruesve te pyjeve te Shqiperise dhe Pronareve te Pyjeve te Kosoves,
Gazete e perdoruesve te pyjeve te Shqiperise dhe Pronareve te Pyjeve te Kosoves,

More info:

Published by: Haki Kola on Apr 22, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/27/2014

pdf

text

original

 
PRILL 2014
1
JETO GJELBËR
ETO GJEL ËR
 
Gazetë Periodike, (Prill 2014) Nr. 138
SHPËRNDAHE TFALAS
 "Fuqizimi i menaxhimit tëqëndrueshëm të pyjeve komunalë"
THESARI I GJELBËR
NGA: JANAQ MALE
 Drejtor CNVP Shqipëri
Projekti "Fuqizimi i Menaxhimit të Pyjeve Komunal" është zbatuar nga organizata CNVP (Connecting Natural Values & People) - Bash-kojmë Vlerat e Natures me Njerezit, dhe është financuar nga Qever-ia Suedeze nëpermjet Sida - Agencia Suedeze për Zhvillim dhe Bash-këpunim Ndërkombetar dhe Ministria e Punëve të Jashtme të Hol-landes nëpermjet SNV - Organizata Hollandeze për Zhvillim. Ky projekt mbështetës 3 vjeçar (2010-2013) ka qenë vazhdim i punësdhe investimeve të mëparshme në pyje të realizura nga QeveriaShqiptare, Banka Botërore, FAO, Sida, USAID, SNV, donatorë dheorganizata të tjera. Të gjithë kanë patur objektiv, për të fuqizuar mëtej procesin e transferimit dhe menaxhimin e decentralizuar të buri-meve natyrore, për të rritur kapacitetet e Shoqatave të Përdoruesvetë Pyjeve dhe Kullotave si dhe të Njësive të Qeverisjes Vendore, nëveçanti forcimin e bashkepunimit ndërmjet aktorëve për një menax-him të qëndrueshëm të pyjeve dhe kullotave.Ky program ka synuar të promovojë një vendimmarrje dhe plani-fikim të decentralizuar në mbështetje të një zhvillimi ekonomik lokalgjithëpërfshirës. Këto çështje janë adresuar përmes zbatimit të 4tematikave si më poshtë:
1.
 
Përmirësimi i menaxhimit të decentralizuar dhe sigurimmë i mirë i të drejtës së pronësisë dhe të përdorimit
nëpërmjet:-
Mbështetje është dhënë për
 përmirësimin dhe forcimin e ka- paciteteve të njësive të qeverisjes vendore për të menaxhuar  pyjet dhe kullotat komunal brenda përgjegjësive të pyjevedhe kullotave të sapo transferuara në 13 Komuna të 6 Rajon-eve të vendit. U punua së bashku për menyrën e planifikimit me pjesëmarrje hartimin e planeve strategjike dhe planeve opera-cionale, mundësinë e mbledhjes së të ardhurave po ashtu dhesigurimin e të drejtës së perdorimit për familjet e zonave ruraleduke respektuar të drejtat tradicionale të përdorimit, bazuar nëaktet ligjore në fuqi.
(VIJON NË FAQEN 2)(FAQE 3)
JETO GJELBËR
ETO GJEL ËR
GJAKOVA DHE PYJET E SAJ
FAQE 3
 
