Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Φωνὴ Κυρίου • Ὁμολογοῦμε Αὐτὸν ποὺ ζοῦμε, φ. 3178

Φωνὴ Κυρίου • Ὁμολογοῦμε Αὐτὸν ποὺ ζοῦμε, φ. 3178

Ratings: (0)|Views: 4 |Likes:
-
-

More info:

Published by: Ἀρχονταρίκιον on Apr 24, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/02/2014

pdf

text

original

 
A¶O™TO§IKH ¢IAKONIA TH™ EKK§H™IA™ TH™ E§§A¢O™
ETO 62ÔÓ27\AÚÈÏÔ˘2014API£. ºY§. 17 (3178
√ª√§√°√Àª∂À∆√¡¶√À∑√Àª
^∏
Ì›· ÙáÓ Û·‚‚¿ÙˆÓ, àÁ·ËÙÔ› âÓ ÃÚÈÛÙˇ  á à‰ÂÏÊÔ›, ÂrÓ·È ì ∫˘Úȷ΋, ÂrÓ·È ìì̤ڷ Ô‡ àÓ·ÛÙ‹ıËΠï ∫‡ÚÈÔ˜. \∞ÏÏ¿ η› ÌÂÙ¿ àfi çÎÙÒ ì̤Ú˜ ¿ÏÈ âÌÊ·-Ó›˙ÂÙ·È ï ÃÚÈÛÙfi˜ ÛÙÔ‡˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘, ì̤ڷ ∫˘Úȷ΋. \∂ÌÊ·Ó›ÛÙËΠàÓ¿ÌÂÛ¿ÙÔ˘˜ -ÌÄÏÏÔÓ ÛÙfi ̤ÛÔÓ Ùɘ ηډ›·˜ ηıÂÓfi˜ àfi ·éÙÔ‡˜ ηٿ ÙfiÓ ±ÁÈÔ °ÚËÁfi-ÚÈÔ ÙfiÓ ¶·Ï·ÌÄ-η› ÙÔ‡˜ ÂéÏfiÁËÛÂ, ÛÙÂÚÂÒÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ‹Ó ›ÛÙË. ^∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ∫˘Úȷ΋ çÓÔÌ¿˙ÂÙ·È «ÙÔÜ \∞ÓÙ›·Û¯·», ≈ÛÙÂÚ· àfi Ùfi ¶¿Û¯·Ùɘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ∫˘ÚÈ·Îɘ η› âÎÊÚ¿˙ÂÈ ÌÈ¿àÏ‹ıÂÈ·: οı ∫˘Úȷ΋ ÂrÓ·È ¶¿-Û¯·, οı ∫˘Úȷ΋ àӷ΢ÎÏÒÓÂÙ·È ì ëÔÚÙ‹ ÙÔÜ ¶¿Û¯·, οı ∫˘Úȷ΋ ö¯ÂÈ àÓ·-ÛÙ¿ÛÈÌÔη› Ï·ÌÚ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ¢¤Ó àÔ‰›‰ÂÙ·È Ùfi ¶¿Û¯· ÌfiÓÔ Ì›· Û˘ÁÎÂÎÚÈ-̤ÓË ì̤ڷ, àÏÏ¿ ëÔÚÙ¿˙ÂÙ·È Î¿ı ∫˘Úȷ΋, àÓ·ÓÂÒÓÂÙ·È à‰È¿ÏÂÈÙ·. ^∏ \∞Ó¿-ÛÙ·ÛË ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ ÂrÓ·È Ùfi ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚÔ ÁÂÁÔÓfi˜. ∂rÓ·È Ùfi ÁÂÁÔÓfi˜ Ô‡ ˙ÂÖ Û˘-Ó¯ᘠï Ó¤Ô˜ Ï·fi˜ ÙÔÜ £ÂÔÜ, ÂrÓ·È ì Ó¤· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·, ï Ó¤Ô˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ô‡ ˙ÂÖ Ì¤-Û· ÛÙfi ÊᘠÙɘ \∞Ó¿ÛÙ·Û˘.