Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
152. - 6

152. - 6

Ratings: (0)|Views: 26 |Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Apr 23, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/23/2014

pdf

text

original

 
K^K <\eci£r
llk.ioiVlf
MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE  NACRT PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HIDROGRAFSKOJ DJELATNOSTI, S
KONAČNIM
 
PRIJEDLOGOM
 
ZAKONA
 
Zagreb,
 
travanj
 
2014.
 
godine
 
 
I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HIDROGRAFSKOJ DJELATNOSTI
Ustavna osnova za donošenje ovoga Zakona sadržana je u
članku
 
2.
 
stavku
 
4.
 
Ustava
 
Republike
 
Hrvatske
 
(Narodne
 
novine,
 
 br.
 
85/2010
 
-
 
 pročiš
ćeni
 
tekst
 
i
 
5/2014
 
-
 
Odluka
 
Ustavnog
 
suda
 
Republike
 
Hrvatske)
 
II.
 
OCJENA
 
STANJA,
 
OSNOVNA
 
PITANJA
 
KOJA
 
SE
 
UREĐUJU
 
ZAKONOM,
 
TE
 
POSLJEDICE
 
KOJE
 
ĆE
 
DONOŠENJEM
 
ZAKONA
 
PROISTEĆI
 
a)
 
Ocjena
 
stanja
 
Zakon
 
o
 
hidrografskoj
 
djelatnosti
 
(Narodne
 
novine
 
 br.
 
68/1998,
 
110/1998
 
i
 
163/2003)
 
na
 
snazi
 
 je
 
od
 
20.
 
svibnja
 
1998.
 
godine.
 
Tim
 
su
 
Zakonom
 
uređeni
 
sadržaj
 
hidrografske
 
djelatnosti,
 
uvjeti
 
i
 
način
 
obavljanja
 
te
 
djelatnosti,
 
te
 
osnivanje
 
 pravne
 
osobe
 
-
 
Hidrografskog
 
instituta,
 
za
 
obavljanje
 
te
 
djelatnosti
 
od
 
interesa
 
za
 
Republiku
 
Hrvatsku.
 
Kroz
 
dosadašnju
 
 primjenu
 
Zakona
 
o
 
hidrografskoj
 
djelatnosti
 
evidentna
 
 je
 
opravdanost
 
donošenja
 
ovoga
 
Zakona
 
zbog
 
 bolje
 
evidencije
 
svih
 
zahvata
 
duž
 
obale,
 
na
 
moru
 
i
 
 pod
 
morem,
 
 praćenje
 
istraživanja,
 
iskorištavanja
 
i
 
gospodarenja
 
unutarnjim
 
morskim
 
vodama,
 
teritorijalnim
 
morem
 
i
 
epikontinentalnim
 
 pojasom.
 
Primjena
 
Zakona
 
o
 
hidrografskoj
 
djelatnosti
 
ukazala
 
 je
 
i
 
na
 
 potrebu
 
njegove
 
djelomične
 
izmjene,
 
odnosno
 
dopune.
 
Postojeći
 
Zakon
 
ne
 
 propisuje
 
 jasno
 
obveze
 
investitora
 
zahvata
 
u
 
morskom
 
 prostoru
 
i
 
na
 
obali
 
u
 
 pogledu
 
službene
 
hidrografske
 
izmjere.
 
Obveze
 
fizičkih
 
i
 
 pravnih
 
osoba
 
nositelja
 
zahvata
 
ili
 
aktivnosti,
 
odnosno
 
investitora
 
u
 
građevine
 
na
 
moru,
 
morskom
 
dnu,
 
obalama
 
i
 
u
 
 podmorju
 
u
 dosadašnjoj praksi
utvrđivale
 
su
 
se
 
rješenjima,
 
suglasnostima
 
i
 
 posebnim
 
uvjetima
 
Ministarstva
 
 pomorstva,
 
 prometa
 
i
 
infrastrukture
 
i
 
lučkih
 
kapetanija
 
u
 
 postupcima
 
izdavanja
 
lokacijskih
 
i
 
građevinskih
 
dozvola,
 
te
 
odobrenja
 
i
 
suglasnosti
 
za
 
zahvate
 
i
 
aktivnosti
 
na
 
moru
 
s
 
osnove
 
sigurnosti
 
 plovidbe
 
temeljem
 
općih
 
odredbi
 
Pomorskog
 
zakonika
 
i
 
Zakona
 
o
 
lučkim
 
kapetanijama
 
na
 
 pojedinačnoj
 
osnovi
 
vodeći
 
se
 
okvirnim
 
uredbama,
 
 preporuka
 
i
 
smjernica
 
Međunarodne
 
hidrografske
 
organizacije.
 
