Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Catalogo Tecnyconta 2009 - Construcción Centros de Enseñanza con prefabricados de hormigón.

Catalogo Tecnyconta 2009 - Construcción Centros de Enseñanza con prefabricados de hormigón.

Ratings: (0)|Views: 127|Likes:
Published by tecnyconta
Prefabricados de hormigón Tecnyconta ha demostrado su calidad y experiencia en la construcción de centros de enseñanza en los plazos previstos gracias a la utilización de elementos prefabricados de hormigón.
Prefabricados de hormigón Tecnyconta ha demostrado su calidad y experiencia en la construcción de centros de enseñanza en los plazos previstos gracias a la utilización de elementos prefabricados de hormigón.

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: tecnyconta on Nov 03, 2009
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

10/31/2010

 
Dlivzct fl litløhirh
 
   d   l   i    v   z   c   t    f   l   l   i   t   l    ø   h   i   r   h   ¿   4
VLDIQDCIVH jhtèifctl li kh hgpkahl}plzalidah dcitlo|afh h kc khzoc fl kcthøct dci kh ehjzadhdaôi fl ihult aif|t'
vzahklt+ lfadact dcglzdahklt l aitvhkh
'
dacilt fltvaihfht h d|hkx|alz |tc -lfa
'
dact fl cdaiht+ dlivzct pliavlidahzact+
lvd! x|alzl fhz h dcicdlz vhgjaái t|l}plzalidah li lk fatløc+ ehjzadhdaôi+
ulivh q gcivhbl fl lfadact fltvaihfct
h kh litløhirh+ fhifc pcz t|p|ltvc lkdcicdagalivc fl kh vádiadh q hpczvhifcltpldahkarhdaôi vldickôoadh)
Aiecozheçh dlivzc fl litløhihrhAiecozheçh dlivzc fl litløhihrhAiecozheçh phjlkkôi pckaflpczvauc
Hpliht <0 høct fltp|át fl kh aif|tvzah'karhdaôi flk mczgaoôi hzghfc li Ltph'øh+ VLDIQDCIVH lt |ih fl kht pcdhtlgpzltht x|l p|lfli ohzhivarhz kh DH'KAFHF fl t|t pzcf|dvct+ ltvhgct dlz'
vadhfct dcgc lgpzlth tloòi kh icz
'gh \IL li ATC 10082:000 fltfl lk høc:004+ talifc hpkadhfh fltfl kh livzhfhfl kh ghvlzah pzagh mhtvh kh fatvzaj|'
daôi ihk flk pzcf|dvc hdhjhfc q hjhzdh
lk fatløc+ ehjzadhdaôi+ ulivh q gcivhbl)
Hflgèt+ vhgjaái ltvhgct dlzvadhfct
li ATC 86000 fltfl lk høc :00=+ pcz'x|l kc tctvliajkl+ kc ldckôoadc q glfac'hgjalivhk lt |i pakhz e|ifhglivhk fl
i|ltvzh kctceçh)
dlivzct fl litløhirh
Vldiqdcivh+ phzh dcglzdahkarhz t|t pzc'f|dvct li lk glzdhfc dcg|iavhzac+ mhcjvliafc lk Ghzdhfc DL+ dci lk d|hk pc'
fzè pzcullz h d|hkx|alz phçt fl kh \iaôi
L|zcplh dci pzcf|dvct phzh kh dcit'
vz|ddaôi+ vhivc phzh lfadhdaôi dcgc
phzh cjzh dauak)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->