Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
De Cuong Toan 9 - Hoc Ki i

De Cuong Toan 9 - Hoc Ki i

Ratings:
(0)
|Views: 1,029|Likes:
Published by nhoctim178
DE CUONG TOAN ON TAP LOP 9
DE CUONG TOAN ON TAP LOP 9

More info:

Published by: nhoctim178 on Nov 02, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/24/2011

pdf

text

original

 
§Ò c¬ng «n tËp häc k× I - To¸n 9
(N¨m häc 2006 - 2007)
 
PhÇn ®¹i sèI – LÝ thuyÕt
1 – BiÓu thøc A ph¶i tho¶ m·n ®iÒu kiÖn g× ®Ó
A
x¸c ®Þnh ? Chøng minh
aa
=
2
víi mäi sè a2 – Ph¸t biÓu vµ chøng minh ®Þnh lÝ vÒ mèi liªn hÖ gi÷a phÐp nh©n – phÐp chiavµ phÐp khai ph¬ng.3 – Nªu c¸c phÐp biÕn ®æi ®¬n gi¶n biÓu thøc c¨n bËc hai.4 - §Þnh nghÜa c¨n bËc ba. C¸c phÐp biÕn ®æi c¨n bËc ba.5– §Þnh nghÜa hµm sè bËc nhÊt, tÝnh chÊt cña hµm sè bËc nhÊt, ®å thÞ cña hµm bËc nhÊt.6 – Cho ®êng th¼ng y = ax + b (d) ( a
0) vµ y = a’x + b’ (d’) (a’
0) . T×m mèiliªn hÖ gi÷a c¸c hÖ sè ®Ó d vµ d’ : c¾t nhau, song song, trïng nhau.
II – Bµi tËp
* Xem l¹i c¸c bµi «n tËp c¸c ch¬ng (tr 40 – 41 ; 61 – 62 ) SGK * Ngoµi ra cÇn quan t©m c¸c d¹ng bµi sau ®©y
A – Bµi tËp tr¾c nghiÖm
Bµi 1
:
H·y ghÐp mçi dßng cña cét A víi mçi dßng cña cét B ®Ó ®îc kÕt qu¶®óng
:ABAB1) x
2
 
0
 
a) x =
±
41)
223223
+
=a) AB
0; B >02)
2
2
x
x¸c ®Þnhb) x
- 12)
1A1A2A
+=++
b) 2
2
3)
( )
31
2
=
 x
c) 2
7
a
2
b3)
1A1A2A
=+
c) B > 04)
24
28
ba
=d) x = -
34
4)
BABA
2
=
d) A > 05)
349
=
x
e)
x
 
 
2
5)
BABBAB
2
=
e)
A
R6)
21
2
+
 x
x¸c®Þnhg) x
 
±
 
2
 6)
BBABA
=
g) AB
0 ; B
07)
x1
x¸c®Þnhh) x = 4 hoÆc x = -2h) 2i)
b
a
2
28
i) A
0 ; B
0k) x
Rk) A
0
Bµi 2
:
Khoanh trßn ch÷ c¸i ®øng tríc kÕt 
 
qu¶ ®óng
 a) Cho ®êng th¼ng d : y = -
21
x + 4 .A . d ®i qua ®m (6; 1)B. d t trôc hoµnh t¹i ®m (2; 0)C. d c¾t trôctung t¹i ®iÓm (0; 4)b) Hai ®êng th¼ng y = (m – 1)x + 2 (m
1) vµ y = 3x – 1 song song víi nhauvíi gi¸ trÞ cña m lµ :A . 3 B . 4 C . 5 D . Mét ®¸p kh¸c.c) §êng th¼ng y = ax + 6 c¾t trôc hoµnh t¹i ®iÓm cã hoµnh ®é b»ng 2 víi gi¸trÞ cña a lµ :A . 2B . 3 C . 4 D . 5d) Cho hai ®êng th¼ng y = 3x + 1 y = 2x 5 . Gäi
α
,
β
lµ gãc t¹o bëihai ®êng th¼ng trªn víi tia Ox . Ta : A .
α
>
β
B . 0
0
<
α
<
β
<90
0
C . 0
0
<
β
<
α
< 90
0
D .
α
<
β
 
