Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Quyền Năng Của Sự Ca Ngợi

Quyền Năng Của Sự Ca Ngợi

Ratings:
(0)
|Views: 73|Likes:
Published by kachichau
www.nguonhyvong.org trích từ www.tinlanh.ru
www.nguonhyvong.org trích từ www.tinlanh.ru

More info:

Published by: kachichau on Nov 03, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/21/2011

pdf

text

original

 
- 1 -
QUYEÀN NAÊNG CUÛA SÖÏ CA NGÔÏI VAØ THÔØ PHÖÔÏNG
Terry Law
 QUYEÀN NAÊNG CUÛASÖÏ CA NGÔÏI VAØ THÔØ PHÖÔÏNG
 Terry Law
 Taëng Jan
Ngöôøi Vôï yeâu QuíNgöôøi Meï Hy SinhNgöôøi Baïn Toát NhaátÑôøi soáng cuûa em ôû döôùi ñaát hoaëc ôû thieân ñaøngcuõng ñeàu gaây caûm höùng cho quyeån saùch naøy.
Thö vieän Nieàm tin Cô-ñoácwww.tinlanh.ru
 
- 2 -
QUYEÀN NAÊNG CUÛA SÖÏ CA NGÔÏI VAØ THÔØ PHÖÔÏNG
Terry Law
MUÏC LUÏC
Phaàn giôùi thieäu1. Söï Chöõa Laønh Qua Söï Ca Ngôïi.2. Chæ Thò Naêng Ñoäng Cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.3. Phaùo Ñaøi Thuoäc Linh.4. Khí Giôùi Thuoäc Linh: Lôøi Chuùa.5. Khí Giôùi Thuoäc Linh: Danh Chuùa.6. Khí Giôùi Thuoäc Linh: Huyeát Chuùa.7. Vieäc Phoùng Teân Löûa Thuoäc Linh.8. Caûm Taï, Ngôïi Khen Vaø Thôø Phöôïng.9. Caùc Nguyeân Taéc Ca Ngôïi.10. Cuûa Leã Baèng Söï Ngôïi Khen.11. Ca Ngôïi Vaø Xöng Toäi.12. Traän Chieán Cuûa Taâm Trí Vôùi Taâm Thaàn.13. Söï Ca Ngôïi Vaø Caùc Thieân Söù.14. Ca Ngôïi Vaø AÂm Nhaïc.15. Lôøi Nguyeän Cuûa Söï Ca Ngôïi.16. Ngôïi Khen Chuùa.
LÔØI GIÔÙI THIEÄU
Toâi ngôïi khen Ñöùc Chuùa Trôøi veà Terry Law, moät trong nhöõng ngöôøi coù aân töù nhaát maø toâi töøng bieát.Terry ñöôïc höôùng daãn ñeán hoïc taïi Ñaïi Hoïc Oral Roberts bôûi moät thieân söùvaø qua moät tín höõu taän hieán. Taïi Ñaïi Hoïc Oral Roberts oâng chieáu saùng nhö moät ngoâi sao, moät sinh vieân noåi baät vaø moät ngöôøi laõnh ñaïo taøi ba. OÂng toát nghieäp vaøñöôïc sung vaøo chöùc vuï toaøn caàu veà daáu kyø, Pheùp laï cuûa Phuùc aâm, ñaëc bieät laøbeân kia böùc maøn saét taïi caùc nöôùc coäng saûn.Terry ñaõ vaø ñang chaïm ñeán haøng traêm ngaøn ngöôøi xuyeân suoát Chaâu Myõ.Khi oâng coäng taùc vôùi chuùng toâi, oâng ñem laïi söï xöùc daàu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø laø moät ñôøi soáng göông maãu, moät nhaø laõnh ñaïo trong Quyeàn naêng cuûa söï ca ngôïi vaø thôø phöôïng.
Oral Roberts 
 
