Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
131. - 5.7

131. - 5.7

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Apr 28, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/28/2014

pdf

text

original

 
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA ________________________________________________________________ NACRT PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ S KONA
Č
NIM PRIJEDLOGOM ZAKONA
________________________________________________________________
Zagreb, prosinac 2013.
 
PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ S KONA
Č
NIM PRIJEDLOGOM ZAKONA
I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA
Ustavna osnova za donošenje ovoga Zakona sadržana je u
č
lanku 2. stavku 4. podstavku 1. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 85/2010 – pro
č
ć
eni tekst).
II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE
Ć
E DONOŠENJEM ZAKONA PROISTE
Ć
I
Zakonom o biogorivima za prijevoz (Narodne novine, broj 65/09, 145/10, 26/11, 144/12) ure
đ
uju se
 
proizvodnja, trgovina i skladištenje biogoriva i drugih obnovljivih goriva, korištenje biogoriva u prijevozu, donošenje programa i planova za poticanje proizvodnje i korištenja biogoriva u prijevozu, ovlasti i odgovornosti za utvr
đ
ivanje i provo
đ
enje politike poticanja proizvodnje i korištenja biogoriva u prijevozu te mjere poticanja proizvodnje i korištenja biogoriva u prijevozu, kao i nadzor nad provedbom predmetnog Zakona. S obzirom da je Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, broj 150/11, 22/12, 39/13 i 125/13) ustrojen, pored ostaloga Državni inspektorat, u
č
ijem je djelokrugu utvr
đ
eno obavljanje upravnih i stru
č
nih poslova koji se odnose na: nadzor nad obavljanjem poslova u prometu robom; nadzor nad primjenom propisa o radu i zaštiti na radu; elektroenergetici, rudarstvu, istraživanju i iskorištavanju mineralnih sirovina, posudama pod tlakom; te obavljanjem ugostiteljske i turisti
č
ke djelatnosti. Predmetnim Zakonom predvi
đ
eno je mogu
ć
nost da Državni inspektorat obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom. Inspekcijski poslovi Državnog inspektorata te prava i dužnosti i ovlasti inspektora, ure
đ
eni su Zakonom o Državnom inspektoratu. Predmetnim Zakonom je odre
đ
eno da Državni inspektorat provodi inspekciju u podru
č
 ju trgovine, usluga, ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu, u podru
č
 ju rada i zaštite na radu, u podru
č
 ju elektroenergetike, u podru
č
 ju rudarstva i u podru
č
 ju opreme pod tlakom. Slijedom navedenoga, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, broj …) propisano je, izme
đ
u ostaloga da 1. sije
č
nja 2014.godine prestaje s radom Državni inspektorat te da od toga dana Ministarstvo gospodarstva obavlja inspekcijske poslove u podru
č
 ju elektroenergetike, rudarstva, opreme pod tlakom i zaštite potroša
č
a. S obzirom na znatnu promjenu u ovlaštenju i djelokrugu obavljanja inspekcijskog nadzora nad primjenom predmetnoga Zakona, kojim je odre
đ
eno da inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona obavljaju nadležni inspektori Državnog inspektorata i drugi nadležni inspektori prema posebnim propisima te su ujedno inspektorima Državnog inspektorata propisana posebna
 
ovlaštenja u postupanju vezano uz važe
ć
i Zakon, nužno je bilo pristupiti izmjeni predmetnoga Zakona na na
č
in da se unutar pravnog sustava stvori mogu
ć
nost nadležnog postupanja nadležnih inspektora sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave kojim je odre
đ
eno da Ministarstvo gospodarstva obavlja inspekcijske poslove u podru
č
 ju elektroenergetike, rudarstva, opreme pod tlakom i zaštite potroša
č
a te je upravo stvaranje pravnog okvira za nadležno postupanje nadležnih inspektora osnovno pitanje koje se predlaže urediti ovim Zakonom, kao i uklanjanje eventualnih pravnih praznina u mogu
ć
nosti ovlaštenja i postupanja nadležnih inspektora.
III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVO
Đ
ENJE ZAKONA
Za provedbu ovoga Zakona ne
ć
e biti potrebno osigurati posebna sredstva u državnom prora
č
unu Republike Hrvatske.
IV. OBRAZLOŽENJE RAZLOGA ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU
Odredbom
č
lanka 204. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, broj 81/2013) predvi
đ
eno je da se zakon, iznimno, može donijeti po hitnom postupku, kada to zahtijevaju osobito opravdani razlozi, koji u prijedlogu moraju biti posebno obrazloženi. Zbog ukidanja Državnog inspektorata od 1. sije
č
nja 2014. godine, u cilju reguliranja službenih kontrola nad provedbom Zakona o biogorivima za prijevoz kao i podzakonskih propisa donesenih na temelju toga Zakona od strane Ministarstva gospodarstva, nužno je ovaj Zakon donijeti po hitnom postupku. Naime, izbjegavanje pojave pravnih praznina osobito je opravdani razlog za donošenje ovoga Zakona po hitnom postupku, te se iz tih razloga predlaže da Zakon stupi na snagu prvoga dana od dana objave u Narodnim novinama. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->