°È\·éÙfi η› οı ∫˘Úȷ΋, âÎÙfi˜ âÏ¿¯ÈÛÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛˆÓ, ‰È·‚¿˙Ô˘Ì ÛÙfiÓò√ÚıÚÔ Ù¿ ^∂ˆıÈÓ¿ Âé·ÁÁ¤ÏÈ· Ô‡ ö¯Ô˘Ó Û¿Ó ı¤Ì· ÙÔ˘˜ Ù›˜ âÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙÔÜ ÃÚÈ-ÛÙÔÜ ÌÂÙ¿ Ù‹Ó \∞Ó¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘Øη› ï ^πÂÚ¤·˜, Ô‡ Ú¤ÂÈ Î·ÓÔÓÈο Ó¿ ÂrÓ·È ÓÙ˘-̤ÓÔ˜ ÛÙ¿ ÏÂ˘Î¿, Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÔÓÙ·˜ ÙfiÓ ôÁÁÂÏÔ Ô‡ àÓ·ÁÁ¤ÏÏÂÈ Ùfi ¯·ÚÌfiÛ˘ÓÔÌ‹Ó˘Ì·, ÛÙ¤ÎÂÙ·È ÛÙ‹ ÓfiÙÈ· ÏÂ˘Ú¿ Ùɘ ^∞Á›·˜ ∆Ú¿Â˙·˜,Ô‡ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ÙfiÓ∆¿ÊÔ ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ. ∫·ÙfiÈÓ ‚Á·›ÓÂÈ àfi Ùfi ^πÂÚfi µÉÌ· -«âͤگÂÙ·È ÙÔÜ ∆¿ÊÔ˘»-öÚ¯ÂÙ·È àÓ¿ÌÂÛ¿ Ì·˜ ÛÙfiÓ Î˘Ú›ˆ˜ ¡·fi ̤ Ùfi ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔ ÌÚÔÛÙ¿ àfi Ùfi ̤و-fi ÙÔ˘ η› Ôî ÈÛÙÔ› ÚÔÛ΢ÓÔÜÌ ÙfiÓ \∞Ó·ÛÙ¿ÓÙ· ∫‡ÚÈÔ.
^∏ ‰˘ÛÈÛÙ›· ÙÔÜ£ˆÌÄ
^√ àfiÛÙÔÏÔ˜ £ˆÌĘ ‰¤Ó ÏÔÁ›˙ÂÙ·È ôÈÛÙÔ˜, àÏÏ¿ ηÏÔÚÔ·›ÚÂÙÔ˜ ‰‡ÛÈ-ÛÙÔ˜. «∆fi „¿¯ÓÂÈ Ùfi Ú¿ÁÌ·», ı¤ÏÂÈ Î·› Ù‹ Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙáÓ ·åÛı‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘Ø ‰¤ÓÙÔÜ àÚÎÂÖ ì ÚÔÊÔÚÈ΋ Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙáÓ ôÏÏˆÓ Ì·ıËÙáÓ. ò∞Ó Î·› ï ÃÚÈÛÙfi˜ Ì·-οÚÈÛ ·éÙÔ‡˜ Ô‡ η› ¯ˆÚ›˜ Ó¿ ‰ÔÜÓ ›ÛÙ„·Ó (\πˆ. 20,29), îηÓÔÔÈÂÖ Ï‹Úˆ˜
 