- 3 -
QUYEÀN NAÊNG CUÛA SÖÏ CA NGÔÏI VAØ THÔØ PHÖÔÏNG
Terry Law
Chöông
1
 Söï Chöõa Laønh Qua Söï Ca Ngôïi
Tieàn ñeà cuûa quyeån saùch naøy raát laø ñôn giaûn: ca ngôïi vaø thôø phöôïng ñem laïi chochuùng ta söï chöõa laønh vaø söï giaûi thoaùt. Duøquan ñieåm thaät ñôn giaûn nhöng haàu heát Cô ÑoácNhaân chöa hieåu thaáu ñöôïc aûnh höôûng saâu saéc veà leõ thaät naày. Qua tröïc giaùc, hoï hieåu raèng  vaán ñeàñoù laø thaät, nhöng hoï chöa bao giôø aùp duïng leõ thaät naøy vaøo ñôøi soáng hoï. Söï thaät laøhoï chöa thöïc söïtin trong loøng.Caùch ñaâ y maáy naêm, toâi cuõng vaäy, cuõng khoâng hoaøn toaøn hieåu quan ñieåm voâcuøng ñôn giaûn naà y. Nhöng sau bao nhieâu naêm laøm chöùc vuï ôûhaûi ngoaïi vaøtraûi qua nhieàu kinh nghieäm ñeå cuoái cuøng laâm vaøo moät taá m bi kòch, nhöng roài Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ baøy toûcho toâi quyeàn naêng cuûa leõ thaät ñôn giaûn naày: ca ngôïi vaøthôø phöôïng ñem laïi cho chuùng ta söïchöõa laønh vaøsöï giaûi thoaùt.Baïn khoâng caàn phaûi ñôïi trong nhieàu naêm nhö toâi, haõy baét ñaàu hieåu vaø roài kinh nghieäm quyeàn naêng cuûa quan ñieåm naà y. Quyeàn naêng cuûa söï ca ngôïi vaø thôø phöôïng ñangñôïi baïn vaøtaát caûcaùc tín höõu ngay baâ y giôø ! Hoâm nay baïn coùtheå baét ñaàu kinh nghieäm söï chöõa laønh vaøsöï giaûi thoaùt trong moãi laõnh vöïc cuûa ñôøi soáng khi baïn laøm theo vaøp duïng caùc nguyeân taéc maø toâi chia xeû vôùi baïn.Saùch naøy laø keát quaû cuûa hai naêm nghieân cöùu naêng noå vaøthaáu ñaùo trong lôøi Chuùa.Moãi moät nguyeân taéc ñaõ ñöôïc aùp duïng vaø chöùng minh laø thaät qua kinh nghieäm caù nhaân.Haøng ngaøn ngöôøi treân khaép theá giôùi coù theå chöùng minh moät caùch tích cöïc raèng ca ngôïi vaøthôø phöôïng ñem laïi cho chuùng ta söï chöõa laønh vaø söï giaûi thoaùt. Coù haøng ngaøn ngöôøi ñanglaø baèng chöùng soá ng cuûa quyeàn naêng pheùp laï Ñöùc Chuùa Trôøi qua söï ca ngôïi vaøthôø phöôïng. Tuy nhieân, cuõng coùhaøng ngaøn ngöôøi khaùc thaát baïi trong söï hoaøn toaøn thieáu hieåubieát veà quyeàn naêng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø bí quyeát ñeå nhaän ñöôïc söï chöõa laønh vaø söï giaûi thoaùt trong ñôøi soá ng hoï. Ngay caûnhöõng ngöôøi ñöôïc taùi sanh vaøcoùñôøi soá ng noåi baät trong caùc Hoäi Thaùnh tin Kinh Thaùnh cuõng thieáu huït quyeàn naêng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Toâi bieá t ñieàu naøy  laø thaät bôûi vì toâi töøng laøm moät truyeàn ñaïo choai choai. Xin cho toâi ñöôïc chia xeû moät phaànnhoû veàbaûn thaân toâi ñeå minh hoïa theá naøo Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõdaãn toâi vaøo khaûi töôïng quyeàn naêng cuûa söù ñieäp naày.
 Töø Khöôùc Lôøi Keâu Goïi Cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.
Toâi lôùn leân taïi Canaña. Ba toâi laømoät Muïc sö Hoäi Thaùnh Phuùc AÂm NguõTuaàn Canaña. OÂng laø moät Muïc sö tieân phong, ñaõ thaønh laäp caùc Hoäi Thaùnh môùi taïi nhöõng khu vöïc khoù khaên thuoäc mieàn Baéc Saskatchewan. Ba toâi bieát ñaøn Gui-ta coøn meï toâi chôi ñaøn AÙc-cor-ñeâoâng vaø hoï cuøng nhau truyeàn baù Phuùc AÂm.Töø luùc leân hai tuoåi röôõi, toâi luoân luoân töï laäp luùc coøn beù, toâi thöôøng naèm mô thaáy mình keâu lôùn tieán leân vaøo baàu trôøi roäng môû. Naêm leân chín, toâi töï ñi baùn baùo, kieá m tieàn ñeå töï mua aùo quaàn vaønhieàu thöùkhaùc. Luùc leân möôøi saùu tuoåi, toâi laøm vieäc taïi moät tieäm nguõcoác  vaø kieám ñöôïc soá tieàn ngang vôùi löông phuï caáp cho chöùc vuï cuûa ba toâi, vaøtoâi coù theå töï mua ñöôïc xe hôi.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
hungnguyentl888 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->