Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
5Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Stevan Bugarski - Srbi u Temisvaru

Stevan Bugarski - Srbi u Temisvaru

Ratings: (0)|Views: 1,040|Likes:
Published by sarcel
Srbi su autohtono stanovništvo rumunskog Temišvara, zaključak je ovog naucnog rada.
Srbi su autohtono stanovništvo rumunskog Temišvara, zaključak je ovog naucnog rada.

More info:

categoriesTypes, Research, History
Published by: sarcel on Nov 04, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

01/29/2014

pdf

text

original

 
ТМГ
. XXVIII
Бр
. 2
Стр
. 765 - 778
Ниш април
-
 јун
2004.
UDK 316.334.52(=163.41)(498.5)
Оригинални
 
научни
 
 рад
 
Стеван
 
БугарскиПримљено
: 05.12.2003.
Темишвар
(
Румунија
)
СРБИ
 
У
 
ТЕМИШВАРУ
Резиме
Срби
 
су
 
аутохтоно
 
становништво
 
Темишвара
.
У
 
животу
 
града
 
и
 
државеимали
 
су
 
значајан
 
културни
,
економски
 
и
 
политички
 
утицај
.
Од
 
завршеткаПрвог
 
светског
 
 рата
,
односно
 
 разграничења
 
између
 
Румуније
 
и
 
Југославије
 
бројСрба
 
у
 
 румунском
 
Банату
,
па
 
самим
 
тим
 
и
 
у
 
Темишвару
 
константно
 
опада
.
У
 
 ра
-
ду
 
 је
 
поред
 
кратког
 
историјског
 
увода
 
сажето
 
приказано
 
стање
 
у
 
културном
 
иверском
 
животу
 
српске
 
заједнице
 
у
 
савременом
 
Темишвару
.
Кључне
 
речи
:
Срби
,
Темишвар
,
идентитет
.
 Демографска
 
слика
 
током
 
времена
Срби
 
спадају
 
у
 
стари
 
слој
 
темишварскога
 
становништва
.
На
-
ука
 
није
 
установила
 
када
 
се
 
они
 
први
 
пут
 
помињу
 
у
 
Темишвару
,
али је
 
то
 
у
 
сваком
 
случају
 
било
 
пре
 
доласка
 
Турака
;
године
1481,
при једној
 
од
 
многобројних
 
битака
 
хришћана
 
против
 
турске
 
војске
,
досе
-
лило
 
се
 
у
 
околину
 
Темишвара
 
око
50.000
душа
;
1
 
око
1502,
при
 
дес
-
поту
 
Радичу
 
Божићу
,
било
 
 је
 
новог
 
досељавања
 
Срба
 
у
 
шире
 
подру
-
чје
,
али
 
 је
 
оно
 
опет
 
захватало
 
и
 
Темишвар
.
2
 
То
 
не
 
би
 
требало
 
узети једносмерно
,
 јер
 
 је
– 
поред
 
насељавања
– 
било
 
и
 
 расељавања
.
Једноод
 
њих
 
забележено
 
 је
1551,
као
 
склањање
 
испред
 
Турака
.
У
 
турсковреме
,
које
 
 је
 
за
 
Темишвар
 
омеђено
 
годинама
1552.
и
1716,
Србе
 
сузабележили
 
пећки
 
калуђери
 
који
 
су
1660,
односно
1666.
године
,
овдекупили
 
милостињу
;
године
1660.
уписано
 
 је
 
тридесетак
 
имена
,
углавном
 
српских
,
а
1666.
калуђери
 
су
 
наишли
 
о
 
Божићу
 
и
 
задржали
 
mh@mec.utt.ro
1
 
Др
 
Душан
 
Ј
.
Поповић
,
Срби
 
 у
 
 Војводини
,
Књига
 
прва
,
Нови
 
Сад
, 1990,
стр
. 81–82.
2
 
Исто
,
стр
. 121–122.
 