B – Bµi tËp tù luËn
 
Bµi 3 : TÝnh
a)
549
b)
243754832
+
c)
222.222.84
++++
d)
246223
+
e)
151535353535
++++
f*)
3471048535
++
Bµi 4 : Gi¶i ph¬ng tr×nh
a)
051616 31441
=++
x x x
b)
0432
2
=
x x
c)
33
714
=+
 x
 
Bµi 5 :
 
Cho hµm sè
y = f(x) = (1 - 4m)x + m – 2 (m
1/4)a) Víi gi¸ trÞ nµo cña m th× hµm sè ®ång biÕn ? NghÞch biÕn ?b) Víi gi¸ trÞ nµo cña m th× ®å thÞ hµm sè trªn ®i qua gèc to¹ ®é.c) T×m gi¸ trÞ cña m ®Ó ®å thÞ hµm sè c¾t trôc tung t¹i ®iÓm cã tung®é b»ng
23
 d) T×m gi¸ trÞ cña m ®Ó ®å thÞ hµm sè c¾t trôc hoµnh t¹i ®iÓm cãhoµnh ®é b»ng
21
Bµi 6
:
ViÕt ph¬ng tr×nh ®êng th¼ng tho¶ m·n mét trong c¸c ®iÒu kiÖnsau
:a) §i qua ®iÓm A(2; 2) vµ B(1; 3)b) C¾t trôc tung t¹i ®iÓm cã tung ®é b»ng 3 vµ c¾t trôc hoµnh t¹i ®iÓm cãhoµnh ®é b»ng
2
c) Song song víi ®êng th¼ng y = 3x + 1 vµ ®i qua ®iÓm M (4; - 5)
Bµi 7 : Cho
 
hai hµm sè bËc nhÊt :
y =
     
32m
x + 1 (d
1
) y = (2 m) x 3 (d
2
)Víi gi¸ trÞ nµo cña m th× :
a)
§å thÞ cña c¸c hµm sè (d
1
) vµ (d
2
) lµ hai ®êng th¼ng c¾t nhau.
b)
§å thÞ cña c¸c hµm sè (d
1
) vµ (d
2
) lµ hai ®êng th¼ng song song
c)
§å thÞ cña c¸c hµm sè (d
1
) vµ (d
2
) lµ hai ®êng th¼ng c¾t nhau t¹i ®iÓm cãhoµnh ®é b»ng 4
Bµi 8 : Cho
 
biÓu thøc
a) A =
      +      ++
111:111
2
 x x x
1. T×m x ®Ó A nghÜa 2. Rót gän A 3. TÝnh Avíi x =
323
+
b) B =
( )
 y x xy y x x y y y x x  y x y x
++      +
2
:
1. Rót gän B 2. Chøng minh B
0 3. So s¸nh Bvíi
 B
 
c) C =
      +      ++
aaaaaaaaaa
2322:442222
1. Rót gän C 2. T×m gi¸ trÞ cña a ®Ó B > 0; B < 0 3. T×m gi¸ trÞ cña a ®Ó B = -1d) D =
 x x x x x x x
+++
312236592
1. Rót gän D 2. T×m x ®Ó D < 1 3. T×m gi¸trÞ nguyªn cña x ®Ó D
Z
PhÇn h×nh häcI – LÝ thuyÕt
1 – Ph¸t biÓu vµ nªu c¸c c«ng thøc vÒ hÖ thøc lîng trong tam gi¸c vu«ng2 – Nªu c¸c c«ng thøc vÒ tØ sè lîng gi¸c, c¸c ®Þnh lÝ vÒ mèi quan hÖ gi÷a c¹nh vµgãc trong tam gi¸c vu«ng.
 
3 – Ph¸t biÓu c¸c ®Þnh lÝ vÒ ®êng kÝnh vµ d©y, liªn hÖ gi÷a d©y vµ kho¶ng c¸chtõ t©m ®Õn d©y.4 - Ph¸t biÓu ®Þnh nghÜa tiÕp tuyÕn, tÝnh chÊt tiÕp tuyÕn vµ dÊu hiÖu nhÖn biÕttiÕp tuyÕn cña ®êng trßn.Ph¸t biÓu tÝnh chÊt hai tiÕp tuyÕn c¾t nhau.5 – a) Nªu c¸c vÞ trÝ t¬ng ®èi cña ®êng th¼ng vµ ®êng trßn (øng víi mçi vÞ trÝ ®ã,viÕt thøc gi÷a d R) b)Nªu c¸c trÝ t¬ng ®èi cña hai ®êng trßn (øngvíi mçi vÞ trÝ ®ã, viÕt hÖ thøc gi÷a ®o¹n nèi t©m d vµ R, r)
II – Bµi tËp
* Xem l¹i c¸c bµi «n tËp c¸c ch¬ng (tr 93 - 96 ; 128 ) SGK * Ngoµi ra cÇn quan t©m c¸c d¹ng bµi sau ®©y
A – Bµi tËp tr¾c nghiÖm
Bµi 1 : Khoanh trßn sè ®øng tríc kÕt qu¶ ®óng
 
