Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bai Giai dong dien xoay chieu - dao dong dien tu

Bai Giai dong dien xoay chieu - dao dong dien tu

Ratings:

4.5

(1)
|Views: 1,067|Likes:
Published by gvphuonga
trac nghiem luyen thi dai hoc mon Vat Ly
trac nghiem luyen thi dai hoc mon Vat Ly

More info:

Published by: gvphuonga on Mar 02, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2011

pdf

text

original

 
CHUYEÂN ÑEÀ 3:
 DOØNG ÑIEÄN XOAY CHIEÀU vaø DAO ÑOÄNG ÑIEÄN TÖ 
  Ø
HÖÔÙNG DAÃN GI
I
CAÂU 1
: Khi
Δ
t raát nhoû, caùc giaù trò töùc thôøi cuûa ñieän xoay chieàu coù theå xem nhö doøng ñieänkhoâng ñoåi.
Choïn CCAÂU 2
:
R)ZZ( RU)ZZ(R URZURRIP
2CL2AB2CL22ABAB2AB2AB
+=+===
 U
AB
khoâng ñoåi, P
ABmax
khi maãu soá min. Heä quaû BÑT Cauchy cho ta
2L C
(Z Z )R *R
=(Z
L
-Z
C
)
2
= haèng soá Neân maãu soá min khi:
R)ZZ( R
2CL
=
.
Choïn DCAÂU 3
: Ta coù:
2CL22ABAB
)ZZ(R URP
+=
 Vôùi L, C; U
AB
vaø P
AB
xaùc ñònh ta bieán ñoåi ñöôïcaR
2
+ bR + c=0 (hoaëc veõ ñoà thò) seõ tìm ñöôïc hai giaù trò cuûa R thoaû P
AB
<P
max
 
Choïn BCAÂU 4
:
2CL2ABLLL
)ZZ(R U.ZI.ZU
+==
 Duøng moät trong 3 caùch
 
Ñaïo haøm : U
Lmax
 
 
0dZdU
LL
=
 
 
Ñöa ZL xuoáng maãu soá vaø bieán ñoåi maãu soá veà daïng parobol
 
Veõ giaûn ñoà Fresnel vaø aùp duïng ñònh lyù haøm sin.Ta ñöôïc: U
Lmax
khi
C2C2L
ZZRZ
+=
 
Choïn CCAÂU 5 :
P
AB
=R.I
2
 Do R xaùc ñònh neân P
ABmax
khi I
max
 Maïch coäng höôûng.
Choïn ACAÂU 6
: Nhö CAÂU 5 P
max
khi
RUI
max
=
 
 
Luùc ñoù: U
L
=Z
L
.I
max
=
RU.Z
L
vaø U
C
=Z
C
.I
max
=
RU.Z
L
 
Choïn DCAÂU 7
: Maïch coäng höôûng, lyù luaän nhö CAÂU 6: loaïi B vaø DMaët khaùc: Z
AB
=R neân U
AB
=U
R
 
loaïi CDo Z
L
=Z
C
 
L
ω
=
ω
.C1
hay L=
2
.C1
ω
 
Choïn ACAÂU 8
:f thay ñoåi, P
AB
=R.I
2
cöïc ñaïi khi I
max
 Luùc ñoù P
max
=U
AB
.I vì cos
ϕ
= 1.
Choïn DCAÂU 9
Haøm ñieàu hoaø coù daïng sin hoaëc cosin theo t.
Choïn CCAÂU 10
:Taùc duïng nhieät khoâng phuï thuoäc chieàu doøng ñieän.
Choïn ACAÂU 11
ϕ
AB
= (u
AB
; i) coùtg
ϕ
AB
=
RZZ
CL
phuï thuoäc ñaëc tính maïch ñieän
 
ϕ
AB
>0: maïch coù tính caûm khaùng, u
AB
nhanh hôn i
loaïi B
 
ϕ
AB
<0: maïch coù tính dung khaùng, i nhanh hôn u
AB
 
loaïi C 
Choïn DCAÂU 12
t
0
=0 luùc
α
=
0)B,N(
=
rr
thì
ϕ
=0neân
Φ
= BScos
ω
t
Choïn CCAÂU 13
Maùy phaùt ñieän khoâng theå thay ñoåi dieän tích khung daây.
Choïn DCAÂU 14
p=
nf60
nhöng soá caëp cöïc laø haèng soá khoâng phuï thuoäc vaøo f vaø n
Choïn BCAÂU 15
Xem Saùch Giaùo khoa 12, trang 48
Choïn CCAÂU 16
 
cos
ϕ
AB
=
AB
ZR
laø haøm soá chaün neân khoâng theå bieát
ϕ
AB
döông hay aâm
Choïn CCAÂU 17
Cuoän caûm luoân luoân coù ñieän trôû thuaàn khaùc 0
Choïn CCAÂU 18
cos
ϕ
AB
=1Maïch coäng höôûng Z=R hay U=U
R
Choïn DCAÂU 19
: tg
ϕ
LC
=
±∞=
0ZZ
CL
hay
ϕ
LC
=
2
π±
 
Choïn CCAÂU 20
: i nhanh pha hôn u
C
 
loaïi A vaø C
Choïn BCAÂU 21
sin
ϕ
AB
=tg
ϕ
AB
×
cos
ϕ
AB
=
ABCLABCL
ZZZZRRZZ
=×
 
Choïn DCAÂU 22
: i chaäm pha hôn u
L
moät goùc
2
π
 
loaïi Avaø BMaët khaùc cos
ω
t=sin(
ω
t+
2
π
)
loaïi D
Choïn CCAÂU 23
: tg
ϕ
AB
=
RZZ
CL
chæ duøng ñeå tính tröïc tieáp ñoä leäch pha u
AB
ñoái vôùi i maø khoângtính tröïc tieáp goùc leäch pha giöõa 2 hieäu ñieän theá.
Choïn ACAÂU 24
:
1
2
πϕ = ϕ
1
neân tg = tg
1
ϕ
22
12 t
πϕ =
g
ϕ
 Hay
L 21 L
Z RR Z
=
 Do ñoù Z
L2
= R
1
R
2
Vaäy
1 2
R .RL2
=π
 
Choïn BCAÂU 25
: Khi R noái tieáp C thì maïch coù tính dung khaùng, i luoân luoân sôùm pha hôn u.
Choïn DCAÂU 26
: Coäng höôûng khi
ω=ω
C1L
hay
2
L1C
ω=
 
Choïn B

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
thanhemail94 liked this
kimsojisun liked this
crazycat9363 liked this
anhtungk2 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->