Rritet sekuestrimi i karbonitnë pylltarinë komunale
FAQE 3
REXHEP NDREU
(Të dhëna historike)
NGA PROF.DR. VEZIR MUHARREMAJ)
Komuna e Gjakovës është e mbuluar me pyje gjethrënëse e gjeth-mbajtëse. Pjesa më e madhe është e mbuluar me pyje gjethrënëse.42% e pyjeve është private me potenciale të konsiderueshme tëresurseve pyjore dhe atyre natyrore, kurse 58% është pronë publike e cila është e degraduar në masë të madhe nga prerjetilegale dhe nga zjarret gjat stinës së verës. Për dallim nga pyje publike, pyjet në pronën private janë të menaxhuara shumë mëmirë nga pronarët të cilët kujdesen për pyjet e tyre. Mirpo ështëshqetësues fakti se pronarët privat nuk kan aspak përkrahje in-stitucionale.
MARIJE BEZHANI
GratëeGjinarit
FAQE 4
Federata e Pyjeve dhe KullotaveKomunale falë mbështetjes sëAmbasadës Zvicerane dhe Zyrëssë Bashkëpunimit Zviceran nëShqipëri ka hedhur në qarkullimnjë manual ku trajton aspekte tëpërgjithshme rreth bimëvemjekësore e aromatike, si dheteknikat e kultivimit të disa prejllojeve kryesore në vendit tonë.Nëpërmjet këtij shkrimi duam tëshprehim mirënjohjen dhefalëndërimin tonë për AmbasadënZvicerane dhe Zyrën e Bash-këpunimit Zviceran...
Dihet nga të gjithë se bimësia dhe pyjet luajnë rol tërëndësishëm në qarkullimin global të karbonit. Ata thithinbioksidin e karbonit (CO2) nga atmosfera nëpërmjetfotosintezës gjatë rritjes.
Prodhimet jodrusorepyjore dhe aktivitetetndihmëse
PROF. DR. SHERIF LUSHAJ
Dita e Tokës 2014, një thirrjepër qytete të gjelbra
FAQE 7
Leksioni nga shkollat e Dibrës!
FAQE 7
NERIT AN ALKU
 Drejtor i Shoqatës “Miqtë e Bimëve”
FAQE 4
Gjinari, bukuri malorenë Shqipërinë e mesme!
 JONILDA BAHJA
Drejtoreshë Ekzekutive Qendra Rinore Pa Kufij
Krahas aktiviteteve kryesore, në sektorin e pyjeve janëzgjeruar dhe prodhimet jodrusore (të quajtura prodhimetë dyta), të florës dhe faunës, për nevojat e vendit dhe për eksport, si dhe u zhvillua zookultura e blegtoria....
FAQE 6
 
2
PRILL 2014
JETO GJELBËR
ETO GJEL ËR
Aktualisht, 13 komuna kanë bërë regjistrimin e pyjeve dhe kullotave të transferuara në Zyrat eRegjistrimit (ZRPP), ndërsa 10 komuna të tjera kanë plotësuar gjitdokumentacionin teknik dhe janënë proces regjistrimi.-Procesi i hartografimit me pjesëmarrje bëri tëmundur që shumë përdorues në komunat e përzgjedhura sigurojnë dokumentacioniteknik dhe ligjor për pyjet dhe kullotat që kanë përdorur tradicionalisht (bazuar në aktet ligjorenë fuqi).-Në komunat e përzgjedhura ka një rritje të tëardhurave nga grumbullimi i tarifave në pyjedhe kullota dhe disa prej tyre kanë arritur tëkrijojnë fondin e rinvestimeve.
2.
 
Përmirësimi i strategjive dhe mundësivepër gjenerimin e të ardhurave për famil- jet me vartësi nga pyjet dhe kullotat.
Ori-entimi dhe prezantimi i përqasjeve shumëfunksionale të menaxhimit të pyllit dhe tra- jnimi i aktorëve kryesorë për zbatimin etyre, dhe reflektimi i tyre në rregulloret dheudhëzuesit përkatës.- Krijimi i një rrjeti sipërfaqesh prove në tipetë ndryshme pyjesh për të testuar ndërhyr- je veçanta funksion objektivavetë menxhimit dhe ndërtimi i një databaze për monitorimin e prodhimtarisë së pyllitduke përfshirë dhe biomasën. -Promovimi dhe organizim i mirë brenda dhe ndërmjet prodhuesve dhegrumbulluesve të prodhimeve pyjore dhe jo pyjore, sigurimi i lidhjeve më të mira metregun me qëllim maksimalizimin e tëardhurave në mbështetje të familjeve tëzonave rurale. Një fokus i veçantë i ështëkushtuar pjesëmarrjes dhe fuqizimitekonomik të grave në zhvillimin e zinxhirittë tregut (prodhues-konsumator). Në këtëkuadër, një sërë trajnimesh, vizita studi-more dhe panaire rajonale dhe kombëtare janë organizuar për grupet prodhuese.- Një sëre takimesh dhe trajnimesh për menaxhimin e kullotave janë zbatuar nëdisa komuna të qarkut Gjirokastër. Kursenë qarkun e Korçës një program i vecantëka qenë në mbështetje të organizimit dhefunksionimit te pronarëve privat të pyjeve.- Programi ka mbeshtetur krijimin dheforcimin e rrjeteve të grupeve prodhuesdhe shoqatave në bazë komunash dhe ra- jonesh, njohjen me kriteret dhe standar-det si dhe mundësitë për te aplikuar për  projekte tek donatorë të ndryshëm.
3.
 