a)
Cho
ABC cã AB
2
= AC
2
+ BC
2
. T×m kÕt luËn sai trong c¸c kÕt luËn sau :1 . CB = AB. Sin A 2. CB = AB. Cos A 3. AC = CB . tg B4. AC = CB. cotg Ab) C¸c tia n¾ng t¹o víi mÆt ®Êt mét gãc 30
0
. NÕu mét ngêi cao 1,7 m th× bãngcña ngêi ®ã trªn mÆt ®Êt lµ bao nhiªu.1 . 1,7 .
23
m 2. 1,7 .
3
3 . 3,4 .
43
m 4 .1,7 mc) KÕt qu¶ cña phÐp tÝnh sin27
0
15’ (lµm trßn ®Õn 2 ch÷ sè thËp ph©n)1. 0,462. 0,643. 0,374. 0,73d) Cho biªt sin
α
= 0,1745, vËy sè ®o cña gãc
α
lµ :1. 9
0
152. 12
0
223 . 10
0
34 . 12
0
4’e) Cho ®êng tßn t©m O b¸n kÝnh 15cm , d©y BC = 24cm , H lµ trung ®iÓm BC.§é dµi OH lµ :1. 7cm2. 8 cm3. 9 cm4. 10 cm
Bµi 2 :
Cho
ABC c¸c ®êng cao BD vµ CE c¾t nhau t¹i H. C©u nµo sau ®©y ®óng?a) Bèn ®iÓm B, E, D, C cïng n»m trªn mét ®êng trßn.b) Bèn ®iÓm A,E, H, D cïng n»m trªn mét ®êng trßn.c) DE < BCd) C¶ a, b, c ®Òu ®óng .
B – Bµi tËp tù luËn
Bµi 3 :
Cho
ABC cã AB = 6 cm ; AC = 4,5 cm ; BC = 7,5 cm
a)
Chøng minh
ABC vu«ngb)TÝnh gãc B, C vµ ®êng cao AHc)LÊy M bÊt k× trªn c¹nh BC. Gäi h×nh chiÕu cña M trªn AB. AC lÇn lît lµ P vµQ.Chøng minh PQ = AM . Hái M ë vÞ trÝ nµo th× PQ cã ®é dµi nhá nhÊt.
Bµi 4 :
Cho
ABC vu«ng t¹i A, ®êng cao AH chia c¹nh huyÒn BC thµnh hai ®o¹nHB, HC .BiÕt HB = 4 cm ; HC = 9 cm . Gäi D, E lÇn lît lµ h×nh chiÕu cña H trªn AB vµACa)TÝnh ®é dµi ®o¹n th¼ng DE.
b)
C¸c ®êng vu«ng gãc víi DE t¹i D vµ E lÇn lît c¾t BC t¹i M vµ N. Chøng minhM lµ trung ®iÓm cña BH vµ N lµ trung ®iÓm cña CH.c)TÝnh diÖn tÝch tø gi¸c DENM.
Bµi 5
: Cho
ABC (gãc A = 90
0
)®êng cao AH. Gäi HD lµ ®êng kÝnh cña ®êng trßn®ã. TiÕp tuyÕn cña ®êng trßn t¹i D c¾t CA t¹i E.a)Chøng minh tam gi¸c EBC c©nb)Gäi I lµ h×nh chiÕu cña A trªn BE, chøng minh AI = AHc)Chøng minh BE lµ tiÕp tuyÕn cña ®êng trßn (A)d)Chøng minh : BE = BH + DE.
Bµi 6 :
Hai ®êng trßn (O; R) vµ (O’;r) tiÕp xóc ngoµi t¹i ®iÓm A (R > r). Gäi BC lµtiÕp tuyÕn chung ngoµi

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->