Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
De Cuong on Tap Mon CNXHKH

De Cuong on Tap Mon CNXHKH

Ratings:
(0)
|Views: 106|Likes:
Published by quygia08

More info:

Published by: quygia08 on Nov 03, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2012

pdf

text

original

 
OÂN THI MOÂN CHUÛ NGHÓA XAÕ HOÄI KHOA HOÏCPhaàn A: Heä thoáng khaùi nieäm cô baûn.
Caâu 1: Phaân tích caùc khaùi nieäm “giai caáp coângnhaân” “söù meänh lòch söû cuûa giai caáp coâng nhaân”Traû lôøi 
: Ñònh nghóa veà GCCN Caùc Maùc, AÊnghen duøngnhieàu thuaät ngöõ, khaùi nieäm ñeå chæ veà GCCN laø g/c voâsaûn; g/c coâng nhn coâng nghip; g/c coâng nhn ñaïicoâng nghip; g/c lao ñoäng trong thkyû XIX. Ñaây laønhöõng cuïm töø ñoàng nghóa ñeå chæ GCCN coù söù meänhxoùa boû aùch aùp böùc cuûa CNTB.GCCN laø g/c nhöõng NLÑ trong q/trình sx v/chaát coù t/chaátcoâng nhgip vôùi trình ñoä coâng ngheä –kthuaät, kyõthuaät hieän ñaïi, laø g/c cuûa nhöõng ngöôøi maø hoïat ñoänglao ñoäng cuûa hoï (SLÑ cuûa hoï keát hôïp vôùi TLSX) seõ taïo rag/trò thng dö- ngun goác chuû yeáu cuûa ï giu coùtrong söï hieän ñaïi.* GCCN coù nhöõng thuoäc tính sau :-Noù ra ñôøi cuøng vôùi söï xuaát hieän cuûa neàn ñaïi coângnghieäp cô khí , hoï laø nhöõng NLÑ sx v/chaát trong neàn ñaïicoâng nghieäp , vì vaäy ñaïi coâng ngieäp caøng ph/trieån thìGCCN cuõng ph/trieån theo laø saûn phaåm cuûa baûn thaânneàn ñaïi coâng nghieäp.-Döôùi CNTB, GCCN laø nhöõng NLÑ kg coù TLSX, phaûi baùnSLÑ cuûa mình cho nhaø T/baûn vaø bò nhaø T/baûn boùc loätg/trò thaëng dö , vì vaäy lôïi ích c/baûn cuûa GCCN ñoái laäp tröïctieáp vôùi lôïi ích c/baûn cuûa g/c T/saûn.-GCCN coù heä tö töôûng laø CN-MLN ra ñôøi laø söï ph/aûnh quyluaät ph/trieån cuûa l/söû, ñoù laø th/giôùi quan laø ph/phaùpluaän cuûa GCCN noù luaän chöùng toøan dieän caùc quy luaätcuûa söï caûi bieán CM töø CNTB leân CNXH.-GCCN laø g/c coù ÑCS, Ñaûng laø moät boä phaän tieân tieánnhaát, giaùc ngoä nhaát , laø ñieàu kieän tieân quyeát thöïc hieänsöù meänh l/söû cuûa GCCN. Söï ra ñôøi cuûa ÑCS ñaùnh daáuböôùc chuyeån cuûa ph/traøo GCCN töø töï phaùt ñeán töï giaùc. (töï phaùt-
coù ï laõnh ñaïo cuûa ÑCS------
töï giaùc-----
ñaáu tranh ch/trò; thieát laäp xh; ñeà ra con ñöôøng, bieänphaùp thöïc hieän) .GCCN laø moät phaïm truø l/söû , tính l/söû ñöôïc theå hieäntrong söï ph/trieån cuûa LLSX vaø t/chaát trình ñoä ph/trieånngaøy caøng cao theo söï bieán ñoåi cuûa QHSX vaø ñòa vò k/teá–xh ñöông thôøi cuûa caùc g/c. ÔÛ nhöõng nöôùc XHCN, GCCN
 
