Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
News Digest January - March 2009

News Digest January - March 2009

Ratings:
(0)
|Views: 656|Likes:
Published by allthewayscribd

More info:

Published by: allthewayscribd on Nov 03, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2009

pdf

text

original

 
SUBIC BAY MULTI-PURPOSE COOPERATIVE
na ang canvassing ngmga balota.Nagkaroon din ngraffle draw para sa mgadumalong kasapi sa Tau-nang Pagpupulong atScholarship Raffle Drawpara sa mga iskolar ngkooperatiba. Ang mgamasuwerteng kasapi nanabunot ang kanilangmga stub/ticket (listahanng mga nananalo aynasa pahina 6).Matapos ang matagalna paghihintay, prinok-lama ng Lupon ng Hala-lan ay mga sumusunodna nanalong mga kandi-dato sa mga nasabingposisyon: A. Lupon ng Patnugutan1. Almira T. Capistrano2. Rolando R. Alarcon3. Nancy M. BernalB. Lupon ng Tagasuri1. Gloria S. Gadiano2. Stephen C. FerrerK. Lupon ng Pagpapa-hiram1. Ranny D. Magno2. Joel G. VirayD. Lupon ng Halalan1. Vincent N. Esteban2. Renato C. GayondatoSa mga nanalong kan-didato, MABUHAY KAYOat dalangin naming namakapagsilbi kayo ngmay katapatan sa atingkasapian.
(Ulat ni Vicky Corpuz, Chairman Elec-tion Committee)
 Naging matagumpay angtaunang pangkalahatang pu-long at halalan ng mga opi-syales ng SBMPC nuong ika-13 ng Marso 2009 na maytemang
“Kooperatiba,Hamon sa MakabagongPanahon”
na ginanap saSubic Gym, Subic Bay Free-port Zone. Nagkaroon ngisang Thanksgiving Mass saloob ng tanggapan ngSBMPC ng alas otso ngumaga na dinaluhan ng mgaopisyales, kawani at kasapi. Ang tagapanguna sa misa aysi Reberendo Padre NelsonC. Vencilao sa pagdiriwangng Banal na Misa. Isang maliitna salu-salo ang inihanda ngpamunuan sa lahat ng mganagsidalo sa nasabing misa. Ang pagpapatala ng mgakasapiang dadalo na nabibi-lang sa “members in goodstandings” o MIGS ay nag-simula sa ganap na ika-siyamng umaga hanggang ika-dalawa ng hapon sa pamam-agitan ng ating mga masisi-pag na kawani ng koop-eratiba. Aktibong nagsila-hok ang mahigit na 685 nakasaping MIGS at ng atingbutihing mayor ng Olon-gapo City, Hon. James(Bong) Gordon, Jr. angnaging panauhing pandan-gal sa nasabing okasyon.Pinuri ni Mayor Gordonang pamunuan dahil sakanilang pagsusumikap aynamamalagi ang koop-eratiba sa pagtulong sakanyang kasapi mula panoong may Base Militar ngmga Amerikano hanggangsa kasalukuyan na nagsis-ilbi sa mga empleyado ngSBMA at mga kumpanya saloob ng Subic Bay Free-port Zone. Nawa angSBMPC ay patuloy na mag-silbing isang instrumentosa pagpapaunlad ng kabu-hayan ng kanilangkasapian, dagdag pa niMayor Gordon.Matapos ang makabulu-hang pananalita ng atingpanauhing pangdangal aynagkaroon ng isang ma-layang talakayan tungkolsa mga ulat ng Lupon ngPatnugutan at mga Komite.Ito ay sinundan ng elek-syon para sa mgamagiging bagong opi-syales ng SBMPC. Nami-gay ang pamunuan ng white T-shirts na may tatakna ‘MIGS AKO! SANA IKAW RIN” sa loob ng mgamiyembro na nakilahok sahalalan.Ganap na alas siyete nggabi ay nagsara ang Luponng Halalan para sa pag-boto at matapos ang kala-hating oras ay nagsimula
Taunang Pangkalahatang Pulong at Halalan...
 J
 ANUARY
-M
 ARCH
2009 V
OLUME
XXIX, I
SSUE
1
SBMPC NEWS DIGEST
How to become amember of theSBMPC...
Must attend the Pre-Membership Seminar(PMES) and pays theseminar fee of P65.00.
Fill up a duly SBMPCapplication form formembership.
Pays the membershipfee of P60.00 and ini-tial share deposit of P200.00
Submit latest 1 pc 1”x1” ID picture.
Inside this issue:
Tilamsik ng Diwa
2
From the Chairperson’sDesk3Buhay Pinansiyal 4-5SBMPC ranked 3rd sa BestPerforming Coop...
6
1st Central Luzon CoopCongress matagumpay...
6
Re-organizational meet-ing...
7
Monthly Winners of Schol-arship Raffle Draw
8
Winners of GA & Scholar-ship Raffle Draw
9
Coop News Updates
10
 
