Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Ratings: (0)|Views: 2,479 |Likes:
Published by tuan hien
hii
hii

More info:

Published by: tuan hien on Oct 31, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/20/2012

pdf

text

original

 
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINHPHẦN 1: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
1. Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước tại bến cảng Nhà Rồng vào thời gian nào?a. 1/6/1911 c. 4/6/1911 b. 3/6/1911 d. 5/6/19112. Hồ Chí Minh vào Đảng Xã hội Pháp năm nào?a. 1917 b. 1918 c. 1919 d. 19203. Hồ Chí Minh lấy tên là Nguyễn ái Quốc vào thời gian nào?a. Khi Bác lên tàu từ bến Nhà Rồng năm 1911 b. Khi Bác tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp tại Đại hội Tua tháng12/1920c. Khi ký tên vào bản yêu sách tám điểm gửi đến Hội nghị Hoà Bình Vécxay(Pháp) ngày 18/6/1919d. Khi Hồ Chí Minh sang Liên Xô làm việc ở Ban Phương Đông của Quốc tếcộng sản tháng 6/1923.4. Hồ Chí Minh đến Liên Xô lần đầu năm nào?a. 1921 b. 1923 c. 1922 d. 19245. Để chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Hồ Chí Minh đã từ Liên Xô về TrungQuốc năm nào?a. 1923 b. 1924 c. 1925 d. 19276. Hồ Chí Minh đã trích dẫn luận điểm nổi tiếng của V. I. Lênin : "không có lý luận cáchmệnh thì không có cách mệnh vận động ... chỉ có theo lý luận cách mệnh tiền phong, Đảngcách mệnh mới làm nổi trách nhiệm cách mệnh tiền phong", câu nói được ghi ở trang đầutiên của cuốn sách nào?a. Bản án chế độ thực dân Pháp c. Đường kách mệnh b. Nhật trong d. V. I. Lênin các dân tộc thuộc địa7. "Trước hết phải có Đảng cách mệnh để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thìliên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi." Câu nói đó được Hồ Chí Minhviết trong tác phẩm nào?a. Đường kách mệnhb. Sửa đổi lối làmviệcc. Đây công lý của thực dân Pháp ở ĐôngDươngd. V. I. Lênin và Phương Đông8. Câu: "...Chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xãhội cộng sản" được trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?a. Đường Kách mệnh c. Sách lược vắn tắt của Đảng b. Chánh cương vắn tắt của Đảng d. Chương trình tóm tắt của Đảng9. Hồ Chí Minh về nước trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng từ ngày, tháng, năm nào?
 
a. 15-1-1941 c. 28-1-1941 b. 20-2-1940 d. 8-2-184110."Dân ta phải biết sử taCho tường gốc tích nước nhà Việt Nam".Câu trên được Hồ Chí Minh viết mở đầu trong tác phẩm nào?a. Đường kách mệnh c. Bài ca du kíchb. Lịch sử nước ta d. éụng duong11. Mặt trận Việt Minh được thành lập khi nào?a. 19-5-1941 c. 25-10-1941 b. 20-5-1941 d. 17-10-194212. Theo Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc muốn giành được thắng lợi phải đitheo con đường nào?a. Cách mạng sản. c. Cách mạng hội chủ nghĩa b. Cách mạng sản. d. Cỏch m?ng dõn ch? tu s?n13. Hồ Chí Minh đã dùng hình tượng nào dưới đây để chỉ bản chất chủ nghĩa tư bản?a. Con bạch tuộc. b. Con chim đại bàng.c. Con đa hai vòi.d. Con rn đc14. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc trưng kinh tế nổi bật nhất của chủ nghĩa xã hội là gì?a. Khoa học - kỹ thuật phát triển. c. Sở hữu hội về liệu sản xuất. b. cấu công - nông nghiệp hợp lý. d. Gi?i phúng con ngu?i15. Theo Tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là gì?a. Làm theo năng lực, hưởng theo nhucầu. b. Làm theo năng lực, hưởng theo lao động.c. Phân phối bình quân cho tất cả mọi người.d. Kết hợp tất cả các hình thức phân phối trên16. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, muốn xây dựng CNXH trước hết cần có ?a. Khoa học - kỹ thuật tiên tiến. c. Con người hội chủ nghĩa. b. Kinh tế phát triển d. Cụng nghi?p n?ng17. Sức mạnh dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm những yếu tố chủ yếu nào?a. Chủ nghĩa yêu nước. c. Ý thức tự lực, tự cường. b. Tinh thần đoàn kết. d. Cả 3 phương án trên18. Theo Hồ Chí Minh, trong thời kỳ quá độ tồn tại mấy thành phần kinh tế?a. 3 b. 4 c. 5 d. 619. Theo Hồ Chí Minh, biện pháp nào quan trọng nhất trong xây dựng chủ nghĩa xã hội?a. Tranh thủ tối đa sự giúp đỡ, viện trợ quốc tế. b. Huy động các nguồn lực sẵn có trongdân.c. Kết hợp cải tạo xã hội cũ với xây dựng xã hội mới.d. Cả 3 phương án trên
 
20. Chọn phương án trả lời đúng nhất theo tư tưởng Hồ Chí Minh về một trong những nguyênnhân sâu xa dẫn đến sự thất bại của các phong trào yêu nước của Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầuthế kỷ XX?a. Cả dân tộc đã không đoàn kết được thành một khối thống nhất b. Lãnh đạo cuộc đấu tranh cứu nước là các sĩ phu phong kiến
c. Con đường đấu tranh cứu nước theo ý thức hệ tư tưởng phong kiến hoặc tư sản
d. Cả 3 phương án trên
 
21. Chọn phương án đúng theo tư tưởng Hồ Chí Minh:a. Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề sách lược b. Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược đảm bảo thành công của cáchmạng.c. Đại đoàn kết dân tộc là phương pháp chính trịd. Cả 3 phương án trên22. Chọn phương án đúng theo tư tưởng Hồ chí Minh: Để tranh thủ sự giúp đỡ của các nướcxã hội chủ nghĩa trong đấu tranh cách mạng, cần coi trọng nhân tố:a. Tự lực cánh sinh, dựa vào sức mình là chính b. Có đường lối độc lập tự chủ đúng đắnc. Dựa vào nguồn lực ngoại sinh là chínhd. Cả 3 phương án trên23. Luận điểm: "Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong đảng ai cũng phảihiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không cótrí khôn, tàu không có bàn chỉ nam" được trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?a. Tuyên ngôn độc lập c. Điều lệ vắn tắt của Đảng b. Đường kách mệnh d. Thường thức chính trị24. Chọn phương án đúng theo tư tưởng Hồ Chí Minh:a. Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân b. Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng của nhân dân lao độngc. Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân, của nhân dân laođộng và của dân tộc Việt Namd. Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp lao động, mà cũng là Đảng của toàndân25. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh một trong những nguyên tắc xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam là:a. Tập trung dân chủ b. Xây đi đôi với chốngc. Nói đi đôi vi làm d. Tu dưng sut đi26. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng cộng sản Việt Nam phải thường xuyên tự đổi mới, tựchỉnh đốn về ?a. Chính trị c. Tổ chức b. tưởng d. Cả 3 phương án trên27. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh: Bản chất giai cấp của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là:a. Mang bản chất giai cấp công nhân. b. Có tính dân tộc, tính nhân dân sâu sắc.c. Có sự thống nhất bản chất giai cấp công nhân với tính dân tộc.d. Mang tính dân tộc.

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
maiduckhiem liked this
Duc Khiem Mai liked this
buihonghai1 liked this
Thu Trang liked this
hoahongxanhkt liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->