trôû thaønh g/c thg/trò veà ch/trò , g/c l/ñaïo cuoäc ñ/tranh ñeåcaûi taïo xh cuõ x/döïng xh môùi , GCCN trôû thaønh ngöôøi laømchuû taäp theå nhöõng TLSX chuû yeáu. Toùm laïi, GCCN ñoù laø g/c nhöõng ngöôøi hoaït ñoäng sx coùt/chaát coâng nghieäp, thuoäc caùc trình ñoä, kyõ thuaät kh/nhaumaø ñòa vò k/teá xh tuøy thuoäc vaøo xh ñöông thôøi. Ôû caùcnöôùc TBCN hoï laø nhöõng ngöôøi kg coù hoaëc cô baûn kg coù TLSX, phaûi baùn SLÑ laøm thueâ cho g/c T/saûn vaø bò nhaø T/baûn boùc loät (m) . ÔÛ nhöõng nöôùc XHCN hoï laø nhöõngngöôøi cuøng nh/daân l/ñoäng laøm chuû nhöõng TLSX chuû yeáuvaø cuøng nhau l/ñoäng vì lôïi ích chính ñaùng, coâng baèng xhtrong ñoù coù lôïi ích cuûa baûn thaân cuûa mình.+ GCCN coù caùc ñaëc ñieåm sau: - laø g/c tieân tin, ñaïidieän cho LLSX hieän ñaïi xh hoùa ngaøy caøng cao. Do tieântieán trg k/teá daãn ñeán tieân tieán trg ch/trò, GCCN trôû thaønhg/c duy nhaát coù theå l/ñaïo g/c l/ñoäng trg cuoäc ñ/tranh chodaân sinh, daân chuû vaø tieán boä xh. – GCCN laø g/c coù tinhthaàn CM treäit ñeå, theå hieän tröôùc heát laø trg CNTB do bòaùp böùc boùc loät naëng neà cho neân GCCN tích cöïc ñ/tranhñeå g/p mình vaø g/p xh. Trg cuoäc ñ/tranh naøy GCCN kg maátgì ngoaøi xieàng xích ñang troùi buoäc hoï, neáu ñ/tranh ñöôïcthaéng lôïi hoï seõ ñöôïc caû theá giôùi . – GCCN coù yù thöùct/chöùc, kyû lut cao, do ñöôïc reøn luyeän trg neàn ñaïicg/nghieäp ñaõ taïo cho cg/nhaân coù yù thöùc t/chöùc kyû luaättrg l/ñoäng, noù kg ngöøng ñöôïc cuûng coá vaø ph/huy trg quaùtrình ñ/tranh choáng g/c t/saûn, bôûi g/c t/saûn coù boä maùyñaøn aùp khoång loà vaø nhieàu thuû ñoïan thaâm ñoäc. Tính toåchöùc, kyû luaät coøn ñieàu kieän caàn thieát ñeå GCCN x/döïngxh môùi, noù coøn laø c/sôû kh/quan ñeå daãn tôùi hình thaønhchính ñaûng cuûa GCCN ñoù laø ÑCS. – GCCN laø g/c coù baûnchaát q/teá, bôûi vì GCCN ôû taát caû caùc nöôùc ñeàu coù cuøngcaûnh ngoä, muïc tieâu ñ/tranh cuûa hoï laø thoáng nhaát. Vìvaäy trg cuoäc ñ/tranh choáng CNTB, GCCN phaûi ñoøan keátq/teá ñeå thöïc hieän söï nghieäp g/p cuûa mình, tính ñoøan keátq/teá laø b/chaát cuûa GCCN.
* Söù meänh lòch söû cuûa GCCN
laø toøan boä nhöõng chöùcnaêng cô baûn, nh/vuï CM, taát yeáu coù t/chaát l/söû maø GCCNcoù theå th/hieän vaø caàn phaûi thöïc hieän ñöôïc nhaèm thuûtieâu cheá ñoä CNTB x/döïng CNXH vaø CNCS treân phaïm vitoaøn theá giôùi. Nhöõng nh/vuï l/söû naøy laø do chính ñòa vòk/teá – xh cuûa g/c CN trong neàn sx, trong neàn k/teá-xh cuûaCNTB quy ñònh. Do doù, SMLS cuûa GCCN coù nhöõng noäi dung
 