Forcimi i kuadrit institucional, politik dheligjor për pyjet komunalë;
nëpërmjet fu-qizimit të mëtejshëm te proçeseve shumë-aktorësh të planifikimit dhe mbi advoka-cinë, shkëmbim njohurish, dhe ndikimi i politikave dhe proçeseve ligjore, përcak-tim më i qartë i rolit dhe përgjegjësive tëaktorëve. Fuqizimi i llogaridhënies, trans- parencës së veprimeve, gatishmërise dhekomunikimit me dhe ndërmjet aktorevë,duke përfshirë dhe fokusin në mundësitë për barazine gjinore. - Një serë seminaresh dhe konferencash (ra- jonale, kombëtare dhe ndërkombëtare) janë zhvilluar gjatë periudhës së projektitku janë trajtuar dhe diskutuar çështje krye-sore si: kuadri ligjor, rregjisrtimi i pronavedhe dokumentimi i përdoruesve, zbatimi i planeve te menaxhimit, aktiviteti ekonomik në pyje dhe kullota etj. - Një program i veçantë trajimi është orga-nizauar për forcimin e Shoqatave të për-doruesve në nivel komune si përfaqësuesetë banoreve lokale si të federatave rajonaledhe kombëtare në drejtim të përfaqësimitdhe ofrimit të shërbimeve për anëtarët etyre.
4. Përmirësimi i menaxhimit të pyjeve dhekullotave komunalë nëpërmjet kapac-iteteve të fuqizuara dhe gadishmërisë sëNjësive të Qeverisjes Vendore në mbësh-tetje të zhvillimit të qëndrueshëm:
 Prano-het gjerësisht se është shumë e nevojshmembështetja për të forcuar kapacitetet e Një-sive të Qeverisjes Vendore për të përmbush-ur plotësisht rolin dhe përgjegjësitë e tyretë reja në menaxhimin e pyjeve dhe kullo-tave komunalë, pasuar nga transferimi zyr-tar i këtyre pasurive. Mbështetja e siguru-ar nga ky program ka rritur ndërgjegjesimine NjQV-ve dhe njohuritë për rregullimet/amendamentet e reja të përcaktuar në Ven-dimin e Këshillit të Ministrave No. 22 datë09 Janar 2008 dhe aktet e tjera ligjore. Njëdrejtim tjetër ka qenë mbështetja e aktorëvekryesorë në takime vjetore për të ndarëmësimet dhe eksperiencat si dhe transeri-mi e mësimeve dhe praktikave të pilotuaranë komunat e përzgjedhura siç është për-mendur më sipër.Aktivitetet e projektit janë zhvilluar në 13 ko-muna të përzgjedhura në 6 rajone të vendit si:Shllak dhe Shkrel qarku Shkoder; Malzi dheBujan qarku Kukës; Melan, Zerqan dhe Ulezqarku Dibër; Orenje dhe Gjinar qarku Elbasan;Buçimas dhe Pustec qarku Korcë; Petran dhePicar qarku Gjirokastër,Përvec organizimit të një numuri të madhtakimesh, trajnimesh dhe seminaresh në të gjithënivelet (fshat, komune, rajon) ku kanë marrë pjesë fermerë, grupe prodhues, përfaqesues shoqatave të përdoruesve, të komunave, tëshërbimit pyjor, të qarqeve, sektorit privat sidhe të institucioneve dhe NGO-ve të tjera, pro-grami ka prodhuar një sërë studimesh dhe mod-ule trajnimi si: Analiza dhe plani strategjik per zhillimin e prodhimit të arrorëve, procesi iregjistrimit të pyjeve dhe kullotave në ZRPP,strategjia për barazinë gjinore dhe forciminekonomik të grave në zonat rurale, procesi i har-tografimit të përdoruesve në nivel fshati, mod-uli për zbatimin e planeve të menaxhimit, moduli për krijimin e pyjeve shumëfunksionale, moduli për rrallimet në pyje, moduli për menaxhimin ekullotave, udhëzues për hartimin e planitstrategjik për zhvillimin e pyjeve dhe kullotavesi dhe një sërë botimesh të tjera.
KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME:
Procesi i transferimit të një pjese të pyjeve dhekullotave i nisur që në vitin 1996 nga QeveriaShqiptare dhe mbështetur nga institucione dheorganizata të huaja si Banka Botërore, FAO,Sida, USAID, SNV etj, është vlerësuar si njëhap i madh dhe i rëndësishëm në drejtim të
 