766
се
 
читавих
10
дана
,
записавши
 
око
120
имена
– 
које
 
приложника
,
ко
-
 је
 
за
 
помен
– 
опет
 
поглавито
 
српских
.
3
 
Описујући
 
своје
 
путовањеоколином
 
Темишвара
 
око
1655.
године
,
Евлија
 
 Челеби
4
 
 је
 
назначио
 
уТемишвару
36.000
хришћана
.
5
 
И
 
из
 
великих
 
сеоба
1690,
односно
1737,
вероватно
 
 је
 
било
 
насељавања
 
и
 
у
 
Темишвар
.
Године
1716,
ка
-
да
 
 је
 
Евгеније
 
Савојски
 
опседао
 
Темишвар
,
подржали
 
су
 
га
 
из
 
тврђа
-
ве
 
Срби
,
на
 
челу
 
са
 
владиком
 
Николом
 
Димитријевићем
.
Све
 
су
 
то
,
нажалост
,
само
 
квалитативне
 
процене
,
а
 
тачне
 
број
-
ке
 
налазимо
 
тек
 
у
 
угарским
 
пописима
 
у
 
другој
 
половини
XIX
века
,
па
 
и
 
то
 
тек
 
од
1880.
године
,
 јер
 
 је
 
у
 
 ранијем
 
пописивању
 
бележенасамо
 
вероисповест
,
тј
.
само
 
приближно
 
одређивање
 
броја
 
Срба
 
у
 
це
-
локупном
 
броју
 
православаца
.
Према
 
званичним
 
пописима
,
6
 
број
 
Срба
 
у
 
Темишвару
 
кретаосе
 
овако
:
Т
(
Град
)
Т
(
Фабрика
)
Т
(
Мехала
)
Свега А
– %
Б
– %1854.1.7708,6– 1880.1.7525,2– 1897.1836419141.738– 1900.3591.0608392.258– 1910.2.4823,4– 1920.3338176481.7982,23,671930.5405746672.1562,44,851940.4555235372.4982,35,761956.3.0652,26,591966.5.1462,411,631977.6.2682,314,951992.7.7482,326,642002.6.2702,227,84
А
– 
проценат
 
Срба
 
у
 
целокупном
 
становништву
 
Темишвара
Б
– 
проценат
 
Срба
 
Темишвараца
 
у
 
целокупном
 
броју
 
Срба
 
у
 
Румунији
У
 
апсолутним
 
бројкама
,
број
 
Срба
 
у
 
Темишвару
 
 је
 
током
 
по
-
следњих
150
година
 
био
 
у
 
сталном
 
порасту
,
али
 
 је
 
истовремено
,
ус
-
 
3
 
Свет
.
Матић
,
 Катастиг
 
пећки
 
из
 
1
660-
1
666 
, "
Гласник
 
Историског
 
друштва
 
у
 
Но
-
вом
 
Саду
",
Свеска
11,
Књига
V,
Свеска
1,
Сремски
 
Карловци
, 1932,
стр
. 76–77.
4
 
Др
 
Душан
 
Ј
.
Поповић
,
наведено
 
дело
 ,
 
стр
. 254.
5
 
Ако
 
 је
 
на
 
месту
 
претпоставка
 
да
 
су
 
то
 
били
 
поглавито
 
Срби
(
Др
 
Душан
 
Ј
.
По
-
повић
,
наведено
 
дело
 
и
 
стр
.),
тешко
 
 је
 
објаснити
 
где
 
су
 
они
 
и
 
како
 
нестали
,
 јер
 
сеу
 
наставку
 
срећу
 
много
 
мање
 
бројке
.
6
 
Мада
 
су
 
у
 
питању
 
званични
 
подаци
,
треба
 
напоменути
 
да
 
се
 
они
 
понекад
 
 раз
-
ликују
 
у
 
 разним
 
изворима
,
чак
 
и
 
у
 
државним
 
извештајима
,
 јер
 
се
 
покаткад
 
објав
-
љује
 
број
 
Срба
 
заједно
 
са
 
бројем
 
Хрвата
 
и
 
Словенаца
.
На
 
 расветљавању
 
овепроблематике
 
највише
 
 је
 
урадио
 
Љубомир
 
Степанов
,
па
 
сам
 
његове
 
прорачуне
(
Савез
 
Срба
 
 у
 
 Румунији
,
Темишвар
, 1997)
највише
 
користио
.
 
