Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
24Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
akta 172 beserta pindaanya

akta 172 beserta pindaanya

Ratings: (0)|Views: 384|Likes:

More info:

Published by: Ahmad Firdaus Mohd Said on Nov 01, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/21/2011

pdf

text

original

 
7
UNDANG-UNDANG MALAYSIA 
 Akta 172 AKTA PERANCANGAN BANDAR DANDESA 1976
 
Suatu Akta bagi mengadakan kawalan danperaturan yang sempurna bagi perancanganbandar dan desa dalam kawasan-kawasanpihakberkuasa tempatan dalam Negeri-negeriTanah Melayudi Semenanjung Malaysiadanbagi maksud-maksud yang berkenaan danbersampingan dengannya.[
Sila Lihat Lampiran
]
Digantikan A1129dandimasukkan Teks Autoritatif. 
BAHAWASANYA adalah suai manfaat bagimaksud memastikan keseragaman undang-undang dan dasar suatu undang-undang dibuatbagi pengawalan dan pengawalseliaan yangsepatutnya tentang perancangan bandar dan desadi Semenanjung Malaysia:
Dimasukkan A1129.
DAN BAHAWASANYA adalah juga suai manfaatperuntukan dibuat untuk memberikan kuasaeksekutif kepada Persekutuan mengenai perkaratertentu berhubung dengan pengawalan danpengawalseliaan perancangan bandar dan desa:
Dimasukkan A1129.
OLEH YANG DEMIKIAN, menurut Perkara 76(4)Fasal (1) Perkara 74, Fasal (4) Perkara 76 danFasal (2) Perkara 80dalam Perlembagaan,MAKA INILAH DIPERBUAT UNDANG-UNDANG oleh Duli Yang Maha Mulia SeriPaduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong dengannasihat dan persetujuan Dewan Negara danDewan Rakyat yang bersidang dalam Parlimen,dan dengan kuasa daripadanya, seperti berikut:
Digantikan A1129.
BAHAGIAN I
 
PERMULAANTajuk ringkas, pemakaian dan permulaan kuatkuasa
Tajuk ringkas,pemakaian danmulaberkuatkuasa.
1.
(1) Akta ini bolehlah dinamakan AktaPerancangan Bandar dan Desa, 1976 dan hendaklahdipakaiterpakaihanya bagi Negeri-negeri TanahMelayudi Semenanjung Malaysia.
Digantikan A1129dan dipinda Teks Autoritatif. 
 
Undang-Undang Malaysia
A
KTA
172
 
8
(2) Tertakluk kepada seksyen-kecilsubseksyen (3), Akta ini hendaklah mula berjalan kuatkuasanyaberkuat kuasadalam sesebuahsesuatuNegeri pada tarikh atau tarikh-tarikh yang ditetapkan olehPihakberkuasaPihak BerkuasaNegeri, denganpersetujuan Menteri, melalui pemberitahu dalam
Warta
Negeri
Negeri
.
 
