Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
36Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Teori Pembelajaran Behaviorsme

Teori Pembelajaran Behaviorsme

Ratings: (0)|Views: 1,070 |Likes:
Published by lelakey2001

More info:

Published by: lelakey2001 on Nov 03, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/18/2012

pdf

text

original

 
Pendahuluan
Pada masa kini, pendidikan dilihat sebagai sesuatu yang amat diperlukan olehsetiap insan. Tanpa pendidikan seseorang itu dinilai sebagai orang yangketinggalan dalam semua hal. Untuk berada dalam arus pendidikan seseorangitu akan melalui proses pengajaran dan pembelajaran. Proses pendidikanberlaku di sekeliling kita. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, gurubiasanya berusaha sedaya upaya mengajar muridnya supaya menguasai isipelajaran bagi mencapai sesuatu objektif yang telah ditentukannya sebelummemulakan sesi pembelajaran. Guru juga berusaha untuk memudahkanpembelajaran muridnya kerana pembelajaran merupakan proses pemerolehanmaklumat dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat sertapembentukan sikap dan kepercayaan. Ini bermakna guru perlu mewujudkansuasana pembelajaran yang dapat meransang minat mereka di sampingsentiasa memikirkan kebajikan dan keperluan mereka. Semasa prosespengajaran dan pembelajaran, guru sentiasa berhadapan dengan murid-muridyang berbeza dari segi kebolehan dan gaya pembelajaran mereka. Keadaan inimemerlukan kemahiran guru untuk menentukan strategi pengajaran danpembelajaran. Pengajaran guru pula dikatakan amat bergantung kepadabagaimana murid mempelajari kandungan sesuatu mata pelajaran. Ahli-ahlipsikologi telah mengkaji bagaimana pembelajaran berlaku dan menghasilkanbeberapa teori pembelajaran. Bagi guru, untuk menjadikan proses pengajarandan pembelajaran mencapai objektif yang diharapkan, mereka hendaklahmenggunakan teori-teori pembelajaran dalam menyelami psikologi murid-murid.Dengan penggunaan teori-teori pembelajaran, proses pengajaran akan dapatdijalankan dengan lancar dan berkesan. Diantara teori yang sesuai digunakandalam pengajaran ialah Teori Pembelajaran Behaviorisme. Teori ini berfokuskepada tingkahlaku dan persekitaran dan menegaskan bahawa pembelajaranadalah perubahan tingakahlaku yang berlaku dalam diri individu yangdisebabkan oleh pengalaman. 
1 
 
i) Latarbelakang teori yang dipilih. 
Teori Pembelajaran Behaviorisme
Psikologi berasal dari perkataan greek iaitu
 psyhe
yang membawa erti roh dan
logos
bererti mengkaji sesuatu perkara. Dua perkataan asal ini digabungkanuntuk mendeginisikan sesuatu topic kajian. Dalam abad ke-16 Psycho digunakanuntuk merujuk kepada roh dan minda yang berbeza dengan jasad. Hanya dalamabad ke- 18, perkataan psikologi menjadi sesuatu yang tidak asing kepadacendekiawan masa itu. Pada abad itu juga, psikologi membawa erti kajiantentang minda.Pada masa kini psikologi bererti kajian tentang tingkahlaku, proses mentaldan intraksi organisme dengan persekitaran. Dalam tahun 1950-an, ramai ahliteori psikiligi mula memberi khidmat professional kepada umun. Maka,bermulalah psikologi gunaan yang merujuk kepada cabang psikologi yang lebihmengfokus kepada masalah praktikal harian.Psikologi pembelajaran adalah ilmu yang kaji bagaimana teori-teoripsikologi boleh diaplikasikan dalam bilik darjah. Proses pengajaran danpembelajaran dalam seting pendidikan adalah fokus utama kajian ahli-ahlipsikologi pendidikan. Mereka memerhati, mengkaji dan membina teori tentangbagaimana menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih berkesan.(HBEF2103, 2007)Psikologi pembelajaran merupakan satu sains yang masih baru, dan ahli-ahli psikologi tidak mula mengkaji fenomena yang dinamakan pembelajaransehingga kira-kira seratus tahun yang lalu. (Ruhil Mahyudin, 2002)
2 
 
Teori Pelaziman Klasik Pavlov.
Pada awal tahun 1900an, seorang ahli fisiologi Rusia bernama Ivan Pavlovmenjalankan satu siri percubaan secara sistematik dan saintifik dengan tujuanmengkaji bagaimana pembelajaran berlaku pada sesuatu organisme. Pavlovmengasaskan kajiannya pada 'hukum perkaitan'
(Law of Association)
yang diutarakan oleh ahli falsafah Yunani awal seperti Aristotle. Menurut pendapat ini,sesuatu organisme akan teringat sesuatu kerana sebelum ini organismeberkenaan telah mengalami sesuatu yang berkaitan. Contohnya, apabila kitamelihat sebuah kereta mewah, kita mungkin membuat andaian pemandu ituadalah seorang kaya atau seorang terkemuka. Andaian ini bergantung kepadapengalaman kita yang lampau.
 
Pavlov mencadangkan bahawa proses asas pembelajaran ialahpembentukan perkaitan antara rangsangan dan sesuatu gerak balas . Pavlovcuba membuktikan teori pembelajaran ini dengan menjalankan kajian ke atasanjing . Dia mendapati bahawa apabila anjing melihat bekas dengan makanan,air liur haiwan itu keluar. Dia membuat kesimpulan bahawa anjing tersebut telah'belajar' mengaitkan bekas makanan yang dilihat dengan makanan yang akandiberikan kelak. Pavlov melanjutkan kajiannya dengan menguji hipotesis bahawasesuatu organisme boleh diajar 
 
bertindak dengan pemberiansesuatu ransangan.Kesimpulan yang dapat dibuat daripada kajian Pavlov.1) PenguasaanPenguasaan atau bagaimana organisme mempelajari sesuatu gerak balas ataurespons baru berlaku berperingkat-peringkat. Juga lebih kerap organisme itumencuba, lebih kukuh penguasaan berkenaan.
3 

Activity (36)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Munirah Che Mohd liked this
sayangayg liked this
Hasni Saman liked this
Amika Heriputra liked this
Amika Heriputra liked this
adiekah liked this
rahmathesha liked this
sjamuna liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->