Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mach Da Hai 555(Same)

Mach Da Hai 555(Same)

Ratings:
(0)
|Views: 555|Likes:
Published by octaltal

More info:

Published by: octaltal on Nov 04, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/11/2012

pdf

text

original

 
Bai giang Kyõ thuat Xung
Chöông 5. Maïch ña haøi
 
2001
Trang
 Traàn Duy Cöôøng 
 
Chöông 
(tt)
 
MAÏCH ÑA HAØI SÖÛ DUÏNG VI MAÏCH 555
 
Sô ñoà beân trong cuûa IC555
Comparator IComparator II
24 Reset8 VCC
     +     -
326
      7      4
5Discharge3 Output7
     +     -
326
      7      4
6
1 GND
SR
      R     e     s     e      t
QQNThreshold1 2Trigger
 
LM555C/TO526437CONTRIGTHRESRSTOUTDIS
 
 
Veà cô baûn, 555 goàm 2maïch so saùnh ñieàu khieåntraïng thaùi cuûa FF, töø ñoùlaùi transistor xaû(discharge) vaø taàng ra.
 
Chöùc naêng moät soá chaânñöôïc moâ taû nhö sau:
-
 
Chaân 1:
Ground (GND), chaân ñaát (mass).
-
 
Chaân 2:
TRIGGER (kích khôûi), ñieåm nhaïy möùc vôùi
CC 
31
. Khi ñieän aùp ôû chaânnaøy döôùi 1/3 V
CC
thì ngoõ ra
Q
cuûa FF xuoáng [0], gaây cho chaân 3 taïo moät traïngthaùi cao.
-
 
Chaân 3:
OUTPUT (ra) thöôøng ôû möùc thaáp vaø chuyeån thaønh möùc cao trongkhoaûng thôøi gian ñònh thì. Vì taàng ra tích cöïc ôû caû 2 chieàu, noù coù theå caáp hoaëchuùt doøng ñeán 200mA
-
 
Chaân 4:
RESET khi ñieän aùp ôû chaân naøy nhoû hôn 0,4V: chu kyø ñònh thì bò ngaét,ñöa 555 veà traïng thaùi khoâng coù kích. Ñaây laø chöùc naêng öu tieân ñeå 555 khoângtheå bò kích tröø khi RESET ñöôïc giaûi phoùng (>1,0V). Khi khoâng söû duïng noáichaân 4 leân V
CC
.
-
 
Chaân 5:
CONTROL VOLTAGE (ñieän aùp ñieàu khieån), beân trong laø ñieåm
CC 
32
. Moät ñieän trôû noái ñaát hoaëc ñieän aùp ngoaøi coù theå ñöôïc noái vaøo chaân 5 ñeå
 
Bai giang Kyõ thuat Xung
Chöông 5. Maïch ña haøi
 
2001
Trang
 Traàn Duy Cöôøng 
 
thay ñoåi caùc ñieåm tham khaûo (chuaån) cuûa comparator. Khi khoâng söû duïng chomuïc ñích naøy, neân gaén 1 tuï noái ñaát
μ 
01.0
cho taát caû caùc öùng duïng nhaèm ñeåloïc caùc xung ñænh nhieãu nguoàn caáp ñieän.
-
 
Chaân 6:
THRESHOLD (ngöôõng) ñieåm nhaïy möùc vôùi
CC 
32
. Khi ñieän aùp ôûchaân naøy >
CC 
32
. FF Reset laøm cho chaân 3 ôû traïng thaùi thaáp.
-
 
Chaân 7:
DISCHARGE (Xaû) cöïc thu cuûa transistor, thöôøng ñöôïc duøng ñeå xaû tuïñònh thì. Vì doøng collector bò giôùi haïn, noù coù theå duøng vôùi caùc tuï raát lôùn(
μ 
1000
>
) khoâng bò hö.
-
 
Chaân 8:
V
CC
ñieän aùp caáp nguoàn coù theå töø 3V ñeán 18V so vôùi chaân mass vaødoøng ñieän ra ñeán 200mA (loaïi maïch BJT) hay 100mA (loaïi CMOS). Vieäc ñònhthì töông ñoái ñoäc laäp vôùi ñieän aùp naøy. Sai soá ñònh thì do thay ñoåi nguoàn ñieäntieâu bieåu < 0.05% /V
 
Maïch dao ñoäng ñôn giaûn duøng LM555C
R1 U33555267
      4 8
35TriggerThresholdDischarge
      R     e     s     e      t      V     c     c
OutputCV+5VR20.1 uFC1
 
CC 
32
CC 
31
V
o
V
tuï
(t) Khi hoaït ñoäng bình thöôøng, tuï naïp töø
CC 
31
ñeán
CC 
32
 Phöông trình naïp cuûa tuï C1 laø
 ⎠ ⎞⎝ ⎛ =
+
1)(1
21
132)(
 R RCC 
e
 theá 
CC 
31
cho V
C1
(t) ñöôïc t
naïp
t
naïp
=0.693(R
1
+R
2
)C
1
 
 
Bai giang Kyõ thuat Xung
Chöông 5. Maïch ña haøi
 Tuï xaû qua R
2
vaø transistor xaû ñöôïc noái vôùi chaân 7 cho ñeán khi ñieän aùp cuûa noù coøn
CC 
31
. Phöông trình tuï xaû
 ⎠ ⎞⎝ ⎛ =
11
2
132)(
 RCC 
e
 theá 
CC 
31
cho V
C1
(t) ñöôïc t
xaû
t
xaû
=0.693R
2
C
1
Chu kyø dao ñoäng baèng toång cuûa thôøi gian naïp xaû
OSC 
= t
naïp
+ t
xaû
= 0.693 (R
1
+2R
2
)C
1
Taàn soá dao ñoäng cuûa maïch laø
121
)2(693.0 1
 R R f 
OSC 
+=
 Chu kyø laøm vieäc D = thôøi gian ON chia cho chu kyø dao ñoäng T
2121
2
 R R R R D
OSC nap
++==
 
1)
 
Maïch ñôn oån söû duïng IC555.
2001
Trang
 Traàn Duy Cöôøng 
 
 Nguyeân taéc hoaït ñoäng:
Khi ñoùng ñieän, do taùc ñoäng cuûa nguoàn phaân aùp, ta coù caùc giaù trò:
CC SSCC SS
3231
)1(2)2(3
==
+
 ÔÛ cheá ñoä bình thöôøng, chaân 2 trigger ôû möùc cao [V
cc
] Vôùi caùc qui öôùc, caùc giaù trò:
[1]
: möùc gaàn baèng V
cc
(möùc cao).
[0]
: möùc thaáp.V
cc
C
 
R
 
V
cc
0
 
T+1/3V
cc
2/3V
cc
 
Comparator IComparator II
8 VCC24 Reset
+-
326745Discharge
 
3 Output74
+-
32676
1 GND
 
SRResetQQNThreshold
 
12Trigger
 

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ken Két liked this
Huutu Thai liked this
namtuhaitl liked this
namtuhaitl liked this
namtuhaitl liked this
namtuhaitl liked this
Duy Le liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->