 Ito po ay opinyon kolamang sa nakaraangGeneral Assembly at elek-syon na ginanap noongMarso 13, 2009. Ang isa sa laging pinag-tatalunan ay ang mga hindimakaboto. Sa una pa langna pag-attend ng Pre-Membership Seminar(PMES) ay ipinaliliwanag nakung ano ang responsibili-dad ng pagiging miyembrosa SBMPC. Ipinaliliwanagkung ano ang responsibili-dad ng bawat miyembro,ano ag tungkulin lalo naang pagiging Member inGood Standing o MIGS. Alam naman natin sa sarilinatin kung tayo ay pala-giang nakakabayad ngating shares at loans. Itongdalawang ito ang pinakaim-portanteng responsibilidadng mga miyembro ngSBMPC na maging MIGSang bawat miyembro. Kungito po ay ating nagagam-panan wala po sigurotayong problema sa pag-kandidato at pagboto pag-dating ng GA at halalan. Ang pamunuan po ay nag-papadala ng imbitasyonpara sa mga miyembro naMIGS lamang. Kapag kayoay hindi MIGS wala pokayong matatanggap naimbitasyon though kungminsan may nakakaligtaandin, hindi po kasi tayo per-pekto, kami po ay humi-hingi ng paumanhin sa mgapangyayaring ganito. Samga susunod po sana naGA at halalan ay magingmaayos na ang lahat. Kilalapo natin ang sarili natin,kaya po wag po kayongmagalit sa SBMPC kunghindi po kayo makapag-participate sa GA at hala-lang gaganapin sa ibangmga araw. Para po sa kaala-man ng lahat uulitin poamin ang mga baseha paramaging isang regular namiyembro na good stand-ing na maaaring pagpare-histro o makaboto tuwingmay GA o taunang pagpu-pulong:1. Nakakapaghulog ngbuwanang saping pu-hunan o monthlyshares capital build-upsa kooperatiba.2. Nakakapaghulog ngbuwanang takdang-bayarin sa pagkakau-tang o monthly loanamortization sa koop-eratiba.3. Para sa baguhang mi-yembro: Nakapag-impok ng DalawangLibong Piso (P2,000.00)sa saping puhunan oshare capital at anim(6) na buwang miyem-bro.Sa kabuuan po ay na-karaos ang ating GA kahitna may konting kaguluhan.Nais po naming ipaalam dinsa ating kapwa miyembrona ang nilalalaman po ngating 2008 Annual Reportay naayon sa report naibinigay ng ating mgastaffs, reviewed by the Audit & Inventory Commit-tee at External Auditors. Ang pamunuan ng SBMPCnaman po ay transparent salahat. Kung kayo po ay maymga katanungan, ang opis-ina po ay bukas Luneshanggang Biyernes mula9:00 a.m. to 6:00 p.m.Pagpupulong at pagtatalaga ng mgabagong pamunuan ng ating koop-eratiba minsan pang muli nating suriinang tunay na mukha at takbo ngpamunuan kung ito’y tumutugon hindilamang sa iilan kundi sa nakakaramisa loob at labas ng kooperatiba.Bahagi ng Pangakong Kooperatiba naating binibigkas sa tuwing may prog-rama ay ganito…”Isasakatuparan kolahat ng pananagutan at patuloy namamumuhay sa pilosopiya ng Koop-eratiba. Iisang pananaw, iisang panini- wala, iisang damdamin sa samahangkooperatiba...” Kaibigan at kasama sakilusang kooperatiba salaminin moang inyong sarili.MaligayangPagkabuhay saatingmgamananampalata-yang Kristiyano. Ito ang panahonng pagdiriwang ng panibagongpag-asa sa hinaharap. Bagamatang ating katawang lupa ay na-katuntong sa lupa hindi itonangangahulugang ating bini-bigyan ng katuwiran ang atingmga pagkukulang at mgakamalian sa buhay. Atin ngangkalimutan ang nakaraan at humak-bang sa bagong yugto ng atingbuhay.Makaraan ang PangkahalatangSa mga susunod pang Pangka-halatang Pagpupulong at HalalangPamunuan magandang mai-pamalas ang katapatan sa sarili atkapwa. Maging mapanuri at ma-pagmatyag sa mga nagaganapupang patuloy nating makamitang katagumpayan at katuparanng ating mga layunin sa kilusangkooperatiba. Ang Dakilang Lumikha angpatuloy na magpapala sa atingtapat na panunungkulan at Siyaang magpatibay sa atingsamahan.
Maligayang Pagkabuhay!
EDITORIAL…
MIGS AKO! Sana Ikaw Rin….
TILAMSIK NG DIWA
Ni: Ranny D. Magno, CreCom Chairman
“Alam naman natin sa sarili natin kung tayo ay palagiang  nakakabayad ng ating shares at loans. Itong dalawang itoang pinaka- importanteng  responsibilidad ng  mga miyembro ng SBMPC na maging  MIGS ang bawat  miyembro.” 
Page 2
SBMPC NEWS DIGEST
 
