Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
சிந்துஜா - உயிரே எனது உயிரே

சிந்துஜா - உயிரே எனது உயிரே

Ratings:

3.0

(2)
|Views: 3,510 |Likes:
Published by Narniya

More info:

Published by: Narniya on Apr 23, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/25/2014

pdf

text

original

 
󰁓󰁩󰁮󰁤󰁵󰁪󰁡󲀙󰁳 󰁳󰁴󰁯󰁲󰁹
󰁐󰁵󰁢󰁬󰁩󰁳󰁨󰁥󰁤 󰁩󰁮 󰁡󰁭󰁵󰁴󰁨󰁡󲀙󰁳 󰁢󰁬󰁯󰁧
உயர என உயர
 
"
லம வல
"
கரமக  இத அத வள மளக இல
"
அரமன
".
அத
 
பதமன வத
.
ப எபத சயக வ
?
இப அழகன மக
 
பய தடட ய மளக சன ப கள இ இ
 
ப
........
அ வச மக ப பணகரகள ப ப
 
வ  அ
.
ஜம வசத சத அணமல சய சதமன
 மளக.
இப இறவன சவட
.
அவ மனவ வசலச அத
 
மளகய ஆச
 
சகற
.
பய ஏப மகலம ய தற
. (வயசன
மகலம வகலம
 :) )
லம வல கல நர பரபரப இத
.
அவசரத இய வல
 
ஆக
,
ககணபளக
,
ஓனக எஜமனன வ நரத
 
றன
.
அத பழமயன
 
ககர நர தப மண
8 30
எ அறவத
.
அத
 
ஹ வல ச க இத ஆக அவகள ககண க இத ககணபள
 
பழனசம  ஒ நமட வ நமதன
.
ட
...
ட
....
எ
 
ஒ எப ம பகள இறக வத அத நயவன பத அனவ கம சய
,
அத ஏற வற வத அவ
 "
ஹஷவத
"
யர தல வணக வ கர
.
ஆற றவல
 த
உயர
.
மநற
.
என இண யமல எ தரண
.
எதய நமடத
 
வவழக ச மயன கக
.
அத ககள எப இ
 
ஆரச
.
 த நனதத எத வகய சத சதனயள
.
அதகக
 
எத வல க தயகதவ
.(
பம ப
 
ஹரய கக
 பற ,
ப ப
)
அணமல சய வசலச  பறத மக
.
 தமழகத
 
தமயன
 
தழலதப
.
க வகத றய இல எ
 
reated by Neevia docuPrinter Pro v6 2
 
󰁓󰁩󰁮󰁤󰁵󰁪󰁡󲀙󰁳 󰁳󰁴󰁯󰁲󰁹
󰁐󰁵󰁢󰁬󰁩󰁳󰁨󰁥󰁤 󰁩󰁮 󰁡󰁭󰁵󰁴󰁨󰁡󲀙󰁳 󰁢󰁬󰁯󰁧
றல
.
 தத அப ச வத பயர கழ
 
பட கபற வ இவ ஒர தக ஷபல
. 󰁍BB󰁓
றவ வட பய மவ மணவ
.19
வய பவ மக
.
நக
 
 த ய நனப தற
.
கய நறய ப கன
 
கன
.
 அணன சல தக
.
 தன அமவட த வக
 
வல எற சபட சப சகவல எ ல ஜத
(ஹ
ந நம ஆ
...;) )
நல நறத அரக சட மண வண கசரமக கரமக வ
 
அமதவ அறய அவகள தன சயலள நபமன நரஷட கட
.
வசயக க க இதவன ப வசலச றத
."
ஹஷ
 
எதன தடவ சற
?
சபடற இடல தழல பசத
....
இத ஒ
 
இடதயவ வ வப
............"
அமவ றப ச கட எத கடவ
, "
ஓக ஓக ச அத வ எக
?"
இத க கட வத 
ஷபல "
அம அண வ வம
,
வட ல இ வக
 
 த
,
பப வ பக
.
இவ பர ம ஆ
"
அத அவள கத ப தக கட
 "
ஏ ல
,
உனட கல  ந வர பற
" "ஆ ...ஐய ....
அம
 ......
வ ந எனட பண பற
?
யரய ச அக பறய
?.........ஆஆஆஆஆஆஆ .............." "

...
உக டட கட ச உ வய தக சல பற
" "
ட அண
....
எ வய தசன
,
ந தட நறய வரதசண க
reated by Neevia docuPrinter Pro v6 2
 
󰁓󰁩󰁮󰁤󰁵󰁪󰁡󲀙󰁳 󰁳󰁴󰁯󰁲󰁹
󰁐󰁵󰁢󰁬󰁩󰁳󰁨󰁥󰁤 󰁩󰁮 󰁡󰁭󰁵󰁴󰁨󰁡󲀙󰁳 󰁢󰁬󰁯󰁧
....
எனகன
 ......."
வசலச
"
ஏ ஷ
....
இதன அணன மயத இலம
......
அண
 
வத ர ப பவ
......" ஷ "

......
அ மதல இவன அணய ர பண ச
"
அத வ ச சத
 
ஹஷ
"
உ வ றயவ பற இல
.....ஐய உ
ன எப த வ சமளக பறன
 
வரவ
"
இவகள சடய ப ச க இத நர
 
ஐ ப ஷ
 "ஹல .....
உக என இள ச
...

"
நர நகலக ச
"
ஐய இத வளய ந வரல
...."
எ ற
அவள
 அகள இலவசமக பற
. "ச ச ....
இன என
󰁡󰁮󰁡󰁴󰁯󰁭󰁹 󰁰󰁲󰁡󰁣󰁴󰁩󰁣󰁡󰁬󰁳
இ
.....󰁢󰁹󰁥󰁥󰁥󰁥󰁥󰁥󰁥󰁥󰁥󰁥󰁥󰁥󰁥󰁥󰁥󰁥󰁥󰁥󰁥󰁥󰁥󰁥󰁥󰁥󰁥󰁥󰁥󰁥󰁥󰁥󰁥󰁥󰁥󰁥󰁥󰁥󰁥󰁥󰁥"
ச பல பற சறவள ப ச கட
, "
நர
EC󰁒 󰁰󰁲󰁯󰁪󰁥󰁣󰁴
என
?
எ கட
. "
ஹஷ
󰁮󰁩󰁮󰁴󰁨 󰁦󰁬󰁯󰁯󰁲 வ
ல 
......
ஆன இ சடய எல
 
இ வரல
....
வதடன
󰁩󰁮󰁴󰁥󰁲󰁩󰁯󰁲 வல

....
இ
2 󰁭󰁯󰁮󰁴󰁨 ல 󰁩󰁴 󰁬󰁬 󰁢󰁥 󰁲󰁥󰁡󰁤󰁹 󰁦󰁯󰁲 󰁯󰁣󰁣󰁵󰁰󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮 "
அத கட ஹஷவத
 
Created by Neevia docuPrinter Pro v6 2

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
pinkybrilliant liked this
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->