Ù‹Ó Î·ÏÔÚÔ·›ÚÂÙË ÂÚȤÚÁÂÈ¿ ÙÔ˘. ò∂¯ÂÈ ÚÔÛˆÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˙› ÙÔ˘, ÙÔ܉›¯ÓÂÈ Ù¿ ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ η› Ù‹Ó ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ η› ÙÔÜ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ó¿ Ù¿ „ËÏ·Ê‹ÛÂÈ ÁÈ¿Ó¿ Á¢ÙÂÖ Ù‹Ó àÏ‹ıÂÈ·. ¢¤Ó ÙfiÓ àÊ‹ÓÂÈ ÛÙ‹Ó àÌÊÈ‚ÔÏ›·. ^√ £ˆÌĘ ÛÙ‹ Û˘Ó¤¯ÂȷοÓÂÈ Ù‹ ÛˆÙ‹ÚÈ· ïÌÔÏÔÁ›·. ∆fiÓ Î·Ù·˘Á¿˙ÂÈ ì ¯¿ÚË Ùɘ ›ÛÙ˘. ^∏ ›ÛÙË ÂrÓ·ÈôÎÙÈÛÙË âÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔÜ £ÂÔÜ, àÁÁ›˙ÂÈ Ù‹Ó Î·Ú‰È¿ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ η› ÙfiÓ ÏËÚÔ-ÊÔÚÂÖ àÏ·ÓᘠÁÈ¿ Ì‹ ïÚ·Ù¤˜, ñÂÚ‚·ÙÈΤ˜ àÏ‹ıÂȘ, ÁÈ¿ Ù¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ÙÔÜ £Â-ÔÜ (^∂‚Ú. 11,1).™Ù‹Ó ÔéÚ¿ÓÈ· µ·ÛÈÏ›· ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ, ı¿ ö¯Ô˘Ì ÚÔÛˆÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˙›ÙÔ˘. \∂ÎÂÖ ‰¤Ó ı¿ ñ¿Ú¯Ô˘Ó àÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂȘ η› àÌÊÈ‚Ôϛ˜, Ùfi ÌÂÛfiÙÔÈ¯Ô ÙÔÜÊÚ·ÁÌÔÜ ı¿ ¤ÛÂÈ Î·› ı¿ àÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘ÌÂ Ù‹Ó àÏ‹ıÂÈ·, ‰ËÏ·‰‹ ·éÙfiÓ ÙfiÓ ú‰ÈÔÙfiÓ ÃÚÈÛÙfi, ‰Â¯fiÌÂÓÔÈ â\ôÂÈÚÔÓ Ù›˜ ôÎÙÈÛÙ˜ âÓ¤ÚÁÂȘ η› ÏÔ˘fiÌÂÓÔÈ â۷›̤۷ ÛÙ¿ ôÂÈÚ· ıÂÖ· ÚÔÛfiÓÙ· Ùɘ ¶·Ó·Á›·˜ ∆ÚÈ¿‰Ô˜.
\∞fi â‰á Úfi˜ Ù¿ âÎÂÖ 
«ò∏‰Ë ¬Ìˆ˜ η› ù¯È àÎfiÌË», ì ı›· ·éÙ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ àfi ·éÙ‹ÎÈfiÏ·˜ Ù‹ ˙ˆ‹. ª¤Û· ÛÙ‹ ı›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, Ôî çÚıfi‰ÔÍÔÈ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› „ËÏ·ÊÔÜÌÂ
66
TO EYA°°E§IO TH™ KYPIAKH™ (\Iˆ¿Ó. Îã 19-31)
«^O K‡ÚÈfi˜ ÌÔ˘ η›ï £Âfi˜ ÌÔ˘»