Dipinda Teks Autoritatif.
(3) PihakberkuasaPihak BerkuasaNegeri bolehmenjalankan kuatkuasa Akta ini dengan apa-apa carayang difikirkannya paling berfaedah, sesuai,bermenafaat atau praktiksuai manfaat,atau boleh dilaksanakan,samadasama adadengan menetapkan tarikh-tarikh yang berlainan bagi peruntukan-peruntukan yang berlainan Akta ini, denganmenetapkan tarikh-tarikh yang berlainan bagikawasan-kawasan pihakberkuasapihak berkuasatempatan yang berlainan atau bagi bahagian-bahagianyang berlainan kawasan itu, dengan menjalankankuasa sesuatu peruntukan secara am dalam Negeri itudan pada masa yang sama mengisytiharkan bahawa,selama tempoh atau sehingga masa yang ditentukan,peruntukan itu hendaklah dipakaiterpakaiatauhendaklah jangan dipakaitidak terpakaibagi atauberhubung dengan sesuatu pihakberkuasapihakberkuasaperancang tempatan atau kawasan ataumana-mana bahagian daripada kawasan suatupihakberkuasapihak berkuasaperancang tempatanhanya setakat yang ditentukan sahaja, atau denganapa-apa cara lain.
Dipinda Teks Autoritatif. Tafsiran.
Tafsiran2.
(1) Dalam Akta ini, melainkan jika kandunganayatnyakonteksnyamenghendaki makna yang lain— 
Dipinda Teks Autoritatif. 
“bangunan” termasuklah sesebuahapa-apa rumah, pondok, syedbangsalatau kepungan beratap,samadasama adadigunakan atau tidak digunakansebagai kediaman manusia, dan sesuatuapa-apa tembok, pagar, pelantar, pementasanperancah, getpintu pagar, tiang, pilar, palingpagar pancang, bingkai, papan dendeng, pelancar, limbungan,dermaga, tembok sambut, jeti, pentas pengkalan atau jambatan, dan apa-apa rangkabinastruktur,topang  tupang atau asas yang berkaitanbersambungpadaatau dengan mana-mana daripada binaan-binaan
Dipinda Teks Autoritatif. 
 
CATATAN 
 — 
Lihat
Lampiran.
 
 
Perancangan Bandar dan Desa
9
tersebutstruktur itu;
.
“bayarancajpemajuan” ertinya bayarancaj  pemajuan yang tersebutdisebutdalam seksyen 32;“ditetapkan” ertinya ditetapkan oleh kaedah-kaedah;
Dipinda Teks Autoritatif. 
“jalan” ertinya mana-mana jalan awam ataupersendirian, dan termasuklah mana-mana lebohlebuh, medan, halaman, jalan kecil, lorong, jambatan,siar kaki, haluan jejak, jalan enam kaki, jalan lalu,atau jalanlebuhraya, samadasama adatembus atau tidak, di atas mana yang orang ramaiawamberhaklalu;
Dipinda Teks Autoritatif. 
“Jawatankuasa” ertinya JawatankuasaPerancang Negeri yang ditubuhkan di bawah seksyen4;“jawatankuasa perancang wilayah”, berhubungdengan sesuatu kawasan, ertinya jawatankuasaperancang wilayah yang ditubuhkan bagi kawasan itudi bawah seksyen 6
 A 
; 
Dimasukkan A1129.
“Kaedah-kaedah”“kaedah-kaedah”ertinyakaedah-kaedah yang dibuat di bawah Akta ini;
Dipinda Teks Autoritatif. 
“kawasan kemajuanpemajuan” ertinya suatukawasan kemajuanpemajuanyang diisytiharkan dibawah seksyen 38 (1);
Dipinda Teks Autoritatif. 
“kawasan khas” ertinya kawasan yang ditetapkandi bawah seksyen 16
B
; 
Dimasukkan A1129.
“kawasan plinth” ertinya bahagian kawasandaripadasesuatumana-manalot yang akan diliputi oleh bangunan;
Dipinda Teks Autoritatif. 
“kawasan tindakan” ertinya sebagaimana ditakrifkandalam seksyen 8 (5);
Dipotong A1129.
“kebenaran merancang” ertinya kebenaran yangdiberikan, dengan atau tanpa syarat, untukmenjalankan pemajuan;
Dipinda Teks Autoritatif. 
“kepadatan” ertinya keamatan penggunaan tanahyang dihitung atau dinyatakan mengikut bilanganorang, unit kediaman, atau bilik yang boleh didiami,atau apa-apa gabungan faktor itu, bagi satu unitkawasan tanah; dan bagi maksud takrif ini, “bilik yangboleh didiami” tidaklah termasuk dapur, bilik stor,
Dimasukkan Teks Autoritatif.

Activity (24)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Nadia Az-Zahra liked this
aloam_minium liked this
n4k1r liked this
Hasbullah Saleh liked this
hpputih liked this
chaqkun liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->