 "Fuqizimi i menaxhimittë qëndrueshëm të pyjeve komunalë"
forcimit të menaxhimit të decentralizuar të kë-tyre burimeve duke rritur interesin dhe pjëse-marrjen e autoriteteve dhe komunitetevelokale.Situata e re prezanton një sërë sfidash, së pari në lidhje me kapacitetet menaxhuese tëKomunave si pronare si në termat teknikë por edhe të planifikimit ekonomik dhe adminsi-trativ; dhe së dyti në lidhje me shërbimin eekstensionit shtetëror (pjesë e ShërbimitPyjor ) roli i të cilit fokusohet në asistencëteknike dhe këshillim për politikat dhekuadrin ligjor për menaxherët e rinj. Organi-zatat e shoqërise si shoqatat e përdoruesvetë pyjeve dhe kullotave komunalë, federatatrajonale dhe ajo kombëtare kanë një rol tërëndesishëm në drejtim të advokacisë dhelobimit në mbrojtje të interesave dhe përfaqe-simit të antarëve të tyre dhe siguruar komu-nikim të hapur dhe transparent me organetvendim marrëse dhe përfaqësuesit e zgjedhur Si zgjidhje afatgjatë e procesit rekomadohet privatizimi i pyjeve, tradicionalisht të menax-huar nga fshatrat ose familjet, duke kaluar nga e drejta e përdorimit në pronësi.Pjesëmarrja e gjërë në aktivitete dhe një fokusstrategjik tek barazia gjinore jep rezultate tëmira në të gjithë procesin.Procesi i transferimit edhe pse është hapshumë i rëndesishëm drejt decentralizimit, përseri është në mes të rruges sepse ka:- Kufizime në legjistlacion për rolin dhe përgjegjesitë e menaxhimit të pronarëvetë rinj (komunat) dhe përdoruesit lokalëtë organizuar në shoqata.- Procesi i transferimit dhe regjistrimit të pronave ëshshukompleks gjë kërkon asistence të fortë.- Kapacitetet e pronarëve rinj (komu-nave), në kuptimin teknik, ekonomik dhemjedisor të menaxhimit të burimeve janëshumë të kufizuara.- Shoqatat, grupet prodhues akoma duanmbështetje për aktivitete ekonomike për të rritur prodhimtarinë dhe përfitimet nga burimet natyrore dhe aftësimi i tyre për tëaplikuar për grante dhe skema financiminga Qeveria, BE apo donatore te tjere.- Federatat e pyjeve duhet të luajnë një rolmë të madh në advokaci dhe lobim, ko-munikim të hapur, transparencë dhe llog-aridhënie të vendim marrësve, duke sigu-ruar përfaqësimin të përdoruesve lokalë.- Strukturat e tjera qeveritare si Ministritë,Qarqet, DSh Pyjor etj. duhet të sigurojnënjë mbështetje më të madhe për procesinnë përgjithësi dhe konsiderimin e menax-himit të pyjeve dhe kullotave në perspek-tivën më të gjerë të zhvillimit ekonomik rural, integrimit dhe mobilizimit të buri-meve lokale, investimet për të krijuar mëshumë mundësi punesimi për të përmirë-suar jetesën dhe mjedisin në zonat rurale.
 Për monitorimin e programit është ndertu-ar një website i veçantë; www.cnvp-albania.org 