OûÛ˘ ç„›·˜, ÙFÉ ì̤Ú÷· âΛÓFË ÙFÉ ÌÈ÷Ä ÙáÓ ™·‚‚¿ÙˆÓ, ηd ÙáÓ ı˘ÚáÓ ÎÂÎÏÂÈ-  Ṳ̂ӈÓ, ¬Ô˘ qÛ·Ó Ôî M·ıËÙ·d Û˘ÓËÁ̤ÓÔÈ ‰Èa ÙeÓ Êfi‚ÔÓ ÙáÓ \IÔ˘‰·›ˆÓ,qÏıÂÓ ï \IËÛÔܘ, ηd öÛÙË Âå˜ Ùe ̤ÛÔÓ Î·d ϤÁÂÈ ·éÙÔÖ˜Ø EåÚ‹ÓË ñÌÖÓ. K·d ÙÔÜÙÔ ÂågÓ ö‰ÂÈ- ÍÂÓ ·éÙÔÖ˜ Ùa˜ ¯ÂÖÚ·˜ ηd ÙcÓ Ï¢ÚaÓ ·éÙÔÜ. \E¯¿ÚËÛ·Ó ÔsÓ Ôî M·ıËÙ·d å‰fiÓÙ˜ ÙeÓ K‡ÚÈÔÓ. ErÂÓ ÔsÓ ·éÙÔÖ˜ ï \IËÛÔܘ ¿ÏÈÓØ EåÚ‹ÓË ñÌÖÓØ Î·ıg˜ à¤ÛÙ·ÏΤ ÌÂ ï ¶·Ù‹Ú, ÎàÁg ¤Ìˆ ñÌĘ. K·d ÙÔÜÙÔ ÂåÒÓ, âÓÂʇÛËÛ ηd ϤÁÂÈ ·éÙÔÖ˜Ø §¿‚ÂÙ ¶ÓÂÜÌ· ≠AÁÈÔÓ. òAÓ ÙÈ- ÓˆÓ àÊÉÙ Ùa˜ êÌ·ÚÙ›·˜, àÊ›ÂÓÙ·È ·éÙÔÖ˜Ø ôÓ ÙÈÓˆÓ ÎÚ·ÙÉÙÂ, ÎÂÎÚ¿ÙËÓÙ·È. £ˆÌĘ ‰b Âx˜ âΠÙáÓ ‰Ò‰Âη, ï ÏÂÁfiÌÂÓÔ˜ ¢›‰˘ÌÔ˜, ÔéÎ qÓ ÌÂÙ\ ·éÙáÓ, ¬Ù qÏıÂÓ ï \IËÛÔܘ. òEÏÂÁÔÓ ÔsÓ ·éÙˇá Ôî ôÏÏÔÈ M·ıËÙ·›Ø ^EˆÚ¿Î·ÌÂÓ ÙeÓ K‡ÚÈÔÓ. ^O ‰b ÂrÂÓ ·éÙÔÖ˜Ø \EaÓ Ìc ú‰ˆ âÓ Ù·Ö˜  ¯ÂÚÛdÓ ·éÙÔÜ ÙeÓ Ù‡ÔÓ ÙáÓ ≥ψÓ, ηd ‚¿Ïˆ ÙeÓ ‰¿ÎÙ˘ÏfiÓ ÌÔ˘ Âå˜ ÙeÓ Ù‡ÔÓ ÙáÓ ≥ψÓ, ηd ‚¿Ïˆ ÙcÓ ¯ÂÖÚ¿ ÌÔ˘ Âå˜ ÙcÓ Ï¢ÚaÓ ·éÙÔÜ, Ôé Ìc ÈÛÙ‡ۈ. K·d ÌÂı\ ì̤ڷ˜ çÎÙg ¿ÏÈÓ qÛ·Ó öÛˆ Ôî M·ıËÙ·d ·éÙÔÜ, ηd £ˆÌĘ ÌÂÙ\ ·éÙáÓØ öÚ¯ÂÙ·È ï \IËÛÔܘ, ÙáÓ ı˘ÚáÓ ÎÂÎÏÂÈ- Ṳ̂ӈÓ, ηd öÛÙË Âå˜ Ùe ̤ÛÔÓ, ηd ÂrÂÓØ EåÚ‹ÓË ñÌÖÓ. ErÙ· ϤÁÂÈ Ùˇá £ˆÌ÷ÄØ º¤Ú ÙeÓ ‰¿- ÎÙ˘ÏfiÓ ÛÔ˘ z‰Â ηd ú‰Â Ùa˜ ¯ÂÖÚ¿˜ ÌÔ˘Ø Î·d ʤÚ ÙcÓ ¯ÂÖÚ¿ ÛÔ˘ ηd ‚¿Ï Âå˜ ÙcÓ ÏÂ˘Ú¿Ó ÌÔ˘Ø Î·d Ìc Á›ÓÔ˘ ôÈÛÙÔ˜, àÏÏa ÈÛÙfi˜. K·d àÂÎÚ›ıË ï £ˆÌĘ ηd ÂrÂÓ ·éÙˇáØ ^O K‡ÚÈfi˜ ÌÔ˘ ηd ï £Âfi˜ ÌÔ˘. §¤ÁÂÈ ·éÙˇá ï \IËÛÔÜ˜Ø ≠OÙÈ ëÒڷο˜ ÌÂ, Â›ÛÙ¢η˜Ø ̷οÚÈÔÈ Ôî Ìcå‰fiÓÙ˜, ηd ÈÛÙ‡۷ÓÙ˜. ¶ÔÏÏa ÌbÓ ÔsÓ Î·d ôÏÏ· ÛËÌÂÖ· âÔ›ËÛÂÓ ï \IËÛÔܘ âÓÒÈÔÓ ÙáÓ M·ıËÙáÓ ·éÙÔÜ, L ÔéÎ öÛÙÈ ÁÂÁÚ·Ì̤ӷ âÓ Ùˇá ‚È‚Ï›ˇˆ ÙÔ‡Ùˇˆ. T·ÜÙ· ‰b Á¤ÁÚ·Ù·È, ¥Ó·  ÈÛÙ‡ÛËÙÂ, ¬ÙÈ \IËÛÔܘ âÛÙÈÓ ï XÚÈÛÙe˜ ï Yîe˜ ÙÔÜ £ÂÔÜ, ηd ¥Ó· ÈÛÙ‡ÔÓÙ˜ ˙ˆcÓ ö¯ËÙ âÓ Ùˇá çÓfiÌ·ÙÈ ·éÙÔÜ.
