Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
nájomná zmluva

nájomná zmluva

Ratings: (0)|Views: 13,505|Likes:
Published by Ujko122

More info:

Published by: Ujko122 on Nov 02, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as ODT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/23/2012

pdf

text

original

 
Zmluva o prenájme (nájomná zmluva)Vzor Zmluvy o prenájme bytu.
Prenajímateľ: meno, rodné číslo, bydlisko
(ďalej len “prenajímateľ”)
Nájomca: meno, rodné číslo, bydlisko
(ďalej len „nájomca“)uzavreli dňa 1. októbra 2006 túto
zmluvu o nájme bytu
(§ 663 a nasl. a § 685 a nasl. OZ)
 
I.
Prenajímateľ ako výlučný vlastník domu prenecháva nájomcovi do užívania byt 3+1 s príslušenstvom na 2. poschodí domu č.p. ........, v ulici ... v Obci, dvere číslo ...... ,sústredným kúrením, pozostávajúci z troch izieb, kuchyne, kúpeľne, WC, predsiene ašpajze. Byt je vybavený elektrickým bojlerom, plynovým šporákom a kuchynskoulinkou.
II.
 Nájom sa uzatvára od 1. októbra 2006 na dobu neurčitú.
III.
 Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi ročné nájomné vo výške 72.000,– Sk (sedemdesiatdvatisíc korún slovenských), a to v splátkach po 6.000,– Sk splatnýchmesačne, a to vždy k 20. dňu mesiaca, predchádzajúcemu mesiacu za ktorý sa nájom platí.
IV.
Mesačné zálohy cien za plnenia spojené s užívaním bytu sú splatné spolu s nájomným.Ich výšku určí prenajímateľ pre každý kalendárny rok, najneskôr s vyúčtovamvykurovacej sezóny.Skutočnú výšku cien a celkových záloh na jednotlivé plnenia zúčtuje prenajímateľ vždyza kalendárny rok.
 
V.
  Nájomca sa oboznámil so stavom prenajímaného bytu. Nájomca preberá byt bez akýchkoľvek vád, spôsobilý k okamžitému nasťahovaniu a bývaniu, čo podpisom tejto zmluvy potvrdzuje.Po skončení nájmu odovzdá nájomca prenajímateľovi byt v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím k obvyklému opotrebeniu.
VI.
Účastníci svojim podpisom vyjadrujú hlas s opisom technického stavu bytu azoznamom položiek tvoriacich vybavenie prenajímaného bytu, ktorý tvorí Prílohu č.1tejto zmluvy. Príloha č. 1 sa vyhotovuje v 2 vyhotoveniach, každý účastník obdrží jedno vyhotovenie a potvrdí ho vlastnoručným podpisom.
VII.
Účinky tejto zmluvy nastanú okamžikom podpisu.Táto Zmluvaje vyhotovená v .... vyhotoveniach. Strany zmluvy prehlasujú, že bola spísaná podľa ich skutočnej a slobodnej vôle, s jejobsahom súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.V Bratislave, dňa 1. októbra 2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Prenajímateľ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nájomca
 
Zmluva o podnájme
Právny vzor Zmluvy o podnájme bytu a Súhlasu prenajímateľa s podnájmom bytu.Prenajímateľ: meno, rodné číslo, bydlisko
(ďalej len „prenajímateľ“) 
Podnájomca: meno, rodné číslo, bydlisko
(ďalej len „nájomca“)uzavreli dňa 1. októbra 2006 túto
 zmluvu o podnájme bytu
(uzavretá podľa §719 a násl. občianskeho zákonníka v platnom znení) 
I.Predmet zmluvy
 Predmetom tejto zmluvy je byt 3+1 s príslušenstvom v prízemí domu č. p. ........, vulici...... v obci........., dvere číslo........., umiestnený na severnej strane domu.Príslušenstvo bytu tvorí: ......................................................................................... 
II. Práva a povinnosti zmluvných strán1.
Byt, ktorý je predmetom podľa tejto zmluvy prenajíma prenajímateľ podnájomcovina dobu určitú od ............ do .................. Prenajímateľ odovzdá byt podnájomcovi vstave vhodnom k riadnemu užívaniu. Podnájomca sa so stavom prenajímaného bytuzoznámil a v tomto stave ho preberá.
2.
Podnájomca sa zaväzuje platiť po dobu trvania podnájmu čiastku.......... Sk mesačne,na účet prenajímateľa č. ........... vedený……… (Bankou) v .............., a to vždy k 20.dni mesiaca, predchádzajúcemu mesiacu za ktorý sa podnájom platí. 
3.
Podnájomca sa zaväzuje užívať byt riadne a vykonávať všetky povinnosti spojené sužívaním bytu vrátane uskutočnenia drobných opráv, ktoré by inak boli povinnosťou prenajímateľa. 
4
. Pred uplynutím doby podjmu je možzmluvu s okamžitou účinnosťouvypovedať len v nasledujúcich prípadoch:a) Prenajímateľ môže podnájom okaite vypovedať pokiaľ podnájomca neplní povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, b) .................. V ostatných prípadoch je výpovedná lehota ......................

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Bibi Czédl liked this
David Jelensky liked this
attyla1 liked this
Martin Boros liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->