r informacion tejshëm ju lutemi kontaktoni CNVP-Connecting Natural Values & Peo- ple; Zayed Centre Floor 7, Tirana, Albania Tel +355 4 222 9642, +355 4 2229551 www.cnvp-eu.org 
(vijon nga faqja 1)
Komuna e Gjakovës është e mbuluar me pyjegjethrënëse e gjethmbajtëse. Pjesa më e mad-he është e mbuluar me pyje gjethrënëse. 42%e pyjeve është private me potenciale të kon-siderueshme të resurseve pyjore dhe atyrenatyrore, kurse 58% është pronë publike ecila është e degraduar në masë të madhe nga prerjet ilegale dhe nga zjarret gjat stinës sëverës.Për dallim nga pyje publike, pyjet në pronën private janë të menaxhuara shumë më mirënga pronarët të cilët kujdesen për pyjet etyre. Mirpo është shqetësues fakti se pronar-ët privat nuk kan aspak përkrahje institucio-nale. Ka pengesa të shumta burokratike në përgaditjen e dokumenteve për nxjerrjen elejes për prerjen e pyllit, të cilat janë të kush-tueshme për pronarët, duke i llogaritur edheditet e humbura për nxjerrjen e dokumenteve për leje e deri tek fletpërcjellësja për drejtën e prerjes dhe bartjes së drunjëve. Etërë kjo procedurë duhet të përsëritet ëdovit. Problem absurd është edhe damka për damkosjen e drunjëve të cilën pylltaria nëGjakovë nuk e posedon por duhet të vij tekni-ku i pylltarisë nga Peja për damkosje një herënë javë. Kjo nuk është e mjaftueshme për  plotësimin e rkesave pronarëve  pyjeve.Për shkak të këtyre pengesave shumica e pronar-ëve nuk nxjerrin lejen për prerjen e pyllit, por dety-rohen ta presin ilegalisht pyllin e vet.Ka disa vite që pylli privat është bërë pre evjedhjeve dhe e shkatërrimeve ku hajdutët paraqesin rrezik edhe për pronarët duke i sul-muar pronarët ku si pasojë ka pasur rrahje melëndime te rënda deri tek vrasjet.E tërë kjo ndodh në mungesë të organeve sh-tetërore, kurse pronarët nuk kan ka t'ia mbajnësepse këto veprime po u kushtojnë shumëekonomive familiare, po u'a shkatërrojnë një pa-suri të ruajtur mbi 30 vite. Nisur nga ky fakt shumë pronar po i presin tërësisht pyjet e tyre sepsenuk po din ndryshe si të ju ikin këtyre proble-meve. Këto dru te vjedhura shiten ne qytet kufurnizohen me to qytetarë të ndryshëm si qytetar të thjeshtë, të administratës e deri tek gjyqsori.Shpresojmë që qytetarët të vetdijësohen që mallii vjedhur nuk blihet se përndryshe edhe ai është pjesmarrës në vjedhje. Shpresojmë që organetkompetente të reagojnë që ta ndërpresin këtëfenomen shkatërrues për pyjet private e natyrënnë përgjithsi.Presim shumë edhe nga ligji i ri për pyjet ta favor-izojnë më shumë pronarin privat sepse edhe py- jet private janë resurse shtetërore nga të cilatnuk përfiton vetëm pronari privat. Nga natyradhe pyjet e mira përfiton i gjith planeti.
Gjakova dhepyjet e saj
 