 
67
MÂÙ¿ÊÚ·ÛË Ùɘ Eé·ÁÁÂÏÈÎɘ ÂÚÈÎÔɘ
K·Ù¿ Ù‹Ó ëÛ¤Ú·Ó Ùɘ ì̤ڷ˜ âΛӢ, Ùɘ ÚÒÙ˘ Ùɘ 낉ÔÌ¿‰Ô˜, η› âÓˇ  á Ôî fiÚÙ˜qÛ·Ó ÎÏÂÈÛÙ¤˜, âÎÂÖ ¬Ô˘ qÛ·Ó Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ Ôî Ì·ıËÙ·›, ‰ÈfiÙÈ âÊÔ‚ÔÜÓÙÔ ÙÔ‡˜ \IÔ˘-‰·›Ô˘˜, qÏı ï \IËÛÔܘ η› ÛÙ¿ıËΠÂå˜ Ùfi ̤ÛÔÓ Î·› ÙÔ‡˜ ϤÁÂÈ, «EåÚ‹ÓË Ó¿ ÂrÓ·È Ì·˙›Û·˜». ≠OÙ·Ó Âr ·éÙfi, ÙÔ‡˜ ö‰ÂÈÍ ٿ ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ η› Ù‹Ó ÏÂ˘Ú¿Ó ÙÔ˘. Oî Ì·ıËÙ·› ⯿-ÚËÛ·Ó ‰ÈfiÙÈ Âr‰·Ó ÙfiÓ K‡ÚÈÔÓ. ^O \IËÛÔܘ ÙÔ‡˜ Âr ¿ÏÈÓ, «EåÚ‹ÓË Ó¿ ÂrÓ·È Ì·˙› Û·˜.K·ıÒ˜ öÛÙÂÈÏ â̤ ï ¶·Ù¤Ú·˜ η› âÁÒ ÛÙ¤Ïψ âÛĘ». ≠OÙ·Ó Âr ·éÙfi, âʇÛËÛ Âå˜ ÙfiÚfiÛˆÔÓ Î·› ÙÔ‡˜ ϤÁÂÈ, «§¿‚ÂÙ ¶ÓÂÜÌ· ≠AÁÈÔÓØ â¿Ó Û˘Á¯ˆÚ‹ÛÂÙ ٛ˜ êÌ·Úٛ˜ η-ÓÂÓfi˜ ÙÔÜ ÂrÓ·È Û˘Á¯ˆÚË̤ÓÂ˜Ø ôÓ Î·ÓÂÓfi˜ ‰¤Ó Ù›˜ Û˘Á¯ˆÚ‹ÛÂÙÂ, ı¿ Ì›ÓÔ˘Ó àÛ˘Á¯Ò-ÚËÙ˜». ^O £ˆÌĘ, ≤Ó·˜ àfi ÙÔ‡˜ ‰Ò‰Âη, ï çÓÔÌ·˙fiÌÂÓÔ˜ ¢›‰˘ÌÔ˜, ‰¤Ó qÙÔ Ì·˙› ÙÔ˘˜¬Ù·Ó qÏı ï \IËÛÔܘ. TÔÜ Âr·Ó ÏÔÈfiÓ Ôî ôÏÏÔÈ Ì·ıËÙ·›, «Eú‰·ÌÂÓ ÙfiÓ K‡ÚÈÔÓ». AéÙfi˜‰¤ ÙÔ‡˜ ÂrÂ, «\E¿Ó ‰¤Ó å‰á Âå˜ Ù¿ ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ Ùfi ÛËÌ¿‰È àfi Ù¿ ηÚÊÈ¿ η› ‰¤Ó ‚¿Ïˆ Ùfi‰¿ÎÙ˘Ïfi ÌÔ˘ Âå˜ Ùfi ÛËÌ¿‰È àfi Ù¿ ηÚÊÈ¿ η› ‰¤Ó ‚¿Ïˆ Ùfi ¯¤ÚÈ ÌÔ˘ Âå˜ Ù‹Ó ÏÂ˘Ú¿ÓÙÔ˘, ‰¤Ó ı¿ ÈÛÙ¤„ˆ». ≠YÛÙÂÚ· àfi çÎÙÒ ì̤Ú˜ qÛ·Ó ¿ÏÈÓ Ì¤Û· Âå˜ Ùfi Û›ÙÈ Ôî Ì·-ıËÙ·› ÙÔ˘ η› ï £ˆÌĘ Ì·˙› ÙÔ˘˜. òEÚ¯ÂÙ·È ï \IËÛÔܘ, âÓˇ  á Ôî fiÚÙ˜ qÛ·Ó ÎÏÂÈÛÙ¤˜,âÛÙ¿ıËΠÂå˜ Ùfi ̤ÛÔÓ Î·› ÂrÂ, «EåÚ‹ÓË Ó¿ ÂrÓ·È Ì·˙› Û·˜». òEÂÈÙ· ϤÁÂÈ Âå˜ ÙfiÓ£ˆÌÄÓ, «º¤Ú Ùfi ‰¿ÎÙ˘Ïfi ÛÔ˘ â‰á η› ·ÙÙ·Í ٿ ¯¤ÚÈ· ÌÔ˘ η› ʤÚ Ùfi ¯¤ÚÈ ÛÔ˘ η›‚¿Ï ÙÔ Âå˜ Ù‹Ó ÏÂ˘Ú¿Ó ÌÔ˘ η› Ì‹ Á›ÓÂÛ·È ôÈÛÙÔ˜ àÏÏ¿ ÈÛÙfi˜». ^O £ˆÌĘ ÙÔÜ àÂ-ÎÚ›ıË, «^O K‡ÚÈfi˜ ÌÔ˘ η› ï £Âfi˜ ÌÔ˘». ^O \IËÛÔܘ ÙÔÜ Ï¤ÁÂÈ, «\EÂȉ‹ ̤ Âr‰Â˜, â›-ÛÙ„˜. M·Î¿ÚÈÔÈ ÂrÓ·È âÎÂÖÓÔÈ Ô‡ ‰¤Ó ̤ Âr‰·Ó η› ¬Ìˆ˜ â›ÛÙ„·Ó». K·› ôÏÏ· ÔÏ-Ï¿ ı·‡Ì·Ù· öηÓ ï \IËÛÔܘ âÓÒÈÔÓ ÙáÓ Ì·ıËÙáÓ ÙÔ˘, Ù¿ ïÔÖ· ‰¤Ó ÂrÓ·È ÁÚ·Ì̤ӷÂå˜ Ùfi ‚È‚Ï›ÔÓ ÙÔÜÙÔ. \Ï’ ·éÙ¿ ö¯Ô˘Ó ÁÚ·ÊÉ ÁÈ¿ Ó¿ ÈÛÙ¤„ÂÙ ¬ÙÈ ï \IËÛÔܘ ÂrÓ·È ï XÚÈ-ÛÙfi˜ ï Yîfi˜ ÙÔÜ £ÂÔÜ Î·› ÈÛÙ‡ÔÓÙ˜ Ó¿ ö¯ÂÙ ˙ˆ‹Ó Âå˜ Ùfi ùÓÔÌ· ·éÙÔÜ.
