Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
nájomná zmluva

nájomná zmluva

Ratings:
(0)
|Views: 13,518|Likes:
Published by Ujko122

More info:

Published by: Ujko122 on Nov 02, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as ODT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/23/2012

pdf

text

original

 
Zmluva o prenájme (nájomná zmluva)Vzor Zmluvy o prenájme bytu.
Prenajímateľ: meno, rodné číslo, bydlisko
(ďalej len “prenajímateľ”)
Nájomca: meno, rodné číslo, bydlisko
(ďalej len „nájomca“)uzavreli dňa 1. októbra 2006 túto
zmluvu o nájme bytu
(§ 663 a nasl. a § 685 a nasl. OZ)
 
I.
Prenajímateľ ako výlučný vlastník domu prenecháva nájomcovi do užívania byt 3+1 s príslušenstvom na 2. poschodí domu č.p. ........, v ulici ... v Obci, dvere číslo ...... ,sústredným kúrením, pozostávajúci z troch izieb, kuchyne, kúpeľne, WC, predsiene ašpajze. Byt je vybavený elektrickým bojlerom, plynovým šporákom a kuchynskoulinkou.
II.
 Nájom sa uzatvára od 1. októbra 2006 na dobu neurčitú.
III.
 Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi ročné nájomné vo výške 72.000,– Sk (sedemdesiatdvatisíc korún slovenských), a to v splátkach po 6.000,– Sk splatnýchmesačne, a to vždy k 20. dňu mesiaca, predchádzajúcemu mesiacu za ktorý sa nájom platí.
IV.
Mesačné zálohy cien za plnenia spojené s užívaním bytu sú splatné spolu s nájomným.Ich výšku určí prenajímateľ pre každý kalendárny rok, najneskôr s vyúčtovamvykurovacej sezóny.Skutočnú výšku cien a celkových záloh na jednotlivé plnenia zúčtuje prenajímateľ vždyza kalendárny rok.
 
V.
  Nájomca sa oboznámil so stavom prenajímaného bytu. Nájomca preberá byt bez akýchkoľvek vád, spôsobilý k okamžitému nasťahovaniu a bývaniu, čo podpisom tejto zmluvy potvrdzuje.Po skončení nájmu odovzdá nájomca prenajímateľovi byt v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím k obvyklému opotrebeniu.
VI.
Účastníci svojim podpisom vyjadrujú hlas s opisom technického stavu bytu azoznamom položiek tvoriacich vybavenie prenajímaného bytu, ktorý tvorí Prílohu č.1tejto zmluvy. Príloha č. 1 sa vyhotovuje v 2 vyhotoveniach, každý účastník obdrží jedno vyhotovenie a potvrdí ho vlastnoručným podpisom.
VII.
Účinky tejto zmluvy nastanú okamžikom podpisu.Táto Zmluvaje vyhotovená v .... vyhotoveniach. Strany zmluvy prehlasujú, že bola spísaná podľa ich skutočnej a slobodnej vôle, s jejobsahom súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.V Bratislave, dňa 1. októbra 2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Prenajímateľ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nájomca
 
Zmluva o podnájme
Právny vzor Zmluvy o podnájme bytu a Súhlasu prenajímateľa s podnájmom bytu.Prenajímateľ: meno, rodné číslo, bydlisko
(ďalej len „prenajímateľ“) 
Podnájomca: meno, rodné číslo, bydlisko
(ďalej len „nájomca“)uzavreli dňa 1. októbra 2006 túto
 zmluvu o podnájme bytu
(uzavretá podľa §719 a násl. občianskeho zákonníka v platnom znení) 
I.Predmet zmluvy
 Predmetom tejto zmluvy je byt 3+1 s príslušenstvom v prízemí domu č. p. ........, vulici...... v obci........., dvere číslo........., umiestnený na severnej strane domu.Príslušenstvo bytu tvorí: ......................................................................................... 
II. Práva a povinnosti zmluvných strán1.
Byt, ktorý je predmetom podľa tejto zmluvy prenajíma prenajímateľ podnájomcovina dobu určitú od ............ do .................. Prenajímateľ odovzdá byt podnájomcovi vstave vhodnom k riadnemu užívaniu. Podnájomca sa so stavom prenajímaného bytuzoznámil a v tomto stave ho preberá.
2.
Podnájomca sa zaväzuje platiť po dobu trvania podnájmu čiastku.......... Sk mesačne,na účet prenajímateľa č. ........... vedený……… (Bankou) v .............., a to vždy k 20.dni mesiaca, predchádzajúcemu mesiacu za ktorý sa podnájom platí. 
3.
Podnájomca sa zaväzuje užívať byt riadne a vykonávať všetky povinnosti spojené sužívaním bytu vrátane uskutočnenia drobných opráv, ktoré by inak boli povinnosťou prenajímateľa. 
4
. Pred uplynutím doby podjmu je možzmluvu s okamžitou účinnosťouvypovedať len v nasledujúcich prípadoch:a) Prenajímateľ môže podnájom okaite vypovedať pokiaľ podnájomca neplní povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, b) .................. V ostatných prípadoch je výpovedná lehota ......................

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Nikolas Čoky Volek liked this
Bibi Czédl liked this
David Jelensky liked this
Radovan Saggy Sagat liked this
attyla1 liked this
Helena Gajdošova liked this
Martin Boros liked this
Daniel Lachtan Blazik Blasek liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->