767
лед
 
наглог
 
 развоја
 
града
 
на
 
Бегеју
,
њихов
 
удео
 
у
 
целокупном
 
станов
-
ништву
 
био
 
у
 
сталном
 
опадању
.
Коначно
 
се
 
апсолутни
 
број
 
Срба
 
уТемишвару
 
учетворостручио
,
али
 
се
 
истовремено
 
њихов
 
удео
 
у
 
те
-
мишварском
 
становништву
 
смањио
– 
такође
 
четири
 
пута
.
Други
 
 је
 
аспект
 
да
 
повећање
 
броја
 
Срба
 
у
 
Темишвару
 
није
 
од
-
 раз
 
повећања
 
општега
 
броја
 
Срба
 
у
 
Румунији
.
Број
 
Срба
 
у
 
Румунијибио
 
 је
 
у
 
опадању
,
као
 
што
 
се
 
види
 
из
 
следећих
 
података
:
1924.1930.1940.1956.1966.1977.1992.2002.44.07844.41343.40540.51738.23635.92929.08022.518
Дакле
,
број
 
Срба
 
у
 
Румунији
 
се
 
у
 
 раздобљу
1924–2002.
свео
 
наполовину
,
док
 
се
 
број
 
Срба
 
у
 
Темишвару
 
у
 
истом
 
 раздобљу
 
утро
-
стручио
.
Број
 
Срба
 
у
 
Темишвару
 
 је
 
нарастао
 
углавном
 
досељавањемсрпског
 
сеоског
 
становништва
,
на
 
 рачун
 
пражњења
 
српских
 
села
 
уоколини
.
 
Проблем
 
 је
,
међутим
,
у
 
негативном
 
природном
 
прираштају
.
Остарелост
 
мањинских
 
популација
 
доводиће
 
даље
 
до
 
спектакулар
-
них
 
падова
.
Према
 
мојим
 
налазима
,
од
 
свих
 
бракова
 
у
 
српским
 
поро
-
дицама
 
у
 
Румунији
 
само
25%
има
 
жену
 
испод
39
година
,
што
 
значида
 
нам
 
 је
,
и
 
то
 
само
 
теоретски
,
тек
 
четвртина
 
бракова
 
плодна
,
па
 
тре
-
ба
 
очекивати
 
да
 
ће
 
у
 
наредној
 
генерацији
 
пад
 
износити
 
читавих
75%.
Тренутно
 
 је
 
у
 
Темишвару
 
стање
 
нешто
 
боље
,
али
 
опште
 
стање
 
ће
 
си
-
гурно
 
утицати
 
и
 
на
 
Темишвар
.
 Вероисповест
 
и
 
верска
 
организација
Срби
 
у
 
Темишвару
 
су
 
православне
 
вероисповести
.
У
 
старовреме
 
имали
 
су
 
општества
 
у
 
Граду
 
и
 
у
 
Великој
 
Паланци
.
Садашње
,
већ
 
традиционално
 
организовање
 
настало
 
 је
 
на
 
територијалном
 
наче
-
лу
 
након
 
изградње
 
новога
 
Темишвара
 
по
 
изгону
 
Турака
1716.
годинеи
 
обухвата
 
три
 
црквене
 
општине
:
Градску
,
Фабричку
 
и
 
Мехалску
.
Остали
 
квартови
 
подељени
 
су
 
међу
 
овим
 
црквеним
 
општинама
 
са
 
из
-
 раженом
 
намером
 
да
 
се
 
оне
 
бројчано
 
уравнотеже
;
ипак
 
 је
 
Градскацрквена
 
општина
 
најмногобројнија
.
Садашња
 
Градска
 
црквена
 
општина
 
заснована
 
 је
 
средином
18.
века
 
при
 
Саборној
 
цркви
 
храма
 
Вазнесења
 
Господњег
,
изграђеној
1848.
године
.
Мада
 
 је
 
од
 
старине
 
у
 
њој
 
било
 
и
 
православаца
 
другихнародности
,
особито
 
Грка
,
Срби
 
су
 
увек
 
имали
 
водећу
 
улогу
,
тако
 
даприликом
 
 јерархијске
 
поделе
 
у
 
Карловачкој
 
митрополији
1864.
годи
-
не
 
у
 
њој
 
није
 
ни
 
поведена
 
деобна
 
парница
.
Садашња
 
Фабричка
 
црквена
 
општина
 
заснована
 
 је
 
такође
 
сре
-
дином
18.
века
 
при
 
цркви
 
храма
 
Светога
 
Великомученика
 
Георгија
,
изграђеној
1755.
године
.
И
 
у
 
њој
 
 је
 
током
 
времена
 
било
 
и
 
правосла
-
ваца
 
других
 
народности
,
особито
 
Грка
 
и
 
Румуна
.
Приликом
 
 јерархиј
-

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
mico145810 liked this
Rasen555 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->