(\EÎ Ùɘ ÌÂÙ·ÊÚ¿Ûˆ˜ Ùɘ K·ÈÓɘ ¢È·ı‹Î˘ ÙáÓ àÂÈÌÓ‹ÛÙˆÓ Î·ıËÁ. B. B¤ÏÏ·,\AÚ¯ÈÌ. Eé. \AÓÙˆÓÈ¿‰Ô˘, ^AÌ. \AÏÈ‚È˙¿ÙÔ˘, °ÂÚ. KÔÓȉ¿ÚË, òEΉ. A¶O™TO§IKH™ ¢IAKONIA™)
ÙfiÓ \∞„ËÏ¿ÊËÙÔ, ˙ÔÜÌ ̷˙› ̤ ÙfiÓ \∞Ó·ÛÙ¿ÓÙ· ÃÚÈÛÙfi. ^Àfi Ù¿ Âú‰Ë ÙÔÜ ôÚÙԢη› ÙÔÜ ÔúÓÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÔÜÌ ·éÙfi ÙÔÜÙÔ Ùfi ™áÌ· η› ·éÙfi ÙÔÜÙÔ Ùfi ∞xÌ· ÙÔÜ àÓ·-ÛÙË̤ÓÔ˘ ÃÚÈÛÙÔÜ. ò∂¯Ô˘Ì ÚÔÛˆÈ΋ àÓÙ›ÏË„Ë ÙÔÜ Ú¿ÁÌ·ÙÔ˜. ™Ù‹ ı›·§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂrÓ·È ·ÚÒÓ ï ú‰ÈÔ˜ ï ∫‡ÚÈÔ˜ η› ÌĘ ηÏÂÖ ù¯È êÏᘠӿ ÙfiÓ ‰ÔÜÌÂη› Ó¿ ÙfiÓ àÎÔ‡ÛÔ˘Ì õ öÛÙˆ Ó¿ ÙfiÓ „ËÏ·Ê‹ÛÔ˘ÌÂ, àÏÏ¿ Ó¿ ÙfiÓ Ê¿ÁˆÌ η›Ó¿ ÙfiÓ ›ˆÌÂ, Ó¿ ÙfiÓ ¿ÚÔ˘Ì ̤۷ Ì·˜. ∫È ¬ÛÔ ·éÙfi Û˘¯ÓfiÙÂÚ· â·Ó·Ï·Ì‚¿-ÓÂÙ·È ÙfiÛÔ Î·› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‚˘ıÈ˙fiÌ·ÛÙ ̤۷ ÛÙfiÓ ÃÚÈÛÙfi, ÙfiÛÔ Î·› ÂÚÈÛÛfi-ÙÂÚÔ ÎÈ âÎÂÖÓÔ˜ ÂåÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ¿ ‚¿ıË Ì·˜, àӷηÈÓ›˙ÔÓÙ¿˜ Ì·˜ η› ʈٛ˙ÔÓÙ¿˜ Ù·.\∂ÌÂÖ˜ âÎÏËÛÛfiÌ·ÛÙ ÁÈ¿ Ù›˜ ÔÏÏ·Ϥ˜ àÓÂ¿ÚÎÂȘ η› àÓ·Ëڛ˜ Ì·˜ Ô‡ÌĘ Ù›˜ ñÔ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ àÚ¯ÔÓÙÈο ì ÿÚË ÙÔ˘, Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ¬Ìˆ˜, öÙÛÈ «‚˘ıÈṲ̂-ÓÔÈ» ̤۷ ÙÔ˘, ÌÔÈ¿˙Ô˘Ì ̤ Ó·˘¿ÁÈ· ·Ú·Ì˘ıËÙÈÎɘ ÏËÛÌÔÓɘ, âÊfiÛÔÓ·åÛı·ÓfiÌ·ÛÙ ¬ÙÈ ì àÁ¿Ë ÙÔ˘ ÌĘ àÓ¤¯ÂÙ·È. ÷ÈÚfiÌ·ÛÙ η› Ï˘ԇ̷ÛÙ ̷˙›.∫È ·éÙ‹ ì ¯·ÚÌÔχË, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ õ Ú¤ÂÈ Ó¿ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙfiÓ ôÓıÚˆÔ

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->