PRILL 2014
3
JETO GJELBËR
ETO GJEL ËR
 
Rritet sekuestrimi i karbonit në pylltarinë komunale
Dihet nga të gjithë se bimësia dhe pyjet luajnë roltë rëndësishëm në qarkullimin global të karbonit.Ata thithin bioksidin e karbonit (CO2) nga atmos-fera nëpërmjet fotosintezës gjatë rritjes. Pyjet shër- bejnë si rezervuare dhe mund mbajnë një sasi madhe karboni. Prandaj shitimi i sipërfaqes së pyjeve ndikon në reduktim të bioksidit të karbonitnë atmosferën e planetit tonë. Ngrohja globale ështëtashmë një kërcënim real, siç evidentohet nga fur-tunat katastrofike në SHBA dhe Europë, si dhe nëndryshimet dramatike të klimës. Niveli i bioksidit tëkarbonit në atmosferë është në rritje me ritmet qëvendet e industrializuara djegin ose përdorin fos-ile, si qymyr, gaz e naftë.Për të ndihmuar luftimin e këtij kërcënimi të ngro-hjes globale, shtetet kanë rënë dakord, nëpërmjetProtokolllit të Kiotos, që të reduktojnë lëshimin egazrave me efekte serë të tyre në atmosferë (krye-sisht bioksidin e karbonit). Në praktikë kjo ka dyrrugë për t’u realizuar: ose të reduktohet sasia egazrave serë, duke përdorur energjinë e rino-vueshme, si psh erën, ose të ulet sasia e karbonitnë atmosferë, duke u thithur nga pemët, nëpërmjet pyllëzimeve ose ripyllëzimeve. Shtetet që arrijnëobjektivin e vënë në Protokollin e Kiotos dhe kanëkapacitet të lirë karboni (kredite karboni), janë tëlira t’i shesin këto teprica tek vendet që nuk i arrijnëobjektivat e Protokollit të Kiotos (pra lëshojnë nëatmosferë më shumë karbon se sa u lejohet).
REXHEP NDREUREZULTATE KONKRETE NGA ZBATIMI IPROJEKTIT TË ZHVILLIMIT TË BURIMEVENATYRORE
Për të fiksuar një sasi të mjaftueshme Karboni, ish-te kërkesë nga Fondi i Biokarbonit, që Shqipëriaduhet të pyllëzojë përafërsisht 6000-7000 ha toka pyjore me shkurre apo zhveshura. Puna filloi vitin 2004 duke identifikuar sipërfaqet që do të pyllëzohen, matja e nivelit të karbonit në tokë dhevegjetacion, përpara dhe pas pyllëzimit, volumi ikarbonit të sekuestruar dhe kostot e përfitimet paskësaj u lidh marrëveshja me Fondin e Biokarbonit. Në saj të një angazhimi konkret të komunitetevelokale dhe vendimeve në nivel fshati e me gjerë uarrit të realizohet jo vetëm mbrojtja e bimësisë ekz-istuese nga kullotjet dhe zjarret por u bë mbjellje emijëra fidanëve në sipërfaqe mbi 3000 ha, punime për pastrime e çlirime, për të krijuar mundësi përritje më të mirë të llojeve më të vlefshme.Projekti është zbatuar për një sipërfaqe në 3,990.45ha aktivitetet e projektit janë të shpërndara në 5qarqe të vendit rreth 24 Njësi vendore (Elbasan,Kukës, Korçë, Shkodër, Dibër).Emetimet e reduktuara (tCO
2
e) pa ndërhyrjen e pro- jektit nga viti 2006 do ishin 2,604.67 (tCO
2
e) dhe pas ndërhyrjeve në vitin 2012 janë 128,757.50(tCO
2
e).Punimet e projektit realizohen nëpërmjet Shoqat-ave të Përdoruesve të Pyjeve dhe Kullotave (SHP-PKK) të cilat operojnë në nivel komune. Këto janëorganizata joqeveritare dhe janë formuar nga anëtarëtë komunitetit të cilët përdorin burimet pyjore dhekullosore të zonës.Procesi i monitorimit dhe verfikimit të karbonit ufinalizua me sukses, ku në përfundim të këtij proce-si
Shqipëria përfitoi 445, 786 USD.
Ekipet e monitorimit me nga 3 pjesëtarë secili kanëndërmarrë matjet e sipërfaqeve provë të caktuaranëpërmjet sistemit të ndërtuar nga specialistja esistemit gjeografik të informacionit (GIS
) dhe ako-ma janë pa paguar