 Nadalje,
 
 postojeće
 
normativno
 rješenje dopušta da pored Hrvatskog hidrografskog instituta
određene
 
hidrografske
 
 poslove,
 
u
 
 pravilu
 
isključivo
 
izmjeru
 
dubina
 
mora,
 
mogu
 
obavljati
 
i
 
druge
 
 pravne
 
osobe
 
uz
 
 posebno
 
ovlaštenje,
 
no
 
Zakon
 
o
 
hidrografskoj
 
djelatnosti
 
ne
 
omogućava
 
niti
 
utvrđuje
 
uvjete
 
 pod
 
kojima
 
 bi
 
rezultati
 
tih
 
hidrografskih
 
izmjera
 
mogli
 
 biti
 
uvršteni
 
u
 
službene
 
 pomorske
 
navigacijske
 
karte
 
i
 
 publikacije
 
što
 
 je
 
korak 
 
kojim
 
se
 
 jamči
 
hidrografsko-navigacijska
 
sigurnost
 
sudionika
 
u
 
 pomorskom
 
 prometu.
 
Za
 
službene
 
izmjere
 
ovlaštena
 
 je
 
isključivo
 
 javna
 
ustanova
 
Hrvatski
 
hidrografski
 
institut.
 
Kao
 
 posljedica
 
navedenog,
 
značajan
 
 broj
 
zahvata
 
u
 
morskom
 
 prostoru,
 
na
 
morskom
 
dnu
 
i
 
na
 
obali
 
kojima
 
se
 
mijenjaju
 
hidrografske
 
značajke
 
tog
 
 prostora
 
danas
 
nije
 
ucrtan
 
u
 
službene
 
 pomorske
 
karte,
 
niti
 
 je
 
sadržan
 
u
 
službenim
 
navigacijskim
 
 publikacijama,
 
 pri
 
čemu
 
su
 
izmjere
 
 provedene
 
od
 
strane
 
ovlaštenih
 
 pravnih
 
osoba
 
ovlaštenih
 
za
 
izmjeru
 
dubina
 
ispod
 
utvrđenih
 
međunarodnih
 
standarda,
 
a
 
što
 
sve
 
 predstavlja
 
sustavni
 
 problem
 
osiguranja
 
sigurnosti
 
 plovidbe,
 
zaštite
 
morskog
 
okoliša
 
i
 
gospodarenja
 
morem
 
i
 
 podmorjem,
 
koji
 
značajno
 
 pridonosi
 
riziku
 
za
 
ljudske
 
živote
 
i
 
imovinu
 
na
 
moru.
 
Problem
 
se
 
odnosi
 
na
 
 pomorske
 
 brodare
 
u
 
domaćem
 
 prometu,
 
kao
 
i
 
domaće
 
i
 
strane
 
 brodare
 
u
 
međunarodnom
 
 pomorskom
 
 prometu
 
koji
 
 plove
 
hrvatskim
 
vodama,
 
nautičare,
 
tijela
 
koja
 
2
 
 
upravljaju
 
lukama,
 
 javnu
 
ustanovu
 
Hrvatski
 
hidrografski
 
institut
 
kao
 
i
 
druge
 
ovlaštene
 
 pravne
 
osobe
 
koje
 
obavljaju
 
hidrografsku
 
djelatnost,
 
a
 
 poglavito
 
na
 
investitore
 
zahvata
 
u
 
morskom
 
 prostoru
 
koji
 
u
 
sklopu
 
 postojećeg
 
normativnog
 
rješenja
 
nemaju
 
dostupnost
 
transparentne
 
i
 
cjelovite
 
usluge
 
službene
 
hidrografske
 
izmjere
 
neophodne
 
za
 
 planiranje,
 
 projektiranje,
 
izvedbu
 
i
 
objavu
 
zahvata
 
u
 
 prostoru
 
mora
 
i
 
obale.
 
b)
 
Osnovna
 
pitanja
 
koja
 
se
 
trebaju
 
urediti
 
Zakonom
 
Ovim
 
izmjenama
 
i
 
dopunama
 
Zakona
 
se
 
 predviđa
 
urediti
 
institute
 
 bitne
 
za
 
učinkovitije
 
i
 
kvalitetnije
 
održavanje
 
hidrografsko-navigacijske
 
sigurnosti
 
na
 
moru
 
kroz:
 