 These are the thoughts Ilived by since childhood. I wish to share this to every-one to remember in theireveryday life at home or at work.Lahat tayo ay may mgaagam-agam sa buhay—maykasiyahan at kalungkutan. Ang iba marahil ay lubhangmahirap o mabigat angpasanin at ang iba namanay maaaring kayang-kayanating harapin. Ngunit,alam nyo ba na anu manang mga ito, ay dapatnating isipin na ito ay mgapagsubok lamang sa buhayat siyang nagbibigay lakaspara patuloy nating laba-nan at harapin ang mgapagsubok na ito. Maaaringang mga ito ay mula saating mga tahanan, sa atingtrabaho, sa pakikisalamuhasa ating mga kakilala atkaibigan, sa ating mgapamilya, o maaari ding sapagmamasid sa mga naka-paligid sa atin.Hindi po lingid sa inyongkaalaman na ang magling-kod sa SBMPC ay pagliling-kod din sa iba’t-ibang uring tao (miyembro,opis-yales, ka-trabaho,etc.) na may kanya-kanyang kata-ngian. Anghigit na mahalaga ay kungpaano tayo magpuri at ibi-gay ang ating sarili saPanginoon bago natinsimulan ang ating pang-araw-araw na gawain sabahay man o sa trabaho.Ito ay mahalaga sapagka’tkailangan natin ang gabayng ating Panginoon saaraw-araw.Kalimitan, ang mga miyem-bro o mga taong atingnakakasalamuha ay hindimasaya sa aming mgaserbisyo. Ang mga taongito ay pilit na tayo ay inila-laglag at nagbibitiw ngmga salitang hindi kanais-nais na lubhang ikinasasa-kit ng ating kalooban athigit sa lahat ng buongorganisasyon—ang koope-ratiba o SBMPC.Magkagayon man, alam kona lahat kayo ay maymabubunying kaloobanghindi pwedeng palitan okalimutan. Kayo pong lahatay kayamanan at buhay ngSBMPC at ang sinumangmagtangka ng hindi ma-ganda sa inyo bilang tao ay walang dudang hindimagtatagumpay katuladdin ng mga maninirang-dila sa ating kooperatiba.Lahat tayo ay magkakaisaat magtutulungan laban samga taong pilit na nagpa-pabagsak sa atin. Labanannatin ang mga taong maymatatalim na pangil atmatatalas na dila na patuloysa pagsira ng atingSamahan. Isang mataos attapat na paglilingkod angating sandata laban sakanila at ito ay patuloynating gagawin ng maha-bang panahon.Katulad ko, lahat tayo aynakaranas ng mga mabibi-gat na pagsubok nadumaan sa ating buhay atlahat ng ito ay atingnapaglabanan, nakayananat nasolusyunan. Bakt?Sapagka’t tayong lahat nasumusuporta sa atingKooperatiba ay mgamabubuting nilalang ngating Panginoon—napatuloy na gumagabay saatin.These we all owe to God,the Almighty, for havingguided us through theyears and HE did not letanyone put down thesegood men and women of SBMPC.GOD BLESS US ALL….
MABUHAY ANG SBMPC!
“In spite of every- thing, I still believe that people are good at heart.” 
Anne Franck 
“Success is getting what you want. Happiness is liking what you get.” 
H Jackson Brown 
“Happiness is some- thing that comes into our lives through doors we don’t even remember leaving open.” 
Emily Carr 
FROM THE CHAIRPERSON’S DESK…
Leticia M. DoropanChairman, Board of Directors
“These we all owe to God, the Almighty, for  having guided us through the years and HE did  not let anyone put down these good men and women of SBMPC.” 
Page 3
SBMPC NEWS DIGEST
“YOU CAN NEVER PUT A GOOD MAN DOWN.”

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->