. Këto të dhëna janë rikontrollu-ar gjithashtu nga Fondi i Biokarbonit (Ref. Moni-toring Report_Albania Assisted RegenerationProject).Më datë 27 Mars ne oren 13.00-14, u zhvillua takimii Komitetit Drejtues të Projektit pranë Ministrisë sëMjedisit, ku u vendos: Të fillojë puna për të zbatu-ar aktivitetet nga të ardhurat që janë depozituar nëllogari të MM nga kreditet e karbonit për periudhëne kaluar.Paraprakisht të rimbursohen Komunat dhe Sho-qatat me një paradhënie prej 30 % për të bërë blerjete fidanëve dhe bazën materiale, mbas përfundimittë punimeve 60 % dhe në përfundim pas monitorimit10%. Le të shpresojmë se 24 Komunat dhe SHPP-KK të fillojnë menjëherë nga puna për aktivitetet e planifikuara.Periudha e kreditimit për aktivitetet e projektit ësh-të 20 vjet por që mund të rinovohet 2 herë për një periudkreditimi totale 60 vjeçare. Data e fillimit  periudhës kreditimit është
20/12/2004 dhe datae mbarimit është 19/04/2024 (Ref. Dokumentibazë i projektit).PËRGJEGJËSITË E KOMUNËS DHE SHPPKK 
Detyrë parësore e Komunave është të krijojnë emiratojnë strukturat e duhura, me qëllim që projektitë shtrihet në më shumë sipërfaqe në toka të de-graduara në nevojë të jashtëzakonshme. Duhet tërritet angazhimi i komuniteteve lokale dhe vendimenë shkallë fshati për të realizuar që toka e cila do të përfshihet jetë: i) e mbrojtur nga kullota ii) e mbroj-tur nga zjarret, iii) të shtohen llojet nëpërmjet mb- jelljeve, iv) të priten shkurret duke u zëvendësuar me lloje më të vlefshme kur është e nevojshme, v)të bëhen punime kujdesimi (pastrime, rrallime dheçlirime) për mundësimin e rritjes së llojeve me rritjetë shpejtë.
Federata e Pyjeve dhe Kullotave Komunalefalë mbështetjes së Ambasadës Zviceranedhe Zyrëssë Bashkëpunimit Zviceran nëShqipëri ka hedhur në qarkullim njëmanual ku trajton aspekte të përgjithshmerreth bimëve mjekësore e aromatike, si dheteknikat e kultivimit të disa prej llojevekryesore në vendit tonë.Nëpërmjet këtij shkrimi duam të shprehimmirënjohjen dhe falëndërimin tonë përAmbasadën Zvicerane dhe Zyrën e Bash-këpunimit Zviceran në Shqipëri që namundësuan një botim të tillë, të thjeshtë,por të nevojshëm për t’i ardhur në ndihmëkomuniteteve të zonave rurale dhe të gjithëatyre që dëshirojnë të përmirësojnënjohuritë për bimët mjekësore dhe aroma-tike. Një pasuri e madhe kjo, e cila endenuk ka marrë vlerat e duhura në përputhjeme nevojat dhe kërkesat bashkëkohore.Falënderojmë gjithashtu Federatën e Pyjevedhe Kullotave Komunale të Qarkut Kukës eDibër, si dhe bashkëpunëtorët nga këto dyrajone që u treguan të gatshëm të bash-këpunonin gjatë fazës së grumbullimit tëinformacionit për përgatitjen e këtijmateriali, si dhe na mundësuan një sërëfotosh të llojeve bimore të trajtuara në këtëmaterial.Shpresojmë që ky manual të jetë i dobishëmdhe të arrijë të përmbushë qëllimin për tëcilin u konceptua dhe botua.
FEDERATA KOMBËTARE E PYJEVE DHE KULLOTAVE KOMUNAL
THESARII GJELBËR
Dihet nga të gjithë se bimësia dhe pyjet luajnë rol të rëndësishëm në qarkullimin global tëkarbonit. Ata thithin bioksidin e karbonit (CO2) nga atmosfera nëpërmjet fotosintezësgjatë rritjes. Pyjet shërbejnë si rezervuare dhe mund të mbajnë një sasi të madhe karbo-ni. Prandaj shitimi i sipërfaqes së pyjeve ndikon në reduktim të bioksidit të karbonit nëatmosferën e planetit tonë. Ngrohja globale është tashmë një kërcënim real, siç eviden-tohet nga furtunat katastrofike në SHBA dhe Europë, si dhe në ndryshimet dramatike tëklimës. Niveli i bioksidit të karbonit në atmosferë është në rritje me ritmet që vendet eindustrializuara djegin ose përdorin fosile, si qymyr, gaz e naftë.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->