sau: xeùt moät caùch kh/quaùt thì n/dung SMLS cuûa GCCN laøxoùa boû aùch aùp böùc cuûa CNTB x/döïng CNXH vaø CNCS ñoùlaø xh döïa treân cheá ñoä coâng höõu nhöõng TLSX chuû yeáu,laø xh kg coøn tình traïng ngöôøi boùc loät ngöôøi. Vì vaäy Maùc-Aênghen cho raèng “thöïc hieän söï nghieäp giaûi phoùng theágiôùi aáy ñoù chính laø SMLS cuûa GCCN”. ÔÛ caùc nöôùc thuoäcñòa vaø phuï thuoäc SMLS /GCCN laø l/ñaïo cuoäc CM d/toäc,d/ch, nh/dn, ginh laáy chính quyeàn thieát laäp neânchuyeân chính coâng noâng, chuaån nhöõng ñ/kieän caànthieát ñeå chuyeån sang CM-XHCN.SMLS cuûa GCCN coù nhöõng ñaëc ñieåm sau :+SMLS/GCCN kg phaûi laø th/hieän söï chuyeån bieán töø cheáñoä tö höõu naøy sang cheá ñoä tö höõu khaùc, thay ph/thöùcboùc loät naøy sang ph/thöùc boùc loät khaùc, maø laø xoùa boûcheá ñoä tö höõu nhöõng TLSX chuû yeáu vaø thieát laäp cheáñoä coâng höõu nhöõng TLSX chuû yeáu xoùa boû tình traïngngöôøi boùc loät ngöôøi ñeå tieán tôùi xoùa boû g/c noùi chung.Taát caû caùc ph/traøo l/söû tröôùc ñaây ñeàu do thieåu soáth/hieän vaø möu lôïi ích cho thieåu soá , coøn ph/traøo voâ saûnlaø ña soá vaø möu lôïi ích cho ña soá.+ SMLS/GCCN laø söï thoáng nhaát bieän chöùng cuûa 2 q/trìnhcaûi taïo xh cuõ vaø x/döïng xh môùi trong ñoù q/trình x/döïngmôùi laø q/troïng vaø q/ñònh nhaát.+SMLS/GCCN coøn laø söï th/nhaát bieän chöùng cuûa 2 yeáu toáD/toäc-Q/teá, cuoäc CM do GCCN moãi nöôùc tieán haønh tröôùcheát dieãn ra trong khuoân khoå nöôùc mình nhöng thöïc chaátnoù ñaõ mang t/chaát q/teá , bôûi vì thaéng lôïi cuûa GCCN moãinöôùc ñaõ goùp phaàn suy yeáu CNTB vaø coå vuõ ph/traøocoâng nhaân, ph/traøo g/p d/toäc.+SMLS/GCCN chæ coù theå hoøan thaønh khi x/döïng thaønhcoâng CNCS ôû moãi nöôùc vaø treân toøan theá giôùi, ñieàunaøy noùi leân t/chaát phöùc taïp khoù khaên vaø laâu daøi cuûaSMLS/GCCN.
Caâu 2: Phaân tích caùc khaùi nieäm “caùch maïng xaõhoäi chuû nghóa “ “thôøi kyø quaù ñoä töø CNTB leânCNXH” .Traû lôøi 
:
CM- XHCN
laø moät cuoäc CM xh do GCCN l/ñaïonhaèm thuû tieâu CNTB, x/döïng CNXH vaø CNCS, thöïc hieänthaéng lôïi SMLS cuûa GCCN. Caùc thuaät ngöõ CMVS, CM coângnhaân, CM-XHCN ñeàu coù yù nghóa ñoàng nghóa. CM-XHCNñöôïc hieåu theo 2 nghóa : + Nghóa heïp : noù chæ cuoäc CM

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Truong Pham liked this
Thai Hosi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->