-
 
stvaranje
 
osnove
 
za
 
definiranje
 
kogentnog
 
nacionalnog
 
hidrografskog
 
i
 
kartografskog
 
standarda,
 
čime
 
se
 
transparentno
 
utvrđuju
 
obveze
 
u
 
hidrografskoj
 
i
 
kartografskoj
 
djelatnosti
 
na
 
moru,
 
-
 
izmjene
 
i
 
dopune
 
odredbi
 
koje
 
se
 
odnose
 
na
 
uspostavu
 
i
 
održavanje
 
hidrografskoga
 
informacijskog
 
sustava
 
i
 
 pomorskog
 
katastra
 
radi
 
učinkovitije
 
 primjene
 
i
 
nadzora
 
 primjene
 
odredbi
 
Zakona,
 
kao
 
i
 
stvaranja
 
temeljnih
 
očevidnika
 
neophodnih
 
za
 
gospodarenje
 
morskim
 
 područjem,
 
morskim
 
dnom
 
i
 
 podmorjem,
 
te
 
 preduvjeta
 
za
 
elektroničku
 
razmjenu
 
 podataka,
 
-
 
osiguravanje
 
sustavnog
 
i
 
standardiziranog
 
obavljanja
 
hidrografske
 
djelatnosti
 
za
 
 potrebe
 
 prostornog
 
 planiranja,
 
gradnje
 
i
 
drugih
 
ljudskih
 
aktivnosti
 
na
 
moru
 
kroz
 
daljnju
 
liberalizaciju
 
hidrografske
 
djelatnosti
 
uvođenjem
 
standarda
 
službene
 
hidrografske
 
izmjere
 
i
 
instituta
 
ovjere
 
hidrografskih
 
izmjera,
 
-
 
revizija
 
instituta
 
ovlašćivanja
 
 pravnih
 
osoba
 
za
 
obavljanje
 
hidrografske
 
izmjere
 
mora,
 
marinske
 
geodezije
 
i
 
snimanja
 
objekata
 
u
 
 priobalju,
 
moru,
 
morskom
 
dnu
 
i
 
 podmorju,
 
-
 
integralno
 
i
 
transparentno
 
utvrđivanje
 
 prava
 
i
 
obveza
 
investitora
 
zahvata
 
u
 
 području
 
mora,
 
morskog
 
dna
 
i
 
 podmorja
 
u
 
 pogledu
 
hidrografskih
 
izmjera
 
na
 
sustavan
 
način,
 
-
 
 povećanje
 
transparentnosti
 
kroz
 
uvođenje
 
instituta
 
 javnog
 
natječaja
 
u
 
 postupku
 
imenovanja
 
ravnatelja
 
Instituta,
 
-
 
noveliranje
 
odredbi
 
o
 
inspekcijskom
 
nadzoru,
 
-
 
noveliranje
 prekršajnih odredbi. Zakon se terminološki
usklađuje
 
s
 
Pomorskim
 
zakonikom.
 
c)
 
Posljedice
 
koje
 
će
 
proisteći
 donošenjem Zakona
 Noveliranjem Zakona o hidrografskoj djelatnosti usvaja se niz preporuka
Međunarodne
 
hidrografske
 
organizacije
 
i
 
Međunarodne
 
 pomorske
 
organizacije
 
i
 
time
 
stvaraju
 
transparentni
 
i
 
ujednačeni
 
uvjeti
 
za
 
obavljanje
 
hidrografske
 
i
 
kartografske
 
djelatnosti
 
u
 
Republici
 
Hrvatskoj
 
čime
 
se
 
 jamči
 
sigurnost
 
 plovidbe
 
unutarnjim
 
morskim
 
vodama,
 
teritorijalnim
 
morem
 
i
 
zaštićenim
 
ekološko-ribolovnim
 
 pojasom,
 
zaštita
 
morskog
 
okoliša
 
i
 
gospodarenje
 
morskim
 
 područjem,
 
morskim
 
dnom
 
i
 
 podmorjem.
 
Uvođenjem
 
nacionalnog
 
standarda
 
službene
 
hidrografske
 
izmjere
 
i
 
instituta
 
ovjere
 
hidrografskih
 
izmjera,
 
te
 
revizijom
 
instituta
 
ovlašćivanja
 
 pravnih
 
osoba
 
za
 
obavljanje
 
hidrografske
 
izmjere
 
 postići
 
će
 
se
 
daljnja
 
liberalizacija
 
na
 
tržištu
 
hidrografske
 
djelatnosti
 
uz
 
zadržavanje
 
visokih
 
standarda
 
hidrografsko-navigacijske
 
sigurnosti
 
čime
 
će
 
se
 
u
 
 bitnome
 
3
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->